Pristavila ma cigánečka, opýtala sa koľko je hodín a keď som jej odpovedal, tak hneď začala, že mi vidí z očí to a to (mal som tmavé okuliare) a že som prekonal nejakú chorobu – neprekonal, tak zmiernila že ľahkú (asi nádchu). Na záver som si mal niečo popriať od nej, cigánečky a sa mi to splní. Dostal som sa k slovu a tak som jej povedal že mám všetko a nič nepotrebujem, lebo mám Boha a ten dáva celému stvoreniu to, čo potrebuje. Cigánečka sa zľakla a hneď sa ma opýtala, či je to zlé že takto veští ľuďom – asi sa s tým už stretla že jej to niekto vyčítal aby neveštila. Povedal som jej že je to zlé, Boh zakazuje veštiť. Iné je keď má Boh prorokov a tých posiela k tomu, aby naprávali život ľudu k viere. Nemal som po ruke Písmo Sväté, iba Novú zmluvu aby som jej to presne ukázal a tak sa k tomu vraciam v tomto článku…

Dnešný svet upadá do pohanstva a tak nie je divu, že sa stretávame denne s horoskopmi, veštcami na obrazovke, predpoveďami budúcnosti, čo je znakom toho, že národy odpadli od pravého jediného Boha. Bohu sa totiž táto činnosť protiví a nie raz sa v Svätom Písme o tom zmieňuje. Pozrime sa aký strašný hriech je zaoberať sa týmito vecami a to nielen ich vykonávať, ale sa aj dopytovať na tieto veci. Koľko katolíkov si denne prezerá horoskopy a veria vešteniu?

Prečítajme si verše z Písma Svätého, ktoré nepotrebujú komentár a každý nech si opráši svoje svedomie a preľakne sa nad týmito veršami, zvlášť ak si necháva vykladať cez veštby, horoskopy a sleduje relácie s touto tématikou…

Neobracajte sa na vyvolávačov duchov a na veštcov! Nevypytujte sa ich: poškvrnili by ste sa tým. Ja, Pán, som váš Boh! Lv 19:31

Nesmiete veštiť, ani vykladať! Lv 19:26

A osobu, ktorá sa obráti na vyvolávačov duchov a na veštcov a bude s nimi modlárčiť, proti takej osobe obrátim svoju tvár a vyhubím ju z jej ľudu.Lv 20:6

Nech niet medzi vami nikoho, kto by sa vypytoval hádačov, dával pozor na sny a na znamenia; nech niet čarodejníkov, zaklínačov, nikoho, kto by sa radil duchov alebo veštcov, alebo by sa pýtal mŕtvych na pravdu. Všetky tieto veci sa ošklivia Pánovi a pre tieto nešľachetnosti ich vyhubí. Buď dokonalý a bezúhonný pred Pánom, svojím Bohom! Dt 18:10-13

Práve preto zomrel prvý Izraelský kráľ Šaul, lebo nehľadel na Boha, ale sa radšej radil s vešticou:

Takto zomrel Šaul pre svoju nevernosť, ktorou sa prehrešil proti Pánovi, lebo nezachoval Pánovo slovo, vyhľadal vyvolávačku duchov, aby sa jej radil,a neradil sa Pána. Preto ho usmrtil a kráľovstvo odovzdal Dávidovi, Izaiho synovi. 1Krn 10:13-14

Svätý Pavol sa stretol so ženou ktorá veštila a dokonca veštila správne, ale pozrime ako Svätý Pavol nečakane zareagoval – vzal jej vešteckého Ducha, pretože sa protiví Bohu aby niekto veštil!

Keď sme sa šli zasa modliť, stretli sme akúsi dievčinu, ktorá mala vešteckého ducha a veštením prinášala svojim pánom veľký zisk. Chodila za Pavlom a za nami a vykrikovala: „Títo ľudia sú služobníkmi Boha, Najvyššieho, a zvestujú vám cestu spásy.“ A robila to mnoho dní. Pavla to dohnevalo, obrátil sa a povedal duchu: „V mene Ježiša Krista ti rozkazujem, aby si z nej vyšiel!“ A v tej hodine vyšiel. Sk 16:16-18

Ak sa niekto zaoberal veštením, numeorológiou, ezoterikou, okultizmom – všetko s tým súvisiace by mal zničiť, najlepšie spálením. Pozrime sa ako to robili prví kresťania, ktorí sa po obrátení vzdali všetkého, čo Boha uráža:

Mnoho veriacich prichádzalo, vyznávali sa a priznávali svoje skutky. A mnohí z tých, čo sa zaoberali čarami, podonášali knihy a pred očami všetkých ich spálili; keď spočítali ich cenu, vyšlo im päťdesiattisíc strieborných. Sk 19:18-19

Čarovanie sa dostalo aj medzi hlavné hriechy ktoré Svätý Pavol menuje:

A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo. Gal 5:19-21

Zvlášť si všimnime slovo – nedosiahnu – nebeské kráľovstvo.

Záver: Nie je k tomuto čo dodať – Božie slovo je jasné a ostré ako meč. Preto ak chcete slúžiť skutočne Bohu a Písmo nám hovorí že nedá sa slúžiť Bohu a niečomu či niekomu inému, je potrebné sa vzdať týchto vecí, ktoré privádzajú ľudí do pekla…