Modlitebný týždňový boj! Aj ako PDF na vytlačenie

Pred každou modlitbou si najprv uvedom Božiu prítomnosť. Boh nie je ďaleko od Teba, Ježiš žije v tvojom srdci, skrze Svätého Ducha.

– Poďakovanie za každý deň, že sa zobudíme z Božej milosti a môžeme chváliť Pána.

– Poďakovanie zato, že ty, zlý človek a hriešnik si dostal nezaslúženú milosť, vzývať Boha, ktorý stvoril celý vesmír a to skrze Jeho Syna, Ježiša Krista, ktorý sa za teba prihovára u neho.

– Poďakovanie zato, že napriek tomu, že si mal byť večne zatratený, sa ťa Boh ujal a daroval ti v Synovi nezaslúženú Spásu.

– Poďakovanie zato, že Ježiš Kristus vyniesol tvoje hriechy na drevo kríža, že ťa zmieril svojou smrťou s Bohom Otcom, že ťa očistil svojou krvou a vydobyl ti vstup do svojho kráľovstva.

– Poďakovanie za Ducha Svätého, ktorý Ježiša nahradil vo svete a vedie ťa k večnému životu.

– Poďakovanie za cirkev – za bratov a sestry vo viere, ktorí sú rovnako skúšaní ako ty, no obapolnou vierou sa môžete vzájomne povzbudzovať.

Pomodli sa Otčenáš, alebo si vyber čiastku z tejto modlitby, chváľ a ďakuj Bohu, za nezaslúženú milosť a lásku Boha k tebe – hriešnikovi.

– Pros za spoznanie a vyznanie svojich hriechov a vyznaj ich. Pomodli sa žalm 51.

Nedeľa:

Cirkev Kristova.

– Poďakovania za vzkriesenie Kristovo.
– Poďakovanie za Božie slovo, ktoré máme vo svojej reči.
– Prosba za silu čítať a živiť sa Božím slovom každý deň.
– Prosba za zvestovanie Božieho slova.
– Prosba za požehnanie pre všetkých poslucháčov Božieho slova.
– Prosba za posvätenie nedele nielen pre pohanov, ale aj pre kresťanov, a pre celú spoločnosť.
– Prosba za prebudenie a obnovenie duchovného života.
– Prosba za jednota v Duchu.
– Prosba za bratskú lásku a tiež lásku k nekresťanom.

Pondelok:

Evanjelizácia.

– Poďakovanie za šírenie Božieho slova, kde my sme len nástrojmi Pána.
– Prosba za službu cirkvi vo svete.
– Prosba za zvestovanie evanjelia vo všetkých krajinách, kde Krista nepoznajú.
– Prosba za zvestovanie evanjelia v krajinách, ktoré evanjelium poznali, ale ho zavrhli.
– Prosba za duchovný rast v zboroch.
– Prosba za svedectvo viery človeka vo svete.
– Prosba za lásku nekresťanom.
– Prosba za vzdelanie a prípravu tých, ktorí sa chystajú na misie.
– Prosba za misionárov, za modlitby pre nich, za finančnú a materiálnu pomoc

Utorok

Rodina

– Prosba za zvestovanie evanjelia v školách
– Prosba za to, aby ľudia mali prácu a tiež aby svedčili evanjelium v práci
– Prosba za naše deti a ich vieru či obrátenie.
– Prosba za rodičov a ich vieru, či obrátenie
– Prosba za príbuzných a ich vieru. či ich obrátenie.
– Prosba za našich priateľov ich vieru, či ich obrátenie.
– Prosba za svedectvo o viere v dennom živote.
– Prosba za kresťanskú výchovu detí v školách, na internátoch.
– Prosba za kresťanských učiteľov a vychovávateľov.
– Prosba za dobré vyučovanie náboženstva v školách.
– Prosba za dospievajúce deti a ich zotrvanie vo viere.

Streda:

Naši blížni.

