Koľko hnevu je uvaleného na Božie slovo?! Ak citujeme Božie slovo, ľudia sa búria, zastrájajú, vyhrážajú, hnevajú. Hovoria – nechajte nás spať v našej mizernej ľudskej viere, v našich obradoch, v našich rapotaniach modlitieb, v našich povrchnostiach. Cirkvi sa prispôsobili človeku, učia slovo ľudské, Božie slovo je zatajované a skrývané. Preto začnime s refrénom, ktorý ľudia v zajatí ľudských učení, nemajú príliš radi:

Lebo slovo Božie je živé a mocné a je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a je schopné posudzovať hnutie a zmýšľanie srdca. Hebr 4:12

Všetci takzvaní pravoverní kresťania, sa radi oháňajú ľudskými výkladmi, ľudskými podaniami, sú tvrdí vo svojej viere, neústupní – akurát že ich viera nemá nič s kresťanstvom do činenia. Ak ich vieru postavíme vedľa Božieho slova, nezostane z nej absolútne nič! Ale títo ľudkovia, plní morálnosti, plní zákonov, plní predpisov, sa nazdávajú, že konajú pre Boha veľké zásluhy, keď tvrdo a nekompromisne zastávajú slovo ľudské, encykliky, nariadenia, katechizmy, učenia, apológie. Sám som taký býval. Až keď som postavil vedľa všetkých týchto vecí slovo Boha, prepadli sa tieto veci do zbytočností! Lebo toto isté Božie slovo hovorí, že kto spozná Pravdu a Pravda je Boh a Jeho Syn Ježiš Kristus – tá pravda ho od ľudských učení, od ľudských klamstiev, od ľudských podaní viery, od zákonníctva a farijezstva, razom oslobodí!

A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Jn 8:32

Dnešní kazatelia nekážu slovo Boha, čím sa tiež myslí, že ho správne nevykladajú, ale ho vykladajú v zmysle učenia svojej cirkvi alebo denominácie. Výklad cez filter svojej cirkvi v dnešnej dobe nie je nič iné, ako prekrútenie slova Božieho, výklad ktorý šteklí ľuďom uši, vytrhnutie overených veršíkov, ktoré vždy zaberú, aby úbohé duše padajúce do pekla, mali sami pred sebou čisté svedomia – nie tak pred Bohom.

Ak začnete kázať slovo Boha tak ako je napísané, keď sa toto slovo odvoláva len na samotné Slovo, bez ľudských výkladov a umenšení tohto slova, prídu problémy. Mnohí kňazi, pastori, kazatelia si povedali – stačilo – budem stáť len a len na Bohu a jeho slove, budem ho verne vykladať a ich cirkvi a zbory sa hneď do nich pustili. Ale títo ľudia nedokázali prestať a aj napriek problémom, pokračovali v diele – či už konali tam kde boli, alebo boli nútení odísť.

Naopak – vo svete je väčšina tých, ktorí slovo Boha vtesnávajú do štruktúr učenia ľudského, čím sa inak nedajú nazvať, iba ak zbabelcami, ľudmi dvoch tvárí, ľuďmi ktorí si chcú sedieť na teplej stoličke svojej cirkvi alebo denominácie, na druhej strane chcú niečo urobiť aj pre Boha. Pán im odkazuje:

Nikto nemôže slúžiť dvom pánom; lebo buďto jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. Mt 6:24

To platí aj pre veriacich – buď sa postavia nekompromisne na stranu Boha a Jeho slova, alebo na stranu ľudských učení, ktoré sa tvária ako kresťanské – ale nemôžu zastávať aj vieru v Krista, aj vieru ktorá ide proti Kristovi, ako vtelenému slovu. Nemôžete vyznávať Krista ako Pána, keď sa musíte spoliehať len a len na neho, pritom sa spoliehať na seba, keď sa chcete spasiť svojimi skutkami, pobožnosťami, úkonmi v cirkvi. Aká odpornosť!

