Alkohol, alkohol. Dobrý pomocník v malom, zlý pán v opilstve, v pravidelnom užívaní…

O tejto téme sa toho príliš veľa nehovorí. Akoby sa netýkala kresťanov, pritom reálne ich vidíme denno denne popíjať pivo či víno, často upadnú do opilstva, napokon alkohol je metla ľudstva a kresťanov sa rovnako dotýka, ako pohanov. Pozrime sa na Božie slovo, čo hovorí v tejto veci.

Noe po potope sa opil a to až tak, že ležal nahý vo svojom stane. V Izraeli bolo niečo nemysliteľné, aby sa niekto niekde objavil nahý. Alkohol urobil svoje.

Noe začal obrábať zem a vysadil vinicu. A keď sa napil vína, opil sa a obnažený ležal vo svojom stane. Gn 9:20-21

Nejdem rozoberať príbeh, ktorý sa potom udial, to si každý môže sám prečítať.

Pod nadpisom – Hriech Lótových dcér sa dozvedáme, ako dcéry opili Lóta, aby s vlastným otcom mali deti.

Dali mu teda v tú noc napiť sa vína. Potom vošla staršia a spala so svojím otcom. On však nevedel, ani kedy si ľahla, ani kedy vstala. Na druhý deň povedala zasa staršia mladšej: „Pozri, ja som minulej noci spala s otcom. Dáme mu aj v tento večer napiť sa vína. Potom pôjdeš ty dnu a ľahneš si k nemu, aby sme si zachovali od nášho otca potomstvo!“ Dali teda aj v túto noc svojmu otcovi piť víno. Potom mladšia vstala a ľahla si k nemu. On však nevedel, ani kedy si ľahla, ani kedy vstala. Takto počali obe Lotove dcéry zo svojho otca. Gn 19:33-36

V týchto príbehoch vidíme, že opilstvo plodí hriechy a to dokonca také, ktoré človek koná pod vplyvom alkoholu. Takto sú vykonané dva hriechy po sebe nasledujúce – opilstvo ako hriech a samotný hriech, ktorý z opilstva plynie.

Ak sa chcel človek zasvätiť Bohu, nesmel po celý život piť alkohol. Takýmto zasvätencom bol napríklad silák Samson.

Hovor Izraelitom a povedz im: Ak nejaký muž alebo žena urobí nazirejský sľub a zasvätí sa Pánovi, nech sa zdržuje vína a iných opojných nápojov. Nesmie piť ani vínový ocot, ani iné opojné nápoje, nesmie piť hroznovú šťavu, ani jesť čerstvé alebo sušené hrozno. Po celý čas svojho zasvätenia nech neje nič, čo pochádza z viniča, od jadierok až po šupky. Nm 6:2-4

Príslovia hovoria, že z pitím vína sa vytráca múdrosť.

Posmievač je víno (a) nezbedník je nápoj opojný, lenže nik (z tých, čo) po ňom bažia, múdry nebýva. Prís 20:1

Boh sa hnevá na Izrael, kde ľudia, ako aj kňazi sa oddali alkoholu.

Lenže aj títo blúdia od vína a od liehu sa tackajú, kňaz i prorok blúdia od liehu, sú pomätení od vína, tackajú sa od liehu, blúdia pri videní, tackajú sa pri rozsudku. Iz 28:7

Alkohol sa často spája so smilstvom a to nielen fyzickým, ale aj duchovným.

Smilstvo, víno a mušt rozum odberá. Oz 4:11

Užívanie si života, hodovanie, hudba, smiech, zábava, v týchto veciach človek zabúda na svoje poslanie na zemi. Pán hovorí:

Beda tým, čo zavčas rána pachtia po nápoji a do neskorého večera ich rozpaľuje víno! Čo majú citaru a harfu, bubon, flautu a víno na hodoch, na dielo Pána však nehľadia a prácu jeho rúk nevidia. Zato bude zajatý môj ľud pre nevedomosť, jeho slávni umrú hladom a jeho zástup zoschne od smädu. Iz 5:11-13

Toto boli verše starej zmluvy, kde ich je podstatne viac. My sa pozrime na učenie pre nás – kresťanov, aby sme si uvedomili, že pitie opojných nápojov sa na kresťanov nesluší, zvlášť ak ide o pravidelné pitie, alebo o pitie nadmerné.

