Je napísané. (Mt 4,4)

Uvažujúci ľudia hľadajú pevný základ viery. Staroveký filozof chcel oporu pre svoju páku a veril, že keby jej získal, tak by mohol pohnúť svetom! Je nepríjemné byť dlho na mori – vyzeráme, kedy sa objaví pevná zem, a postavíme sa konečne na skalu. Nemôžeme si oddýchnuť, kým nenájdeme niečo pevného, istého, spoľahlivého a nespochybniteľného. Roztekaná myseľ už nahliadla do hmlistej ríše racionalizmu, aby tu nevidela nič viac než tápavú hmlu. A roztrasená hrdzavým chladom tejto arktickej krajiny skepticizmu, zatúžila po jasnejšom svetle, príjemnejšom sprievodcovi a spoľahlivejšom presvedčení.

Táto túžba oddávna priťahuje ľudí k všemožným vieram. Keď satan vidí tento ich zžieravý hlad, ponúka im ako pokrm, prijateľný kameň miesto chleba. Mnohí stavali a doteraz stavajú na tom, že je možné nájsť neomylný základ u pápeža v Ríme. Ani sa nečudujem tomu, že chcú mať radšej neomylného človeka, než aby zostali bez štandardu pravdy. Napriek tomu je myšlienka viery v pápežskú neomylnosť tak monštrózna, že keby sa ňou oni sami toľko neoháňali, tak by sme ju my sami považovali za nehorázne ohováranie namierenú proti nim! Sama skutočnosť, že ľudská myseľ je schopná sa zvrátiť až do takej miery, že prijíma učenie o pápežskej neomylnosti, je veľkým tajomstvom človečenstva.

Keď pápeži robia chyby v maličkostiach, prečo by tomu malo byť inak v zásadných veciach? V Disraeliho “Literárnych kuriozitách” je pod názvom “Errata” (tlačové chyby) uvedená nasledujúce historka:

“Knihou, v ktorej sa nachádza najviac chýb, je jedno vydanie Vulgáty zaručené pápežom Sixtom V. Jeho Svätosť starostlivo prezrela každý vytlačený hárok a k úžasu celého sveta, sa text hemžil chybami! Muselo byť vytlačené množstvo kúskov, ktorými boli opravená chybné miesta tak, aby bol text v poriadku. Táto kniha sa vďaka svojim žartovným záplatám stala zjavnou demonštráciou pápežskej neomylnosti a naplnila heretikov jasotom. Kniha bola stiahnutá z obehu a bolo vynaložené veľké úsilie na jej zničenie. Stále ešte zostáva niekoľko výtlačkov na pobavenie pre zberateľov Biblií – naposledy sa cena za Bibliu Sixta V. vyšplhala na 60 Guineou (čo približne zodpovedá dnešnej sume 750.000 korún – pozn. Prekl.) – celkom dosť za spackanú knihu! Svet sa veľmi pobavil pápežskou bulou, ktorá bola v predslove prvého vydania, a ktorá hrozila exkomunikáciou každému tlačiarovi, ktorý by zmenil len jediné písmenko v texte. “

Taká neomylnosť, ktorá sídli vo smrteľníkovi, patrí do blázinca a nezaslúži si, aby sa o nej vážne diskutovalo. Len pohľad do histórie – a dokonca aj katolíci priznávajú že to tak je – a hneď zistíte, že pápeži boli ľudia a nie bohovia – a ich buly boli rovnako omylné a chybné ako dekréty svetských kniežat! Pozerajte sa tak dlho, kým celkom jasne nepochopíte, že sa nemôžete spoľahnúť na pomyselnú neomylnosť kňaza!

Sú však ďalší, ktorí trvajú na myšlienke neomylnosti cirkvi. Veria v uznesenia všeobecných koncilov a dúfajú, že tu nájdu skalu istoty. Zjavne je to oveľa jednoduchšie, pretože množstvo radcov znamená múdrosť – ale v skutočnosti je to úplne absurdné! Pokiaľ zhromaždíte množstvo mužov, z ktorých každý jeden je omylný, je jasné, že sa tým nijako nepriblížite k neomylnosti. Je rovnako ľahké uveriť tomu, že jeden muž je inšpirovaný, ako že je inšpirovaných päť mužov alebo šesťsto! Ale v skutočnosti cirkev robí chyby práve tak, ako ich robia jednotlivci a celá cirkev upadá do tragických omylov, ako v praktických veciach, tak v učení.

Pozrite na cirkvi v Galácii, v Korinte, Laodicei, v Sardách alebo inde. Zisťujeme, že prví učeníci nášho Pána, ktorí tvorili naozajstný zárodok apoštolskej cirkvi, neboli neomylní. Dopúšťali sa ohromných chýb už len v tom, ako hovorili o našom Pánovi. Pán povedal Petrovi o Jánovi: “Ak chcem, aby tu zostal, kým neprídem, nie je to tvoja vec.” Medzi bratmi sa rozšírilo, že tento učeník nezomrie. Ježiš však nepovedal, že nezomrie, ale: “Ak chcem, aby tu zostal, kým neprídem, nie je to tvoja vec.” Dokonca sami apoštoli mohli veľa pokaziť, a oni toho dosť aj pokazili.

Boli neomylní v tom, čo napísali pod inšpiráciou Ducha Svätého, ale nie inokedy. Napriek tomu, bratia a sestry, žasnem nie nad tým, že v bolestivej núdzi, do ktorej sa myseľ často dostáva, je jednoduchšie veriť v neomylnú cirkev, ale nad tým, že je myseľ ponechaná vlastnému úsudku alebo je vláčená tam a späť ako bezmocná bárka zmietaná premenlivými vetrami medzi légiami otázok, ktoré sa nachádzajú v nepokojnom oceáne nevery. Kde teda máme hľadať, keď rovnako ako ja túžite po pevnom základe a vidíte že pápeži a koncily zlyhali?

