1 Preto, svätí bratia a účastníci nebeského povolania, pozorujte Apoštola a Veľkňaza nášho vyznania, Ježiša, 2 verného Tomu, kto Ho ustanovil, ako bol aj Mojžiš v celom Jeho dome. 3 Hoden je však o toľko väčšej slávy od Mojžiša, o koľko väčšiu česť má staviteľ domu ako sám dom. 4 Lebo každý dom musí niekto vybudovať, a kto všetko vybudoval, je Boh. 5 Aj Mojžiš bol teda verný v celom Jeho dome ako služobník na svedectvo o tom, čo bolo treba zvestovať; 6 ale Kristus ako Syn (je) nad Jeho domom, a tým domom sme my, ak pevnú dôveru a chválu nádeje zachovávame až do konca. Hebr 3:1-6

Všimnite si, ako sú tu títo židovskí kresťania oslovení: „svätí bratia, účastníci nebeského povolania” (1). Každý kresťan patrí do svätého bratstva. Byť svätý znamená byť oddelený od hriechu pre Boha. Máme podiel na nádhernom povolaní z nebies, ktoré nás vedie do slávy. Keď pamätáme na naše veľké privilégiá v Kristovi, budeme menej náchylní k hriešnosti a viac naklonení vytrvať v našom kresťanskom putovaní.

Slovo „preto” je v listoch Novej zmluvy prepájajúcim slovom, ktoré nás vedie k aplikácii učenia prineseného v predošlých veršoch (por. 2:1, 17). Táto kapitola začína týmto slovom, aby nás upriamila na Pána Ježiša a aby aplikovala to, čo sme sa o Ňom naučili v kapitole 2. Pisateľ tohto listu už opísal významnosť Kristovho zmierujúceho diela (2:9-10, 14-18) a teraz nás nabáda, „Preto … hľaďte na Apoštola a Veľkňaza nášho vyznania, na Krista Ježiša” (1).

V upriamení našich myslí na Pána Ježiša, ktorý je naším milosrdným a verným Veľkňazom, je mnoho povzbudenia. On je schopný a ochotný nám pomôcť, keď bojujeme s pokušeniami a skúškami (2:17-18).

Mojžiš požíva v očiach Židov vysokú úctu. Pán Ježiš bol rovnako ako Mojžiš verný, no On je väčší ako Mojžiš. Slovo „apoštol” znamená „poslaný”. Mojžiš bol Bohom poslaný, aby vyslobodil Izrael z Egypta a aby bol zákonodarcom. No Pán Ježiš je vo svojom apoštolstve Mojžišovi nadradený. Mojžiš bol súčasťou Božieho domu, no Kristus je staviteľom tohto domu. On je Boh! (3-4) Mojžiš bol verným sluhom v Božom dome, no Pán Ježiš je Syn, ktorý nad týmto domom vládne (5-6). Syn je väčší ako sluha.

Ako je Kristus „Apoštolom a Veľkňazom nášho vyznania”! „Ako Apoštol k nám hovorí od Boha, ako náš Veľkňaz za nás hovorí k Bohu” (A. W. Pink).

Ako môžeme vedieť, že skutočne patríme do Božieho domu, do Božej rodiny? Ak vytrváme až do konca nášho pozemského putovania (6; „ ak smelú dôveru a chválu nádeje až do konca pevnú dodržíme”). Sme „účastníci nebeského povolania” (1). Žime teda ako pútnici smerujúci do neba.