Božia absolútna zvrchovanosť – Boh používa diabla, k naplneniu svojho plánu a k svojej oslave

Vo svete sa objavujú smiešne predstavy, že Boh je na strane dobra a diabol na strane zla. Poznáme ten znak – Jin a Jang, kde je kruh rozpoltený v bielej a čiernej farbe. Temnota útočí proti svetlu a svetlo proti temnote. Alebo ste videli karikatúru, kde Pán Ježiš sa pretláča zo satanom a my čakáme, kto vyhrá. Zabudnite na tieto mylné hlúposti. Písmo nám ukazuje pozadie toho, ako pracuje Boh a ako pracuje diabol. Čítame to hneď v prvých veršoch knihy Jóba, na ktoré sa teraz pozrieme…

Boh je absolútne Všemohúci, bez neho nespadne ani jeden vrabec na zem, vie koľko máte na hlave vlasov, koľko buniek vo vás odumrelo v túto hodinu, Pavol píše, že v Ňom sa hýbeme, dýchame, teda existujeme. Diabol takéto atribúty absolútne nemá. Pozrime sa do Jóba.

Tu v ktorýsi deň prišli Boží synovia a postavili sa pred Pána. S nimi prišiel aj satan. Pán povedal satanovi: „Skadiaľ prichádzaš?“ Satan odpovedal: „Chodil som krížom-krážom po zemi.“ Jób 1:6-7

Tu vidíme ako diabol chodí – križuje zem, hore – dolu. Naproti tomu Boh je Všadeprítomný. Diabol nenapadá svoj ľud, ktorý mu slúži, ktorý žije v hriechoch – hriešni ľudia si častokrát nažívajú bez starostí, bez chorôb, v hmotnom zabezpečení, dá sa povedať v pokoji. Naproti tomu ľudia, ktorí sú kresťanmi, v živote majú mnohé ťažkosti, pohromy, a skúšky. Diabol chodí hore-dolu po zemi, no zdržuje sa hlavne tam, kde sú kresťania, ktorí mu nepatria. Preto Peter varuje kresťanov pred diablom a dáva im takúto radu:

Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Vzoprite sa mu, pevní vo viere, a vedzte, že také isté utrpenie dolieha na vašich bratov po celom svete. 1Pt 5:8-9

Ak by sme sa nazdávali, že toto utrpenie je mimo Boha, veľmi by sme sa pomýlili. Bez Boha sa nič neudeje a diabol nemôže len tak napadnúť koho sa mu zachce. Boh musí dopustiť diablov útok a my to vidíme v zákulisí v knihe Jóba. Takže poďme ďalej.

Pán povedal satanovi: „A všimol si si môjho služobníka Jóba? Niet mu rovného na zemi. Je to muž dokonalý a statočný, bojí sa Boha a chráni sa zlého.“ Jób 1:8

Boh akoby sa zahrával so satanom, veľmi dobre vie aká bude reakcia. V podstate keď človek koná skutky diablove, ako píše písmo, koná navlas rovnako ako diabol. Napríklad – nejaký človek vyzdvihne vášho suseda a povie o ňom – ,,všimol si si tvojho suseda, aký je to dobrý človek, ako sa stará o deti, ako chodí do kostola a aký je zbožný?!” Vy však v tom momente začnete premýšľať, čo zlého sused porobil a mávnete rukou, pritom poviete: ,,to nepoznáš môjho suseda dôkladne. Minule sa opil a vystrájal, hádal sa s manželkou, robil to a robil ono!” Svojho suseda teda ohovoríte – takáto je bežná reakcia človeka.

Diabol v tomto príbehu tiež chce ohovoriť Jóba, ale on veľmi dobre vie, prečo je to muž dokonalý a statočný a Bojí sa Boha. Preto miesto pochvaly Jóba, diabol hneď žaluje.

Satan odpovedal Pánovi: „Vari sa Jób zadarmo bojí Boha?! A neurobil si ty sám akoby ohradu okolo neho, okolo jeho domu a okolo všetkého jeho imania?! Požehnávaš prácu jeho rúk a jeho čriedy zaplavili šíry kraj. Jób 1:9-10

Tu vidíme problém u diabla. On by rád Jóba nejako zničil, ale sa sťažuje, že Boh okolo Neho a jeho bohatstva, rodiny, urobil ohradu a diabol je bezmocný! Ak Boh okolo niekoho vytvorí ochranný val, žiadne temné sily sa ho ani len nedotknú.

