Keď on ešte hovoril, ajhľa, jasný oblak ich zastrel a z oblaku ozval sa hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo; Jeho poslúchajte. Mt 17:5

Pána Ježiša zastrel oblak. Ten oblak dobre poznáme zo starej zmluvy – je to Božia sláva, ktorá zostupuje do nášho viditeľného sveta. Boh sa takto zahaľuje aby sme my hriešnici nepomreli. Boh zostupoval do svätostánku v oblaku, rovnako ako tu zostúpil na Ježiša:

Potom oblak zakryl svätostánok a sláva Hospodinova naplnila príbytok. Ex 40:34

Človek je tak hriešny, že sa nemôže k Božej sláve ani len priblížiť. Vidíme ako sám Mojžiš, napriek tomu že bol veľkým prorokom, nemá nárok prísť k Bohu.

Mojžiš nemohol vojsť do svätostánku, lebo na ňom spočíval oblak a sláva Hospodinova naplnila príbytok. Ex 40:35

Naopak Ježiš je zahalený oblakom Božím, čo potvrdzuje bezhriešnosť, svätosť, čistotu, krásu Syna. Žiaden smrteľník by sa nemohol do oblaku slávy Božej zahaliť, pretože: Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej, Rim 3:23

Keď v dobe Šalamúna Boh zostúpil do Svätyne Svätých, ani kňazi nezniesli túto slávu:

Keď kňazi vychádzali zo svätyne, oblak naplnil dom Hospodinov, takže kňazi nemohli stáť a posluhovať pre oblak, lebo sláva Hospodinova naplnila dom Hospodinov. 1Kr 8:10-11

Podobne tento Boží oblak vzal Ježiša do neba.

Len čo to (Ježiš) povedal, vzniesol sa im pred očami do výšin a oblak vzal im Ho spred očí. Sk 1:9

Je to nevídané, že Boh hovorí – toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo, Jeho poslúchajte.

Prečo? Lebo Boh sa nemieni deliť so svojou slávou, určite nie so stvorením, ktoré je Jeho dielom. Aj pre nás by to bolo divné, aby sme sa delili o svoju slávu s tým, čo sme vytvorili – bolo by to bláznovstvo.

Kvôli sebe, kvôli sebe to robím, (hovorí Pán) veď ako by mohlo byť znesvätené moje meno? Svoju slávu inému nedám. Iz 48:11

My máme tendenciu sa klaňať kadečomu, uctievať stvorené veci, stvorených ľudí, stvorené zvieratá, sochy, obrazy – ale Boh sa hnevá na takýto prístup. Pre Pána sú modly všetky veci ktoré On stvoril a ktorým človek dáva úctu. Ešte viac sa Pán hnevá na modly, ktoré si človek stvoril a vymyslel sám vo svojom myslení, teda sú dokonca stvorením ľudským.

Ja som Hospodin, to je moje meno; svoju slávu inému nedám, ani svoju chválu modlám. Iz 42:8

Ale tu sa deje niečo zvláštne – Boh ktorý vždy ukazuje na seba, ako na pôvodcu všetkého, ukazuje tu na Syna a hovorí tú zvláštnu vetu: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo; Jeho poslúchajte.

Všetci sektári, ktorí popierali Božstvo Syna, sú razom usvedčení z nevedomosti a neviery. Ak Boh nedá nikomu svoju slávu a predsa ju tu dáva Synovi, znamená je jedinú vec – že Syn je Boh, že má Božskú podstatu.

Boh je Bohom žiarlivým, nenávidí keď sa sláva dáva komukoľvek okrem Neho:

Lebo nesmieš sa klaňať inému bohu, pretože Hospodin, ktorého meno je Žiarlivý, je naozaj žiarlivý Boh. Ex 34:14

Boh všetko stvoril pre seba, pretože tak chcel, pretože to je Jeho vôľa:

Lebo z Neho, skrze Neho a pre Neho je všetko. Jemu sláva naveky. Amen. Rim 11:36

Ale Svojho Syna dáva ako prostredníka medzi sebou a medzi človekom, ako jediného prostredníka, ako jediného kňaza, ako jedinú cestu. V mnohých veršoch sa dozvedáme to, že skrze Krista, v Kristovi a len cez Neho, máme k Bohu Otcu prístup. Ak by tu Syn nebol, nebol by k Bohu ani prístup a všetci ľudia by boli stratení. Ale ak chce ísť človek k Bohu, len cez Jeho Syna. A to platilo aj na starý zákon, kde bol Kristus vykresľovaný.

