Pokračovanie predošlých článkov

Teraz sa poďme zaoberať otázkou, ktorí ľudia vlastne uveria evanjeliu. Ako vidíme z druhého úvodného veršu, znovu sa dostávame k slovu všetci (všetkých). Nesmierne dôležité je uvedomiť si, k čomu, alebo ku komu sa slovo všetci vzťahuje. Uveďme si ilustračný príklad. Ak sa povie napríklad:

“Do našej dediny prišlo krupobitie a pomlátilo všetky marhule,” je jasné, že slovo – všetky – sa vzťahuje na všetky marhule v obci, ktoré boli pomlátené pri lokálnom krupobití. Nie na všetky marhule na Morave, nieto na celom svete.

Ak budeme počuť otázku: “obral si všetky marhule?”, potom je zrejme reč o všetkých marhuliach v určitej záhrade alebo sade. Nie o všetkých marhuliach v obci. v kraji, alebo na svete.

Ak teda čítame verš – A ja, keď budem povýšený zo zeme, pritiahnem všetkých k sebe. Jn 12:32 – potrebujeme si položiť otázku: “Ktorých všetkých má Pán Ježiš na mysli?”

Nejde zrejme o absolútne všetkých ľudí, pretože vieme, že ak je hlásané Evanjelium, tak mu zďaleka absolútne všetci ľudia neuveria. Ktorí sú tí čo uveria, ak je evanjelium hlásané? Pozrime sa, čo nám hovorí Slovo Božie.

Keď to počuli pohania, zaradovali sa, velebili slovo Pánovo a uverili všetci, ktorí boli určení na večný život. Sk 13:48

Uverili teda tí, ktorí boli určení k večnému životu. Vyvolení počujú Božiu reč, Božie slovo a rozumejú mu:

Kto je z Boha, počúva Božie slová; vy preto nepočúvate, lebo nie ste z Boha. Jn 8:47

Jasne vystupuje použitie slova – všetci – z nasledujúcich veršov:

Ako totiž všetci umierajú v Adamovi, tak všetci aj ožijú v Kristovi. Pravda, každý, keď príde rad na neho: ako prvotina Kristus, potom pri Jeho príchode tí, čo sú Kristovi, 1Kor 15:22-23

V Kristovi dôjdu všetci života (prvá časť verša). Ktorí všetci dôjdu v Kristovi života? Všetci, ktorí sú Jeho (druhá časť verša).

Na tomto mieste by som znova rád varoval pred fatalizmom, aby niekto nepodľahol dojmu, že hoci chce, má cestu k Bohu zatvorenú kvôli predurčeniu. Krásne nás od fatalizmu vyslobodzuje nasledujúci verš z Ezechiela.

Či azda mám záľubu v smrti bezbožného – znie výrok Hospodina, Pána – a nie v tom, aby sa odvrátil od svojej cesty a ostal nažive? Ez 18:23

Necháš sa napomenúť týmto veršom? Túžiš sa odvrátiť od svojich ciest k Bohu? Potom ti nič nebráni! Uvedomuješ si, že si hriešnik, ktorý potrebuje lekára? Potom ťa Ježiš Kristus prišiel pozvať!

Keď to Ježiš počul, povedal im: Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí; neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnych. Mk 2:17

Príď k Nemu, On ťa nevyženie von ako sľúbil. Vedz ale, že patríš medzi vyvolených bezbožníkov a len preto ti bolo dané uvedomiť si, že potrebuješ Ježiša Krista. Nevyvolení bezbožníci budú samých seba považovať za zdravých a spravodlivých. Pred Bohom však spravodliví nie sú a Pán Ježiš ich pozvať neprišiel. Takže kde je nejaký fatalizmus? Ak túžiš po odpustení hriechov v Ježišovi Kristovi, si z počtu vyvolených! Hoď sa k Nemu a On ti odpustí a daruje Ti život večný. Kto nie je z počtu vyvolených, ten naopak po pravom Bohu Biblie nikdy nezatúži.

Niekto však môže namietnuť, že Boh chce spasiť celý svet a argumentovať známym veršom.

Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Jn 3:16

Ani v tomto verši však nie je ani náznak toho, že Boh všetkých spasí. Je tam totiž podmienka – každý bude mať večný život – kto v Neho verí!

Vyššie sme si už vysvetlili, ktorí sú tí, ktorí v Ježiša Krista uveria. Sú to tí, ktorí sú Jeho a ktorých Pán Boh vyvolil, ešte pred stvorením sveta. Ozrejmuje nám to iný verš z Jánovho Evanjelia, v ktorom Ježiš Kristus neprosí za celý svet, ale len za tých, ktorých zo sveta dostal od Otca.

Ja za nich prosím, nie za svet prosím, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú Tvoji. Jn 17:9

Patríme tak medzi tých, ktorých Otec dal Pánovi Ježišovi Kristovi, boli sme vyvolení zo sveta a svet nás bude nenávidieť.

Dal som im (vyvoleným) Tvoje slovo a svet ich nenávidel, pretože nie sú zo sveta, tak ako ja nie som zo sveta. Jn 17:14

A svet milovať nemáme, ako je napísané.

Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nieto v ňom lásky k Otcovi. 1Jn 2:15

Nemilujme teda svet a pamätajme si, že nie my sme si vyvolili Boha, ale Boh si vyvolil nás. Slovami Biblie:

Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie a vaše ovocie aby zostávalo, tak, aby vám Otec dal, čokoľvek by ste v mojom mene prosili od Neho. Jn 15:16