Na motívy kázne Ch.Spurgeona

Rešpektovaný žid a Kristus…

Pre Žida je Kristus kameňom úrazu. Rešpektovaný Žid svojej doby bol osobou, ktorá sa zamerala na formálne náboženstvo so všetkou svojou osobnosťou. Žid šiel do chrámu s veľmi zbožným prístupom. Zaplatil desiatok všetkého, čo mal. Dokonca z mäty a ďalšieho korenia.

Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo dávate desiatky z mäty, kôpru a rasce… Mt 23:23

Videli ste ho, ako sa postí dvakrát za týždeň s tvárou, na ktorej bol vidieť smútok a bolesť.

Postím sa dva razy do týždňa! Lk 18:12 A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Mt 6:16

Ak ste sa na neho pozreli, mal zákon na čele medzi svojimi očami. Na odeve mal fylakterie (strapce) tak veľké, že vás nikdy nemohlo napadnúť, že by to bol pohanský pes. Dával tak najavo, že je pravý Žid podľa rodokmeňa. Mal svätých predkov, narodil sa do zbožnej rodiny. On bol ten správny a dobrý človek. Nemal rád saducejov, ktorí nemali žiadne náboženstvo. Bol skrz naskrz nábožným človekom. Reprezentoval svoju synagógu. Nemal chrám na hore Gerazim, nemohol teda vystáť samaritánov, vôbec sa s nimi nestretával. Bol to náboženský muž prvej triedy. Bol to veľký moralista a miloval obrady zákona. Keď počul o Ježišovi, spýtal sa, kto je?
– “Syn tesára.”
– Aha.
– “Syn tesára a jeho matka sa volala Mária a jeho otec sa volal Jozef.”
– “To už samo o sebe stačí ako dôkaz, že to nemôže byť Mesiáš.”

A čo ten človek  – tesár – hovorí? Prečo hovorí: “Beda vám zákonníci a farizeji, pokrytci.” “Čo si to dovoľuje.” Navyše hovorí: “Prostredníctvom žiadneho telesného skutku žiaden človek nevstúpi do nebeského kráľovstva.” Žid si uväzoval dvojitý uzol na svojich fylakteriách – strapcoch, myslel si, že tak zdvojnásobte dĺžku okrajov na svojom odeve. Uctievať Nazaretského?! Nikdy.

A ak by takýto rádoby učiteľ prešiel cez ulicu, považoval by Žid to miesto za nečisté, nikdy by nešiel v jeho stopách. Myslíte si, že opustí náboženstvo jeho otcov, ktorí prišli z hory Sinai?! To staré dobré náboženstvo, kde bol cherub, bola archa zmluvy? Že by odišiel? Nikdy! V jeho očiach bol Kristus len podvodník a klamár!

Myslel si: “Je to všetko pre mňa kameň úrazu, nemôžem to ani počúvať.” Zapchal si uši pred týmto výrečným kazateľom a vôbec Ho nepočúval. Zbohom starý Žid! Spi s tvojimi otcami, tvoja generácia je na tomto svete bláznivým národom. Beda ti úbohá troska, tento Kristus, ktorý bol pre teba kameňom úrazu, bude raz tvojím sudcom a na tvoju hlavu sa znesie veľké zlorečenie. Jeho krv nech spadne na nás a na naše deti. To kričal nábožný žid, keď Pilát súdil Ježiša.

Žid – katolík, pravoslávny, liberálny protestant…

Ale skúsme hľadať pána Žida aj tu – na Slovensku. Hľadajme osoby, ktoré by zodpovedali tomuto popisu, tie, pre ktorých je Kristus kameňom úrazu. Dovoľte mi, aby som sa ich vám predstavil.

Mnohí z vás pochádzajú zo zbožných rodín. Máte svoje náboženstvo, ktoré milujete, milujete ho ako nejaký drahokam, ale je to len povrch, šupka. Milujete svoje obrady, plníte čo vám náboženstvo nariaďuje, čo máte predpísané, rovnako ako to robil zbožný Žid. Ani jeden detail by ste v tomto svojom náboženstve nezmenili, nevzdali by ste sa krásnych vitrážových okien, sošiek, oltárov, kadidla, obrazov, svätenej vody. Ktokoľvek by sa proti tomuto obrátil s kritikou, toho by ste odmietli, zaťali proti nemu zuby, naplnili srdce hnevom, agresivitou, nenávisťou a označili ho a vyhnali ako heretika.

Alebo snáď nechodíte dnes do takých starobylých kostolov na bohoslužby, ale milujete svoje prosté modlitebne, vašu cirkev, kde predkovia uctievali Boha, v jednoduchých kaplnkách. Ach! Aké krásne je miesto, ktoré toľko milujeme. Milujete ten pohľad a ak niekto práve povedal slovo proti tomuto miestu, zmeníte sa v zviera, v odpornú šelmu, ktorá žiada smrť, večné zatratenie, žiada okamžitý súd.

Myslíte si, že to, čo tu robíte, by mali robiť kdekoľvek, všade by mali mať rovnaké obrady, rovnaké piesne, rovnaké modlitby, rovnaké úkony, v skutočnosti je vaša cirkev vzorom. Hovoríte – toto miesto, kam chodievate, je miestom kde by mal každý patriť. A keby som sa teba spýtal, prečo dúfaš, že sa dostaneš do neba, odpovedal by si: “Pretože som katolík, evanjelik alebo pretože som anglikán,” alebo by si vymenoval akúkoľvek inú denomináciu. To si ty.

