Odkaz na minulú kapitolu:

Zaplatil Pán Ježiš Kristus za všetky hriechy všetkých ľudí?

Vieme, že v dnešnej humanistickej dobe, kedy v centre pozornosti stojí človek a nie Boh, prichádza kladenie takýchto otázok mnohým ľuďom krajne nevhodné. Drvivá väčšina ľudí hlásiacich sa ku kresťanstvu totiž verí, že Ježiš Kristus zaplatil samozrejme za úplne všetky hriechy úplne všetkých ľudí. Ak sme však Biblicky veriaci Kresťania, mali by sme sa pýtať, či je to niekde napísané v Biblii.

Nechajme teda hovoriť Slovo Božie a pozrime sa na niekoľko veršov, ktoré sa k tejto otázke vzťahujú:

Vyslobodení Hospodinovi sa vrátia, prídu na Sion s plesaním a večná radosť bude na ich tvárach. Dosiahnu rozkoš a radosť a zmizne žiaľ i vzdychanie. Iz 35:10

Ktorí sa vrátia? Tí, za ktorých Hospodin zaplatil. Teraz sa pozrime do evanjelií:

Požehnaný Pán Boh izraelský, že navštívil svoj ľud a vykúpil ho, Lk 1:68

Porodí syna a dáš Mu meno Ježiš; lebo On vyslobodí svoj ľud z ich hriechov. Mt 1:21

Koho Ježiš vytrhne z hriechov? Svoj ľud!

Kristus sa obetoval za nás, aby nás vykúpil zo všetkej neprávosti a očistil vzácny ľud, horliaci za dobré skutky. Tít 2:14

A spievali novú pieseň: Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a svojou krvou vykúpil si Bohu svojich z každého kmeňa i jazyka, ľudu i národa Zjv 5:9

Vykúpil ľudí zo všetkých kmeňov, jazykov, národov a rás. V tejto vete je priamo naznačený výber určitej množiny ľudí z iných množín (kmeňov, jazykov, národov a rás). Výborne to korešponduje s tým, čo Pán Ježiš hovorí v evanjeliu podľa Jána:

Ja som dobrý pastier: poznám svoje a mňa poznajú moje. Jn 10:14

Ako mňa (Ježiša) pozná Otec, aj ja poznám Otca, a život kladiem za ovce. Jn 10:15

Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím viesť, a počujú môj hlas, a bude jedno stádo a jeden pastier. Jn 10:16

Všimnime si, Pán Ježiš vo verši Jn 10,15 hovorí, že položí svoj život za ovce, nie za capov. Vo verši 10,16 potom hovorí jasne o ľuďoch, ktorí ešte nie sú obrátení, ako o ovciach! S úplnou istotou hovorí, že ich privedie. Prečo? Pretože ich vykúpi z ich hriechov. A ako sa pozná ovce? Biblia jasne odpovedá.

Kto je z Boha, počúva Božie slová; vy (hovorí Ježiš židom) preto nepočúvate, lebo nie ste z Boha. Jn 8:47

O zhromažďovaní vyvolených sa hovorí aj u proroka Izaiáša:

Severu poviem: Vydaj! a juhu: Nedrž v zajatí! Zďaleka priveď mojich synov, od konca zeme moje dcéry, Iz 43:6

Nasledujúci verš z Izaiáša je potom doplňovaný veršom z Prísloví.

Každého, kto sa volá mojím menom, koho som stvoril na svoju slávu, koho som sformoval a učinil. Iz 43:7

Hospodin učinil všetko cieľu primerane, aj bezbožného na deň pohromy. Prís 16:4

Z týchto veršov nám jasne vystupujú dve množiny ľudí. Jedných, ktorých Boh urobil k svojej sláve a druhých, ktorých Boh urobil pre zlý deň (zlým dňom je mienený deň súdu Hospodinovho v časnosti alebo na večnosti). Ako to ale Boh urobil? Aj tu nám dáva odpoveď Jeho Slovo:

On urobil z jednej krvi všetky pokolenia ľudské, aby obývali celý povrch zeme; stanovil určité časy a hranice ich prebývania… Sk 17:26

Skrze akého človeka stvoril Boh celé ľudstvo? Boh urobil človeka ako muža a ženu; Adam a Eva mali deti až po páde. Boh teda urobil celé ľudstvo skrze padlého človeka, ako je zrejmé z nasledujúceho verša:

Preto ako skrze jedného človeka (Adama) hriech prišiel na svet a skrze hriech smrť – tak smrť prišla na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. Rim 5:12

Boh sa rozhodol darovať časti padlého ľudstva nezaslúžene milosť skrze obeť Ježiša Krista. Tak je celé hriešne ľudstvo rozdelené na dve skupiny. Na ľud, za ktorého všetky hriechy zaplatil Ježiš Kristus z rozhodnutia Božej milosti. To sú tí, nad ktorými sa Pán Boh zmilováva a dáva im miesto srdca kamenného srdce nové, ktorí potom vďačne prijímajú Bohom darovanú milosť. Zvyšná časť je potom ponechaná vo svojej zatvrdnutosti.