Nasledujúci verš nie je o kazateľoch ako takých. Mnohí si tento verš prisvojujú, zvlášť tí, ktorí hovoria slovo Božie, ale ak sú od slova Božieho odklonení, tento verš stojí proti nim:

Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Božie. Pozorujte, aký bol koniec ich správania, a napodobňujte ich vieru. Hebr 13:7

Mnohí kazatelia si myslia, že keď hovoria slovo Božie, že tým ho zvestujú. Ale slovo Božie potrebuje výklad a podporu. Ale pozor! Nie výklad a podporu ľudskú, pretože slovo Boha sa vykladá slovom Boha. Toto krásne dokladuje príbeh Filipa, ktorý išiel za Eunuchom, ktorý si kúpil Božie slovo – knihu proroka Izaiáša, ale sám od seba jej nerozumel:

Keď Filip pribehol, počul, ako číta proroka Izaiáša, a spýtal sa: Či aj rozumieš, čo čítaš? Odpovedal mu: Akože by som rozumel, ak mi len niekto nevysvetlí? Potom prosil Filipa, aby vyšiel (na voz) a prisadol k nemu. Stať Písma, ktorú čítal, bola: Viedli Ho ako ovcu na zabitie, a ako baránok mlčí pred tým, kto ho strihá, tak neotvoril ústa. Jeho ponížením bol súd nad Ním zrušený, a Jeho rod kto vypočíta? Lebo Jeho život je vzatý zo zeme. Ohlásil sa eunuch a povedal Filipovi: Prosím ťa, o kom to hovorí prorok? Sám o sebe, a či o niekom inom? Vtedy Filip otvoril ústa a počnúc týmto miestom Písma, zvestoval mu Ježiša. Sk 8:30-35

Posledný verš hovorí za všetko – zvestovať Ježiša: Vtedy Filip otvoril ústa a počnúc týmto miestom Písma, zvestoval mu Ježiša.

Kázanie má byť vášňou, človek musí byť zanietený, zapálený, veď hovorí o svojej láske – Bohu. Keď počuje slovo Kristus, zaplaví ho pocit slasti a keby dostal možnosť hovoriť o Kristovi hodinu, dve, tri – činil by tak s láskou a zápalom v očiach.

Prečo kazatelia nemajú iskru v očiach? Lebo kážu falošné evanjeliá, vykladajú slovo podľa učenia ľudského. Ak človek vezme príručku, čo hovorí príbeh tejto nedele v cirkvi, čo také zapálené v kázni povie?! Ale ak sa posadí so slovom Božím, v modlitbe, v rozjímaní, v hľadaní súvislostí na niekoľko hodín – nie ľudských učení – ale v samotnom slove Boha – príde niečo čerstvé a nové. Pavol napísal, že káže slovo Boha z čistého srdca, nie falšované filtrami ľudských výkladov:

Nie sme ako mnohí, čo falšujú Božie slovo, ale hovoríme úprimne ako z Boha a pred Bohom v Kristovi. 2Kor 2:17

Ak takto kazatelia dnes hlásajú slovo Boha, cez mnohé filtre, toto samotné slovo nie je pre nich mocným nástrojom spásy. Tak aj veriaci – ak neveria v slovo Božie, nebudú ho zvestovať, lebo si myslia, že to je podobné slovo ako ľudské a tak neveria v silu spásy cez toto slovo:

Veď ja sa nehanbím za evanjelium (Kristovo): lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu, najprv Židovi, a aj Grékovi. Rim 1:16

Slovo Božie sa k jednému dostane na jeho spasenie, inému na odsúdenie. Ale toto mocné slovo sa nikdy neminie svojmu cieľu.