V tomto si treba dávať pozor na jednu dôležitú vec. Mnohí ľudia ktorí čítali Písmo, zvyknú hovoriť, že Jób, alebo povedzme Noe, ktorý prežil potopu, boli ľudia spravodliví, pričom ľudia majú na mysli ich vlastnú spravodlivosť zo skutkov. Tak si myslia, že títo ľudia nehrešili, že boli dokonalí, ako Adam pred pádom. Toto je zásadný omyl! Ak bol Jób alebo Noe spravodlivými, stalo sa to preto, lebo dostali od Boha milosť, vieru v Neho a vďaka viere boli spravodlivými.

Ak sa pozrieme na Abraháma, ktorý je praotcom viery, Pavol o ňom píše, že zo skutkov sa nemal čím chváliť a my vidíme, ako klamal ohľadom svojej manželky, ako si sám ustanovil, že bude mať syna, bez Božieho požehnania a tak obcoval so slúžkou Hagar, no to nebol syn podľa Božieho zasľúbenia. Mojžiš bol vrah, zabil Egypťana, Dávid to isté. Písmo sväté neukazuje nejakých nadľudí, ako to robia mytológie, práve naopak – Písmo ukazuje, ako sú ľudia na tom zle s hriechom a je to Boh a jeho milosť, ktorá tvorí dejiny a ľudí podľa svojho srdca.

Všimnime si príbeh o Noemovi. Boh tam povedal:

Pán oľutoval, že stvoril človeka na zemi. Bol skormútený v srdci a povedal: „Vyničím zo zemského povrchu ľudí, ktorých som stvoril: človeka i zvieratá, plazy i nebeské vtáctvo, lebo ľutujem, že som ich urobil.“ Gn 6:6-7

Teraz príde otázka – ale Noe bol predsa spravodlivý, jeho bol Boh povinný zachrániť. Noe nebol spravodlivý zo svojich skutkov a keby prišlo nato, Boh aj Noeho mal právo zničiť potopou. Ale Boh mu dal vieru a viera robí človeka spravodlivého, nie skutky. Preto ďalší verš odhaľuje, prečo bol Noe zachránený, ľudia akoby tento verš prezreli:

Iba Noe našiel milosť u Pána. Gn 6:8

Vidíme to? Žiadne výkony Noeho, ale milosť Boha! Lebo Pavol čo hovorí vo svojich listoch? Všetci ľudia zhrešili, zaslúžia si večné trápenie! Preto treba dávať pozor pri čítaní Písma, pretože môžeme prísť do situácie, kde by si slovo mohlo odporovať a to nie je možné. Potom máme zlý výklad.

Vráťme sa k Jóbovi. Diabol stál v domnienke, že keby mal moc nad Jóbom, bude sa ten rúhať, preto pred Bohom hovorí:

Ale vztiahni ruku a zasiahni všetko jeho imanie, či ti nebude kliať do očí!“ Jób 1:11

Diabol provokuje Pána Boha a chce Mu dokázať, že Jób je spravodlivý len preto, lebo má okolo seba viditeľnú ochranu. Ale Boh naopak dokazuje diablovi aj ľuďom, ktorí nechápu konanie zlých síl, že je to On, kto dopúšťa útoky satana a jeho poskokov, v živote kresťana. Preto diablovi dovoľuje, aby mu siahol na majetok, dokonca na rodinu, nemôže mu však siahnuť na zdravie a život.

Tu Pán povedal satanovi: „Hľa, všetko, čo má, je v tvojich rukách, iba jeho samého sa nedotkni!“ A satan sa vzdialil spred Pánovej tváre. Jób 1:12

Diabol si nemôže robiť čo chce. On nie je protivníkom Boha, že by ho mohol nejako zaskočiť, že by niečo vyviedol a Boh by musel ako požiarnik, okamžite ísť hasiť. Je to úplne inak. Boh dovolí diablovi niečo vykonať, ale aj tu mu dáva hranice.

