Práve preto tým viac treba si nám všímať, čo sme počuli, aby sme to neobišli. 2 Lebo ak už slovo, ktoré anjeli hlásali, bolo prísne platné a akýkoľvek priestupok a neposlušnosť našli zaslúženú odplatu, 3 akože unikneme my, ak zanedbávame také veľké spasenie, ktoré najprv Pán zvestoval, potom nám ho potvrdili tí, čo ho počuli, 4 a zároveň aj Boh vydal svedectvo o ňom znameniami a divmi a všelijakými prejavmi moci, ako aj udeľovaním Ducha Svätého podľa svojej vôle? Hebr 2:1-4

Akože my utečieme, ak zanedbáme také veľké spasenie?

Naše dnešné čítanie je prvou z „varovných pasáží” v liste Židom. Slovo hovorené skrze anjelov (verš 2) odkazuje na zákon daný navrchu Sinaj. Boh dal už Adamovi zmluvu skutkov, kde keď dodrží prikázanie – nejesť zo stromu poznania, bude naveky žiť. Tu Adam padne a prestúpi Boží príkaz. Neskôr Boh dáva Izraelcom zákon – desatoro, ktoré ak dodržia, budú z neho žiť, budú z neho spasení. Ale ani tu človek neobstál. Obidve tieto zmluvy Boha s človekom sú o skutkoch. Ale prichádza nová zmluva – spása bez skutkov! No beda tým, ktorí by túto zmluvu pošliapali. Izraelcom Boh vyčíta, že dostali zákon, ale ho nedodržali. No táto časť listu židom je namierená proti kresťanom – beda ak ľudia odmietnu evanjelium.

Evanjelium sa dá odmietnuť dvomi spôsobmi. Absolútnym odmietnutím ako to robia ateisti, alebo odmietnutím spasenia skrze vieru v dokončené dielo Božie, ako to robia veľké cirkvi. Beda tým, ktorí takto evanjelium odmietajú, kde je to Boh a LEN Boh, ktorý celú spásu vykonal a podáva ju človeku ako obed na stôl hotovú. Ale ľudia miesto toho, aby prijali toto jedlo, si prinášajú vlastné jedlo do reštaurácie Boha a tak si na seba privolávajú hnev!

Takže ešte raz – Izraelskí dostali zákon, ktorý mali dodržať ale nedodržali:

Ktorí ste prostredníctvom anjelov prijali zákon, ale ste ho nezachovávali. Sk 7:53

Čo teda zákon? Ustanovený anjelmi v rukách prostredníka bol pridaný pre prestúpenie, kým nepríde potomok, na ktorého sa vzťahuje zasľúbenie. Gal 3:19

Boh sa nás tu pýta, „Ak bola potrestaná neposlušnosť zákonu danému skrze anjelov, o čo viac budú potrestaní tí, ktorí odmietnu evanjelium?”

Trest za prestúpenie zákona, ktorý Boh dal Mojžišovi, je veľký. Smrť, duchovná smrť, prekliatie, zlorečenie Boha a mnoho iných trestov. Ale čo ak človek odmietne evanjelium ktoré je ponúknuté bez skutkov zdarma?

Evanjelium spásy bolo zvestované skrze Pána Ježiša Krista, ktorý je ďaleko lepší než anjeli. Toto evanjelium bolo potvrdené kázaním a učením apoštolov (verš 4).

Boh tiež dosvedčoval svedectvo apoštolov, ktorí počuli Ježiša Krista, znameniami a zázrakmi a rôznymi mocami a udeľovaním Svätého Ducha podľa svojej vôle (verš 4). Tieto znamenia skončili spolu s koncom apoštolskej éry. Iba apoštoli mali moc konať prvotné divy a znamenia v cirkvi a aj preto Pavol píše, že dôkaz že je apoštolom, sú aj znamenia:

Veď dôkazy o tom, že som apoštol, pôsobili medzi vami vo všetkej trpezlivosti, v znameniach, divoch a prejavoch moci. 2Kor 12:12

Z tohto verša sa usudzuje, že po smrti apoštolov už Boh neprejavoval takéto znamenia a moc a my to vidíme v prvotnej cirkvi, že tomu tak je. Neskoršia cirkev pracuje s mocou slova Božieho, ktoré zvestuje a na toto slovo sa obracajú mnohí ľudia. Veď Pán hovorí, že blahoslavení sú tí, ktorí uverili a nevideli. Pavol konal divy a znamenia a preto hovorí o sebe že je apoštol, pretože ďalší biskupi cirkví, ktoré Pavol zakladal, už znamenia a divy nedostali.

Nevenujte pozornosť tým, ktorí dnes tvrdia, že majú službu činenia divov alebo uzdravovania. Sú tu tvrdenia o uzdravení rôznych nemocí, no kde sú apoštolské zázraky ako plne uzdravení nevidiaci alebo chodiaci chromí? Hľadáme márne. Naši takzvaní uzdravovači za sebou zanechávajú zástup podvedených, sklamaných a zúfalých.

My všetci si musíme dávať pozor, aby sme sa od Pána neodklonili (verš 1). Duchovný úpadok často začína skôr pomalým odklonom od Boha, ako vrhnutím sa strmhlav do hriechu. Keď zanedbáme modlitbu v komôrke a čítanie Biblie, čoskoro začneme skĺzavať mimo. Náš čas osobného stíšenia a spoločenstva s Pánom je životne dôležitý. Preto musíme tým viacej pozorovať na to, čo sme počuli (verš 1). Na to, aby sme zanedbali také veľké spasenie (verš 3) nemusíme urobiť nič neobyčajné. Úplne postačí nerobiť nič a nechať sa unášať životom bez Boha a jeho slova…

Boli ste konfrontovaní posolstvom o spáse? Poslúchli ste Kristovo slovo a obrátili ste sa k Nemu v dôvere a pokání zo svojho hriechu? Ak vaše srdce nie je pred Bohom úprimné, nech vašu myseľ neopúšťa táto otázka. Akože my utečieme, ak zanedbáme také veľké spasenie?