Mnoho razy a rozličným spôsobom hovoril Boh voľakedy otcom skrze prorokov, na sklonku týchto dní prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a Ním stvoril aj veky. Tento (Syn) ako odblesk slávy Boha a obraz Jeho podstaty udržuje všetko svojím mocným slovom a posadil sa na pravici Velebnosti na výsostiach, keď (prv) spôsobil očistenie od hriechov; o toľko je dôstojnejší ako anjeli, o koľko ich prevyšuje menom, ktoré zdedil. Hebr 1:1-4

Boh nemlčí! Za dávna mnoho ráz a mnohým spôsobom hovorieval Boh otcom v prorokoch. (Mnoho razy a rozličným spôsobom hovoril Boh voľakedy otcom skrze prorokov).

„Otcovia” sú ľudia patriaci k starému Izraelu, ktorí žili predtým, ako Pán Ježiš prišiel na tento svet. Títo Izraeliti mali väčšiu výsadu ako ktorýkoľvek iný národ, pretože Boh k nim posielal prorokov, aby im zjavovali Jeho vôľu, aby ich o Ňom učili a aby prorokovali o príchode ďaleko väčšieho proroka, Mesiáša (Krista). Židia si prorokov veľmi vážili. Pán Ježiš ich karhal preto, lebo za svojho života boli proroci prenasledovaní, ale potom si ich židia ctili zvlášť vtedy, keď videli splnené proroctvá. Pán vidí, že si židia prorokov vážia, ale až po ich konci účinkovania na zemi:

Beda vám, zákonníci a farizeji-pokrytci, že prorokom staviate hrobky, spravodlivým ozdobujete náhrobky a hovoríte: Keby sme boli žili za časov svojich otcov, neboli by sme spolu s nimi prelievali krv prorokov. Mt 23:29-30

No židia poznali len jednu časť obrazu. Akí vďační by sme mali byť za nášho Spasiteľa a za všetko, čo nám zjavil.

Boh nám za týchto posledných dní hovoril v Synovi. (Na sklonku týchto dní prehovoril k nám v Synovi).

Aké nádherné, že Boh hovorí k spurnému človeku, prejavuje mu svoju veľkú lásku i dáva Pána Ježiša, aby za nás zomrel. Pán Ježiš Kristus je nekonečne väčší než proroci. On sám je naplnením ich proroctiev!

Ježiš im povedal: Toto sú moje slová, ktoré som vám hovoril, keď som bol ešte s vami, že sa všetko musí splniť, čo je napísané o mne v zákone Mojžišovom, v prorokoch a v žalmoch. Lk 24:44

Pán Ježiš počas svojej služby na tejto zemi privádzal svojou múdrosťou a učením ľudí do úžasu. Boh Otec sa priznal k Jeho službe, keď povedal, „Toto je ten môj milovaný Syn, jeho počúvajte!” (Marek 9:7)

Počúvate Jeho hlas, keď čítate Jeho Slovo a keď ho počujete kázané? Keď vás Božie Slovo konfrontuje alebo napomína, podriaďujete sa mu ochotne?

Božie zjavenie v Pánovi Ježišovi Kristovi, je vo svojom charaktere nadradené, pretože je úplné. Je nadradené v čase, pretože žiadne ďalšie zjavenie ho nebude nasledovať. Je nadradené v mieste určenia, pretože je zjavené nám. Je nadradené v tom, kto ho priniesol, pretože na rozdiel od Starej zmluvy, ktorá prišla skrze chabých ľudských prorokov, toto zjavenie prišlo skrze Božieho Syna.

Boh prehovoril vo svojom Synovi. Nemá nám viac čo povedať cez akékoľvek nové zjavenie. Apoštoli učili to, čo počuli od Pána Ježiša i čo sa od Neho naučili:

Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal.  Mt 28:19-20

Lebo ja (Pavol)  som prijal od Pána, čo som vám aj odovzdal. 1Kor 11:23

Je veľmi dôležité pochopiť, že Boh od príchodu Pána Ježiša na tento svet, neposlal žiadneho ďalšieho proroka s novým zjavením.

Dnes je vo svete mnoho zjavení a nebolo tomu inak v žiadnom inom čase. Ale ranná cirkev a Pavol varujú, že Kristovo zjavenie na zemi je úplné, dokončené, plne dostatočné ku spáse, a to v pravom význame slova – plne dostačujúce – nemožno k tomuto zjaveniu už nič pridať ani ubrať! Je to až na plač, že toľkí ľudia ktorí si hovoria kresťania, nepoznajú zjavenie Krista na zemi v plnosti, naopak poznajú zjavenia, ktoré nie sú dostatočné, spásonosné, ktoré sú nepodstatné, lebo sú iba prídavkom, my ani nevieme, z akého ducha pochádzajú. Preto sa postav milý človek na jediné právoplatné zjavenie Ježiša Krista ktoré nepoznáš a spoznaj jeho moc a silu. Rozjímaj o pravdách, ktoré sú skrze slovo Boha zapísané a zjavené. Nečakaj už žiadne iné zjavenie, ak iba ešte jedno – druhý príchod Pána na našu zem.

Žiješ v dobe, ktorá je najviac priaznivá na informácie o Bohu a Spasiteľovi, no zároveň je toto učenie najviac zakalené tvojmu zraku. Boh prehováral najprv cez patriarchov, potom cez prorokov, ale v poslednom čase, čo je dnes – prehovára ku nám cez Syna, Ježiša Krista a len cez Neho! Preto nám Boh hovorí – Jeho počúvajte.