Príbeh potom pokračuje tak, že diabol sa naozaj vyzúri na Jóbovi a my to dnes poznáme z porekadla – Jóbovky, alebo Jóbove zvesti. Prichádzajú za Jóbom ľudia, ktorí prežili diablove pohromy, aby mu oznamovali, ako nemá majetok, ako stratil svoje deti, sluhov, domy. Jób sa stáva bezdomovcom. Satan sa teší, lebo sa Jób bude teraz rúhať, ale Božia milosť stojí na strane Jóba, o tej satan nevie a preto Jób posilnený touto Božou milosťou na srdci,  tak na všetky tieto zlé veci hovorí úchvatnú reč:

Tu Jób vstal, roztrhol si odev, oholil si hlavu, padol na zem, klaňal sa a povedal: „Nahý som vyšiel z lona svojej matky a nahý sa ta vrátim. Boh dal, Boh vzal, nech je Pánovo meno zvelebené!“ V tomto všetkom Jób nezhrešil a nevyriekol proti Bohu nič neprístojné. Jób 1:20-22

Neskôr uvidíme rozdiel medzi Jóbom a jeho manželkou, ktorá milosť od Boha nedostala, ktorá sa hnevá. Boh na Jóba cez diabla uvrhol pohromu, no do srdca mu vložil svoju milosť a Jób uchvátený touto milosťou, vypovedá múdrosť nad múdrosť – Boh dal, Boh vzal, nech je požehnané meno Pánovo! Boh má právo dať život, Boh má právo vziať život. Že sme sa dnes ráno zobudili zdraví, že sme nezomreli tohto dňa, je len a len Božia milosť. My nemáme žiadnu moc nad smrťou a životom, my nemáme žiadnu moc nad rozhodným zvrchovaným určením Boha.

Situácia sa opakuje. Opäť prichádza satan pred tvár Boha, dosť nahnevaný, lebo Jób sa nerúhal. Tu sa ukazuje Božia svätá sláva, pretože Boh dovolil aby Jób prežil peklo, na druhej strane mu dal silu, aby sa nerúhal a diabol prichádza s dlhým nosom.

Satan teda stojí pred Pánom a opakuje sa podobná situácia:

A Pán povedal satanovi: „Skadiaľ prichádzaš?“ Satan odpovedal Pánovi: „Chodil som krížom-krážom po zemi.“ Pán povedal satanovi: „A všimol si si môjho služobníka Jóba, že mu niet rovného na zemi? Je to muž dokonalý a statočný, bojí sa Boha a chráni sa zlého. Podnes si zachoval svoju dokonalosť, a ty si ma popudil proti nemu, aby som ho bez príčiny trápil!“ Jób 2:2-3

Boha satan popudil a Boh využil túto skutočnosť, aby seba cez Jóba oslávil. Mohol totiž hneď povedať – na Jóba nemáš nárok, on bude pod mojou ochranou po celý čas svojho života a satan by musel odcupkať preč. Ale Boh hral hru s diablom a jeho nevedomosťou, lebo diabol sa nazdával, že Jóba zlomí a Bohu ukáže omyl. Aké naivné. Diabol sa nevzdáva. Majetok už Jób nemá, ale satan chce útočiť na jeho zdravie. Preto hovorí:

Satan odpovedal Pánovi: „Kožu za kožu! Všetko, čo človek má, dá za svoj život! Ale vztiahni ruku a zasiahni jeho kosti a telo, či ti nebude kliať do očí!“ Jób 2:4-5

Boh pristúpil aj na túto hru, On však na rozdiel od diabla vie ako to celé skončí. Diabol je v zajatí času a Boh je mimo čas, pre Neho je všetko skončené, ešte sa ani nezačalo. Tak necháva voľnú ruku satanovi – nedovoľuje mu však, siahnuť na život Jóba. A satan je obmedzený, no ide za Jóbom, vykonať nad ním súd.