Tak bude moje slovo, ktoré vychádza z mojich úst: nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná, čo sa mne páči, úspešne spraví, na čo ho posielam. Iz 55:11

Ako ľahkovážne kazatelia pristupujú k tomuto slovu Boha, ktoré vždy zasiahne svoj cieľ, nikdy sa nevráti prázdne. Spomeňme si na toto slovo, ktoré zvestoval Peter a Apoštoli. Jedným toto slovo bolo na spasenie, druhým na odsúdenie. Aká nehanebnosť je to, keď si niekto vezme slovo Boha, nakladá s ním ako so slovom ľudským, vykladá ho po ľudsky!

Takto prehovorilo slovo Boha k tisícom židov, ktorí počuli jednoduchého rybára Petra:

Účinky Petrovej reči. Keď to počuli (židia), bodlo ich to v srdci, a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: Čo robiť, mužovia, bratia? Sk 2:37

Bodlo ich v srdci toto slovo a jeho správny výklad a pýtajú sa po spáse. Naopak keď židovská vrchnosť počula slovo Apoštolov v inom čase, toto isté slovo ich nepichlo vo svedomí, ale v nich zahorela zlosť:

Keď to počuli, pukali od zlosti a chceli ich zabiť. Sk 5:33

Ako v tebe koná slovo Božie? Pichá ťa od zlosti, alebo ťa pokoruje a pýtaš sa – čo mám konať bratia?

Keď prídeš v ten veľký súdny deň pred tribunál Boží a budú sa ťa pýtať, na čom stála tvoja viera ktorou sa oháňaš – čo povieš?

Veril som cirkvi, i keď som si neuvedomil, že cirkev začala časom učiť slovo ľudské, zaobalené na oko v slove Božom?! Veril som svojmu kazateľovi, pastorovi, farárovi? Na čom stáli oni? Ak vykladali verne slovo Božie, so silou a údernosťou tak, ako ho vykladal Pavol, chvála im! Beda však, ak slovo Boha vykladali po ľudsky!

Nebáli sa povedať, že len Kristus sníma hriechy sveta, nech ľudia kľaknú pod kríž Kristov a vyprosujú si milosť a odpustenie hriechov? Alebo si z tohto slova Boha urobili záležitosť ľudskú a povedali vám – príďte ku mne, JA vám odpustím v mene Krista hriechy? Kristus nepotrebuje prostredníkov!

Hovorili vám a ukazovali to, že iba v Kristovi je spása? Odmietli všetky snahy zblíženia s inými náboženstvami, ktoré spásu nemajú? Alebo podporovali pápežov, ktorí sa verejne zúčastňovali pobožností s inými vierami? Lebo Božie slovo hovorí niečo iné, ako konajú títo falošní lídri:

A ako súvisí Boží chrám s modlami?! A vy ste chrám živého Boha, ako hovorí Boh: „Budem v nich prebývať a medzi nimi chodiť, budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. A preto vyjdite spomedzi nich, oddeľte sa, hovorí Pán, a nečistého sa nedotýkajte; a ja vás prijmem a budem vaším Otcom a vy budete mojimi synmi a dcérami, hovorí všemohúci Pán.“ 2Kor 6:16-18

Hovorili vám vaši kazatelia, že sa nesmiete klaňať žiadnym výtvorom ľudských rúk? Alebo zastávali slovo ľudské a ľudské výklady, ktoré idú proti slovu Božiemu?

Neurobíš si modlu, ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! Nebudeš sa im klaňať, ani ich uctievať! Lebo ja, Pán, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý tresce neprávosti otcov na deťoch do tretieho a štvrtého pokolenia u tých, čo ma nenávidia, Ex 20:4-5

Hovorili vám vaši kazatelia o tom, že hriech je smrť, vedie do pekla, aj ten najmenší, usvedčovali vás nedeľu čo nedeľu o vašej hriešnosti, o vašej absolútnej skazenosti, o vašej nemohúcnosti sa akokoľvek spasiť? Hovorili vám, že aj tie vaše najlepšie skutky sú odporné v očiach Boha? Alebo vás povzbudzovali k tomu, že máte dosť síl, aby ste sami prišli ku spáse, utešovali vás falošným evanjeliom, ktoré nevedome z Krista robí iba barličku?

