Spurgeon – Spasený z milosti skrze vieru – „Milosťou ste spasení skrze vieru” (Ef 2, 8).

Chcel by som teraz náš rozhovor obrátiť a poprosiť ťa, aby si v modlitbe pozrel na pôvod nášho spasenia, totiž na Božiu milosť. „Milosťou ste spasení” (Ef 2, 8). Pretože je Boh milostivý, prijímajú hriešni ľudia odpustenie, obracajú sa a sú očisťovaní a zachránení.

Dôvodom nie je nič, čo je v nich samých, ale je to bezmedzná Božia láska, dobrota, priazeň, milosrdenstvo a milosť. Preto pobudni na okamih pri prameni, a sleduj čistý prúd živej vody, ktorý vyviera pri tróne Božieho Baránka! Aká nesmierna je Božia milosť! Kto ju môže zmerať? Kto môže vyskúmať jej hĺbku? Ako všetky ostatné Božie vlastnosti – je nekonečná! Boh je plný lásky, lebo „Boh je láska” (Ján 4, 16).

Pán Boh je aj plný dobroty. Neobmedzená láska a dobrota patria k Jeho podstate. Pretože „Naveky trvá Jeho milosť” (1Kron 16, 34.41 – v nem. „dobrota”), nie sú ľudia zničení. Pretože Jeho milosrdenstvo nemá konca (2Kron 5, 13), sú k Nemu privádzaní hriešnici a dosahujú odpustenia.

Nezabudni na Božie milosrdenstvo, ináč prepadneš omylu a jednostrannej viere ako prostriedku spásy a zabudneš na milosť, ktorá je zdrojom a pôvodom viery. Viera je dielo Božej milosti v nás. „Nikto nemôže povedať: Pán Ježiš!, iba ak v Duchu Svätom” (1Kor 12, 3). „Nikto nemôže prísť ku mne,” hovorí Pán Ježiš, „ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal” (Ján 6, 44).

Viera a príchod ku Kristovi je výsledkom Božieho úsilia. Milosť je jediný základ spásy a viera, hoci je dôležitá, je časťou diela milosti. Sme spasení „skrze vieru”, ale spasenie sa deje „milosťou”. Nech tieto slová znejú ako trúba archanjela: „Milosťou ste spasení” (Ef 2, 5.8). Aké nádherné posolstvo pre nehodných!

Viera má úlohu potrubia. Milosť je zdroj a prúd. Viera je potrubie, ktorým tečie prúd milosrdenstva, aby občerstvil smädné deti. Keď je vodovodné potrubie rozbité, je to veľké nešťastie. Je to smutný pohľad, keď vidíme v okolí Ríma mnohé prekrásne akvadukty, ktoré už nemôžu privádzať do mesta vodu, pretože oblúky sú rozbité a veľkolepé piliere ležia v troskách. Potrubie sa musí udržiavať v poriadku, ak má plniť svoj účel. Práve taká musí byť viera, ktorá nás spája priamo s Bohom, opravdová a zdravá, ak má slúžiť našim dušiam ako potrubie milosrdenstva.

Upozorňujem ťa však na to, že viera je len potrubie a nie zdroj. Nesmieme ju klásť nad zdroj všetkého požehnania, ktorý spočíva v Božej milosti. Nepovažuj nikdy vieru za samostatný zdroj svojho spasenia. Náš život má byť zakotvený v „pohľade na Pána Ježiša” (Žid 12, 2), a nie v pohľade na svoju vieru. Skrze vieru je všetko možné (Mar 9, 23), ale sila nespočíva vo viere, ale v Bohu, o ktorého sa viera opiera.

Milosť je rušeň, a viera je reťaz, ktorou je vagón duše upevnený k veľkej hybnej sile. Spravodlivosť viery nespočíva v mravnosti viery, ale je to spravodlivosť Ježiša Krista, ktorú si viera privlastňuje. Pokoj duše nedosiahneme pohľadom na vlastnú vieru. Prichádza k nám od Toho, ktorý je náš Pokoj (Ef 2, 14), ktorého sa dotýka naša viera, takže je duša naplnená mocou (Mk 5, 25-34).

Preto smieš vedieť, milý priateľ, že ťa nezahubí slabosť tvojej viery. Aj chvejúca sa ruka môže prijať zlatý dar. Záchrana skrze Pána Ježiša Krista nám môže byť udelená, aj keď máme vieru len ako horčičné zrno. Sila spočíva v Božej milosti a nie v našej viere. Veľkolepé posolstvá môžu byť oznámené cez tenké telefónne drôty. Svedectvo pokoja Svätého Ducha môže srdce dosiahnuť vierou takou ako nitka, ktorá sotva unesie svoju vlastnú váhu. Mysli na Toho, ku komu vzhliadaš! Nemysli na seba, ale hľaď iba na Ježiša a Božiu milosť, ktorá sa zjavila skrze Neho.