Sebadôvera je opakom viery v Krista. Sebadôvera je slovo, ktoré sa skladá z dvoch častí – dôvera – v seba. Tam kde je sebadôvera, nemôže byť viera v Krista. Sebadôvera je humanistický vynález, ktorý v dnešnej dobe má veľmi dôležitú funkciu, už malé deti sa učia dôverovať sebe a tak celý život je položený na človeka, miesto Boha. Človek ktorý dôveruje sebe, Boha nepotrebuje.

Pozrime sa na biblický príbeh, veľmi známy, kde si takto veril Peter. Je to na samom konci pôsobenia Ježiša tu na zemi. Ježiš miesto lúčenia sa s učeníkmi, ich vystavuje poslednej skúške. Pán ku nim prehovára takto:

I povedal im Ježiš: Všetci sa pohoršíte, lebo je napísané: Biť budem pastiera a rozpŕchnu sa ovce. Ale po svojom vzkriesení predídem vás do Galiley. Mk 14:27-28

Pán tu cituje Božie slovo, konkrétne proroka Zachariáša:

Prebuď sa, meč, proti môjmu pastierovi a proti mužovi mne blízkemu – znie výrok Hospodina mocností. Biť budem pastiera a rozpŕchnu sa ovce, a potom obrátim ruku proti malým. Zach 13:7

Ako reagujú učeníci na dané slovo? Ako reaguje Peter? Zatrasie to s ním, že Ježiš cituje Boha a Jeho sväté slovo? Absolútne nie! Takto reagujú všetci tí, ktorí si hovoria kresťania, ale nie sú obrátení, nie sú pravými Kristovými učeníkmi. Uvidíme to v samom tomto príbehu, že to tak jednoducho je. Mnohí tí, ktorí sa sami onálepkovali ako kresťania, nimi skutočne nie sú, pretože nerozumejú Bohu a Jeho slovu!

Tomuto som donedávna nechcel veriť. Písal som články, ktoré boli podporené Božím slovom a to nie jedným veršom, ale dôkladne vyložené vo viacerých veršoch. Tieto témy nie sú moje, sú v cirkvi od počiatku, iba sú zahádzané ľudským nepotrebným učením. Mne sa zdalo, že každý človek chápe predsa Božie slovo a tu som sa zmýlil! Väčšina ľudí nechápe, o čom daný článok je! Neveril som tomu, neveril som tomu, že ľudia počujú Božie slovo a nerozumejú mu.

Mal som rozhovor s jedným bývalým miništrantom, ktorý čítaval v kostole epištoly. Pokiaľ nebol obrátený, on absolútne nevedel, čo Pavol v tých epištolách vlastne hovoril. Až keď ho Boh pritiahol k sebe, vtedy mu spadli šupiny z očí a presne vedel podľa čítania, čo Pavol od nás požaduje. A je to tak. Keď som sám ako mladší chodil do kostola a čítali sa epištoly, skutočne som nechápal čo sa tam vpravde hovorí.

Pre neobráteného človeka je Božie slovo iba litera, iba akési ľudské slovo, hádam podobné novému času. Nedokážem to dnes vyjadriť, pretože Božiemu slovu rozumiem a nedokážem sa naladiť na človeka, ktorý počúva Božie slovo a nechápe absolútne význam tohto slova. Preto Pán Ježiš hovorí, že neobrátený človek síce počúva, snaží sa pochopiť, ale ničomu nerozumie:

Aby očami hľadeli, ale nevideli, a ušami počuli, ale nerozumeli, aby sa snáď neobrátili a nebolo im odpustené. Mk 4:12

A Peter je na tom presne tak, ako sú na tom milióny kresťanov, ktorí nechápu Boha a Jeho slovo. Preto Peter absolútne ignoruje to, že Božie slovo hovorí o predurčení, ktoré sa musí stať, lebo Boh predurčil aby sa toto stalo, že bude bitý Pastier a ovce sa rozpŕchnu, ale Peter je hluchý. On nerozumie Božiemu slovu, on ho úplne ignoruje, Jeho Božie slovo absolútne nezaujíma!

