Piesne k učeniu ku chválam nášho Trojjediného Boha. Zo Ženevského žaltára. žalm 150.

1. Chváľte Najmocnejšieho,
chváľte Najsvätejšieho,
čo na výsostiach býva
a na všetko sa díva,
plný cti a velebnosti;
za mocné skutky Jeho,
zreteľné pre každého,
vzdajte Mu chválu z vďačnosti!

2. Chváľte Boha, On je Pán,
najsvätejší všetkým nám.
Všade moc Jeho poznať,
čo chce, musí sa tiež stať.
Chváľte Boha piesňou slávnou!
Zvukom trúb i píšťal hrou,
slávte Ho aj citarou!
Chváľte piesňou neúnavnou!

3. Chváľte Boha v nebesiach,
nespravodlivý, maj strach!
Bubny hrmia, lutna znie,
píšťaly s ňou ľúbezné,
husle, cimbal zvučia chválou!
Všetkým vládne Tvorca náš,
nad všetkým má večnú stráž.
Vždy je našou pevnou skalou!