Ako vzniká zlé učenie. Alebo – musíš byť rovnaký ako Kristus, inak nepôjdeš do neba!

Pozrime si kúsok z tohto verša:

Boh odplatí každému podľa jeho skutkov: večným životom tým, čo s vytrvalosťou v dobrom skutku hľadajú slávu, česť a nesmrteľnosť, ale hnevom a rozhorčením tým, čo sú svárliví, sú neposlušní pravde, ale povoľujú neprávosti. Rim 2:6-8

Na takomto vytrhnutí z kontextu, vznikli zlé učenia, ktoré zviedli ľudí ku konaniu skutkov, aby boli spasení. Ak by sme tento verš mali len takto voľne v Písme, je z neho pochopiteľné, že človek má konať dobré skutky, aby bol spasený.

Boh odplatí človeku zato ako žil – ak dobre žil, bude spasený, ak zle žil, pôjde do pekla. Takáto prestava je vytvorená v radoch mnohých ľudí, vrátane pomýlených kresťanov. Preto sa kresťania nádejajú, že veľa pre Boha vykonali a preto im právom patrí nebo. Koľko modlitieb, pobožností, zásluh – celý vagón skutkov. Takto sa dnes žiaľ vykladá falošne evanjelium, kde sa vyberú takéto a podobné verše a kazatelia povzbudzujú ľudí k tomu, aby si svoju spásu zaslúžili.

Prakticky takto dnes pracujú moderné médiá. Niekto vydá rozhovor, kde vysvetľuje nejakú situáciu podrobne, v štúdiu so strihačmi sa vytrhnú z kontextu určité frázy z toho rozhovoru a vydá sa úplne iné znenie toho, čo rečník chcel povedať. Táto pliaga nie je nová, je to vynájdené už dávno a to prekrúcaním Písma. Keď chcel niekto potvrdiť svoj názor, vykonal presne toto – vytrhol si verše z kontextu celej state, celého listu a tým si potvrdil, že má pravdu.

Pozrime sa však na tieto verše v kontexte toho, čo Pavol píše.

Pavol tu krok za krokom vykladá, že ak človek chce byť spaseným, chce prísť do neba, musí dodržať celý zákon do poslednej čiarky, desatoro musí v plnosti bez jediného zakopnutia dodržať. Preto tu platí, že Boh odplatí každému podľa jeho skutkov. Ak si dobre konal, ak si dodržal celý zákon, pôjdeš do neba, ale ak si prekračoval prikázania, čaká ťa večné zatratenie.

A teraz prichádza Pavlovo vyvrcholenie čo chcel povedať. On hneď kúsok ďalej píše, že NIKTO zákon nedodržal, NIKTO neprežil bezhriešny život. Čo to znamená? Znamená to, že Boh všetkým ľuďom odplatí ich hriešny život, večným zavrhnutím!

Ten verš v celom kontexte by mal vyzerať takto:

Boh odplatí každému podľa jeho skutkov: večným životom tým, čo s vytrvalosťou v dobrom skutku hľadajú slávu, česť a nesmrteľnosť, ale hnevom a rozhorčením tým, čo sú svárliví, sú neposlušní pravde, ale povoľujú neprávosti. Podľa pravdy ale ani jeden človek nebol schopný s vytrvalosťou bežať bezhriešny život a preto Boh všetkých ľudí bez výnimky prepustí do pekla.

Toto je pravý význam tohto verša a jemu podobných, keď sa hovorí – konaj dobro a budeš v nebi. Ak Ježiš hovorí, aby niekto konal dobro, neznamená to, že má čas od času nárok konať zlo, ale že má konať len a len dobro, lebo ak vykoná iba raz zlo, môže sa rozlúčiť s večným životom.

A tu prichádza do cirkvi zmätok, pretože ľudia tým, že nedostali Ducha Pravdy, neboli obrátení, pritom sa dostali do pozícií učiteľov a kazateľov, vytrhli tieto verše z celého kontextu a aj ich tak vyložili, čím oklamali ľudí, že ak budú konať dobro, budú zaručene v nebi, čo je korunovaná lož!

Tak vznikajú názory, že ak človek vykonal viac dobra ako zla, bude v nebi, lebo Boh si pozrie akési váhy, kde vidí viac dobra ako zla a povie človekovi – bolo v tebe viac dobra ako zla – vitaj v nebi. Toto je blud!

