Len v Kristovi máme vykúpenie, odpustenie hriechov. Kol 1:14

Neexistuje potešiteľnejšia správa od tej, že my hriešnici, máme odpustené hriechy. Nie je radostnejšia správa, že Boh vynašiel spôsob, ako nás úplne očistiť od našich vín ktoré nás ťažia. Nie je nič krajšie ako to, že keď človek tomu v hĺbke duše uverí, čo je Boží nadprirodzený akt, pochopí spasenie, pochopí lásku Boha k nám hriešnikom, pochopí evanjelium. Daj sa človeče biedny zachrániť jediným možným spôsobom – Kristom! Len On ti môže vziať hriechy, len v Ňom máš vykúpenie a odpustenie všetkých previnení. Spoľahni sa na toto slovo a nič ku nemu nepridaj a takto začneš cestu skutočnej viery. Ale beda, ak by si sa chcel zachrániť sám, svojou silou, svojimi úkonmi – tento článok ti nebude vôbec prospešný.

Tieto slová sú pre skutočne hľadajúcich a túžiacich po skutočnom odpustení všetkých hriechov, aby sa mohli stať dietkami Božími, dedičmi kráľovstva nebeského, synmi Boha živého. Aká útecha je v slove ktoré nedokáže klamať – v slove Boha.

No ak si myslíš, že ti boli odpustené hriechy tak, že si ich vyznal v spovedi, opovrhol si odpustením hriechov cez Syna Božieho, ktorý sa stal obeťou za tvoje viny. Takto ti Boh nikdy hriechy neodpustí, ale zostane Boží hnev na tebe milý čitateľ. Preto sa daj zachrániť, vyjdi zo sveta skutkov a výkonov a vrhni sa do náručia milostivého Boha, ktorý má moc, v jedinej sekunde zmeniť tvoj život a vziať ti všetky previnenia, obliecť ťa do šatu nevinnosti a spravodlivosti. Prečo chceš zostať ako otrhaný žobrák, ktorý je odkázaný sám na seba, alebo je odkázaný na iného človeka, ktorý udelením kríža odpúšťa?! Poď na cestu Boha a Jeho slova a pováž sám, či stojíš vo viere v Božieho Syna, skrze ktorého je možná spása, alebo stojíš vo viere seba a ľudí?

Ježiš neprišiel na svet, aby tu panoval, On prišiel, aby tu slúžil ľudom a aby dal svoju dušu ako výkupné za tých, ktorí mu uveria:

Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých.“ Mt 20:28

Nikto ti nemôže odpustiť hriechy, žiaden človek, aj keby milión krát tvrdil, že to koná v mene Krista, lebo len Kristus je kňaz právoplatný, len Kristus dokáže hriechy sňať, lebo sa stal obetou. Jeho krv ti dokáže vziať hriechy a nič iného!

Ale sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristovi Ježišovi. Jeho Boh ustanovil ako prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery, aby ukázal svoju spravodlivosť, lebo v minulosti prehliadal predošlé hriechy Rim 3:24-25

Čítaj tento verš. Ako sú ti odpustené hriechy? Skrze spoveď, alebo skrze Kristovu krv?

V ňom (Kristovi) máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov, podľa bohatstva jeho milosti. Ef 1:7

Za koho vydal Kristus seba samého ako obetu a dar ľúbeznej vône? Za nás! Za mňa, za teba ak ovšem tomu veríš. Ak vydal seba ako obetu, iba obeta môže sňať hriechy, to by si mal vedieť, to je základ celého Písma…

Napodobňujte Boha ako milované detia žite v láske tak, ako aj Kristus miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás ako dar a obetu ľúbeznej vône! Ef 5:1-2

Ako ti Kristus získal vykúpenie? Tak že sa budeš spovedať a budeš v milosti posväcujúcej, alebo svojou obetou, keď vošiel do svätyne svätých a vylial svoju krv miesto teba?

Kristus raz navždy vošiel do Svätyne, a to nie s krvou capov a teliat, ale so svojou vlastnou krvou, a tak získal večné vykúpenie. Hebr 9:12

Môže ti teda iný človek odpustiť hriechy? Nemôže! Iba obeta ti môže sňať hriechy! Bez vyliatia krvi – neexistuje odpustenie!

A podľa zákona sa skoro všetko očisťuje krvou a bez vyliatia krvi niet odpustenia. Hebr 9:22

Kristus raz a navždy vykonal obetu pravú, mocnú, ktorá odpúšťa všetky hriechy raz a navždy! Nedokážeš sa posväcovať? Nedokážeš stáť vo viere, páchaš tie isté hriechy? To je preto, lebo si neuveril v túto jedinú obetu, inak by ťa Boh zdokonalil v posväcovaní. Ty však stojíš sám na sebe a stále hrešíš, lebo si postavil vieru na sebe. Zahoď to všetko ako smeti! Zahoď svoje úsilie k spaseniu a postav všetko na Krista – LEN ON ti dokáže vziať hriechy cez obetu ktorú raz a navždy vykonal!