Máme oveľa istejšie slovo svedectva, skalu pravdy, na ktorej spočívame. Naším neomylným základom je: “Je napísané”.

Biblia, celá Biblia a nič než Biblia je naším náboženstvom. O tejto inšpirovanej knihe hovoríme: Toto je sudca, ktorý rozhodne spor, keď dôvtip a rozum zlyháva.

Hovorí sa, že Biblii sa dá ťažko rozumieť. Neplatí to však pre tých, ktorí hľadajú vedenie Božím Duchom. Možno v nej nájsť veľké pravdy, ktoré presahujú naše možnosti chápania – sú tu, aby nám ukázali, ako povrchná je naša obmedzená myseľ. Avšak v hlavných a základných výpovediach nie je ťažké Biblii porozumieť. Nikto sa nemôže vyhovárať na to, že by tu bolo množstvo chýb, o ktorých ľudia tvrdia, že pochádzajú z Biblie. Samotné Božie slovo stačí aj novorodencovi vyučovanému v milosti Božím Duchom, aby z neho poznal Pánovu vôľu o svojom spasení a našiel cestu do neba. Či je človek vzdelaný či prostý, zistí, že Božie slovo je čistá a bezchybná Božia pravda. Tu je neomylnosť a nikde inde.

Chcel by som hovoriť dnes ráno o tejto veľkolepej neomylnej knihe, ktorá jediná je našim odvolacím súdom. Túžim hovoriť zvlášť k novoobráteným, ktorí našli Spasiteľa len nedávno. Práve oni musia používať Bibliu ako meč Ducha v bojoch, ktoré sú pred nimi. Naliehavo vás vyzývam, uchopte túto časť Božej výzbroje, aby ste boli schopní odolávať nepriateľovi svojej duše. “Je napísané!” Túto zbraň, ktorá nás nikdy nesklame, odporúčam používať našim mladým bojovníkom s tým, že je to zbraň nášho Vojvodcu Ježiša Krista. Po druhé si musíme všimnúť toho, k čomu túto zbraň používal práve On a za tretie sa chceme pozrieť na to, ako s ňou zaobchádzal.

1. Biblia – zbraň nášho Pána

Každému kresťanovi odporúčam stále používať neomylné slovo, pretože aj náš Pán si zvolil túto zbraň, keď Ho na púšti pokúšal satan. Mal veľký výber zbraní, s ktorými mohol bojovať proti satanovi, ale nevzal si žiadnu inú zbraň ako meč Ducha: “Je napísané”. Pán Ježiš mohol zvíťaziť nad satanom pomocou anjelských mocností. Stačilo poprosiť Otca, a poslal by Mu dvanásť plukov anjelov, proti ktorým by Ježišov úhlavný nepriateľ neobstál ani jediný okamih.

Keby Pán použil len svoju božskú moc, jediné Jeho slovo by poslalo pokušiteľa späť do pekla. Namiesto božskej moci však použil “Je napísané”, a tak poučil svoju Cirkev, že nemá nikdy používať silu alebo telesné zbrane, ale má dôverovať iba moci, ktorá spočíva v Božom slove. To je naša bojová sekera a naša vojnová zbraň. Nám neprináleží dohľad nad civilnou mocou ani jej obmedzovaniu! Nesmieme sa opovážiť používať ani úplatky ani hrozby, aby sa niekto stal kresťanom. Duchovné kráľovstvo sa musí zriadiť a udržiavať iba duchovnou mocou.

Náš Pán mohol pokušiteľa odbiť tým, že by bol odhalil svoju vlastnú slávu. Sláva Božej moci bola skrytá v poníženosti ľudskej podoby, ale keby bol Pán Ježiš len na okamih poodhalil závoj, bol by sa nepriateľ dostal do takého zmätku ako sovy alebo netopiere, keď im slnko zasvieti do tváre. Ale Pán Ježiš sa ponížil, aby skryl svoj majestát a bránil sa iba tým “je napísané”. Náš Majster mohol tiež zaútočiť na satana rétorikou a logikou. Prečo s ním nediskutoval o predložených návrhoch? Bolo treba vyvrátiť tri satanovej návrhy, ale náš Pán sa obmedzil na jeden jediný argument: “Je napísané.”

Nuž, milovaní, ak si náš Pán a Učiteľ pri všetkom tom výbere zbraní, ktoré mohol použiť, nevybral nič iné ako jeruzalemskú čepeľ slová Božieho, neváhajte ani na okamih, uchopte a pevne držte túto jednu jedinú zbraň svätých všetkých čias. Odhoďte drevený meč telesného zdôvodňovania! Nedôverujte ľudskej výrečnosti! Vyzbrojte sa spoľahlivými výrokmi Boha, ktorý nemôže klamať, a nemusíte sa báť satana a všetkých jeho zástupov. Môžeme sa spoľahnúť na to, že Ježiš si zvolil najlepšiu zbraň. To, čo bolo najlepšie pre Neho, bude najlepšie aj pre nás.

Všimnime si, že Pán Ježiš použil túto zbraň na začiatku svojej cesty. Ešte pred začatím svojej verejnej služby – ak môžem použiť takéto vyjadrenie – teda ešte predtým, ako jeho mladá ruka nadobudla skúseností z verejného zápolenia, uchopil zbraň, ktorá bola vykovaná a pripravená pre Neho, a smelo povedal: “Je napísané”. Vy, mladí kresťania, nedávno obrátení, ste už pravdepodobne prešli pokušeniami – a ak nie, nepochybne vás to čaká. Spomínam si, že hneď prvý týždeň po tom, čo ma Spasiteľ našiel, som bol vystavený veľmi zúrivému duchovnému pokušenia a neudivilo by ma, keby vás postretlo to isté. Nuž, pozývam vás, urobte to, čo urobil Ježiš – uchopte pevne “je napísané”.