Lebo ak pádom jedného (Adama) smrť zavládla, tým skôr skrze Toho jedného, Ježiša Krista, budú kraľovať v živote tí, čo došli hojnej milosti a daru spravodlivosti. Rim 5:17

Tak po tomto svete chodí dvojaký ľud – ovce a capy. Niektoré z oviec už sú v stáde – tí, ktorí už uverili v Pána Ježiša Krista, niektoré ovce zatiaľ neveria, ale počas svojho života nepochybne uveria, aj keby to malo byť v ich poslednej minúte, podobne, ako tomu bolo u zločinca, ktorý visel na kríži po Ježišovej pravici. Potom sú na svete capy, o ktorých nie je povedané, že by za ich všetky hriechy Pán Ježiš Kristus zaplatil. To znamená hroznú vec – budú musieť platiť sami (svojimi skutkami a svojim životom bez viery), teda dostanú, čo si v Božích očiach zaslúžia.

Uplatňuje Boh princíp dvojitého trestu?

O argumentácii biblickými veršami pripojme ešte jednoduchú úvahu. Pravdepodobne sa zhodneme, že musí platiť jedna z nasledujúcich dvoch možností.

1. Pán Ježiš zaplatil za všetky hriechy všetkých ľudí, ktorí kedy žili na tomto svete a ešte žiť budú.

2. Pán Ježiš zaplatil za všetky hriechy tých, ktorých Pán Boh pred stvorením sveta vyvolil, aby boli svätí a bez poškvrny pred Jeho tvárou. To neznamená, že by z Kristovej obete nemali žiadny úžitok aj ľudia, ktorí nikdy nebudú spasení.

Predpokladajme, že by Pán Ježiš zaplatil za všetky hriechy všetkých ľudí. Prečo by potom mal ešte ktokoľvek trpieť za svoje hriechy v ohnivom jazere? Možno namietnete: “Pretože tvrdohlavo odmietal Evanjelium.” Áno, to je pravda. Ale predsa zatvrdnuté odmietanie Evanjelia je tiež hriech!

Ak platí 1. možnosť, potom aj za tento hriech Pán Ježiš zaplatil na Golgote, a tak by aj ten, kto tvrdohlavo až do konca odmietal Evanjelium, mal skončiť v raji. Inak by Pán Boh uplatňoval princíp dvojitého trestu a trestal by človeka za hriech, za ktorý už zástupne trpel Jeho Syn. To by však bolo veľmi podivné.

Obmedzené zmierenie a nekonečná hodnota obeti Pána Ježiša Krista

Učenie o tom, že Pán Ježiš zaplatil za všetky hriechy iba tých, ktorých Pán Boh pred stvorením sveta vyvolil, aby boli svätí a bez poškvrny pred jeho tvárou, sa nazýva teologicky “obmedzené zmierenie.” Je však potrebné zdôrazniť, že slovom obmedzené sa nenaznačuje, že by obeť Ježiša Krista mala snáď obmedzenú hodnotu. Práve naopak! Obeť Pána Ježiša je dokonalá a stačila by pre nekonečný počet hriešnikov. Súslovie – obmedzené zmierenie znamená, že Boh vzťahuje túto obeť v plnom rozsahu (odpustenie úplne všetkých hriechov daných jedincov) na tých padlých ľudí, ktorých sa ešte pred stvorením sveta rozhodol zmieriť sám so sebou skrze Ježiša Krista.

Nasledujúca kapitola:

Predošlé kapitoly:

  1. Úvod a slobodná vôľa
  2. Život je ako čakáreň na peklo
  3. Božie predurčenie k viere III. Prečo je vo svete tak málo zla? Ateisti sa naopak pýtajú – prečo je vo svete tak veľa zla…
  4. Skončia všetci ľudia v pekle? Alebo je nádej na spásu?
  5. Jedni ľudia sú určení k spáse a druhí k záhube
  6. Verše, na ktoré sa večerníčkoví kresťania radi odvolávajú, aby popreli predurčenie, ale to by si písmo potom odporovalo.