Aká je to viera, o ktorej tu hovoríme: „Milosťou ste spasení skrze vieru”? (Ef 2, 8 čítaj aj 5. verš). Existuje veľa opisov viery. Vieru možno tak dlho „vysvetľovať”, až jej už nikto nerozumie. Dúfam, že sa mi to nestane! Viera je najjednoduchšou vecou, a azda preto je také ťažké urobiť ju inému človeku zrozumiteľnou.

Čo je viera? Pozostáva z troch častí: poznania, prijatia pravdy a dôvery.

Poznanie stojí na prvom mieste. „Ako uveria v Toho, koho nepočuli?” (Rim 10, 14).

Skôr ako môžem uveriť nejakej skutočnosti, musím o nej vedieť. Viera prichádza skrze počutie (Rim 10, 17). Musíme najskôr počuť, aby sme vedeli, čo máme veriť.

„V teba dúfajú tí, čo poznajú Tvoje meno” (Ž 9, 11).

Pre vieru je nutné poznanie. Preto je také dôležité dosiahnuť poznanie.

„Nachýľte uši a poďte ku mne, poslúchajte a budete žiť” (Iz 55, 3).

Tak hovoril prorok a platí to o evanjeliu ešte aj dnes. Skúmaj Písmo a uč sa, čo ti hovorí Svätý Duch o Kristu a o Jeho spáse! Daj si námahu spoznať Boha!

„Kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a odplatí sa tým, ktorí Ho hľadajú” (Žid 11, 6).

Kiežby aj tebe Svätý Duch daroval ducha poznania a bázeň Hospodinovu! Poznávaj evanjelium! Vieš, že radostné posolstvo hovorí o odpustení, ktoré je zadarmo, o premene srdca, o prijatí do Božej rodiny a o mnohých iných veciach, ktorými nás Pán Boh žehná. Poznávaj predovšetkým Pána Ježiša Krista, Božieho Syna, Spasiteľa ľudí, ktorý sa stal človekom, a predsa je jedno s Bohom. Len On je schopný byť Prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi, položiť svoju ruku na obidvoch a tak sa stať spojovacím článkom medzi hriešnikom a Sudcom celého sveta.

Usiluj sa stále lepšie poznávať Pána Ježiša Krista. Daj si námahu, aby si predovšetkým rozumel učeniu o Kristovej obeti. Lebo hlavný bod, na ktorý sa zameriava zachraňujúca viera, je:

„Boh bol v Kristu a zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich previnenia” (2Kor 5, 19).

Vedz, že Ježiš bol za nás učinený zlorečenstvom, ako je napísané:

„Zlorečený každý, kto visí na dreve” (Gal 3, 13).

Napi sa dosýta z posolstva o zástupnom Kristovom diele. Lebo v Ňom spočíva najlepšia útecha pre ľudí, ktorí sa previnili.

Boh Ho „urobil hriechom kvôli nám, aby sme sa v Ňom stali Božou spravodlivosťou” (2Kor 5, 21).

Viera sa teda začína poznaním.

Ďalší krok spočíva v tom, aby sme uverili, že tieto veci sú pravda. Naša duša už verí, že Boh existuje a že počuje volanie úprimného srdca. Verí, že evanjelium pochádza od Boha, že ospravedlnenie skrze vieru je úžasná pravda, ktorú Pán Boh v posledných dňoch (od Ježiša Krista) zjavil skrze svojho Ducha jasnejšie ako kedykoľvek predtým. Verí, že Pán Ježiš je naozaj náš Boh a Spasiteľ, Vykupiteľ ľudí, Prorok, Kňaz a Kráľ svojho ľudu. Všetko to prijíma ako pravdu, ktorá už nemôže byť spochybnená. Modlím sa, aby sa ti teraz podaril tento krok.

Ver pevne, že „krv Ježiša Krista, Božieho Syna, nás očisťuje od každého hriechu” (Jn 1, 7)!

Pán Boh úplne prijal Jeho obeť za ľudí, takže ten, kto verí v Pána Ježiša, nebude odsúdený. Ver týmto pravdám tak, ako veríš iným tvrdeniam! Rozdiel medzi obyčajnou vierou všedného dňa v zamestnaní a zachraňujúcou vierou spočíva hlavne v predmetoch, na ktoré sa zameriava. Ver Božiemu svedectvu, ako veríš svedectvu svojho otca alebo priateľa.

„Ak prijímame svedectvo ľudí, Božie svedectvo je väčšie” (Ján 5, 9).

Už si sa až potiaľ priblížil k dokonalej viere. Ešte je nutné, aby bola úplná! Dôveruj! Oddaj sa milosrdnému Bohu! Zlož svoju nádej v evanjelium o milosti! Zver svoju dušu umierajúcemu a živému Spasiteľovi. Dovoľ, aby obmyl tvoje hriechy krvou zmierenia! Prijmi dokonalý dar ospravedlnenia, lebo to všetko je dobré! Dôvera je krvou života viery. Bez dôvery nejestvuje zachraňujúca viera.

