Lebo vierou ste všetci synovia Boží v Kristovi Ježišovi. Gal 3:26

Ak sme prijali odpustenie hriechov, skrze Krista a jeho kríž (klikni na článok), prichádza prvotná úľava a radosť nad tým, že patríme Kristovi a Bohu Otcu. Je to nadprirodzený Boží akt, že nám dáva takéto istoty do srdca a mysle, že sa nemusíme strachovať o spásu, cez výkony a skutky, ale vierou prijímame Božieho Syna, lebo len vierou človek prichádza ku spáse. Tu sa končí hľadanie Boha a tápanie v tmách, tu v pevnosti viery prijímame Božie zasľúbenia a nastáva druhá etapa nášho kresťanského života – chodenie s Bohom. Ale predtým, než sa vydáme touto cestou chodenia s Pánom, ešte predsa len sa človek musí potešiť tým, že mu bolo odpustené, že sa stal Božím dietkom.

Nedajme sa obalamutiť diablom a jeho falošnými rečami, ktorými bude ku nám vstupovať, že sme pyšní, keď si myslíme, že máme odpustené hriechy, že tak neohrozene hovoríme o spasení, o istote. Na to treba odpovedať jednou vetou – nie na mne stojí spása, nie ja som garantom mojej spásy, nie ja som ten, ktorý sa chváli sám sebou, ale celá moja istota stojí len a len na Bohu a Jeho slove, ktoré nikdy neklame!

Ak by som chcel spásu postaviť na sebe, veľká beda mi. Ani v hodine smrti by som nevedel, či som spasený a kde po tejto hodine, v ktorej odíde moja duša, naveky skončím. Ale keďže je spása postavená na Bohu a Jeho Synovi, mne zostáva iba toto celé uchopiť a viac sa nestarať.

A tým, že ste ustarostení, kto z vás môže si predĺžiť vek čo aj len o lakeť? Keď teda ani najmenšie nemôžete, prečo ste ustarostení o ostatné? Lk 12:25-26

Tak sa dostávame k nadpisu tohto článku, kde stojí krátky verš: Lebo vierou ste všetci synovia Boží v Kristovi Ježišovi. Gal 3:26

Ako môžem byť Synom Boha Všemohúceho? Tak, že som uveril Kristovi. Že som uveril v Jeho Božskosť, že je Boží Syn:

Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží, a – veriac – aby ste mali život v Jeho mene. Jn 20:31

Že sa stal jediným kňazom novej zmluvy: Kristus pretože zostáva naveky, zastáva kňazský úrad, ktorý neprechádza na iného. Hebr 7:24

Že ako kňaz sám vstúpil do Svätyne Svätých a tam sám svoju krv obetoval v jedinej a konečnej obeti za mňa, nehodného hriešnika.

Ale keď prišiel Kristus, Veľkňaz budúcich hodnôt, vošiel raz navždy do svätyne cez väčší a dokonalejší stánok, nie rukou urobený, to jest nie z tohto stvoreného sveta, ani nie s krvou kozlov a teliat, ale so svojou vlastnou krvou, a vydobyl večné vykúpenie. Hebr 9:11-12

Touto obetou mi vzal všetky hriechy a očistil ma od nich. Ako bola vykonaná obeta raz a navždy, tak sú hriešnikovi vzaté hriechy raz a navždy.

Budem milostivý ich neprávostiam (hovorí Boh) a na ich hriechy viacej nepomyslím. Hebr 8:12

Je dokonané! Ježiš zomiera, vstáva zmŕtvych, posadil sa po pravici Boha Otca a prihovára sa za nás.

Kto ich (kresťanov) odsúdi? Je to Kristus, ktorý umrel, ba i z mŕtvych vstal, je po pravici Božej a prihovára sa aj za nás. Rim 8:34

Stal sa jediným prostredníkom medzi človekom a Bohom!

Jeden je totiž Boh, jeden aj Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus, 1Tim 2:5

Keby sa toto Pavlovo učenie bolo ustanovilo takto na prvých konciloch, pre diabla by bolo ťažké meniť vieru. Ale keďže krédo sa vytvorilo dosť všeobecné, časom sa dala viera zmeniť, ako to napokon Pavol aj predpokladal, že v cirkvi sa bude učiť iné evanjelium.

Čo to však pre človeka, ktorý uveril znamená?

