Hľadajte a nájdete

„Ak Ho budeš hľadať, dá sa ti nájsť.” (1 Kron 28,9)

Potrebujeme Boha a On má pre nás vždy čas, ak Ho hľadáme celým srdcom. Neukryje sa pred nikým, kto úprimne hľadá Jeho tvár. Toto stretnutie si však nemôžeme nijako zaslúžiť alebo si kúpiť Jeho milosť. Musíme Ho jednoducho „hľadať”. Tí, ktorí už Boha poznajú, nech Ho hľadajú znova a znova v modlitbe, vo vernej službe a svätej chvále: tým viac im zjaví svoju lásku a požehná ich svojím spoločenstvom. Tí, ktorí Ho ešte nepoznajú ako prameň pokoja, nech idú hneď a hľadajú Ho, kým Ho nenájdu ako svojho Spasiteľa, priateľa, Otca a Boha.

Akým silným povzbudením je toto slovo pre každého hľadajúceho! „Hľadajte a nájdete!” (Mt 7,7) Áno, ak úprimne hľadáš Boha, nájdeš Ho aj ty! A keď Ho nájdeš, nájdeš v Ňom život, odpustenie hriechov, posvätenie a záchranu pre večnosť. Hľadaj, pýtaj sa po Ňom vytrvalo a nebudeš hľadať zbytočne. Drahý priateľ, neodkladaj! Hľadaj Ho tam, kde si teraz, lebo teraz je ten správny čas. Skloň svoje sebaisté kolená a tvrdú šiju, volaj k Bohu a k živému Pánovi.

V zásluhách Ježiša hľadaj očistenie a odpustenie hriechov. Boh ťa neodmietne. Toto zasľúbenie dané Dávi dovmu synovi Šalamúnovi je pravdivé, presvedčil som sa o tom aj ja. Ver Slovu, konaj podľa neho a stretneš sa s Bohom!