Prerábka žalmu 23 do video formátu s textom, k chválam Boha. Ako hovorí Písmo – zhovárajte sa v chválach, duchovných piesňach, spievajte Bohu žalmy. Naspievané iba cez mobil, nečakajte kvalitu, ale k učeniu spievania žalmov, dostačujúce. V tejto veci budeme pokračovať, toto je prvý pokus…

Žalm 23

1. Hospodin je môj Pastier milujúci,
nebudem nikdy v biede ani v núdzi;
On na pastviny zelené ma vodí
a k žriedlam živej vody so mnou chodí,
pre meno svoje vždy ma občerstvuje,
na spravodlivých cestách opatruje.

2. A keď aj pôjdem cestou nechodenou
údolím smrti, prostred hrozných tieňov,
Pane, si so mnou, nebojím sa zlého,
teším sa z berly a tiež z prúta Tvojho.
Ty ma pri stole svojom sýtiš hojne,
keď nepriatelia hľadia neprístojne.

2. Ty olejom mi hlavu pomazuješ
i kalich môj sám štedro naplňuješ,
a tak pokiaľ mi dopraješ života,
vodí ma Tvoja milosť i dobrota;
v Hospodinovom dome budem bývať,
po celý vek svoj sláviť Ho a vzývať.