Mené, mené, tekél, úfarsín. Čo znamenajú tieto slová, ktoré sú v biblii zaznamenané? Sú to slová varovania! Boli napísané rukou na stenu, pred kráľom Babylona Balsacárom. Kráľ chodil ako bez duše, preľakol sa veľmi ruky, ktorá sama od seba písala na stenu a tak hľadal človeka, ktorý by vyložil slová, ktoré na stene zostali: Mené, mené, tekél, úfarsín
Nie sú to slová, ktoré sú adresované aj kresťanom? Nie ruka Boha, píše na stenu nášho života tieto strašné slová, aby sa nám predesilo svedomie, ako sa predesilo Balsacárovi? Tomuto kráľovi nikto nedokázal vyložiť význam, okrem Daniela, ktorý mal Božieho Ducha. A ten povedal:
A toto je výklad veci: Mene, sčítaný, (znamená, že) Bôh spočítal tvoje kráľovstvo a ukončil ho. Dan 5:26
Milý kresťan, ktorý si plný vlažnosti a pokryteckej viery – Boh ti hovorí – mené, mené! To znamená, že Boh spočítal tvoj život, spočítal tvoje skutky, ktoré sú plné sebectva a hrabivosti. Ale zo skutkov zatrateným byť nemusíš, ak si zveril svoju spásu len a len na Krista Pána. Ale Boh pokračuje aj tu, vyslovuje nad tebou tieto strašné slová v oblasti viery: Melé, Melé! Spočítal som tvoju vieru, tvoje chodenia do kostola, modlitby a pobožnosti, ale nenachádzam tam vieru v Môjho Syna Ježiša Krista! 
Nachádzam tam modlárstvo sveta, modlárstvo uctievania náboženských vecí, vidím tvoje skazené sebecké srdce, kde si chceš názorom na vieru, získať spasenie, pritom vieru nemáš! Vari nehovorí Božie slovo?
A bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu. Hebr 11:6a
Nedal si svoju spásu na môjho Syna a len na Neho, ale sa nazdávaš, že svojím Bohu odporným životom pobožností a falošných úklonov, uctievaním ľudského slova, ktoré si dal nad Moje slovo, prídeš ku spáse. Ale či som ja ako ty? Hovorí Boh! Či nevidím tvoje srdce ako na dlani, každú tvoju myšlienku, každý tvoj zámer srdca? Nenachádzam tam lásku ku Mne, hovorí Boh a preto som spočítal tvoj život!
Človek totiž hľadí na to, čo je pred očami, Hospodin však hľadí na srdce. 1Sam 16:7b
Aké desné slová – melé, melé! Ľudia sa spoliehajú na ľudské slová viery, na ľudské výkony, na ľudské snahy, na ľudské nábožnosti a úkony a Boh chce iba jedno – aby sme sa obrátili celým srdcom na Neho a na Jeho Syna, ktorý svojim životom vyplatil za nás výkupné. Ale ľudia sa chcú ukazovať pred Bohom ako dobrí a spravodliví a aj sa tak modlia – urob ma takým, aby som bol pre Teba prijateľným, aby som sa Ti páčil! Miesto toho sa majú v hanbe a skúšení modliť – som hriešnik, som človek, ktorý Ťa uráža od mladosti, som človek zlého srdca a zlých, sebeckých myšlienok, nie som vhodný pre nebo. Ak ma teraz pošleš do pekla, budem ti celú večnosť ďakovať, za Tvoju dobrotu a plakať nad svojou temnosťou a diabolským srdcom. Ale ak sa zmiluješ nado mnou drahý Pane, budem ti slúžiť dňou i nocou.
Nie sme pred Bohom dobrí, dostatoční, spravodliví, práve naopak. Ak nemáme vieru v Syna Božieho, ktorý za nás odžil Bohu spravodlivý život, aby nám potom daroval svoju spravodlivosť – píše prst na stenu – melé, melé!
Daniel pokračuje: tekél znamená, že si bol odvážený na váhe a zistilo sa, že si ľahký. Dan 5:27
Poznáme všetci váhu s dvomi ramenami a dvomi miskami, na každom konci ramena. Na jedne miske je Boží zákon, desatoro a na druhú misku sa posadíš ty! Ak si dodržiaval zákon a desatoro, do posledného príkazu, váhy sa vyrovnajú a budeš odvážený ako dostatočný. Ale beda, ak si prekračoval zákon, ak si ho nedodržal do posledného prikázania – zaplatíš zato do posledného haliera! Božia ruka bude písať pred tvojou tvárou, hrozivé slová, ktoré Boh napísal kráľovi Balcasárovi – Tekél, Tekél!