Peter Ježišovi na Božie slovo, ktoré by mu malo zapchať ústa odpovedá v plnosti sebadôvery a pýchy:

Odpovedal Mu Peter: Ak sa aj všetci pohoršia, ale ja nie! Mk 14:29

Peter absolútne nechápe, že Božie predurčenie čo sa má stať, je kameňom, je míľnikom, ktorý sa musí naplniť. Nie je možné rušiť slovo Boha, ako si to Peter neuvážene myslel, ako si to myslí ten veľký počet neobrátených ľudí, ktorí si hovoria kresťania, pretože nechápu Boha a Jeho moc.

Touto svojou výpoveďou vlastne Peter povedal: Božie slovo je nič, predurčenie čo sa má stať je nič, naplnenie sa Božieho slova je nič – všetci sa možno pohoršia, ale ja nie! Peter týmto vlastne dal Bohu výzvu, že dokáže zrušiť predurčenie Božieho slova, že dokáže zabrániť tomu, aby sa Božie slovo naplnilo. Pozrime sa ako to Peter naplnil:

Keď bol Peter dolu vo dvore, prišla jedna zo služobných dievok veľkňazových a uzrúc Petra, ako sa zohrieva, pohliadla na neho a povedala: Aj ty si bol s tým Ježišom Nazaretským! On však zaprel hovoriac: Ani neviem, ani nerozumiem, čo vravíš. Mk 14:66-68

Peter mal jedinečnú moc, zrušiť silu Božieho slova a aj sa sám naparoval že to urobí, že nikdy sa nad Ježišom nepohorší, nikdy ho nezaprie, pôjde s Ním až na smrť. A tu sa napĺňajú Písma a nie Petrovo odhodlanie. A potom Peter ešte dva krát podobne zaprie Pána, napriek búchaniu sa do pŕs, že on urobí pre Ježiša všetko:

Keď ho uzrela služobná dievka, zase začala hovoriť tým, čo stáli okolo: Tento je z nich! A on znovu zaprel. O chvíľu tí, čo stáli okolo, znovu povedali Petrovi: Veru, z nich si, lebo si tiež Galilejec. [Veď aj tvoja reč je podobná.] Tu sa začal zaklínať a prisahať: Nepoznám toho človeka, o ktorom hovoríte. Mk 14:69-71

Aké boli chyby Petra, keď Pán citoval Božie slovo?

V prvom rade mal dostať bázeň, pretože Ježiš cituje Boha. Hneď nato mal uveriť Božiemu slovu, čo neurobil. Mal nad Božím slovom premýšľať, čo to znamená, čo práve počul. V poslednom rade sa mal pokoriť pod Božie slovo a povedať niečo takéto:

Pane, pomôž nám, sme slabí, sme plní strachu a pochybností, ale ak ty vieš, že ťa opustíme – pomôž, aby sme dostali silu konať to, čo Pán Boh od nás chce aby sme konali.

Ale Peter tu akoby hovoril:

Ty Pane nevieš kto ja som? Ja som predsa Peter, tvoj prvý učeník, horlivec! Vždy a všade som s tebou bol, ako môžeš o mne pochybovať, že by som ťa zradil, pohoršil sa na tebe?

Toto je postoj človeka neobráteného. Je to postoj človeka, ktorý síce akoby chodil s Kristom, ale všetko vsádza sám na seba. Ak to prevedieme do dnešného kresťanstva, opýtajte sa kresťanov, ako budú spasení?

Dodržiavaním desatora, chodením ku sviatostiam, hlavne ku pravidelnej spovedi, k prijímaniu, do kostola každú nedeľu plus prikázané sviatky, k tomu nejaké pobožnosti ako litánie, krížové cesty, adorácie. Celá spása je teda o skutkoch, čo v konečnom dôsledku znamená – spása stojí na človeku a nie na Kristovi! Keď si pozriete každý jeden skutok, ktorý som iba okrajovo opísal, je to skutok zásluh a je postavený na človekovi, nie na Bohu.

Keby Ježiš týmto ľuďom povedal, že neveria v Neho, tak by sa naparili – pozri aké skutky konáme kvôli Tebe a pre Teba. Ale pravda je inde – oni konajú tie skutky pre seba! Preto potrebujú pravé pokánie a obrátenie. A tu sa nebavíme len o laikoch, ale v prvom rade duchovní potrebujú obrátenie, lebo oni sú prví, ktorí si zakladajú na svojich výkonoch pred Bohom.

Koľko som ti slúžil, koľko omší vykonal, koľko procesií, pobožností, modlitieb.