Viem však veľmi presne, že Ježiš Kristus je tvojou prekážkou! Keby som ti povedal, že celé tvoje chodenie do kostola je k ničomu, že je to len šaráda, že je to len cirkus, gymnastika – na kolená, postav sa, sadni, na kolená, stoj – alebo keby som ti povedal, že všetky tvoje modlitby a chvály neznamenajú pred Bohom nič, pretože si pokrytec a formalista, horel by si hnevom a v srdci by ti zloba prevýšila rozum a úsudok.

Keby som ti povedal, že tvoje srdce nie je pred Bohom v poriadku a ak to tak je, všetky vonkajšie obrady a veci sú k ničomu, jedna falošná a daromná šaškáreň. Viem, čo povieš: Už viac nebudem počúvať tohto muža. Ľutujem ho, ľutujem, lebo bude zatratený, že odpadol od pravej viery”, ale tá ľútosť je iba slovom, za ktorým sa schováva hlboká nenávisť. Kristus by ti dnes povedal niečo podobné a preto je pre teba kameňom úrazu.

Ak si bol tam, kde vyvyšujú formalizmus, pokiaľ ti hovorili, toto musíš robiť a tamto musíš robiť, aby si bol spasený, budeš s tým určite súhlasiť. Koľko je zvonka náboženských ľudí, na ktorých charaktere nenájdeme chybu, ale ktorí nezažili znovuzrodenia Duchom Svätým, ktorí nikdy nesklonili svoju tvár pred golgotským krížom, ktorí nikdy nepozreli na ukrižovaného Spasiteľa a to preto, lebo v neho nikdy nezložili dôveru, v toho, ktorý bol zabitý pre ľudských synov. Nikdy neuverili že im vzal ich hriechy, nikdy neuverili že im dal svoju vlastnú spravodlivosť, že ich krvou raz a navždy očistil, že stoja pred Bohom ako takí, ktorí dodržali celé desatoro, lebo ho za nich dodržal Kristus!

Títo povrchní ľudia milujú svoje povrchné ľudské náboženstvo, ale keď s nimi človek hovorí do hĺbky, utečú, zapchávajú si uši, utiekajú sa k ľudskému slovu – nechcú počúvať čo im Boh hovorí, nechcú počúvať Slovo Boha, oni si vytvorili svoju ľudskú vieru a preto preč so všetkým, čo tejto falošnej ľudskej viere odporuje!

Môžete milovať všetko vonkajšie na náboženstve, rovnako ako milujete ľudí kvôli ich šatám, a pritom vás ten človek nezaujíma ako taký. Pokiaľ to takto je, potom viem, že ste jedným z tých, ktorí odmietajú evanjelium. Ak počujú kázať pravé evanjelium, nie to falošné ktoré ani evanjeliom nie je, ktoré sa káže v kostoloch a v zboroch – nechápu, pozerajú ako slepci, čo sa im to hovorí?! Spasenie len z viery? To ako? Moje ľudské falošné náboženstvo ma toto nikdy neučilo a neučí – čo to je? Preč s týmto učením ktoré je v Božom slove – my chceme svoje obrady, svoje kľakania, svoje spovede, svoje výkony. Preč so Sola Fide – jedine vierou! Prekliata to vec – moja nenávisť proti tomu je viac, ako pravda a múdrosť, ako samotné slovo Boha! Preč s takým Bohom ktorý povedal:

Lebo si myslíme, že človek je ospravedlnený skrze vieru bez skutkov podľa zákona. Rim 3:28

Preč s týmto Pavlom, ktorého Kristus osobne naučil evanjelium keď hovorí:

A vieme, že človek nie je ospravedlnený zo skutkov podľa zákona, ale iba skrze vieru v Ježiša Krista. Aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista, a nie zo skutkov podľa zákona, lebo zo skutkov podľa zákona nebude ospravedlnený nijaký človek. Gal 2:16

Pokiaľ bude farár hovoriť o vonkajších veciach, budete ho pozorne počúvať, keď bude hrmieť za morálku, hovoriť proti opilstvu, alebo bude poukazovať na nehorázne porušovanie dňa Pána-nedele, budete sedieť a potešovať sa. Svet rád počúva tých, ktorí nič iné nehovoria iba o morálke. Dnes je trend postavený ešte vyššie, v kázňach sa objavujú najprv vtipy a až potom nejaká tá morálka, aby to nebolo také ťažké.

Ale pokiaľ by sa našiel kazateľ, ktorý by vám povedal evanjelium tak, ako naozaj stojí a vy takého kazateľa nemáte a preto ste sa uspokojili so svojimi obradmi, svojimi skutkami, svojimi výkonmi – ale prišiel by kazateľ, ktorý vám povie, že musíte byť vyvolený Bohom, musíte byť vykúpený Spasiteľovou krvou, aby ste boli obrátení Duchom Svätým, potom budete kričať – Preč s ním! Preč s ním! Už nechceme počúvať.

Ukrižovaný Kristus je kameň úrazu pre Žida, ktorý miluje obrady, rovnako pre katolíka, pravoslávneho, protestanta, ktorý miluje obrady a svoju denomináciu.

Je to až na smiech, že ľudia, ktorí sú dosť inteligentní, majú vysoké školy, vysoké postavenia, vysoké IQ, konajú ako blázni, ktorí sa dajú naviesť na falošné cesty viery. Tu sa ukazuje evanjelium, ktoré múdrosť tohto sveta zadupadlo do prachu. Preto platí tento verš:

Lebo slovo kríža je bláznovstvom pre tých, čo idú do záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou. 1Kor 1:18

Amen…