Poďte sa potešiť všetci plačúci a namáhajúci, všetci podvedení a na slepé uličky zvábení. Poďte sa potešiť evanjeliom Ježiša Krista, ktoré ste nikdy nepočuli. Pozrite sa sami, čo vám Boh pripravil, ak ste sa mu vrhli do náručia, ak ste uverili všetko, čo je hore napísane! Nebudem nič komentovať, bude hovoriť len Boh a Jeho slovo! Prijatím viery v Božieho Syna, sa stávate sami Synmi Boha, dedičmi, spolubratmi Ježiša Krista. Kto sa postaví proti slovu Boha ľudským slovom? Kto sa odváži komentovať slová Boha, ľudskými zapáchajúcimi učeniami?

Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno, ktorí boli splodení nie z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. Jn 1:12-13

Lebo všetci, ktorých Duch Boží vedie, sú synovia Boží. Neprijali ste predsa ducha otroctva, aby ste sa zase báli, ale prijali ste ducha synovstva, ktorým voláme: Abba, Otče! A ten istý Duch spolu s naším duchom osvedčuje, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia, a to dedičia Boží a spoludedičia Kristovi, ak s Ním trpíme, aby sme s Ním boli aj oslávení. Rim 8:14-17

Preto vyjdite spomedzi nich a oddeľte sa (od sveta a hriechu), hovorí Pán; nečistého sa nedotýkajte, a ja vás prijmem, budem vám otcom, a vy budete mi synmi a dcérami, hovorí všemohúci Pán. 2Kor 6:17-18

Veď ešte pred stvorením sveta vyvolil si nás (Boh) v Ňom (v Kristovi), aby sme boli svätí a bez úhony pred Ním, keď nás z lásky podľa milostivej rady svojej vôle predurčil byť Mu synmi skrze Ježiša Krista Ef 1:4-5

Napodobňujte teda Boha ako milované deti Ef 5:1

Všetko čiňte bez reptania a bez pochybovania, aby ste boli bez úhony a úprimní, bezvadné deti Božie uprostred tohto prevráteného a skazeného pokolenia, v ktorom sa javíte ako jasné hviezdy vo vesmíre. Flp 2:14-15

Pozrite, akú lásku dal nám Otec, aby sme sa volali Božími deťmi; a nimi sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal Jeho. Milovaní, teraz sme Božími deťmi, a ešte nevyšlo najavo, čím budeme. Vieme, že keď vyjde najavo, Jemu budeme podobní, lebo Ho uvidíme takého, aký je. 1Jn 3:1-2

Takže už nie si sluha, ale syn. A ak syn, tak skrze Boha aj dedič. Gal 4:7

A tak teda nie ste už cudzinci ani prišelci; ale ste spoluobčania svätých a domáci Boží, vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je sám Ježiš Kristus. Ef 2:19-20

Potešuj sa milý kresťan, ak sa ťa tieto verše dotýkajú a vráť sa na počiatok. Uznaj svoju hriešnosť, uznaj svoju nemohúcnosť postaviť sa pred Boha zo svojej sily a svojich skutkov, postav sa pred Boha tak ako si, ako zapáchajúci bezdomovec, ktorý sa celý život nikdy neumýval a daj sa očistiť jediným možným spôsobom – krvou Krista, ktorá očisťuje každý hriech!

V ňom (Kristovi) máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov, podľa bohatstva jeho milosti. Ef 1:7

Vyznávaj sa so všetkých hriechov a čiň pokánie – čo znamená – zmeň zmýšľanie! Premeň sa obnovením mysle, keď sa vzdáš celého svojho života, celej svoje doterajšej viery a vrhneš sa do náručia Boha Otca presne tak, ako sa ku nemu vrchol márnotratný syn z podobenstva.

A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé. Rim 12:2

Prijmite odpustenie z ruky Kňaza, z ruky Veľkňaza, ktorý ako jediný je oprávnený vám hriechy odpustiť a tým kňazom nie je nikto iný, než Ježiš Kristus! Prijmite odpustenie od Neho, lebo On sa za vás obetoval na dreve kríža a ak ste uverili, prisvojte si túto obetu za svoju a nechajte sa očistiť raz a navždy od všetkých hriechov.

Ak ste prišli až sem a ďakujúc Bohu, plačete nad svojou biedou a nad láskou Spasiteľa, bodlo vás v srdci, ako bodlo v srdci židov na kázanie Petra, nechajte prúdiť očistenie a plačte ak dokážete. Plačte ako malé deti, že vám boli hriechy odpustené, ale ak aj neplačete, prijmite tento dar, pretože to nie je dar ktorý by sa mal dotýkať emócií, i keď aj tie spolu s tým niekedy prichádzajú. Postavte sa pevne na dielo Krista, ktorého vyslal na zem sám Boh Otec a v pevnej viere sa nedajte pohnúť ani doľava, ani doprava!