Toto je Peter a jeho pýcha, aj keď to vyzerá na veľkú a odvážnu vec. Petra by sme mali považovať za odvážneho, takto sa pevne zasadzovať za to, že Krista nikdy nezradí. Ale my vidíme túto poslednú lekciu nášho Pána ešte pred ukrižovaním a oslávením, že nám chce ukázať, aby sme celú vieru vložili nie do seba – ale do Neho!

Bezo mňa nič nemôžete činiť. Jn 15:5

Peter je tak plný sebadôvery a pýchy, že hovorí: Ak sa aj všetci pohoršia, ale ja nie, čo znamená asi toľko, že sa dokonca pasuje za najväčšieho učeníka! Ostatní sa možno pohoršia, ale ja, veľký Peter, ja určite nie!

Pán Ježiš sa obráti priamo na Petra a povie mu mrazivé slová – priamo jemu, veľkému Petrovi! Čítajme:

Veru ti hovorím, že dnes, tejto noci, skôr, ako kohút dva razy zaspieva, tri razy ma zaprieš. Mk 14:30

Ježiš ukazuje Petrovi jeho slabosť, jeho pýchu, jeho nadutosť, jeho zápal, ktorý je nesprávny. Peter stavia na sebe a to je stavba na piesku, ktorá sa zrúti! Preto sa Ježiš pozrie priamo do očí Petrovi a povie mu tieto desné slová – TY ma zaprieš!

Ale myslíte si, že človek neobrezaného a neobráteného srdca, aké Peter vtedy mal, si robí starosti s Božím slovom, so slovom Ježiša? Absolútne nie! Peter hneď nato Ježišovi odporuje:

On však tým väčšmi zdôrazňoval: Čo by som aj umrieť mal s Tebou, nikdy Ťa nezapriem. Mk 14:31

Ján podáva túto správu ešte presnejšie, keď Ježiš hovorí Petrovi, že nemôže ísť tam, kde ide On, na cestu kalvárie a obety, ale pozrite čo Peter hovorí:

Povedal Mu Peter: Pane, prečo nemôžem teraz ísť za Tebou? Ja život položím za Teba! Jn 13:37

Wooow. Peter chce položiť život za Spasiteľa! Toto je už tragikomédia! Prázdne reči, silné na počutie, slabé na skutok! Je to naopak Peter, kto potrebuje zástupnosť Krista za svoje hriechy, ale Peter sa tu stavia do opačnej pozície, že on, veľký Peter, zomrie za Krista. Aj tu v Jánovi Ježiš hneď Petrovi hovorí:

Odpovedal mu Ježiš: Život položíš za mňa? Veru, veru ti hovorím: Kohút ešte ani nezaspieva, a trikrát ma zaprieš. Jn 13:38

A Peter zaprel. Prečo? Ľudská slabosť! Sme ľuďmi, ktorí nedokážu dodržať svoje sľuby, svoje predsavzatia. Sme ľudia, ktorí potrebujú zástupnosť Krista za naše hriechy. My si ich chceme celou silou sami nejako vymazať, konáme neskutočné veci. Mnohí ľudia vo Fatime chodia kolenačky dĺžku, ktorú deti museli prejsť pešo od domu k miestu zjavení. Ale všetko toto je o našom výkone. Boh toto nechce! Viete čo Boh chce? Aby sa človek všetkého tohto svojho harašenia a napínania vzdal a položil svoj život na Krista!

Ľudia veľkej viery sú ľudia malých modlitieb. Nie nejakých naučených modlitieb, ale modlitieb, ktoré spolu s Duchom Svätým vyprosujú od Boha. A viete čo vyprosujú? Silu, aby prežili ďalšiu hodinu tohto dňa. Vyprosujú to, že keď hocikam idú, aj keď na málo významné miesto, povedzme iba do obchodu, aby Boh stál nad nimi, aby On konal cez nich a aby boli v Jeho ochrane v Jeho prítomnosti. Sú to ľudia, ktorí sú si vedomí svojej mizernosti a slabosti, ktorí sa modlia pred každou prácou, každým úkonom a nikdy sa nespoliehajú na seba, ale všetko skladajú na Boha. Modlia sa pred banálnymi vecami, upratovaním, varením, výletom, pred stretnutím, a tiež po skončení týchto vecí a to tak, že všetko nechávajú na Boha a pevne si uvedomujú sily modlitby Pána – buď vôľa Tvoja, alebo staň sa Tvoja vôľa! Ak sa im stane krivda, ďakujú Bohu, ak sa im darí, ďakujú Bohu, ak na nich padne choroba, ďakujú za ňu – Pán dal, Pán vzal, nech je Pánovo meno zvelebené!“ Jób 1:21