Tu Pán povedal satanovi: „Hľa, je v tvojich rukách, len jeho život ušetri!“ Jób 2:6

Takto zle úbohý Jób dopadol potom, čo diabol MOHOL na neho zaútočiť. Nie z vlastnej vôle, ale s povolením, teda dopustením Boha. Ak sledujeme exorcizmus, aj tu sa vynárajú falošné predstavy o pôsobení diabla, ktorý si údajne koná čo sa mu zachce a Boh musí cez exorcistu konať ťažké vypočúvania a napokon diabla vyhnať z tela – bez Božieho dopustenia toto nie je možné. Ježiš keď bol tu na zemi, vyhnal tisíc démonov z jedného človeka, ktorí potom napadli tisíc svíň a tie utekali a spadli z útesu. Boh má absolútnu kontrolu nad každým jedným stvorením, vrátane temných bytostí. Neexistuje vec, žeby sa nejaká temná bytosť len tak rozhodla sama, bez dopustenia Boha, žeby niekoho napadla a Boh by bol zaskočený – to je rúhanie. Všetky tie exorcizmy, opäť a opäť majú osláviť Boha. Vráťme sa k príbehu.

Satan sa vzdialil spred Pánovej tváre a ranil Jóba ukrutným vredom od päty nôh až po temeno hlavy. Takže Jób si vzal črepinu, aby sa mal čím oškrabovať, a utiahol sa na smetisko. Jób 2:7-8

Boh držal ruku nad Jóbom aj v tejto strašnej situácii a jeho srdce dostalo milosti, aby aj tieto kruté rany a chorobu zvládlo. Ale tu vidíme reakciu jeho ženy, ktorá nebola ranená, nemala takúto strašnú chorobu, ale dotkla sa jej chudoba v ktorej sa odrazu ocitla a videla úplne dokaličeného svojho muža, tak vyriekla toto:

Jeho žena mu povedala: „Ešte sa držíš svojej dokonalosti?! Prekľaj Pána a zhyň!“ Jób 2:9

Tu sa stretli dve srdcia. Srdce prežiarené Pánovou láskou a srdce nechané samé na seba. Srdce ženy, ktoré je nechané samé na seba, preklína Boha a chce to isté aj od svojho muža. Ale Jób, ktorý má srdce plné Božej dobroty ju tvrdo napomenul:

On jej však povedal: „Hovoríš, ako len hlúpe ženy hovoria. Azda máme len dobré brať od Pána, a zlé prijať by sme nemali?“ V tomto všetkom Jób nezhrešil svojimi ústami. Jób 2:10

Opäť veľmi múdra reč Jóba. Dobré sa ľahko od Pána prijíma. Ale keď prídu zlé veci, ukáže sa pravá tvár našej viery. Ak sme si nevyprosovali milosti, keď sa nám prihodí v živote niečo zlé, budeme sa na Boha hnevať, ako toto mohol dopustiť, budeme konať ako žena Jóba. Preto je veľmi múdra reč – nielen dobré, ale aj zlé veci máme prijať od Pána ako dar.

Jób prešiel skúškou a diabol dostal príučku. V tomto príbehu sa najviac samozrejme oslávil Boh. Napokon Boh zahrnul Jóba opäť zdravím, a jeho majetok zväčšil viac, ako mal predtým, tiež mal nových synov a dcéry.

Ak by sme to teda mali zhrnúť, prídeme k týmto záverom:

– Diabol si nemôže robiť čo chce
– Ak chce niekomu uškodiť, bez Božieho dopustenia do možné nie je
– Ak sme pod útokom diabla tak vedzme, že Boh má nad tým plný dohľad, on to dopúšťa
– Ak sa obrátime vierou k Bohu, dá nám silu zvládať diablove útoky, ako ich zvládal Jób
– Veď Písmo hovorí, že Boh nás nenechá pokúšať nad naše sily
– Diabol môže útočiť, len do povolených hraníc od Boha
– Boh má diabla pod absolútnou kontrolou
– Boh je všemohúci, vševedúci, neexistuje vo svete sekunda, o ktorej by Boh nevedel že sa stane a ako prebehne
– Bohu patrí všetka sláva, moc, chvála a majestátnosť
– Veľká vďaka, že máme tohto Boha na svojej strane…

Amen…