Skrze Krista môžeme stáť vo viere pred Bohom Otcom:

Lebo veď jeden je Boh, ktorý obrezaného ospravedlní z viery (v Krista) a neobrezaného skrze vieru (v Krista). Rim 3:30

Skrze Krista sa môžeme chváliť nádejou pristúpiť k milosti Božej:

Skrze Neho (Krista) dostal sa nám vierou aj prístup k milosti, v ktorej stojíme. A chválime sa nádejou slávy Božej. Rim 5:2

Skrze Krista sme zachránení od Božieho hnevu Jeho krvou:

O čo skorej budeme teda zachránení od hnevu skrze Neho (Krista), keď sme teraz ospravedlnení Jeho krvou?! Rim 5:9

Skrze Krista môžeme oslavovať Pána:

Jemu, jedinému múdremu Bohu, sláva skrze Ježiša Krista naveky. Amen. Rim 16:27

Skrze Krista sa môžeme odvážiť pristúpiť k Bohu Otcovi:

V Ňom (v Kristovi) sa odvažujeme pristupovať (k Bohu Otcu) s dôverou skrze vieru v Neho (v Krista). Ef 3:12

Takto by sme mohli pokračovať vo chválach Boha skrze Krista Pána, ale prejdime ku kľúčovému veršu:

On (Kristus) je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený pred všetkým stvorením, lebo v Ňom bolo stvorené všetko, čo je na nebesiach aj na zemi, viditeľné aj neviditeľné: tróny, panstvá, kniežatstvá, mocnárstva, všetko je stvorené skrze Neho a pre Neho. Kol 1:15-16

Tento verš nás šokuje. Boh stvoril všetko kvôli Synovi. Celá námaha Božia bola robená kvôli Ježišovi, všetko kvôli Nemu stvoril, udržuje, vykúpil skrze Neho svoj ľud, dokonca Synovi dáva súd. Židia ani len nepomysleli, že posledný súd bude v rukách Božieho Syna, starý zákon hovorí vždy o súde, ako o súde Boha. Ale Kristus je Boh – Otec je v Ňom a On je v Otcovi:

Ale ak ich činím, aj keď ste mne neverili, verte tým skutkom, aby ste poznali a vedeli, že Otec je vo mne a ja v Otcovi. Jn 10:38

Pán Ježiš potvrdzuje to, že Otec súd prenechal Jemu a bolo to tak stanovené od počiatku:

A Otec ani nesúdi nikoho, ale celý súd odovzdal Synovi, aby všetci ctili Syna tak, ako ctia Otca. Kto nectí Syna, nectí ani Otca, ktorý Ho poslal. Jn 5:22-23

V tom je jadro Božieho slova – Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo; Jeho poslúchajte.

Koľkí ľudia nevedia kto je Pán Ježiš Kristus. Poznajú ho veľmi povrchne, napokon v cirkvách sa o Ňom dnes aj veľmi málo hovorí do hĺbky, ako sú tu vypísané verše. Ľudia sa utiekajú k modlám, k stvorenstvu, k iným ľuďom, ale neutiekajú sa k Tomu jedinému a pravému, ktorý je jediným prostredníkom:

Jeden je totiž Boh, jeden aj Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus, 1Tim 2:5

Poslúchaš Božieho Syna v slove, ktoré nám zanechal? Lebo to Boh od nás chce, aby sme Ho počúvali a poslúchali. Zachovávaš Jeho slovo v srdci? Lebo nemôžeš poznať Krista Pána, ak nezachovávaš Jeho slovo ktoré nám zachoval v Písmach. Pozri sa na Pannu Máriu a uč sa od nej, lebo ona vedela veľmi dobre kto je jej Syn, kto je Boh a preto všetky slová ktoré jej Syn kedy vyriekol, ona schovávala v srdci ako poklad:

Potom išiel s nimi, prišiel do Nazareta a bol im poslušný. Matka však zachovávala všetky tie slová v srdci. Lk 2:51

Podobne po narodení Pána, Panna Mária rozjímala o všetkom čo sa stalo a zachovávala to v srdci. Rozjímaš aj ty o Božom slove, o udalostiach ktoré nám písmo zanechalo? Alebo iba preletíš textom a nič si z neho nevezmeš?

Poponáhľali sa teda a našli Máriu a Jozefa i nemluvniatko uložené v jasliach. Keď to videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o dieťatku. A všetci, ktorí to počuli, divili sa tomu, čo im pastieri hovorili. Ale Mária zachovala si toto všetko a premýšľala o tom v srdci. Lk 2:16-19

Rozjímaj akú veľkú moc má Kristus! Bude ťa jedného dňa súdiť! Zachovaj Jeho slovo, zhltni slová ktoré povedal, aby sa ti vždy vynorili v mysli, keď sa dostaneš do zložitej situácie. Mysli nato, že Boh je zvrchovaným vládcom a Pánom sveta a iba cez Jeho Syna je možný ku Nemu prístup. Spoznávaj Boha z jeho slova…

Amen…