Ak si porušil iba jedno prikázanie, si nič, si ako vzduch, nemáš ani najmenšiu nádej vstúpiť do kráľovstva Božieho. Lebo ak by si celý zákon a desatoro zachoval, ale raz by si zlyhal, neprevážiš Božie váhy a zostaneš hore – Boh ťa odváži ako ľahkého, ako nespôsobilého:
Lebo keby niekto celý zákon zachoval, ale previnil by sa v jednom (prikázaní), previnil sa proti všetkým. Jak 2:10
Ak si nemiloval Boha v každom jednom okamžiku svojho života, Boh píše nad tebou hrôzostrašné slovo – Tekél! Nedostatočný! Ak si sa klaňal modlám sveta, sochám, obrazom, vlastným predstavám o Bohu – nedostatočný! Ak si celým srdcom nesvätil Pánov deň, celých 24 hodín, nedeľu čo nedeľu – nedostatočný! Ak si vyslovil Moje Sväté meno nadarmo – nedostatočný. Ak si nectil svojich rodičov a všetkých tých, ktorí ti boli daní na výchovu, ktorí boli tvojimi nadriadenými, či už v práci alebo v politike – nedostatočný! Ak si niekoho zabil, potratom, alebo iba myšlienkami v nenávisti, v odplate, v pomstychtivosti – nedostatočný. Ak si cudzoložil, smilnil, čo i len v srdci chlípnymi myšlienkami – nedostatočný. Ak si kradol, čo i len vec, ktorú si našiel a ti nepatrila, ak si kradol software, sťahoval si nelegálne hry a filmy – si nedostatočný! Ak si niekoho ohováral, ak si na neho hľadel krivým okom, ak si neznášal jeho prítomnosť, ak mu robil zlé meno – si nedostatočný! Ak si svojim krivým alebo chlípnym okom bažil po majetku, alebo po žene alebo mužovi vydatej ženy, po žene ktorá je vydatá za muža – si nedostatočný! Tvoje váhy zostávajú hore, si odvážený a Boh ťa vidí ako človeka ľahkých mravov, ľahkého svedomia, ľahkého svojvoľníctva. Preto nad tebou vynáša rozudok – Tekél, Tekél!
Ako by si ty, prehnitý červ, plný zloby, chamtivosti, zlosti, ohovárania, podlosti, nenávisti, závisti, bezbožnosti, modlárstva, smilstva – ako by si mohol vyvážiť a zrovnať na váhach zákon a desatoro? Ty blázon poblúdený – prečo premýšľaš, že nejakým svojim spôsobom a svojou cestou, svojimi pôstami, pobožnosťami, chodením každý deň na omše, dlhým kľačaním a predlhými modlitbami, sebabičovaním, môžeš utíšiť hnev Boží, ktorý sa varí v kadi a je pripravený k poslednému súdu, aby sa vylial na tvoju hlavu?! Neexistuje žiaden tvoj skutok, ktorým by si mohol sadnúť na váhu spravodlivosti a vyvážiť svoj odporný sebecký život.
Ale jedna možnosť existuje. Kristus Pán, ten Ježiš z Nazareta, si musí sadnúť na miesto teba, aby On vyvážil tieto váhy! On sa posadí miesto teba na váhy pravdy a vyváži spravodlivosť Boha miesto teba! Ty pojašenec – nie že ťa napadne, aby si si sadol na tie váhy vedľa Krista, lebo sa zodvihnú a neprevážia spravodlivosť! Vieš čo to znamená? Neexistuje žiaden tvoj skutok a žiaden tvoj čin, ktorým by si mohol prispieť k spravodlivosti, ktorým by si mohol ,,pomôcť” Ježišovi na váhach! Ak sa Ježiš posadí na tieto váhy miesto teba, utekaj čo najďalej, aby si ani svojim zapáchajúcim dychom, neprispel k svojmu pádu!
A si pochabo myslíš, že Kristus je nedostatočný aby vyvážil spravodlivosť miesto teba – Tekél, Tekél, Tekél! Tri krát Tekél na tvoju hlavu, lebo nielenže si odporný hriešnik, ale si aj plný pýchy a nadutosti nato, čo znamenáš, čím si! Ničím, iba hlinou a prachom! Taktiež robíš zo Syna samotného Boha neschopného slabocha, ktorý potrebuje tvoju mizernú pomoc, ktorou ibačo všetko pokazíš! Nevieš že Kristus je Kráľ? Nevieš že je jediný kňaz a jediný veľkňaz?