Kresťanská morálka ohľadom alkoholu

Dedičia Božieho kráľovstva nebudú okrem iného, ani opilci:

Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani chlipníci, ani súložníci mužov, ani zlodeji, ani chamtivci, ani opilci, ani utŕhači, ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. 1Kor 6:9-10

Práve v tomto je naše zrkadlo, či stojíme v pravej viere, z ktorej plynú pravé skutky, teda viere v duchovnej, lebo ak stojíme v telesnosti, minuli sme sa s kresťanstvom. Telesný kresťan je protimluv, také niečo neexistuje. Opilstvo patrí k telesnosti, ako aj ďalšie nešváry.

A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo. Gal 5:19-21

Poučenie pre Efezanov, teda aj pre nás:

A neopíjajte sa vínom, veď v ňom je samopaš, ale buďte naplnení Duchom Ef 5:18

Ježiš nás varuje, že keď človek upadne vo viere, prestane na Pána myslieť a v srdci si hovorí – Pán neprichádza, oddá sa v úpadku okrem iného aj alkoholu – beda takému kresťanovi:

Ale keby si zlý sluha v srdci povedal: »Môj pán voľajako nejde«a začal by biť svojich spolusluhov, jesť a piť s opilcami, pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká, a v hodinu, o ktorej sa nenazdá,oddelí ho a dá mu podiel medzi pokrytcami; tam bude plač a škrípanie zubami. Mt 24:48-51

Podobne nás Pán Ježiš varuje na inom mieste, aby sa naše srdcia neobťažili hriechmi a my by sme zabudli na svoj posledný deň.

Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil. Lk 21:34

Svätý Pavol nás formuje, aby sme sa obliekli do Krista Pána a odhodili telesné zmýšľanie.

Žime počestne ako vo dne; nie v hýrení a opilstve, nie v smilstve a necudnosti, nie v svároch a žiarlivosti, ale oblečte si Pána Ježiša Krista; a o telo sa nestarajte podľa jeho žiadostí. Rim 13:13-14

S človekom ktorý je opilec, nám Pavol zakazuje sa dokonca stýkať, či sedávať za jedným stolom, ale nielen s opilcom.

Ale teraz som vám napísal, aby ste sa nestýkali s tým, kto sa volá bratom, a je smilník, chamtivec, modloslužobník, utŕhač, opilec alebo lupič; s takým ani nejedzte. 1Kor 5:11

Opilci v noci hodujú, kresťania sú deti svetla, nemôžu mať účasť na takýchto zábavkách.

Veď vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme. Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi! Tí, čo spia, spia v noci, a opilci sa v noci opíjajú. 1Sol 5:5-7

Svätý Peter hovorí, že kresťan ani nie je kresťanom, ak koná veci ako opilstvo. Hovorí, že takýto sme mohli byť pred prijatím Krista ako svojho Pána, ale nie dnes!

Dosť bolo času, čo ste predtým strávili podľa žiadostí pohanov: žili ste vo výstrednostiach, v náruživostiach, v opilstve, v obžerstve, v pijatikách a v hanebnom modlárstve. 1Pt 4:3

Tieto verše nech nás poučia o tom, že ak je kresťan skutočným kresťanom, telesnosť sa začne u neho vytrácať. Začne žiť Duchom a telesnosť zanechávať. Opilstvo, alkohol, patria k telesnosti človeka a zvádzajú ho dolu k zemi. Preto nech nikto nepodceňuje tohto nepriateľa, nech nikto nehovorí – doprajem si toto a tamto, veď tým nikomu neškodím. Tieto verše by nám mali byť varovaním a mali by sme si ich zafixovať a použiť hlavne predtým, ako sa vydáme na hýrenie. Alkohol v malom je liek, dokonca Pavol Timoteovi odporúča víno miesto vody. Ale hýrenia, časté pitie alkoholu, nadmerné pitie alkoholu, je pre kresťana nemysliteľné. Tým len človek dokazuje, že Kristovi nepatrí, i keď hovorí – Pane, Pane…

Nezabudnime že všetko je milosť Božia. Aj alkohol je hriech a ako každý hriech, dokáže človeka pekne poviazať. Preto je potrebné sa obrátiť na Pána v tomto hriechu a prosiť o milosť, o rozviazanie lán od tohto hriechu. Božia milosť určite zasiahne skrúšeného človeka, ktorý má skutočnú túžbu sa polepšiť a žiť čisto a sväto, ako sa na kresťana patrí…