Táto zbraň je dobrá pre dieťa rovnako ako pre silného muža. Aj keby bol veriaci tak veľký ako Goliáš Gatský, nebude potrebovať lepší meč než tento, a aj keby bol len trpaslík v Božích veciach, bude tento meč vhodný aj do jeho ruky a bude rovnako účinný pre útok i pre obranu. Aká je to milosť pre teba, mladý kresťan, že sa nemáš dohadovať, ale iba veriť, nemáš vymýšľať, ale prijímať! Máš len otvoriť Bibliu, nájsť text a vrhnúť ho na satana ako kameň z Dávidovho praku a vyhrať boj.

“Je napísané”, a čo je napísané, je neomylné – tu je tvoja sila v debate. “Je napísané”, Boh to povedal, a to stačí. Požehnaný meč a štít, ktorý môže účinne používať malé dieťa, ktorý môžu uchopiť aj neučení a prostí, a ktorý dáva nesmelým silu a slabým víťazstvo.

Ďalej si všimnite, že Kristus dal tejto zbrani prednosť pred ostatnými a použil ju vo svojom prvom boji, v ktorom nebol prítomný žiaden človek. Písmo sväté je vhodné na bohoslužby, osobný život viery, aj v zápasoch o pravdu. Boží mierny, tichý hlas je mocný aj vtedy, keď Božie dieťa trpí osobnými útokmi v samote púšte. Najťažšie boje ozajstného kresťana sú zvyčajne známe iba jemu samému. Najostrejšie pokušenia nás nestretávajú v domácom kruhu, ale v komôrke. S vládami a mocnosťami nezvádzam najťažší boj na pracovisku, ale v osamelosti ducha. Pre tieto strašné súboja je tým najlepším mečom a štítom “je napísané”.

Písmom môžeme niekoho presviedčať, ale najdôležitejšou úlohou Písma je potešiť, ochrániť a posväcovať dušu človeka. Musíte vedieť, ako používať Bibliu, keď ste sami, a rozumieť tomu, ako s ňou odrážať toho nejúskočnejšieho zo všetkých nepriateľov. Diabol je skutočný. Väčšina kresťanov to vie z osobnej skúsenosti, pretože mu čelili a poznajú jeho ľstivá vnuknutia, hrozné našepkávania, rúhavé myšlienky a diabolské obžaloby. Prenasledovali nás myšlienky, ktoré pochádzali z mocnejšieho, skúsenejšieho a lstivějšího ducha, než je náš vlastný, a proti tým je len jedna obrana – toto neomylné “je napísané”.

Medzi Božími služobníkmi a satanom sa často odohrávali boje, ktoré sú zaznamenané v nezverejnených kronikách svätej histórie, ktorú zapisuje Boh. Tieto boje sú podstatnejšie než najstatočnejšie skutky dávnych hrdinov, ktoré ľudia oslavujú vo svojich národných piesňach. Nie je tu len víťaz, ktorému postavili pomník, ale sú tu aj takí, ktorí bojovali proti padlým anjelom a zvíťazili, a ktorých statočnosť musí uznať aj sám diabol. Tí všetci pripisujú svoje víťazstvo Božej milosti, ktorá ich naučila používať neomylné slovo Pánovo.

Milí priatelia, musíte mať toto “je napísané” stále po ruke. Akonáhle začne nejaký duchovný boj, niekto hneď beží hľadať pomoc k priateľovi. Nechcel by som to odsudzovať, bolo by však oveľa lepšie, keby sa obrátili k Pánovi a Jeho prepevným zasľúbeniam. Niektorí sa vzdávajú všetkej nádeje už pri prvom útoku. Nekonajte tak zbabelo! Hľadajte milosť, aby ste mohli vytrvať. Musíte bojovať, ak chcete vojsť do neba. Prezrite dobre svoju zbraň – nemôže byť ohnutá alebo tupá! Odvážne s ňou zamávajte a zatnite ju do srdca svojho nepriateľa. “Je napísané” prenikne dušu a ducha – a zraní aj toho starého draka.

Všimnite si, že hoci náš Pán použil túto zbraň za najťažších okolností, bola pre Jeho potrebu dostačujúca. Bol sám. Nebol tu žiaden učeník, ktorý by s Ním prechádzal ťažkosti. Slovo Božie Mu bolo “pomocou po pravici”, Písmo sa s Ním spojilo. Bol hladný, pretože sa postil štyridsať dní a nocí a hlad pôsobí ostrú bolesť. Duch často klesá, keď telu chýba potrava. Avšak to “je napísané” držalo hlad v medziach. Slovo sýtilo bojovníka pokrmom, ktorý nielen zaháňal všetku slabosť, ale posilňoval Ho na duchu. Protivník priviedol Pána Ježiša na veľmi nebezpečné miesto, na strechu Božieho chrámu. Ale On tu stál a nepotreboval pod nohami žiadny iný základ okrem toho, ktorý Mu poskytovali Božie zasľúbenia.