Toto Peter nemal! Nebol obrátený. Nepotreboval Krista, vystačil si sám so svojimi skutkami. Pán Ježiš hovorí Petrovi toto:

Šimon, Šimon, ajhľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu; ale ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla. A ty časom, až sa obrátiš, utvrdzuj svojich bratov. Lk 22:31-32

Ak by sa Pán nebol modlil za Petra, satan by ho premohol a určite by odpadol od viery. Ale všimnime si slovo – až sa obrátiš! Peter nie je obrátený! Chodí s Pánom a nie je obrátený. Väčšina ľudí ktorí si hovoria kresťania sú na tom presne takto – chodia s Ježišom, ale všetko im je zahmlené, Božiemu slovu nerozumejú, pretože nie sú obrátení. Svoju vieru postavili na sebe a touto vierou sa chvastajú. Pán ale hovorí – musíte sa obrátiť! Nie ste obrátení!

Preto je sebadôvera ťažkým hriechom, ktorý nenájdete v tých vašich brožúrkach a zrkadlách spovedných. Sebadôvera je nevera Kristovi. Peter neveril Kristovi, preto proti nemu postavil svoju reč. Ale Pán ho pokoril a ukázal mu, že Božie slovo je neomylné!

Sebadôvera ťa drží ďaleko od milosti Boha, ty sa chceš spasiť sám, svojou silou. Táto téma je tak jednoduchá a práve v jednoduchosti má človek najväčší problém. Ľudia ktorí majú pred menom a za menom tituly, nechápu Božiu milosť zdarma. Nechápu ju študovaní aj neštudovaní ľudia. Nechápu, že milosť je absolútne zdarma, je nezaslúžená! Skutky sú jasné – treba vykonať toto a tamto, ale milosť zdarma – čo to je?

Peter ako neobrátenec nepoznal milosť Božiu. Poznal iba svoju silu, svoje skutky, svoje zásluhy, chcel sa spasiť sám. Ak máš svoj systém skutkov ktoré vedú ku spáse a dnešné cirkvi takéto niečo nielen odporúčajú, oni dokonca klamne tvrdia, že mimo tieto skutky nie je spása – práve si sa so spásou minul, ak si sa postavil na cirkvou ustanovené skutky. Ty veríš, že tieto skutky ťa spasia, nie milosť Božia, nie zľutovanie sa Krista nad tebou.

Ale Peter sa obráti jedného dňa a porozumie písmam a porozumie evanjeliu. Peter sa postaví ako obyčajný rybár, ktorý nevie písať a čítať pred študovaných židov a vykladá im písma a oni sú zaskočení:

Keď videli smelosť Petrovu a Jánovu a dozvedeli sa, že sú neučení a prostí ľudia, divili sa; lebo ich poznali, že boli s Ježišom. Sk 4:13

A Peter ako obrátený človek pochopil, čo sa stalo pred Ježišovým ukrižovaním, kedy stál na svojich skutkoch a výkonoch a sebou sa chválil. Potom už nehovorí o spáse zo skutkov, o spáse zo sily, ale o milosti. Je tu iný Peter, obrátený, spasený, zachránený. Peter pochopil, prečo Kristus prišiel, čo vykonal, akú milosť v Ňom Boh daroval ľudstvu. Preto čítame od Petra iné slová, ako horeuvedenú reč plnú sily:

Preto opášte si bedrá svojej mysle, buďte dokonale triezvi, dúfajte v milosť, ktorá vám bude daná pri zjavení Ježiša Krista. 1Pt 1:13

Boh všetkej milosti, ktorý vás povolal v Kristovi do svojej večnej slávy, keď trochu potrpíte, vás zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na stály základ! 1Pt 5:10

Vzrastajte v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva aj teraz, aj naveky! [Amen.] 2Pt 3:18

Všetci ľudia potrebujú obrátenie a poznanie milosti. Ak ľudia nie sú obrátení, nepoznajú milosť Boha, svoju spásu si chcú odpracovať, konajú mnohé skutky, pre ktoré chcú byť spasenými.

