Vzoprite sa diablovi – Luther zamyslenia

Potom sa zjaví ten rušiteľ zákona, ktorého Pán Ježiš zahubí dychom svojich úst a zničí, keď sa zjaví pri svojom príchode. 1Tes 2, 8

Malý húf kresťanov, podľa príkladu svojho Pána a Majstra Krista, takto hovorí diablovi: „Odíď, satan, lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, budeš sa klaňať a len Jemu samému budeš slúžiť!”

To znamená, že kresťania žijú s Božím slovom, zaoberajú sa ním a neprestajne ho prízvukujú, čítajú ho, učia, kážu, karhajú ním, napomínajú, potešujú atď., a ono takto pri vyvolených vykoná tak veľa, že sa už naďalej nebudú spoliehať na ľuďmi samými zvolené skutky a bohoslužbu, nech by ju akokoľvek vychvaľovali, že je krásna a skvelá, ale budujú jedine na Božej nezaslúženej milosti a milosrdenstve, ktoré sú nám zasľúbené a preukázané v Kristovi.

Vedia, že česť a sláva patrí jedine Bohu ako pravému jedinému Pánovi, a tak Ho uctievajú a slúžia jedine Jemu.

Týmto spôsobom bude ten Zlý dychom Pánových úst zahubený, to znamená ústami vyslovovaným slovom, ktoré kážu Jeho služobníci. Toto, hovorím, sa deje teraz a bude to pokračovať, až raz nastane tá šťastná hodina nášho konečného vykúpenia, na ktorú čakáme.

My všetci, ktorí máme Kristovu myseľ, dúfame, že toto potešiteľné a radostné zjavenie slávy veľkého Boha a nášho Pána Ježiša Krista, (ktorý je teraz slabý, chudobný a zaznávaný, a ešte vždy, a to čím ďalej tým viac, posmievaný, hanobený, opľúvaný, bičovaný, ukrižovaný a zabíjaný) je blízko predo dvermi a On urobí koniec tým nespočetným ohavnostiam.

Pri tomto zjavení sa Kristus, náš život a naša nádej, dokáže a prejaví tak, ako o Ňom teraz veríme a kážeme. Totiž tak, že nás vykúpi zo všetkého trápenia a biedy, ktorú pre priznávanie sa k Jeho drahému slovu a svätému menu musíme tu aj na tele aj na duši znášať a trpieť od zlého, nepriateľského sveta, od jeho otca, diabla a od antikrista, ktorý stroji iba hriech a spôsobuje skazu.

Slovo Tvoje, Pane, to je prevzácny dar milosti,
Kto ho prijme, ten dobre vie o pokoji, radosti,
V tom pokoji on obstojí: kto mu ho môže vziať?
Slovu Tvojmu presvätému, ktože môže odolať?