“Je napísané” Mu umožňovalo pozerať sa dole zo závratnej výšky a zmariť plány pokušiteľa. Bol postavený na mieste, kde sa pod Jeho nohami rozprestierali kráľovstvá sveta, veľkolepá panoráma, ktorá často oslepila oči veľkých mužov a dohnalo ich do záhuby. Avšak “je napísané” zničilo všetky pasce ctižiadosti a vysmial sa pokušeniu moci. Nech to bolo na púšti alebo na streche chrámu či na vysokej hore, nebola potrebná zmena bojovej metódy. To nikdy nezlyhávajúce “je napísané” pomohlo v každej situácii, v ktorej sa nachádzal. A tak to bude s nami. Chcel by som veľmi dôrazne odporučiť Božie slovo tým, ktorí sa nedávno zaradili medzi bojovníkov môjho Boha. Tak ako David povedal o Goliášovom meči: “Niet nad neho”, chcem ja hovoriť o Svätom písme. Satan pokúšal nášho Pána rovnako ako nás, preto s nami Pán Ježiš súcití. Ale On odolal pokušeniam a v tom je nám príkladom. Musíme Ho nasledovať, ak s Ním chceme víťaziť.

Myslite aj na to, že náš Spasiteľ s tým vystačil, teda že stále používal tento jediný obranný prostriedok, aj keď Jeho protivník často menil svoju taktiku. Blud má mnoho tvárí, Božia pravda iba jednu. Diabol Ho pokúšal tým, že v Ňom chcel vzbudiť nedôveru, ale tento šíp bol zastavený štítom: “Je napísané: Nie samým chlebom žije človek, ale všetkým, čo vychádza z úst Hospodinových.” Nepriateľ sa pokúšal vyprovokovať Ježiša, aby dokázal, ako je odvážny, keď Mu navrhol, aby skočil dole z vrcholku chrámu. Ale dvojsečný meč dopadol na hlavu pokušiteľa: “Je napísané: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.” Ďalší mocný úder bol namierený na nášho Pána s úmyslom zraziť Ho na kolená: “… ak predo mnou padneš a budeš sa mi klaňať.” Aj tento návrh bol odrazený so zdrvujúcou silou slovami: “Pánovi, svojmu Bohu sa budeš klaňať a len Jemu budeš slúžiť.” To zasiahlo hada do srdca!

Táto zbraň je vždy účinná, je dobrá ako pre obranu, tak aj pre útok. Slúži k ochrane celej našej osobnosti, alebo k zasiahnutiu nepriateľa až do špiku kostí. Ako meč serafínov pri bráne Eden dopadá na všetky strany. Nemôžete sa dostať do takej situácie, ktorú by vám Božie slovo nepomohlo vyriešiť. Má mnoho podôb a očí ako Prozreteľnosť sama. Vo všetkých etapách života, za všetkých okolností, vo všetkých skúškach a ťažkostiach bude nepohnuteľné. Pokiaľ by bolo Božie slovo omylné, bolo by nepoužiteľné vo vážnych situáciách, ale jeho bezchybná pravda je nenahraditeľná pre vojakov Kríža. Odporúčam vám teda, aby ste Božie slovo skrývali vo svojom srdci a rozvažovali o ňom vo svojej mysli.0

“Slovo Kristovo nech vo vás bohato prebýva vo všetkej múdrosti.” Buďte zakorenení, založení a upevnení v jeho učení a presiaknutí jeho Duchom. Pre mňa je veľkou radosťou usilovne bádať v Otcovej knihe milosti. Jej účinok vo mne rastie deň za dňom. Bola napísaná v dávnych dobách z vnuknutia Ducha, avšak zistil som, ako sa ňou sýtim, že nebola iba napísaná z vnuknutia Ducha, ale stále je Duchom vdýchnutá. Je to nielen historický dokument, ale je to aktuálny list od Boha určený mne osobne. Nie je to len kedysi prednesené kázanie – hovorí stále! Nie je to suchý kvet ponechaný v herbári, ktorého krása minula a vône vyprchala. Je to čerstvo kvitnúca rastlina v Božej záhrade, voňajúca práve tak, ako keď ju zasadil.

Nepovažujem Písmo za harfu, na ktorej sa kedysi hrávalo šikovnými prstami a teraz visí ako upomienkový predmet na stene. Nie. Ide o nástroj o desiatich strunách, ktorý sa stále nachádza v rukách hudobníka a napĺňa Hospodinov chrám nebeskou hudbou a ktorý v tých, ktorí majú uši na počúvanie, vyvoláva túžbu počuť viac. Písmo sväté je ako Aeolova harfa. Jej struny rozochvieva požehnanie prinášajúci vánok Ducha a vytvára tajomnú hudbu, ktorú naše ucho nikde inde nebude počuť. Symfóniu Božieho slova nepočujeme, ak sa naše ucho neotvorí dotyku veľkého Lekára. Duch Svätý je v slove, a preto je toto slovo živá pravda. Kresťania, buďte si tým istí, a potom sa toto slovo stane vašou vyvolenou zbraní!

2. Biblia – na čo sa používa

Náš Pán Ježiš Kristus nás učí, k čomu máme používať “je napísané”. Predovšetkým si všimnite, že On ho používal k tomu, aby obhájil svoje synovstvo. Nepriateľ povedal: “Ak si Boží Syn,” a Ježiš odpovedal: “Je napísané.” To bola Jeho jediná odpoveď. Neboli tu žiadne dôkazy, ktorými by obhájil svoje synovstvo, nezmienil sa ani o hlase nebeskej slávy, ktorý povedal: “Toto je môj milovaný Syn.” Nie. Len povedal: “Je napísané.” Nuž, moji drahí mladí, nedávno obrátení bratia a sestry, nepochybujem, že ste už trpeli týmto zvodným pekelným “Ak”.

