Ježiš Kristus svojim učeníkom poukazoval, že musí ísť do Jeruzalema a že musí mnoho trpieť od starších a veľkňazov i zákonníkov a že musí byť zabitý a v tretí deň vstať z mŕtvych. Tu Ho vzal Peter a začal Ho odhovárať: Nech Ti je Boh milostivý, Pane! To sa Ti nesmie stať! On sa však obrátil a riekol Petrovi: Choď za mňa, satan, na pohoršenie si mi, pretože nemyslíš na veci Božie, ale na ľudské. Mt 16:21-23

Izaiáš predpovedá ako bude Mesiáš – Kristus konať. Čítame u neho toto:

Nebude kričať, nezvýši hlas a nedá mu znieť na ulici; trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôt neuhasí, opravdivé právo verne prinášať bude. Iz 42:2-3

A tu mocne a razantne zahriakuje svojho prvého učeníka, dokonca ho nazýva satanom! Toto sa deje hneď potom, ako Peter vyznáva, že Ježiš je Boží Syn. Peter si nevie predstaviť, že Ježiš bude trpieť, že bude zabitý, že On kráľ neba skončí tak, ako končia vrahovia. Ale to nie je všetko. Petrov motív je ešte horší, lebo táto stať končí tým, kde Ježiš hovorí:

Ak niekto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž na seba a nasleduje ma! Lebo kto by si chcel zachrániť život , stratí ho; ale kto by stratil život pre mňa, nájde ho. Mt 16:24-25

Prečo toto Ježiš hovorí? Lebo vidí do Petrovho srdca. Peter má inú predstavu o Kristovi, ako o Mesiášovi. Peter vyznal že je Boží Syn a teraz sám seba vidí ako učeníka, ktorý stojí po boku Božieho Syna. Peter sa nesprávne nazdáva, že Ježiš ustanoví kráľovstvo tu na zemi, ako to predpovedali všetci židovskí vykladači zákona. Peter od Ježiša očakáva, že zasadne na trón Dávida, že nastolí nové kraľovanie v Izraeli, že vyženie azda Rimanov z krajiny.

Je to logické, veď načo by inak prichádzal Boží Syn do tohto sveta? Ale práve tu vidíme tie Božie cesty, ktoré sú vysoko nad tými našimi. Ktovie aké ďalšie myšlienky Peter mal a nielen on, ale aj všetci učeníci, pretože Peter reprezentuje myslenie učeníkov. Určite sa videli ako dvorania v novom kráľovstve praotca Dávida, ktorí majú moc, postavenie, vážnosť. Ale aby Ježiš podstúpil smrť? To všetky tieto pochabé myšlienky rozbíja až tak, že Peter si Ježiša berie stranou a dohovára mu.

Tu vidíme stret Božieho slova a slova ľudského. Peter je reprezentantom slova človeka, ktoré sa postavilo proti slovu Božiemu. Toto je ukážka celej histórie kresťanstva, kde sa ľudské slovo postaví naproti slovu Boha! Peter napriek svojej horlivosti, absolútne zlyháva u Boha, ktorý ho nazve dokonca satanom!

Keď čítame mnohé svedectvá kresťanov, svätých dávnej doby, obdivujeme ich horlivosť a dokonca máme tendenciu ich nasledovať – no postavme ich názory, učenia, horlivé skutky – vedľa slova Božieho a zistíme, že sa tomuto Slovu protivia!

Koľkí pápeži boli horliví pri prenasledovaní nepriateľov, pri vyhlasovaní svätých vojen, ako sa postavili proti kráľom svojej doby – porovnajme to s Božím slovom a títo pápeži pri ňom zhoria. Božie slovo hovorí:

A kto by chcel byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. Mk 10:44

Kresťania neprišli do sveta aby panovali, aby vládli, aby robili politiku, aby vyjednávali so svetom, aby ovplyvňovali dianie vo svete, ale prišli aby slúžili – aj za cenu života. Slúžili v prvom rade Kristovi, Jeho kráľovstvu cez Jeho slovo, ktoré je pravda. Aby volali ľudí na cestu spásy, lebo toto je láska ktorú kresťan môže ľuďom ponúknuť. Sám Ježiš neprišiel na svet aby tu vládol, aby vytvoril akési hierarchické náboženstvo, kde hlavy tohto náboženstva sú nedotknuteľné. Toto je diabolské ustanovenie a nie je divu, že slobodomurárstvo funguje na rovnakom princípe hierarchickej pyramídy. Obe tieto štruktúry majú rovnakého strojcu. Ale Ježiš hovorí:

Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil a dal život ako výkupné za mnohých. Mk 10:45

Peter reprezentuje slovo človeka, ktoré sa prieči slovu Boha. Kristus vyslovil nie slovo ľudské, nie slovo do vetra, on povedal proroctvo ktoré sa musí naplniť. Peter nie je na strane Boha, aby pokorne slovo Božie prijal, On sa stavia do pozície odporcu slova Božieho a tu je to prekvapenie od samotného Boha – Ježiša, že Petra nazýva nie zradcom, nie odporcom, nie nemúdrym horlivcom – on ho nazýva samotným diablom! Petra, toho veľkého Petra náš Pán nazýva luciferom!

Každý kto odporuje slovu Boha, kto toto slovo prekrúca, zľahčuje, vynecháva state, je v moci satana. Náš Pán nám to tu ukázal ako varovanie, keď Peter je v pozícii všetkých tých, ktorí v budúcnosti budú Božie slovo ignorovať, znevažovať, prekrúcať.

Kristus mal poslanie, ktoré učeníci nechápali. Ani dnes tí, ktorí sa volajú Kristovi učeníci, nechápu poslanie Krista na zemi. Nerozumejú čo Kristus vykonal, čo bola Jeho cesta. Miesto toho aby sa pokorili pod slovo Boha a uznali čo Kristus hovorí, postavili sa na stranu Petra, aby slovu Boha odporovali.

Toto je dôsledok Petrovho neobráteného stavu, kedy zmýšľa ako človek telesný. Peter ako zástupca všetkých telesných kresťanov z tohto príbehu, nechápe Boha, nechápe Božiemu slovu a ani chápať nemôže. Pavol to vyjadril neskôr vo svojom liste takto:

Lebo tí, čo žijú podľa tela, zmýšľajú telesne, ale tí, čo žijú podľa Ducha, zmýšľajú duchovne. Pretože telesné zmýšľanie je nepriateľstvo voči Bohu, lebo sa nepoddáva, a ani sa nemôže poddať zákonu Božiemu. Rim 8:5-7

Telesné zmýšľanie človeka sa nemôže poddať pod Boha, pod Jeho zákon, pod Jeho slovo. Telesný človek sa potom obraňuje ľudským učením, ľudským slovom, proti slovu Boha. Náboženstvá ktoré sa nazývajú kresťanskými, sú postavené na ľudskom učení a ľudskom slove, ktoré odporuje slovu Boha. Je to dané tým, že z cirkví, sa pod ľuďmi neobráteného srdca, ľuďmi ktorí boli telesní, stali náboženstvá postavené na odpore proti slovu Boha.

Peter reprezentant

Peter reprezentuje všetkých kresťanov v mnohých oblastiach. Peter reprezentuje tých, ktorí vyznajú Krista ako Mesiáša, ktorí dostanú rovnako ako on kľúče nebeského kráľovstva, ktorí čo zviažu na zemi, bude zviazané v nebi, ktorí komu odpustia hriechy, budú odpustené a komu zadržia, budú zadržané. Peter reprezentuje aj všetkých tých, ktorí odporujú Božiemu slovu a reprezentuje tých, ktorí Krista zaprú, ako Ho on tri krát zaprel. No je tiež reprezentantom tých ktorí činia pokánie, plačú nad svojim hriechom a zaprením Boha. Peter je postavou ktorá reprezentuje všetkých kresťanov budúceho veku. Preto sa tak veľa o Petrovi Písmo zmieňuje, aby sme v ňom našli nielen vzor, ale aby sme sa vyvarovali mnohým chybám a hriechom, ktoré Peter vykonal. Peter sa odťahuje od pohanských kresťanov, kedy ho Pavol verejne karhá a napomína. Na druhej strane si vezmime príklad, že Peter sa nielenže neuráža, on Pavla vo svojom liste vysoko chváli.

Nie každá horlivosť ktorá vychádza od človeka je dobrou. Peter ako horlivec je nám vzorom aj varovaním. Vzorom ak je v súlade so slovom Boha a varovaním, ak sa proti tomuto Slovu postaví.

Amen…