No tento (Kristus) priniesol jedinú obetu za hriechy a navždy zasadol po pravici Boha. A teraz už čaká, kým mu nebudú jeho nepriatelia položení ako podnožka pod nohy. Lebo jedinou obetou navždy zdokonalil tých, čo sa posväcujú. Hebr 10:12-14

Kto ti teda sníma hriechy a ako? Len Kristus a to tak, že sa stal zmiernou obetou Bohu za teba.

On je zmiernou obetou za naše hriechy; a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta. 1Jn 2:2

Mnohí ľudia si myslia, že vyznaním hriechov v spovednici sú im hriechy odpustené – absolútne nie! Vyznanie hriechov znamená, že si človek uvedomil svoju vinu a teraz hľadá spôsob, ako tieto viny a hriechy zo seba dokáže zmazať. Príde do spovednice a tam mu ich zmaže kňaz – je to tak? Čítaj čo píše Boh vo svojom Slove:

Milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, aj od siedmich duchov, čo sú pred jeho trónom, a od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vládcu nad kráľmi zeme. Jemu, ktorý nás miluje a svojou krvou nás oslobodil od hriechov Zjv 1:4-5

Boh vám odpustil všetky vaše hriechy. Ako? skrze Krista!

Aj vás, čo ste boli mŕtvi v hriechoch a neobriezke svojho tela, oživil s ním (Kristom) a odpustil nám všetky hriechy. Kol 2:13

Jedine ak Kristovi veríš, ak más vieru že ti odpúšťa ON hriechy cez svoju obetu a krv, len vtedy máš hriechy odpustené – nie inak!

Jemu vydávajú všetci proroci svedectvo, že pre jeho meno dosiahne odpustenie hriechov každý, kto v neho verí.“ Sk 10:43

Ako staručký Ján povzbudzuje spolubratov vo viere? Tak že ich utvrdzuje v tom, že ak v Krista veria, hriechy sa im nepočítajú.

Píšem vám, deti: Pre jeho (Kristovo) meno máte odpustené hriechy. 1Jn 2:12

V Jeho krvi ste blízki Bohu, nijako inak. Jeho krv vás očisťuje!

Ale teraz, hoci ste kedysi boli ďalekí, v Kristovi Ježišovi stali ste sa blízkymi krvou Kristovou. Ef 2:13

Ak si takto uveril a prežil si vo svojom srdci, že ti Boh skrze Ježiša raz a navždy odpustil všetky hriechy, že už nemusíš chodiť za inými ľuďmi, aby ti ich odpúšťali, už sa nemusíš báť že zomrieš v nejakej Božej nemilosti – máš pokoj s Bohom a tvoj život viery, sa iba tu začína. Boh už na tvoje hriechy nespomína a berie ťa ako Syna, ako Dediča, ako svoje vlastné dieťa.

Budem milostivý ich neprávostiam (hovorí Boh) a na ich hriechy viacej nepomyslím. Hebr 8:12

Nestačí ti slovo Boha? Potom ti nestačí nič! Tvoja viera je iba náboženstvo a to ťa nespasí. Modli sa za svoje obrátenie a popros obrátených ľudí, aby sa spolu s tebou modlili za teba.

Modlitba:

Všemohúci Pane môj a Bože. Čím som si to zaslúžil, že si na mňa pohliadol, keď ťa tak nenávidel a tak Tebou opovrhoval?! Ďakujem ti Pane môj, že si ma nielen povolal k viere, ale že si si ma vyhliadol k pravej viere, ktorá zanecháva za sebou skutky, krásu sveta, obrady, sentimentalizmus k minulosti. Ó aké ťažké je hriešnika vziať zo zajatia svojho života, ktorým sa chváli, chváli svojou minulosťou a svojou prácou pre Boha. Daj mi Pane pohľad, daj mi Pane oči, aké mal Apoštol Pavol keď povedal, že on nehľadí čo vykonal v minulosti, ale hľadí na Krista a Jeho kríž a to do budúcnosti. Popraj mi Pane milosti, aby som podobne hľadel na Krista a bežal pretek viery, nehľadiac na svoje zásluhy z minulosti, lebo aj keby si tam nachodil niečo dobré, je to od Teba môj Bože.

Ďakujem za kríž Tvojho Syna, za Jeho vyliatu krv za mňa nehodného hriešnika, ktorá ma očistila od všetkých hriechov a ty si mi dal poznať a uveriť, že len obeta Tvojho Syna sňala moje previnenia proti Tebe.

Popraj mi milosti môj Otče, aby som bol Tvojim dobrým Synom, aby som poslúchal Tvoje sväté slovo ktoré si mi zanechal. Popraj mi milosti, aby som pevne uchopil svoje povolanie v ktorom si ma postavil, povolanie dediča Tvojho kráľovstva a kráčal pevný ako skala vo viere, opúšťajúc každý hriech a každú neprávosť. Posväť ma svojou pravdou, prebývaj aj naďalej vo mne svojim Svätým Duchom a vlož mi múdrosť do úst, aby som zvestoval Ježiša Krista, každému človekovi v nádeji, že sa ho Ty ujmeš.

Chválim ťa, velebím ťa a vyvyšujem ťa. Nech je oslávené tvoje sväté meno, ktoré nech sa šíri po celej zemi…

Amen…