Hovorili vám vaši kazatelia o jedinej možnej ceste ako byť spasený a to cez Kristov kríž? Učili vás o tom, že tento kríž sníma všetky vaše hriechy – minulé, prítomné, budúce? Učili vás, že sa musíte znovuzrodiť aby ste mohli Krista nasledovať? Učili vás, že ak dostanete po znovuzrodení nové srdce, ktoré je vymenené z kamenného za koženné, ako s týmto srdcom máte začať pracovať, milovať Boha a blížneho? Učili vás vaši farári a kazatelia, ako sa posväcovať, ako využívať váš čas pre Krista, ako odložiť svet a jeho márnosti? Učili vás kazatelia, že ste Synmi a Dcérami Božími? Učili vás, ako chodiť vo svetle Božích detí, dedičov nebeského kráľovstva, povzbudzovali vás k tomu, že týmito dedičmi skutočne ste a preto máte odložiť skutky tmy a obliecť sa do skutkov svetla?!

Alebo vás učili, že máte konať pobožnosti, predpísané, modlitby, sviatky? Učili vás, že ak chcete ísť do neba, musíte povedať nejaké tie hriechy v spovednici, kde kňaz nad vami urobí kríž, čím získate milosť posväcujúcu a keď v nej zomriete, pôjdete do neba? Učili vás aké je dôležité prežehnávanie, požehnanie kňaza, požehnanie svätenej vody, ktorou keď sa prežehnáte, budete spasení?

Učili vás prekliate evanjelium!!!

Takto sa chcete dostaviť pred Boží tribunál? Všetky tieto veci odporujú Bohu a Jeho slovu, nikde ich nenájdete, ale vy ste sa postavili na tieto márnosti a ľudské výkony a tak chcete byť spasení cez svoje skutky a skutky iného človeka! Nemožné!

Beda kazateľom tohto veku, beda všetkým, ktorí nehovoria slovo Božie tak, ako sa samo vykladá!

Nestojíte v službe Bohu. Lebo služba Bohu zahŕňa pravú vieru ktorú nemáte, čím nemáte štít viery! Keďže neposlúchate Božie slovo, neposlúchate PRAVDU, lebo Božie slovo je sám Kristus a preto nemáte si čím prepásať svoje bedrá. Prepásať svoje bedrá si máte PRAVDOU Božieho slova. Takt sa stávate nespravodlivými, rovnakými ako je tento svet, pripodobňujete sa tomuto svetu a tak nemáte pancier spravodlivosti. Za evanjelium sa hanbíte a hovoríte – viera je moja osobná vec – absolútne nie! Preto nemáte obuv pre hlásanie evanjelia, nechodíte cestami ktorými vás Kristus vyslal a preto nehovoríte o spáse. Nemáte spasenie lebo hovoríte – spasenie je dané ľuďom až na konci života a tak si nemôžete dať na hlavu prilbu spasenia! Nepoznáte slovo Boha, nerozjímate nad ním, dali ste nad toto mocné slovo slove ľudské a tak nemáte v ruke meč – meč ducha, ktorým je Božie slovo.

Stojíte ako otrhanci, ktorí sú posmechom svetu a diablovi. Takto sa chcete postaviť pred tribunál Všemocného? Obráťte sa a budete žiť, poslúchnite, čo vám Pavol hovorí:

Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť! Stojte teda: bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivostia obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja! Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha! A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo! Ef 6:13-17

Myslíte si, že to čo konáte a vediete, je kresťanstvo? Chvála Bohu, že vás denno denne obviňuje z toho, že sa mu vaše kresťanstvo hnusí a vy o tom dobre viete a preto plačete, že vaša viera je mizerná a chodíte, hľadáte, čítaté, a nenachádzate! Odložte povrchnosť a uverte v Krista a Jeho živé slovo…