Ako hladko vychádza zo satanových pier. Je to jeho obľúbené slovo, najlepší šíp v jeho tulci. Je kniežaťom pochybovačov, ktorí ho uctievajú, zatiaľ čo sa im za chrbtom smeje, pretože on sám verí v Boha, ale hrozí sa. Jednou z jeho najúčinnejších taktík je vyvolať v ľuďoch pochybnosti. “Ak” – s akým zlomyseľným úsmevom šepká toto slovo do ucha novo obráteného človeka. “Ak,” hovorí, “Ak.” “Hovoríš, že si ospravedlnený a omilostený, a že ťa Boh prijal. Ale čo ak?! Nemohol si sa pomýliť? “” Nebol si oklamaný? “Nuž, milí priatelia, prosím vás, nedovoľte satanovi, aby vás stiahol z pevného základu Božieho slova. Ak sa mu raz podarí doviesť vás k tomu, aby ste si mysleli, že jediný spôsob, ako môžete dokázať, že Kristus je Spasiteľom hriešnikov, je vaša skúsenosť, veľmi skoro vás utopí v zúfalstve.

Dôvod, prečo verím v Ježiša, spočíva v Ježišovi, a nie vo mne. Nehovorím: “Verím v Pána Ježiša, pretože sa cítim tak šťastný,” pretože za pol hodiny sa môžem cítiť biedne! Ale verím, že som spasený skrze Krista, pretože je napísané “ver v Pána Ježiša a budeš spasený”. Verím v spasenie v Kristovi nie preto, že to súhlasí s mojím rozumom a zodpovedá mojim pocitom, ale preto, že je napísané: “Kto verí v neho, nie je odsúdený. Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život.” Túto Božiu pravdu nemôže nič zmeniť – stojí a bude stáť naveky!

Kresťania, držte sa jej, nech príde čokoľvek. Satan vám povie: “Existuje mnoho dôkazov, môžete ich vyvrátiť?” Povedzte mu, nech sa stará o svoje vlastné záležitosti. Bude vám hovoriť: “Vieš, ako si nedokonalý aj po svojom obrátení?” Odpovedzte mu, že ani on nie je tak úžasne dokonalý, aby si mohol dovoliť merať svoje chyby s vašimi. Keď povie: “Ak si sa naozaj zmenil, nemal by si mať také myšlienky a pocity,” nediskutujte s ním, ale sami seba posilňujte tým, čo je napísané: “Kristus Ježiš prišiel na svet spasiť hriešnikov” a “aby každý, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život.” Keď veríte v Neho, nemôžete zahynúť, ale máte večný život, pretože “je napísané “! Na to spoliehajte, a aj keby tu bolo päťdesiat diablov v jednom, nepremôže vás!

Ale ak toto “je napísané” opustíte, satan o tom vie oveľa viac ako vy. Je oveľa starší a veľmi dôkladne preštudoval ľudskú povahu a pozná všetky naše slabiny. Váš boj s ním bude nerovný. Nehádajte sa s ním, ale vrhnite mu do tváre Božiu pravdu “je napísané”. Satan nemôže zniesť neomylnú pravdu Božiu, lebo ona je smrťou klamstiev, a on je otec klamstiev. Kamkoľvek siaha pravda Božieho slova, tam je veriaci v bezpečí. Ak je Božie slovo prevrátené, všetka nádej je stratená, ale požehnaný buď Boh, že to tak nie je! Utečte do pevnosti Božieho slova vy, kto ste pokúšaní!

Náš Pán používal Písmo na to, aby zvíťazil nad pokušením. Bol pokúšaný k nedôvere. U Jeho nohách ležali kamene, ktoré sa v očiach sveta podobali chlebu. Nebol tu žiadny chlieb a On bol hladný. Nedôvera hovorila: “Boh ťa opustil, zomrieš od hladu, prestaň byť služobníkom, staň sa Pánom a prikáž, aby sa tieto kamene stali chlebom.” Ježiš sa však postavil proti tomuto pokušeniu. Postaral sa sám o seba tým, že povedal: “Je napísané.” Nuž, vy mladí i starí kresťania, Prozreteľnosť vás možno postavila na miesto, kde sa obávate, že budete sami. A ak máte strach, že sa o vás Boh nepostará, objavia sa temné vnuknutia: “Urobím to tak, ako to robia nespravodliví, a zabezpečím sa v tejto situácii.”

Takýto skutok by nebol správny, ale mnohí, povzbudzovaní satanom, by to predsa urobili. Satan šepká: “V núdzi je všetko dovolené. Chop sa príležitosti, ktorá sa ti ponúka! “V takejto hodine odrazte nepriateľa oným: “Je napísané: Nepokradneš!” Je nám prikázané, aby sme nikdy nesiahli po cudzom alebo aby sme nepodvádzali svojho blížneho. Je napísané: “Dúfaj v Hospodina, konaj dobro, v krajine prebývaj a zachovávaj vernosť. Hľadaj blaho v Pánovi, dá ti všetko, o čo žiada tvoje srdce.” Je napísané: “Žiadne dobro neodoprie tým, ktorí žijú bezúhonne.” Len takto môžeš bezpečne čeliť pokúšaniu k nedôvere. Satan pokúšal Pána a vyzýval ho k nerozvážnosti: “Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu.” Kristus však mal pripravené slovo Písma, aby odrazil satanov útok.

Mnohí čelia pokušeniu, aby boli nerozvážni. “Patríš medzi vyvolených Božích, preto nemôžeš zahynúť. Môžeš hrešiť, nemusíš byť tak opatrný. Hoci padneš a zhřešíš, v konečnom dôsledku nezahynieš,” to šepká satan a nie vždy vie neskúsený veriaci odpovedať na tieto jeho špekulácie. Keď sme niekedy v pokušení podľahnúť takým úvahám, myslime na to, že je napísané: “Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia.” Je napísané: “všemožnou bdelosťou chráň svoje srdce, veď z neho vychádza život.” Je napísané: “Preto buďte svätí, lebo ja som svätý.” “Buďte teda dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.” Preč s tebou, satan, nechceme hrešiť – brať Božiu milosť nadarmo. To by bola diabolská odplata za Božiu dobrotu. Je nám odporná myšlienka, že budeme hrešiť, aby sa rozhojnila milosť!