Puritáni, zbožní ľudia z Anglicka, zvykli vysvetľovať vieru slovom „opretie sa”. Veriť podľa toho znamená: o niečo sa oprieť. Opri sa celou svojou váhou o Krista! Ešte výstižnejšie by sa mohlo povedať: Padni aký si dlhý taký široký a lež na Skale spásy! Vrhni sa na Ježiša, spočiň v Nom, odovzdaj sa Mu! Ak si to urobil, potom si konal v zachraňujúcej viere. Viera nie je jednoducho slepá, začína poznaním. Nie je to žiadna špekulácia, ona verí skutočnostiam, o ktorých si je istá. Viera nie je nepraktická a zasnená, nasadzuje všetko pre pravdu zjavenia. Tak by sa asi mohla opísať viera.

Zopakujme si to ešte raz. Viera spočíva v tom, že veríme o Kristovi všetko, čo o Ňom hovorí Písmo, že Kristus koná, čo sľúbil. Potom to od Neho očakávaj! Písmo hovorí o Pánu Ježišovi ako o Bohu, Bohu v ľudskej podobe. Ďalej hovorí, že je dokonalý a bol daný ako obeť za naše hriechy, ktoré vyniesol na svojom tele na kríž. Urobil koniec prestúpeniam zákona a hriechu a priniesol pre všetky časy spravodlivosť. Vstal z mŕtvych (Mt 28, 7), neprestajne žije a prihovára sa za nás (Žid 7, 25). Vystúpil do slávy a zaujal do vlastníctva nebo pre svoj ľud. Zase príde a bude súdiť obyvateľov zeme v spravodlivosti a národy podľa práva. Ver s celou istotou, že je to tak! Lebo tak to chce Pán Boh-Otec:

„Toto je ten môj milovaný Syn. Jeho poslúchajte!” (Mt 17, 5).

Svätý Duch to potvrdzuje; vydal svedectvo o Kristovi v slove inšpirovanom od Pána Boha, skrze rozličné divy a pôsobenie v srdciach ľudí. Toto svedectvo máme prijímať.

Viera počíta s tým, že Pán Ježiš Kristus bude konať, čo zasľúbil. Je isté, že On nás nevyhodí, keď k Nemu prídeme, preto, lebo Pán Ježiš povedal:

„Voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody vyvierajúcej pre večný život” (Ján 4, 14).

Viera je presvedčená, že to všetko je pravda. Verí, že živá voda, ktorú dostaneme od Krista, v nás zostane a prúdy svätého života budú z nás vyvierať. Čo Kristus zasľúbil, to aj vykoná. Tým, ktorí v Neho veria, zasľúbil odpustenie, ospravedlnenie, zachovávanie a večnú slávu.

Potom nasleduje ďalší krok.

Pán Ježiš je Ten, ktorý bol zasľúbený podľa Písma. On vykoná všetko, čo sľúbil. Každý z nás Mu musí dôverovať a povedať:

„On mi bude tým, čím je podľa svojich vlastných slov a On urobí, čo zasľúbil; odovzdávam sa rukám Toho, ktorý má úlohu zachrániť, aby ma zachránil. Staviam na Jeho zasľúbeniach, že urobí tak, ako povedal.”

To je zachraňujúca viera! Kto ju má, má večný život, aj keby prišli akékoľvek nebezpečenstvá a ťažkosti, temnoty a úlohy, slabosti a hriechy. Kto takto verí v Pána Ježiša Krista, nebude súdený a nebude nikdy zavrhnutý.

Dúfam, že ti pomôže toto vysvetlenie! Dôverujem Svätému Duchu, že ho použije, aby si mohol dospieť k pokoju.

„Neboj sa, len ver!” (Mk 5, 36).

Len jedno ma trápi, aby si sa – milý čitateľ – neuspokojil s tým, že si pochopil, čo máš urobiť a nakoniec to predsa neurobíš! Lepšia je chatrná, ale skutočná viera, ktorá vážne koná, ako najlepšia predstava o viere, ktorá zostáva len v oblasti neplodnej špekulácie.

Je veľkolepé hneď uveriť v Pána Ježiša. Nestaraj sa o komplikované rozdiely a určenia pojmov! Hladný jedlo zje, hoci nerozumie zloženiu svojho pokrmu, anatómii svojich úst alebo procesu trávenia. Žije, pretože je.

Iný, oveľa chytrejší muž rozumie síce všetkým súvislostiam výživy, ale zomrie, napriek všetkým svojím poznatkom, pretože neje. Aj teraz sa nepochybne nachádza v pekle veľa ľudí, ktorí dobre rozumeli učeniu o viere, ale nikdy neuverili. Na druhej strane nebol vyhodený ani jediný, ktorý dôveroval Pánu Ježišovi, hoci nikdy nebol schopný svoju vieru zrozumiteľne vysvetliť. Milý čitateľ, prijmi Pána Ježiša do svojho srdca a života, a budeš žiť na veky!

„Kto verí vo mňa, má večný život” (Ján 6, 47).