Daniel vykladá posledné slovo: úfarsín, alebo – perés – znamená, že tvoje kráľovstvo bude rozdelené a dané Médom a Peržanom. Dan 5:28
Perés (úfarsín) – rozdelenie! Toto píše Boh pred tvoje slepé oči, aby si uvidel svoju biedu. Boh ti dal vieru, dal ti písmo, svoje Slovo, dal ti Ducha a vyviedol ťa za brány Egypta, aby si v Bohu odpočíval, v tichu púšte konal svoje modlitby a uctievanie. Ale ty si nadával a hrešil proti Bohu, že čo ti to vykonal a chcel si Egypt naspäť. A tak Boh roztrhol tvoju osobnosť, rozdvojil ťa, pretože slúžiš na oko Bohu, ale pritom slúžiš svetu! Pán píše prstom – Perés, Perés nad rozdeleným kresťanom:
Nikto nemôže slúžiť dvom pánom; lebo buďto jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. Mt 6:24
Chcel si si dopriavať sveta, sýtiť sa výrobkami a vymoženosťami, pritom si chodiť akoby nič do kostolíla, veď je všetko v mojom živote ako má byť! Beda ti podliak! Boh ťa roztrhol a ty sa nijako sám nedokážeš dať dohromady a slúžiť len Bohu.
Si ako v podobenstve o burine, kde nevieš rásť, lebo burina ničí tvoj rast. To je Boží prst nad tvojou pýchou a nekajúcnosťou, nad tým, že nechceš vyznať svoju nemohúcnosť.
Slúžiš Bohu aj mamone a jednu vec miluješ viac ako druhú a Boh ti hovorí ktorú – mamonu dávaš nad Boha!
A čo je najhoršie, nevyznávaš tento ťaživý hriech Bohu, lebo si chceš svoj svet ponechať, ponechať svoje zábavky, svoje koníčky, svoje pohodlie. Neprosíš Boha, aby ťa zbavil diabla a sveta, ktorý mu načas patrí, aby si slúžil len Bohu a zahodil a spálil všetko, čo Bohu nie je milé a užitočné! Tak miluješ svet, že skôr zomrieš preň, ako by si mal zomrieť pre Boha. Preto ti Pán hovorí nemilé slová, ale ty nepočúvaš Pána, počúvaš prehnité cirkvi, ktoré vynašli svoje učenie, aby nemuseli Boha poslúchať. Ale slovo Boha platí a platiť bude a preto píše pred tvoje oči hrozivé slovo – Peréz!
A tak nikto z vás nemôže mi byť učeníkom, ak sa nezriekne všetkého, čo má. Lk 14:33
A Boh ti vezme aj ten malý kúsok viery čo ti dal a dá ju inému. Ty si zachováš iba povrchné obrady a ceremónie, ale Boh bude pre teba mŕtvy. Kristus bude iba nejasným objektom tvojej ľudskej viery, ktorá nebude z neba, ale bude z teba a čo je z teba, je ako vred, ako smradľavý odporný vytekajúci hnis – taká viera bude z teba vytekať. A prečo? Lebo si zabudol na Krista, ako kameň, ako skalu, ako Pána, ako Spasiteľa, ako Kňaza, ako Prostredníka, ako Vykupiteľa. Preto ti Boh hovorí – Peréz!
Mám však proti tebe, že si opustil svoju prvú lásku (Krista). Spamätaj sa, odkiaľ si odpadol, kajaj sa a rob prvotné skutky! Ak nie, prídem na teba, pohnem tvojím svietnikom z miesta, ak sa nebudeš kajať! Zjv 2:4-5
Mené, mené, tekél, úfarsín (perés). Nech sú ti tieto slová každodennou výstrahou. Nech v noci zaspávaš nad tým, že vidíš Boží prst, ako píše tieto desivé slova, do tmy tvojej izby. Pretože ak sa ťa tieto slová nedotknú, skončíš ako kráľ Balcasár, ktorý hneď v tej noci zomrel. Ten vykonal najhorší hriech, pretože sa vyvyšoval sa nad Boha.
Mené, mené, tekél, úfarsín. Nech tieto slová vidíš pri každom svojom hriechu, aby si sa od neho hneď odvrátil. Mené, mené, tekél, úfarsín – nech tieto slová vidíš v momente, kedy sa chceš skryť do falošnej sladkosti svetských zábaviek.
Mené, mené, tekél, úfarsín. Nech sa tak stane… Amen…