Satan nás napadne aj pokušením zradiť Boha a vzývať iných bohov. “Vzývaj ma,” hovorí, “a keď to urobíš, dostaneš veľkú odmenu.” Postaví nám pred oči nejaký pozemský predmet, z ktorého si urobíme modlu, nejaký sebecký cieľ, za ktorým sa máme hnať. Vtedy je Božie slovo našou jedinou obranou: “Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej sily a celou svojou mysľou.” “Nepatríte sebe! Bolo za vás zaplatené výkupné.” “Aby ste sami seba prinášali ako živú, svätú, Bohu milú obetu; to nech je vaša pravá bohoslužba.” “Deti, varujte sa modlárstva.” Keď budeme citovať tieto slová z celého svojho srdca, nepodľahneme.

Milí, musíme sa oddeliť od hriechu. Ak nás Kristus naozaj vykúpil z hriechov, nemôžeme zniesť myšlienku, že by sme do nich opäť padli. Kto nachádza v hriechu potešenie, nie je Božie dieťa. Ak ste Božie deti, nenávidíte hriech dokonalou nenávisťou a ošklivíte si ho z celej svojej duše. Slobodu od hriechu si udržíte, ak sa ozbrojíte svätým a čistým Božím slovom, ktoré bude očisťovať vašu cestu a vaše srdce bude poslušné hlasu trikrát svätého Boha.

Náš Pán ďalej používal slovo ako vodítko na ceste. To je veľmi dôležité. Príliš veľa ľudí si zariadi cestu života podľa toho, čo sami nazývajú Božím vedením. Robia niečo zle a hovoria: “Zdá sa mi, že je to Božia vôľa.” Čudoval by som sa, keby Jonáš, keď išiel do Jafy, aby utiekol do Taršišu, považoval za Božie vedenie, že bola práve pripravená loď vyplávaniu. Ak to tak bolo, bol ako mnohí, ktorí dnes uvažujú podobne. Pokúšajú sa zvaliť svoju vinu na Boha, lebo považovali za svoju povinnosť konať, ako jednali, pretože to bolo Božie vedenie. Náš Pán sa nenechal viesť vo svojom správaní okolnosťami. Asi každý, okrem nášho Pána, by poslúchol pokušiteľa, a potom by povedal: “Bol som veľmi hladný. Sedel som v púšti a zdalo sa mi, že je to Božie vedenie, keď ma tam vypátral nejaký duch a zdvorilo mi navrhol práve to, čo som potreboval, teda aby som premenil kamene v chlieb. ”

Nebolo to Božie vedenie, ale bola to skúška od Boha. Keď ste v pokušení urobiť niečo zlé, aby ste sa dostali zo svojej núdze, povedzte si: “Toto je skúška, ale neviem, čo mám robiť, preto sa budem držať svojho pravidla, je napísané ‘.” Ak sa v živote budete riadiť takzvaným, teda zdanlivým Božím vedením, tisíckrát sa pomýlite, ale keď budete nasledovať “je napísané”, budú vaše kroky upevnené múdrosťou. Naším vodítkom nemajú byť ani zvláštne dary a zvláštne výsady, ktoré vlastníme. Kristus bol na vrcholku chrámu a mohol sa vrhnúť dolu, a je možné – nie, je isté – že, keby sa rozhodol to urobiť, nič by sa mu nestalo. Napriek tomu nepoužil svoje zvláštne výsady ako dôvod k nerozvážnosti.

Je pravda, že svätí budú zachovaní. Písmo bezpochyby učí, že nás milosť zachová až do konca. Práve preto nemáme konať nerozvážne, ale máme poslúchať Božie slovo. Ak niekto hovorí: “Som Božie dieťa, som si istý, že sa mi nič nemôže stať, preto žijem tak, ako sa mi páči,” dokazuje tým, že nie je Božím dieťaťom, pretože Božie deti sa zamieňať Božiu milosť za neviazanosť. Súhlasilo by to s diablovou logikou, keby sme hovorili: “Som omilostený viac ako iní, preto smiem Pána pokúšať viac než iní.”  ,,Je napísané, že my milujeme, pretože on prvý miloval nás a že podľa toho poznávame, že milujeme Boha, že zachovávame jeho prikázania.”

Satan sa snažil zviesť nášho Pána tým, že Mu ponúkol osobný prospech. “Všetko toto ti dám,” povedal. Ale Kristus sa vo svojom konaní neriadil svojim osobným prospechom, ale odpovedal: “Je napísané.” Ako často som počul ľudí hovoriť: “Nie som rád v tejto cirkvi, s ktorou nesúhlasím, ale ak z nej odídem, stratím toto veľké pole pôsobnosti.” podľa takého zmýšľania mohol náš Pán povedať: “Keď pred ním padnem a vykonám tento malý obrad, budem mať obrovské možnosti. Všetky ríše sveta budú moje! Sú tu mnohí úbohí, utláčaní otroci, mohol by som ich oslobodiť. Hladných a smädných by som mohol zaopatriť všetkým, čo potrebujú. Krajina by bola šťastná, keby som bol jej kráľom. Veď práve za toto všetko som prišiel zomrieť. Keď toho môžem tak ľahko dosiahnuť v jedinom okamihu tým, že skloním kolená pred týmto duchom, prečo by som to neurobil? ”

Myseľ nášho Pána bola na hony vzdialená od tohto zlého ducha kompromisu. V dnešnej dobe mnohí hovoria: “Musíme ustúpiť aspoň v maličkosti. Keď sa budeme izolovať, uviazneme vo svojich vlastných ideáloch! Ak zľavíte v maličkostiach, presadíme svoju vôľu vo väčších veciach. “Tak nerozvážne dnes hovoria mnohí, ale náš Pán tak nehovoril. Hoci by Mu mohol byť k dispozícii celý svet, keby sa len jediný raz sklonil pred svojím nepriateľom, neurobil to! Jeho zásadou bolo “je napísané”, nie nejaký vplyv alebo osobný prospech.