Prosby za obrátenie našich blížnych, ak nie sú kresťania, alebo za silu vo viere, ak kresťanmi sú.

– Poďakovanie za dar života pre nás.
– Prosba za deti, ich výchovu a kresťanské smerovanie.
– Prosba za susedov.
– Prosba za kolegov v práci.
– Prosba za obchodných priateľov, partnerov, konkurentov.
– Prosba a pomoc pre útechu pre chorých, slepých, hluchých a pre všetkých postihnutých.
– Prosby za vdovcov, vdovy, osamelých,
– Prosby za vytrvalosť väzňov, ktorí trpia pre vieru v Krista.
– Prosby pre väzňov, ktorí majú čas premýšľať nad sebou, nech ich uchytí Svätý Duch, oľutujú a obrátia sa k Pánovi.
– Prosba za ľudí bez prístrešia, za nezamestnaných, za obete útlaku a násilia.
– Prosba za diakoniu a prácu pre – domovy pre seniorov, ústavy s opatrovateľskou službou, sociálne ústavy.

Štvrtok:

Spoločnosť.

– Poďakovanie za Božie vedenie vo svete, pretože bez Neho ani vlas z našej hlavy nespadne.
– Prosba za národy a ich vlády, aby sa riadili Božími zákonmi.
– Prosba za mier vo svete.
– Prosba za ochranu pred zneužitím síl vložených do ľudských rúk.
– Prosba za prekonávanie národnostnej a rasovej nenávisti, lebo všetci sme bratmi a sestrami v Kristovi.
– Prosba za cudzincov a utečencov. Nielen za ich prijatie spoločnosťou, ale aj opačne – ich zaradením sa do spoločnosti.
Prosba za politikov, mužov a žien vo vedúcich postaveniach na všetkých úrovniach spoločnosti, aby boli riadení Božím zákonom.
– Prosba za zodpovedné zaobchádzanie s darmi stvorenia. Všetko čo nám Pán dáva je dar. Od malého dietka, ktoré sa ako bezbranné narodí, až po prírodu, ktorá má slúžiť všetkým.
– Prosba za denný chlieb. (Potreby pre život.
– Prosba za poctivé kresťanské jednanie v spoločnosti, v práci, aby všetko smerovalo k Božej cti.
– Prosba za vernosť a pravdivosť v spoločnom živote.
– Prosba za vieru v Božie vedenie vo svete, spoľahnutie sa na Boha v každej oblasti.

Piatok:

Miestna (naša) cirkev a zbor.

– Poďakovanie za spasiteľné dielo Kristovo na kríži.
– Poďakovanie za cirkev a náš miestny zbor.
– Prosba za nové vyliatie Svätého Ducha.
– Prosba za posilu všetkých členov zboru k vzájomnej službe.
– Prosba za pripravenosť členov zboru k spolupráci na Božom diele.
– Prosba za splnomocnenia pre všetkých, ktorí sú povolaní k službe zvestovať Božie slovo, a pastierov, aby z láskou v Kristovi viedli zbor.
– Prosba za Ducha lásky a jednoty v zbore.
– Prosba za Kristovu Cirkev, aby privádzala do svojich radov nové dietky.

Sobota:

Pohľad späť a výhľad.

– Poďakovanie za tento týždeň, ktorý sme prežili.
– Poďakovanie za Božie dary a prosba za vedenie v novom týždni.
– Prosba o odpustenie tým, ktorým sme ublížili aj tým, ktorí ublížili nám.
– Prosba o posvätenie v tomto týždni, ktorý je pred nami.
– Prosba o Požehnanie pre nedeľu.
– Prosba za svet, aby sa mnohí pohania obrátili k Bohu a Jeho milosti.
– Prosba príhovornej modlitby za Izrael, ľud Starej zmluvy, aby sa obrátil.
– Prosba za pripravenosť cirkvi Kristovej na jeho druhý príchod.

PDF súbor aj k vytlačeniu nájdete tu – klikni