Iní sa zase spoliehajú na zásluhy, ktoré pre Boha vykonali a to vychádza z nesprávnej teológie, kde Ježiš hovorí, aby si ľudia nezhromažďovali poklady na zemi, ale v nebi. Tak vzniká odpustkový a záslužný systém. Náš Pán týmto však hovorí o radikálnom učeníctve – všetko zanechať, opustiť svet (tým sa nemyslí niekam sa zatvoriť – ale opustiť svet v srdci) a nasledovať Ho. Pán nepripúšťa nič iné, iba verné nasledovanie až také, že človek má mať dokonca v nenávisti vlastnú rodinu (v srdci) a je verný len a len Bohu.

Náš Pán tu nehovorí o nejakom zbieraní dobrých bodov, popri ktorých si človek bude žiť svoj bezbožný pozemský svetský život. On myslí na radikálne učeníctvo rovnako, ako v hore uvedenom verši – buď zanecháš všetko, alebo si prehral svoj život. Buď si budeš LEN zhromažďovať poklady v nebi, alebo zabudni na niečo také, že si kúpiš pár odpustkov, vykonáš niekoľko pobožností, pritom si budeš užívať život. Ak si užívaš život, už nie sú ti potrebné žiadne odpustky, žiadne modlitby, žiadne pobožnosti – si pre nebo nevhodný!

Ak sa pozriete okolo seba, ľudia práve takto nespasiteľne veria. Buď veria, že sú dobrými ľuďmi, že vykonali viac dobra ako zla, alebo že vykonali pre Boha veľa zásluh a preto je Boh z nich nadšený. Ale Boh je radikál. On chce všetko alebo nič! Buď prežiješ život bez hriechu, alebo iba raz spadneš v jednom prikázaní a si v pekle!

Lebo keby niekto celý zákon zachoval, ale previnil by sa v jednom (prikázaní), previnil sa proti všetkým. Jak 2:10

Rovnako so zhromažďovaním pokladov v nebi – buď budeš mať len a len skutky pre nebo, len pre Boha, alebo ak konáš skutky, kde si užívaš života, pohodlia, prepychu – už sa nenamáhaj – obety, dary, pobožnosti, modlitby, odpustky – sa Bohu hnusia!

Preto Písmo pozná len dve skupiny ľudí. Prví sú tí, ktorí žijú nielen bezbožne, ale aj tí, ktorí žijú nábožne, ale sa nespoliehajú na Boha, ale na svoje dobré skutky, dobré zásluhy, odpustky, pobožnosti, modlitby. Tieto veci sú samo o sebe dobré, ale len vtedy, keď vychádzajú zo srdca, ktoré je spasené a týmito vecami oslavuje toto srdce Boha. Nie sa týmito vecami má človek chváliť a veriť, že nimi bude spravodlivý pred Bohom a spasený, lebo tieto veci prichádzajú ako následok prijatia spásy v Kristovi.

Preto Pavol list Rimanom vykladá po Rímsky, teda podľa práva. Boh najprv dáva človeku zákon, aby ho dodržal a keď ho dodrží, keď bude konať podľa neho, alebo inak – keď bude konať dobro, bude spasený. Pavol pokračuje keď píše, že zákon nikto v histórii ľudstva nedodržal. Boh tak všetkých ľudí vhodil do jedného hrnca, ako ľudí ktorí sú odsúdení – všetci do jedného. Rovnako vrah ako aj ty, pretože vrah vraždil rukou, ty si vraždil v srdci, keď si nenávidel iného človeka. Niekto je odsúdený za znásilnenie, ty si myslíš že si na tom lepšie, ale ty si rovnako smilnil v srdci, znásilňoval si v srdci, ukájal si sa pohľadom kriviek opačného pohlavia. Pre Boha neexistuje rozdiel medzi činom fyzickým a činom v srdci – obe tieto veci sú na Božom súde odsúdeniahodné.