Moji milí bratia a milé sestry, možno sa stane, že vám bude zaťažko robiť to, čo je správne. Tvoje možnosti zlyhajú, dostaneš sa do núdze, ale naliehavo ťa prosím, urob to, čo je správne, nech to stojí čokoľvek. Keď budeš nekompromisne kázať Božie slovo, nebudeš ctený a vážený a nebudú ťa považovať za vodcu kresťanskej cirkvi. Budeš považovaný za jednostranného a malicherného. Ale aj napriek tomu hovor otvorene, bez strachu, čo príde potom. Nerobme si starosti s tým, čo sa stane s nami alebo s našou povesťou, čo sa stane so svetom alebo so samotným nebom. Našou jedinou povinnosťou je konať vôľu nášho Otca. Našou zásadou musí byť: “je napísané”. S tvrdohlavosťou, ako to nazývajú ľudia, a rozhodnou odovzdanosťou, ako to vidí Boh, nasledujte svojho Pána a Jeho neomylné slovo cez kal a bahno, cez záplavy a plamene. Nasledujte celé zapísané Božie slovo a neriskujte nikdy svoju horlivú poslušnosť kvôli rôznym osobným výhodám alebo kvôli nejakej inej výhovorke, ktorú vám satan kladie do cesty.

Všimnite si ďalej, že náš Pán používal ono “je napísané”, aby zostal v Duchu. Rád myslievam na Kristovu rozvážnosť. Nič ho nevyviedlo z rovnováhy. Je hladný, satan Mu hovorí, aby si stvoril chlieb, a On odpovedá: “Je napísané”. Vzal Ho na vrchol chrámu, ale On hovorí: “Je napísané” práve tak pokojne, ako by sme to asi povedali my, keď sedíme v kresle. Celý svet Mu kladie k nohám, On stojí a pozerá na jeho slávu, ale nie je ňou oslepený. Tiež tu je tá istá odpoveď: “Je napísané”. Nič nedáva človeku toľko sily k sebaovládaniu, nerobí ho tak rozvážnym a pokojným vo všetkých situáciách života, ako neustály návrat k tej neomylnej Knihe a pripomínanie si výrokov Boha, ktorý nemôže klamať. Vyzývam vás, bratia, konajte práve takto!

Posledná myšlienka týkajúca sa tohto bodu je: Náš Pán nás učí používať Písmo, aby sme zvíťazili nad nepriateľom a zahnali ho. “Choď,” hovorí nepriateľovi, “lebo je napísané!” Aj vy zaženiete pokušenia, keď budete trvať pevne na tom istom. “Boh to povedal, Boh to zasľúbil. Boh, ktorý nemôže klamať – Jeho vlastné slovo milosti je silné tak ako to slovo, ktorým podopiera nebesia.

3. Biblia – ako ju používať

Práve tak ako si náš Pán zvolil zbraň a učil nás, na čo sa používa, ukazuje nám tiež, ako s ňou máme zaobchádzať. Ako máme používať tento meč “je napísané”? Predovšetkým to máme robiť s najhlbšou bázňou. Nech je pre vás každé slovo, ktoré Boh vyslovil, zákonom a evanjeliom. Nikdy si s ním nezahrávajte. Nepokúšajte sa vymknúť jeho sile alebo zmeniť jeho význam. Boh k vám hovorí v tejto knihe práve tak, ako keby znovu zostúpil na horu Sinaj a pozdvihol svoj hlas v hromobití. Rád otváram Bibliu a modlím sa: “Pane, nechaj preskočiť slová zo stránky tejto knihy do mojej duše. Urob ich Ty sám živými, oživujúcimi, mocnými a čerstvými v mojom srdci. “

Náš Pán sám poznal moc slova. Nebol to ani tak diabol, kto zakúsil moc “je napísané”, ako Pán sám. Povedal: “Nie, nebudem prikazovať kameňom, aby sa stali chlebom, dôverujem Bohu, ktorý má moc zachovať ma bez chleba. Nebudem skákať dole z chrámu – nechcem pokúšať Pána, svojho Boha. Nebudem uctievať satana, lebo jedine Boh je Pán. “Človek Kristus cítil bázeň pred Božím slovom, a tak sa pre Neho stalo mocou. Znižovať Písmo znamená okrádať sa o jeho pomoc. Uctite ho, prosím vás, a ďakujte Bohu, že nám ho dal.

Buďte pripravení použiť Božie slovo. Náš Pán Ježiš Kristus mal vždy pripravenú odpoveď: “Je napísané”. Dobrý pracovník má pre podnik veľkú cenu. Tiež kresťan zbehlý v Písme je veľmi užitočný v Božom dome. Majte Písmo vždy po ruke! A ešte lepšie – slová Písma musíte mať vo svojom srdci. Uložte si do pamäte čo najviac textov z Božieho slova a v čo najpresnejšom znení. Kresťan by nemal robiť chyby, keď cituje slová Písma podobne, ako ich nerobí ten, kto cituje Vergília alebo Homéra. Učenci radi používajú presné termíny a aj my by sme mali zaobchádzať s Písmom s rovnakou starostlivosťou.

