Pokračovanie predošlého článku

Teraz sa poďme zaoberať otázkou, ktorí ľudia vlašnou uveria evanjeliu. Ako uvidíme z druhého nosného verša, znovu sa dostávame k slovu – všetkých. Nesmierne dôležité je uvedomiť si, k čomu alebo ku komu sa slovo – všetkých – vzťahuje. Uveďme si ilustračný príklad.

Ak sa povie napríklad: “Do dediny prišlo krupobitie a pomlátilo všetky marhule,” je jasné, že slovo všetky sa vzťahuje na všetky marhule v obci pomlátené pri lokálnom krupobití. Nie na všetky marhule na Slovensku, nie na celom svete. Ak počujeme otázku: “obral si všetky marhule? Potom je zrejme reč o všetkých marhuliach v určitej záhrade alebo sade. Nie o všetkých marhuliach v obci.

Ak teda čítame verš

A ja, keď budem povýšený zo zeme, pritiahnem všetkých k sebe. Jn 12:32

Položme si otázku: “Ktorých – všetkých – má Pán Ježiš na mysli?” Nejde zrejme o absolútne všetkých ľudí, pretože vieme, že ak je hlásané Evanjelium, tak mu zďaleka absolútne všetci ľudia neuveria. Ktorí ale uveria, ak je hlásané Evanjelium? Pozrime sa, čo nám hovorí Slovo Božie.

Keď to počuli pohania, zaradovali sa, velebili slovo Pánovo a uverili všetci, ktorí boli určení na večný život. Sk 13:48

Uveria tí, ktorí boli vyvolení k večnému životu. Vyvolení počúvajú pozorne Božiu reč.

Kto je z Boha, počúva Božie slová; vy preto nepočúvate, lebo nie ste z Boha. Jn 8:47

Jasne vystupuje použitie slova – všetci – z nasledujúcich veršov:

1. Ako totiž všetci umierajú v Adamovi, tak všetci aj ožijú v Kristovi. 1Kor 15:22

2. Pravda, každý, keď príde rad na neho: ako prvotina Kristus, potom pri Jeho príchode tí, čo sú Kristovi, 1Kor 15:23

V Kristovi ožijú k životu všetci (1 Kor 15,22). Ktorí – všetci – ožijú? Všetci, ktorí sú Jeho (1 Kor 15,23).

Na tomto mieste by som znova rád varoval pred fatalizmom, aby niekto nepodľahol dojmu, že hoci chce, má cestu k Bohu zatvorenú kvôli predurčeniu. Krásne nás od fatalizmu vyslobodzuje nasledujúci verš z Ezechiela.

Či azda mám záľubu v smrti bezbožného – znie výrok Hospodina, Pána – a nie v tom, aby sa odvrátil od svojej cesty a ostal nažive? Ez 18:23

Necháš sa napomenúť týmto veršom? Túžiš sa odvrátiť od svojich ciest k Bohu? Potom ti nič nebráni! Uvedomuješ si, že si hriešnik, ktorý potrebuje lekára? Potom ťa Ježiš Kristus prišiel pozvať!

Keď to Ježiš počul, povedal im: Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí; neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnych. Mk 2:17

Príď k Nemu, On ťa nevyženie von ako sľúbil. Vedz ale, že patríš medzi vyvolených bezbožníkov a len preto ti bolo dané uvedomiť si, že potrebuješ Ježiša Krista. Nevyvolení bezbožníci budú samých seba považovať za zdravých a spravodlivých. Pred Bohom však spravodliví nie sú! Takže kde je nejaký fatalizmus? Ak túžiš po odpustení v Ježišovi Kristovi, si z počtu vyvolených! Hoď sa k Nemu a On ti odpustí a daruje Ti život večný. Kto nie je z počtu vyvolených, ten naopak po pravom Bohu Biblie nikdy nezatúži.

Niekto však môže namietnuť, že Boh chce spasiť celý svet a argumentovať známym veršom.

Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Jn 3:16

Vyššie sme si však už vysvetlili, ktorí sú tí, ktorí v Ježiša Krista uverili. Sú to tí, ktorí sú Jeho a ktorých Pán Boh vyvolil ešte pred stvorením sveta. Ozrejmuje nám to iný verš z Jánovho Evanjelia, v ktorom Ježiš Kristus neprosí za celý svet, ale za tých, ktorých zo sveta dostal od Otca.

Ja za nich prosím, nie za svet prosím, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú Tvoji. Jn 17:9

Patríme medzi tých, ktorých Otec dal Pánovi Ježišovi Kristovi, boli sme vyvolení zo sveta a svet nás bude nenávidieť.

Dal som im Tvoje slovo a svet ich nenávidel, pretože nie sú zo sveta, tak ako ja nie som zo sveta. Jn 17:14

A svet nemáme milovať ani my, ako je napísané.

Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nieto v ňom lásky k Otcovi. 1Jn 2:15

Nemilujme teda svet a pamätajme si, že nie my sme vyvolili Boha, ale Boh si vyvolil nás. Slovami Biblie:

Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie a vaše ovocie aby zostávalo, tak, aby vám Otec dal, čokoľvek by ste v mojom mene prosili od Neho. Jn 15:16

Pokračovanie