Mnoho razy a rozličným spôsobom hovoril Boh voľakedy otcom skrze prorokov,na sklonku týchto dní prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a Ním stvoril aj veky. Tento (Syn) ako odblesk slávy Boha a obraz Jeho podstaty udržuje všetko svojím mocným slovom a posadil sa na pravici Velebnosti na výsostiach, keď (prv) spôsobil očistenie od hriechov; o toľko je dôstojnejší ako anjeli, o koľko ich prevyšuje menom, ktoré zdedil. Hebr 1:1-4

Odblesk Jeho slávy a obraz Jeho podstaty

Pán Ježiš nie je žiadny obyčajný prorok. On je svätý Syn Boží, skrze ktorého Boh Otec stvoril svet. Verš 3 nás učí niektoré životne dôležité fakty o osobe Pána Ježiša:

– Ježiš je odbleskom Jeho (Božej) slávy. Phil Arthur píše: „Ježiš sa neleskne Božou slávou, On je jej samotným vyžarovaním. Slnečné lúče sú neoddeliteľné od slnka. Tým istým spôsobom zdieľajú rovnakú podstatu Ježiš a Otec.”

– On je obrazom Jeho podstaty. Keď je vyrazená minca, nesie presný obraz raznice, ktorá ju vyrazila. Pán Ježiš zjavil Boha tak, ako to nemohol urobiť žiadny prorok. Jeho prirodzenosť je Božia:

Ježiš mu riekol: Taký dlhý čas som s vami, a nepoznal si ma, Filip? Kto mňa videl, videl Otca. Akože môžeš hovoriť: Ukáž nám Otca? Či neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý je vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne; keď nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte! Veru, veru vám hovorím: Kto verí vo mňa, tiež bude činiť skutky, ktoré ja činím, áno, ešte väčšie bude činiť, pretože ja idem k Otcovi, Jn 14:9-12

– On nesie všetko slovom svojej moci. Proroci boli poslovia poslaní od Boha, no nemali moc a autoritu ako Kristus. On nielen všetko stvoril, ale aj aktívne riadi všetky veci vo vesmíre.

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. Toto (Slovo) bolo na počiatku u Boha. Ním povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nič, čo povstalo. Jn 1:1-3

Spomeňte si, akí užasnutí boli Jeho učeníci, keď prehovoril a veľká búrka sa utíšila. Pán Ježiš je zvrchovaný Boh!

Keď vstúpil na loď, nasledovali Ho učeníci. A hľa, veľká búrka strhla sa na mori, takže vlny prikrývali loď, a On spal. I pristúpili, zobudili Ho a povedali: Zachráň nás, Pane, hynieme! Odpovedal im: Čo sa strachujete, ľudia malej viery! Nato vstal, pohrozil vetrom a moru i nastalo veľké utíšenie. A ľudia sa divili a hovorili: Aký je to človek, že Ho aj vetry aj more poslúchajú? Mt 8:23-27

– On si učinil skrze samého seba očistenie od našich hriechov. On jediný je Spasiteľ, ktorého krv nás očisťuje od všetkého hriechu, keď hľadáme Jeho odpustenie.

Ale ak chodíme vo svetle, ako On je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, Jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu. Ak hovoríme, že nemáme hriech, sami seba klameme a nie je v nás pravda. Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti. 1Jn 1:7-9

– On vystúpil na nebesia a teraz je po pravici Božej ako zvrchovaný vládca celého vesmíru.

Je to Kristus, ktorý umrel, ba i z mŕtvych vstal, je po pravici Božej a prihovára sa aj za nás. Rim 8:34

Stuart Olyott píše: „Ak ste sa nikdy neobrátili ku Kristovi, je to tento Kristus, ku ktorému ste nikdy neprišli. … Odvrátiť sa od Krista … znamená odvrátiť sa od Toho najslávnejšieho zo všetkých k lacným imitáciám. Znamená to obrátiť sa chrbtom k vyžarovaniu Božej slávy a odkráčať do vonkajšej tmy.”

Premýšľajme nad veľkosťou Pána Ježiša Krista a o Jeho úžasnej láske k nám. Uctievajme Ho, milujme Ho, chváľme Ho a radujme sa v Nom.