Náš Pán poznal toľko zo Svätého písma, že svoj boj na púšti vybojoval len s použitím textov z jednej jedinej knihy, z Deuteronomia. Hoci mal k dispozícii celý Starý zákon, držal sa len jednej knihy, ako keby chcel satanovi dať jasne najavo, že nemá nedostatok munície. Ak by chcel diabol pokračovať v pokušení, mal Pán v rezerve ešte bohatšie obranné prostriedky. “Je napísané” je zbrojnica, kde visí tisíce zbrojí, všetky štíty mocných mužov. Nie je to len jedna zbroj, ale sú ich tisíce, desaťtisíce zbraní určených do boja. Sú tu texty, ktoré sú nám v rôznych situáciách pomocou. Sú dosť silné, aby odrazili akýkoľvek druh útoku.

Bratia a sestry, študujte dôkladne Božie slovo a majte ho vždy po ruke. Nerobte to s Bibliou ako jeden hlupák s kotvou, ktorú nechal doma. Chýbala mu, keď sa dostal do búrky. Majte tohto neomylného svedka stále po boku, keď sa k vám približuje otec lží. Snažte sa pochopiť jeho zmysel, aby ste mohli rozlišovať medzi pravdivým a prekrúteným slovom. Polovica všetkého zla vo svete, a pravdepodobne oveľa viac, nie je spôsobená priamo klamstvom, ale prekrútením pravdy.

Diabol, ktorý pozná Božie slovo, vezme nejaký výrok Písma, skráti ho, niečo pridá a napadne tým Krista. Ale Pán Ježiš sa s diablom Nedohaduje – veď diabol vie tiež citovať Písmo – ale namiesto toho mu vmetie do tváre ten správny text. Nepovedal: “Takto to nie je napísané – to si prekrútil,” ale dáva mu okúsiť, čo presne “je napísané”, a tým ho ničí. Robte to isté! Skúmajte Písmo! Okúste svojimi ústami jeho skutočnú chuť a zapamätajte si ju, takže keď poviete “je napísané”, nedopustíte sa chyby. Niektorí považujú svoje vyznanie viery za zbraň rovnocennú s Písmom. To je omyl. Ani biblické citáty vytrhnuté z kontextu, prekrútené a sfalšované nie sú “je napísané”. Je potrebné poznať prostý význam slova a rozumieť mu. Čítajte slovo Božie a modlite sa za pomazanie Duchom Svätým, aby ste slovo poznali a rozumeli jeho významu. Takto dôkladne vyzbrojení nepodľahnete nepriateľovi.

Bratia, učte sa prijímať Písmo pre seba osobne. Jeden z veršov, ktorý náš Pán uviedol, trochu pozmenil: “Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.” V origináli to znie: “Nepokúšajte Pána, svojho Boha.” Ale jednotné číslo je obsiahnuté v množnom a je vždy požehnaním ho tam nájsť. Učte sa používať Písmo tak, aby ste všetky jeho pokyny, predpisy a zasľúbenia, všetky jeho doktríny vzťahovali na seba. Chlieb, ktorý zostane ležať na stole, nenasýti. Iba chlieb, ktorý zjete, vás naozaj nasýti a posilní.

Stojte za slovom za každú cenu, ak ste si ho privlastnili. Aj keby ste tým, že sa vzdáte len jedného verša, dokázali premeniť kamene na chlieb, nevzdávajte sa ho. Keby vám odvrhnutie jednej zásady umožnilo lietať vo vzduchu ako anjel, neodvrhujte ho. Hoci by vás obrátenie sa proti Božiemu slovu urobilo vládcom celého sveta, neprijímajte ponúkaný úplatok. K zákonu a svedectvu – stojte tu! Buďte muži Biblie. Choďte tak ďaleko, ako ide Biblia, ale ani milimeter ďalej. Keby vám prikyvoval Kalvín alebo Luther, a vy si ich vážite, alebo keby s vami súhlasil Wesley, a vy si ho vážite, aj tak sa držte Písma, jedine Písma! Ak by váš kazateľ zablúdil, modlite sa, aby sa vrátil, ale nenasledujte ho! Aj keby sme my alebo anjel z neba hlásali iné evanjelium, než vás učí Biblia, nevenujte nám prosím žiadnu pozornosť – nie, ani na okamih. Len tu je neomylnosť – Svätý Duch, ktorý sa prihovára v tejto knihe.

Myslite nakoniec ešte na to, že Pán Ježiš bol plný Ducha: “Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil … po púšti.” Božie slovo bez Ducha Božieho pre vás nemá žiadny úžitok. Ak nerozumiete obsahu nejakej knihy, čo je najlepšieho urobiť, aby ste ju pochopili? Môžete napísať autorovi a žiadať ho o vysvetlenie! Tu máte knihu, ktorú máte čítať, a jej autor je neustále dostupný, takže sa nemusíte obávať, že jej nebudete rozumieť. Duch Svätý prišiel, aby s nami zostal naveky. Skúmajte Písma, ale proste o svetlo Ducha a žite pod Jeho vplyvom.

Ježiš bojoval so starým drakom “plný Ducha”. Bil ho touto zbraňou, pretože Boží Duch bol s Ním. Choďte s Božím slovom ako s dvojsečným mečom v ruke. Skôr však, než vstúpite na bojisko, proste Ducha Svätého, aby vás pokrstil v sebe, aby ste mohli prekonať všetkých protivníkov a zvíťaziť. Nech vám Boh žehná pre Ježiša. Amen.