Ale ono je to celkom opačne. Najprv milosť, obrátenie, znovuzrodenie, spasenie a potom z tohto plynúce skutky, odlišnej kvality ako skutky, za ktoré chcú ľudia odmenu. Pre toto má stáť pravá cirkev – cirkev ktorá je plná slabých ľudí, ktorí si uvedomujú svoju slabosť a preto potrebujú Krista. Silný človek, akým sa Peter javil, nie je vhodným človekom pre kráľovstvo Božie.

Pavol bol na tom podobne. Horlil za Boha, ale podľa zlého učenia postaveného na sebe a svojej sláve. Ten veľký Pavol, ešte ako Šavol, veľmi múdry znalec písiem, ale podľa nesprávneho výkladu, veľký rečník, ako obrátený človek o sebe hovorí:

A ja som bol u vás i slabý i bojazlivý a veľmi prestrašený. 1Kor 2:3

A inde hovorí, že keď je slabý, vtedy je silný:

Preto mám zaľúbenie v slabostiach, pohaneniach, súženiach, prenasledovaniach, v úzkostiach pre Krista; lebo práve keď som slabý, som mocný. 2Kor 12:10

Musíme sa stať slabými, musíme sa stať poslednými, musíme zahodiť všetky naše skutky a všetky naše pretvárky. Musíme sa vyznávať a vyznávať z hriechov pred Bohom, že sme zhrešili z našej falošnej pretvárky, kde sme sa robili silnými kresťanmi, kresťanmi dokonalými, kresťanmi takmer bezhriešnymi.

Chválime sa v cirkvách, koľko sme toho už urobili pred Bohom, nechávame sa oslavovať kvôli našim výkonom, duchovní sa ani nebavia s veriacimi, udržujú si od nich odstup, lebo oni sú Petrom, ktorý je mocný a neomylný. Ale my musíme byť slabými, inak nám je Kristus neplatný.

Všetko položiť na Neho. Absolútne všetko, aj tie najposlednejšie myšlienky. Sme slabí ľudia, nič nie je z nás, všetko máme od Teba Pane, prečo sa tých chválime ako keby to bolo naše?

Veď ktože ti prisudzuje prednosť? A čo máš, čo by si nebol dostal? A keď si dostal, čo sa chváliš, ako by si nebol dostal? 1Kor 4:7

My nemáme v moci ani jednu hodinu tohto dňa, nemáme v moci absolútne nič, vrátane nášho spasenia. Všetko je len v Kristovi a len v Kristovi, ktorý bol ustanovený nato, aby sa ujal našich slabostí. Pre silných a mocných spása nie je. Boh prichádza za človekom, ktorý je slabý, chorý, hriešny a túži po uzdravení. Príď ku Kristovi ako slabý a hriešny človek, príď ako nemocný, ako slabý, ako taký, ktorý nemá nič, čím by sa mohol spasiť.

Ak máš systém svojej spásy z výkonov – Krista nepotrebuješ, bude pre teba iba okrajovou záležitosťou. Zahoď sebadôveru, zahoď svoju kresťanskú minulosť a modli sa za svoje obrátenie ak ho nemáš. Ak staviaš sám na sebe nerozumieš písmam, obrátenie je od teba vzdialené. Pokor sa pred Bohom a nepozeraj na ľudí, čo si o tebe budú hovoriť, čo si pomyslia – lebo obrátenie nesie so sebou pokánie – zmenu zmýšľania, ktorá bude pravdepodobne úplne odlišná od toho, čo si podnes vyznával.

Nebuď ako Peter, ktorý sa bil v prsia že nezaprie Pána, že dokonca je to on, kto položí život za Neho. Keď sa Peter obrátil, pochopil svoju pochabosť a hlúposť. Pochopil, že len Božia milosť je to, prečo je tým čím je. Bez tejto milosti by bol iba úbohým rybárom bez spasenia, ktorý by ťažko pracoval, pil veľa vína po ťažkej práci, zbil doma manželku a deti – to by bol jeho neútešný život. Ale z milosti bude raz Peter súdiť Izraelské kmene:

Ježiš im odpovedal: Veru vám hovorím: Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, ktorí ste ma nasledovali, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov izraelských. Mt 19:28

Bez Božej milosti by si sa nenarodil, by si nedostal danosti, talenty, schopnosti, vieru, spasenie. Všetko je len z Božej milosti. Zabudni na svoje skutky – všetko vlož do rúk Spasiteľa…