O toľko je dôstojnejší ako anjeli, o koľko ich prevyšuje menom, ktoré zdedil. Veď kedy ktorému anjelovi povedal Boh: Syn môj si Ty, ja som ťa splodil dnes? A inde: Ja Mu budem otcom a On mi bude synom. A keď zase uvedie Prvorodeného na svet, hovorí: Nech padnú pred Ním na kolená všetci anjeli Boží! A k anjelom hovorí: On robí svojich anjelov vetrami a svojich služobníkov plamenným ohňom; ale k Synovi: Tvoj trón, ó Bože, je naveky vekov a: žezlo spravodlivosti je žezlom Jeho kráľovstva; miloval si spravodlivosť a nenávidel si neprávosť; preto pomazal Ťa, ó Bože, Tvoj Boh olejom veselia nad Tvojich druhov. Hebr 1:4-9

Pán Ježiš je väčší než proroci. Je však tiež väčší ako anjeli! (1-3; 4-14) Anjeli požívali u Židov veľký rešpekt, pretože boli významní v dôležitých udalostiach židovskej histórie a v udelení zákona.

Ktorí ste prostredníctvom anjelov prijali zákon, ale ste ho nezachovávali. Sk 7:53

Čo teda zákon? Ustanovený anjelmi v rukách prostredníka bol pridaný pre prestúpenie, kým nepríde potomok, na ktorého sa vzťahuje zasľúbenie. Gal 3:19

Väčšinu kapitoly 1 listu Židom tvoria citáty z Písem Starej zmluvy. Tieto Písma sa týkajú Pána Ježiša Krista a ukazujú, že On je ten Syn Boží, ktorí je uctievaný anjelmi.

A keď zase uvedie Prvorodeného na svet, hovorí: Nech padnú pred Ním na kolená všetci anjeli Boží! Hebr 1:6

Verše 8 a 9 pochádzajú zo Žalmu 45:7-8. Toto je žalm, ktorý opisuje Kristovu nádheru, moc, majestát, milosť a slávu. Pán Ježiš je tu opisovaný ako Boh, ktorého trón je večný.

Tvoj trón je Božím trónom na večné veky, zmierujúcim žezlom je tvoja kráľovská berla. Miluješ spravodlivosť, nenávidíš bezbožnosť, preto ťa pomazal Boh, tvoj Boh, olejom radosti nad tvojich spoločníkov. Ž 45:7-8

Ale o Synovi hovorí list židom: Tvoj trón, ó Bože, je naveky vekov a: žezlo spravodlivosti je žezlom Jeho kráľovstva; Hebr 1:8

Tieto verše nám ukazujú dve charakteristiky Kristovho kráľovstva:

– Je to večné kráľovstvo. Ľudské dynastie prichádzajú a odchádzajú. Tyrani, ktorých zverstvá a bezbožnosť naplnili strachom milióny ľudí v minulom storočí, sú preč. Hitler, Stalin, Mao a Pol Pot sú mŕtvi. Smrť ich porazila a nikto sa ich viac nebojí. Pána Ježiša však nikto nemôže zvrhnúť z Jeho trónu!

– Je to spravodlivé kráľovstvo. Berla (žezlo) je symbolom kráľovskej autority. Náš veľký Kráľ je spravodlivý. Miluje spravodlivosť a Jeho vláda je spravodlivá a dokonalá. Bezhriešny Syn Boží prišiel na tento svet a zomrel, aby spasil hriešnikov, aby nás urobil spravodlivými a aby nás priviedol do svojho nádherného kráľovstva spravodlivosti, pokoja a radosti.

Phil Arthur píše: „Je možné hovoriť o Ježišovi len vysoko. Tí z nás, ktorí sme veriaci, potrebujeme opäť uchopiť toto vedomie Jeho bázeň vyvolávajúcej veľkoleposti. Boh nám neposlal proroka ani žiarivého posla zo sveta anjelov. Prišiel sám Pán slávy.”

Nech sa Mu klaňajú všetci anjeli Boží! Pripojme sa k nim a klaňajme sa Mu a uctievajme Ho, pretože On je Boh.