A v tomto neutešenom stave, prichádza evanjelium. Boh dal svojho Syna ako prostriedok zmierenia. On, Ježiš dodržal desatoro a keď si vierou prijal Krista a Jeho zástupnosť za teba, keď sa spoliehaš na Krista a jeho zásluhy, je ti darovaná Jeho spravodlivosť, Boh sa na teba pozerá ako na toho, kto dodržal celé desatoro! Nie sám zo seba si ho dodržal – to by si nedokázal – ale Kristus ho dodržal za teba. Boh sa na teba ani len nepozrie, ak sa chceš zachrániť niečím svojim.

Keď čítame niektorých svätých od katolíkov, konali veľké skutky a spoliehali sa na ne. Tým popreli evanjelium a stiahli na cestu do pekla mnoho úbohých duší, ktorí ich nasledovali. Písmo nám garantuje, že tí svätí boli hriešny ako uhol, navonok konali veľké veci, ale Boh pozerá na srdce a nevidí človeka, ktorý by ho dokonale miloval. Ale iní svätí pochopili evanjelium a spoľahli sa len a len na Krista a Jeho zástupnosť za seba a takto boli spasení.

Boh vás nikdy neprijme, ak nebudete rovnakí, ako bol Ježiš Kristus! Toto je jediná norma, ako prísť do večnosti – byť úplne rovnaký ako Ježiš. Ježiš dokonale miloval Boha Otca a ak ty nemiluješ Boha Otca rovnako ako Ježiš – prehral si nebo! A je viac ako 100% isté, že ani jeden svätec, vrátane tých najväčších a najslávnejších, nemilovali Boha Otca rovnako, ako Ho miloval Pán Ježiš. On všetko čo konal, konal na oslavu svojho Otca. On nič nekonal pre seba a svoju slávu – on všetko konal pre slávu Otcovu. Ak nie si rovnaký ako Ježiš, že všetko konáš na slávu Boha a len pre tento účel žiješ 24 hodín denne, na nebo môžeš zabudnúť.

Budeš obdivovať Pátra Pia, Terezku, Gemmu, Františka z Assisi, Augustína, Benedikta – ale oni rovnako zlyhali ako si zlyhal tyrovnako nemilovali Boha na 100% tak, ako ho miloval Ježiš. A preto všetci títo svätci si zaslúžia rovnako večné peklo, ako aj ty! Boh neberie strednú cestu – on berie iba jednu cestu – buď, alebo!

Takže sa neklam, že nejako prejdeš do neba. Iba tak prejdeš, že budeš presne taký istý, ako bol Pán Ježiš Kristus! A to zo svojho života nedokážeš!

Ale vierou v Krista je ti daná spravodlivosť, očistenie skrze Jeho krv a Boh sa pozerá na teba ako na toho, kto dodržal celý zákon, kto ani raz neprestúpil desatoro a to cez osobu Svojho Syna. Bez Syna Boh tebou opovrhuje a je pripravený ťa okamžite odsúdiť.

Ak si v Kristovi, ak si celý život vložil na Krista a naproti teba by sa postavil Páter Pio s tým, že koľko skutkov vykonal a tým by sa chcel spasiť – on bude v pekle a ty v nebi! Ale práve o tom sú svätí, že sa celkom vrhli do náručia Boha a spoľahli sa len a len na Neho.

Toto je evanjelium. Falošné evanjelium je vytrhnúť verš ktorý hovorí o skutkoch a myslieť si, že skutkami sa spasíš. Boh vyžaduje od teba to, aby si bol rovnaký ako Kristus. Ak chceš byť rovnaký ako Kristus, musíš s Kristom splynúť vierou, aj smrťou voči svetu.

Ak sme však umreli s Kristom, veríme, že s Ním budeme aj žiť. Rim 6:8

A preto ak uvidíš akýkoľvek verš v Písme o tom, že konaj toto a budeš takto spasený, spomeň si, že ani jeden človek nevykonal dostatočne to, čo Boh od neho žiada. Spomeň si na mládenca z evanjelia, ktorý dodržiaval všetky prikázania koľko len vládal, v očiach ľudí bol svätcom a mnohí si aj mysleli – tento človek patrí do neba. Ale Ježiš mu hovorí niečo iné, aby mohol byť spaseným – mal sa vzdať sveta (všetko predať) a celú dôveru vložiť v Neho (nasledovať Ho).

