10 „Ty, Pane, si na počiatku stvoril zem, aj nebesia sú dielom tvojich rúk. 11 Ony sa pominú, ale ty zostaneš a všetci sťa odev zostarnú, 12 zvinieš ich ako plášť, ako odev a zmenia sa. Ale ty si vždy ten istý a tvoje roky sa nepominú.“ 13 A kedy ktorému z anjelov povedal: „Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám“? 14 Či nie sú všetci služobnými duchmi, poslanými slúžiť tým, čo majú dostať do dedičstva spásu? Hebr 1:10-14

Ty si, Pane, v počiatkoch založil zem

Nadradenosť Pána Ježiša nad anjelmi je tu dokazovaná ďalšími citátmi zo Starej zmluvy. Slová Boha Otca adresované Synovi zjavujú, že Pán Ježiš je:

– Stvoriteľ zeme a nebies. Žalm 102 je modlitba k Hospodinovi. Tu v našom čítaní, vo veršoch 10 až 12, je ukázané, že tento žalm obsahuje proroctvo týkajúce sa Pána Ježiša Krista. Keď hľadí na utrpenie, ktoré bude čoskoro znášať, hovorí:

„Bože môj,neber ma v polovici mojich dní. Ž 102:23-24 Tiež v Getsemanskej záhrade sa Pán Ježiš modlí: „Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich! Lk 22:43

Boh Otec Ho uisťuje, „Ty si, Pane, v počiatkoch založil zem, a dielom tvojich rúk sú nebesia” (10; por. verš 2).

– Večný, nemenný Boh. On zvinie veky tak, ako človek zvinie svoj plášť, a Jeho dni nemožno skrátiť. Ony… budú zmenené, ale ty si ten istý, a tvojim rokom nebude konca:

Na začiatku si stvoril zem, aj nebesia sú dielom tvojich rúk. Ony sa pominú, ale ty zostaneš; rozpadnú sa sťa odev, vymeníš ich ako rúcho a zmenia sa. Ale ty ostávaš vždy ten istý a tvoje roky sú bez konca. Ž 102:25-27

Mesiáš zomrel, no porazil smrť.

– Po pravici Boha Otca ako Ten, ktorý zvíťazil nad všetkými svojimi nepriateľmi. Tento verš sa tu nachádza ako verš 13, no predpokladaný dávno žalmoch kde stojí takto:

Dávidov žalm. Pán povedal môjmu Pánovi: „Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám.“ Ž 110:1

On Kristus vládne naveky. On je ďaleko väčší než anjeli.

Anjeli sú svätoslužobnými duchmi, ktorí sú Bohom vysielaní do služby pre tých, ktorí majú zdediť spasenie (veriaci naprieč históriou; 14). Ich služba je často využívaná pre dobro Božieho ľudu. Zlí duchovia a mocnosti temná nenávidia kresťanov a snažia sa nám ublížiť. My by sme si však mali často uvedomovať službu Božích anjelov. Títo pracujú v tichosti a neviditeľné pre náš úžitok, a to by nás malo povzbudzovať.

Lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. Na rukách ťa budú nosiť, aby si si neuderil nohu o kameň. Ž 91:11-12

Tu vyšiel Pánov anjel a zabil v asýrskom tábore stoosemdesiatpäťtisíc. Keď ráno vstali, hľa, samé mŕtve telá! Iz 37:36

Ale Pánov anjel otvoril v noci dvere väzenia, vyviedol ich a povedal: „Choďte, staňte si v chráme a hlásajte ľudu všetky slová tohto života!“ Oni počúvli, zavčas rána vošli do chrámu a učili. Keď prišiel veľkňaz a tí, čo boli s ním, zvolali veľradu a všetkých starších zo synov Izraela a poslali do väzenia, aby ich priviedli. Sk 5:19-21