Raz a navždy máte pokoj s Bohom Otcom, skrze Krista, ktorý sa stal obetou za vás a vylial svoju krv, ktorou vás očistil. Kto jazykom vyzná Krista v srdci uverí, bude spasený, hovorí slovo Božie. V srdci uverí znamená, že nielenže bľaboce svojim jazykom že uveril, ale vo svojej mysli je o tom pevne presvedčený a nepohnute takto kráča ďalej vo viere. Uveriť v srdci neznamená, že budeme plní emócií, že budeme emócie vyhľadávať, ale že sme sa presvedčili z Božieho slova ktoré neklame o pravdách a tieto pravdy pevne zachováme v mysli!

A keď sme uverili takto pevne zakotvení v Bohu, radujme sa z týchto veršov hore, že sme deťmi Božími, že sme dedičmi, že sme Synmi. Pretože toto je mlieko a pokrm pre novonarodené deti Božie, aby sa takto potešovali tak, ako sa malé bábätko potešuje z prítomnosti matky. Lebo tu nekončí kresťanská viera, tu viera iba začína. Ale ak nemá postavený pevný podklad, všetko sa zrúti a nezostane človeku žiadna viera, iba náboženstvo, ktoré ho privedie do pekla!

Preto Pán hovorí, aby sme postavili celú svoju viere na skale, kde On sám je tou skalou, kde On sám je tým uholným a základným kameňom! Na pomoc a potešenie nám dal svoje slovo, ktoré je plné zasľúbení a radosti. Ak toto prijmeme v pevnej viere, môžeme smelo kráčať ako kresťania vo svetle viery v Krista.

Toto je učenie, ktoré Pavol hlásal, ktoré cirkev zabudla, ale Boh vždy osvietil svoj ľud, aby sa toto učenie vo svete objavovalo, aby nikdy nezaniklo. Nie je to učenie nové, nie je to učenie ktoré by vo svete nebolo, je to len učenie zavalené falošným učením ľudským, ktoré miesto žiarenia, prekáža tomuto svetlu.

Ďalšie mnohé budúce články budú skôr o kráčaní vo svetle, kde opustíme kolísku malého dieťatka a staneme sa pevnými kresťanmi vo viere. Veď aj Pavol takto učí nových kresťanov, najprv prijať zasľúbenia a až potom kráčať za Kristom.

Mliekom som vás kŕmil, nie tvrdým pokrmom, lebo by ste ho neboli mohli zniesť. 1Kor 3:2

Tešte sa týmto pokrmom evanjelia, nasiaknite ním až do morku kostí, aby sa stalo základom budúcej viery, kde bude hlavné a podstatné vaše posväcovanie a nasledovanie Krista. To nemôžete konať ako bábätká, lebo keby na vás Pán niečo naložil, nezniesli by ste. Preto ak ste noví vo viere a je jedno či ste veriaci 50 rokov, ale ste poslúchali falošnú vieru – teraz musíte činiť pokánie a veriť tak, ako verili kresťania, ktorí chodili skutočne s Bohom v každom čase, ako chodil Pavol ako chodila ranná cirkev.

Milé dieťa, ktoré túžiš po spasení, po obrátení, po Kristovi, po skutočnej viere, pre teba sú písané tieto slová útechy a povzbudenia. Tieto slová nie sú pre pochybujúcich, lebo pochybujúci v prvom rade pochybuje o slove Boha, ktoré sa odvažuje posudzovať slovom človeka a učením človeka. Ale ty, ktorý si tak blízko k plnému pochopeniu evanjelia, ktoré sa inak dá preložiť ako – radostná správa – počúvaj a poslúchaj, čo Boh hovorí!

Poteš sa Kristovou obetou a Jeho skutkom a keď uveríš vo svoje Synovstvo, potešuj sa veršami ktoré sú tu predložené. Lebo mne by bola beda, ak by som táral do vetra bez podpory Božieho slova, no beda tebe, ak sa na Božie slovo odvolávam a ty mu oponuješ. Nauč sa verše ktoré potešujú tvoje srdce naspamäť, potešuj sa nimi pred modlitbou, hneď za rána, pred nočným spánkom. Buď ako Jeremiáš ktorý o slove Boha napísal:

Keď sa vyskytli Tvoje slová, zjedol som ich, Tvoje slová boli mi radosťou a útechou môjmu srdcu. Veď Tvoje meno nosím, ó Hospodine, Bože mocností. Jer 15:16