Toto je jediná cesta do neba. Kristus totiž za tohto mládenca zomrie a vydobyje mu večnosť. Ale mládenec miluje svet a vieru vkladá do seba a svojich skutkov. Má ich mnoho, je veľmi pobožným človekom, ale to na súde stačiť nebude – Boh chce – buď budeš ako Kristus, alebo mi choď z očí! A preto tento mládenec mal zanechať svet ktorý miloval a nasledovať Krista a vložiť celú svoju vieru do Neho. Ale  to nedokázal a prehral svoj život.

Riekol mu Ježiš: Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj majetok, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebesiach; potom príď a nasleduj ma! Mt 19:21

Preto je spása zo skutkov nemožná, lebo Boh chce buď všetko, alebo nič! Je to férové, tak hrajú veľkí hráči sveta – buď, alebo. Boh sa neuspokojí s polovičatosťou.

Boh neberie rozpoltené srdce, ako v príbehu z evanjelia, kde si chcel učeník pochovať otca. Pán dobre vie, že smrťou sa končí milosť a preto hovorí:

Poď za mnou! Ale ten povedal: Dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca. Odpovedal mu: Nech si mŕtvi pochovávajú svojich mŕtvych; ale ty choď a zvestuj kráľovstvo Božie! Lk 9:59-60

Ježiš mu nedovolil pochovať mŕtveho otca. Tu ukázal svoju radikálnosť – Boh je skutočne radikálny a kto je liberál, pred Bohom neobstojí. Preto Ježiš pokračuje v tejto rozprave, kde Ho chce niekto nasledovať, ale On mu hovorí, že ak sa obzerá za pluhom (svetom a jeho starosťami), nie je vhodný pre nebo.

A ešte iný povedal: Pôjdem za Tebou, Pane, ale dovoľ mi najprv rozlúčiť sa s domácimi. Ježiš mu však povedal: Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nehodí sa pre kráľovstvo Božie. Lk 9:61-62

Takto isto je Boh radikálny čo sa týka viery a dodržiavania desatora. Boh chce buď to, aby si dodržal celé desatoro, alebo nič! A preto platí verš: kto bude konať dobro, bude spasený – ale beda, ak iba raz urobí niečo zlého a prekročí zákon – na spásu môže zabudnúť.

Takže všetci tí, ktorí majú skreslené predstavy o nebi, skreslené predstavy o Bohu a Jeho spravodlivosti, nech sa veľmi rýchlo presvedčia z Božieho slova, že ich viera stojí na vode a v deň súdu, budú zavrhnutí do večného odsúdenia.

Postav preto svoj život na Krista. On ti dáva všetko! Dáva ti očistenie hriechov svojou krvou, dáva ti svoj bezhriešny život, preto sa smelo môžeš postaviť pred Boha, pretože si dodržal desatoro skrze Krista, dáva ti aj posvätenie a kráčanie novým životom. On je prameň, on je cesta, on je Kráľ, Pán, On je poklad, Perla, brána do neba. Ak si toto nepochopil, nevieš o čom je evanjelium. Nie je o tebe, nie je o tvojich výkonoch, nie je o tvojich pobožnostiach a modlitbách, nie je o tvojej veľkosti, celé evanjelium je o Kristovi. Celé Písmo svedčí o Ňom!

Skúmate Písma, lebo si myslíte, že večný život máte v nich, a tie vydávajú svedectvo o mne. Jn 5:39

Ale vy nechcete Krista, vy nechcete evanjelium, vy sa nechcete oprieť o Krista, aby ste nemuseli ukázať svoju malosť, slabosť, ničotnosť, hriešnosť, diabolské srdce. Chcete sa spasiť sami, svojimi výkonmi a tým si kopete jamu. Pán akoby videl do vašich sŕdc a hneď za týmto veršom, kde tvrdí že písma hovoria len o Ňom, dodáva:

Ale nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. Jn 5:40

Nebuďte hlúpi, nebuďte naivní, nebuďte falošne oklamaní, že Boh je s vami spokojní – nie je. Položte všetko na Krista, to je jediná cesta spásy. Odhoďte všetko nepotrebné závažie, zvlášť závažie svojich výkonov a ukážte sa pred Kristom ako chudobní hriešni bezdomovci, ktorí potrebujú Jeho pomoc. On vám pomôže. Ale iba ak ste odhodili všetko, čím ste sa chceli pred Bohom obhajovať…