Pokračovanie predošlých kapitol

A som presvedčený, že Ten, ktorý počal vo vás dobré dielo, aj ho dokoná až do dňa Krista Ježiša. Flp 1:6

V minulom článku nášho cyklu o predurčení sme si objasnili, ktorí ľudia uveria evanjeliu. Teraz sa poďme zaoberať nasledujúcou otázkou: “Je možné stratiť večný život?” Občas počúvame vety typu: “Poznal som jedného horlivého Božieho služobníka, ale po piatich rokoch odpadol a stratil život večný.” Ale je možné, aby táto veta platila? Som presvedčený, že táto veta môže platiť len napoly. Je možné odpadnúť, ale nie je možné stratiť život večný. Pozrime sa, čo nám k tomu hovorí Biblia.

A vtedy mnohí odpadnú, budú sa navzájom udávať a nenávidieť. Mt 24:10

Biblia teda jasne učí, že odpadnúť je možné. Ale ktorí ľudia vlastne odpadnú? Aj na túto otázku nám dáva Biblia jasnú odpoveď.

Spomedzi nás vyšli, ale neboli z nás. Veď keby boli bývali z nás, zostali by s nami; ale (odpadli), aby sa ukázalo, že nie všetci sú z nás. 1Jn 2:19

Tu je reč o odpadnutí ľudí, ktorí nikdy naozaj neboli kresťania, hoci sa tak iným načas javili. To, že to neboli skutoční kresťania, sa ukázalo, až keď odpadli. O ľuďoch, ktorí pokojne môžu byť vo svojom okolí pokladaní za horlivých Božích služobníkov, napriek tomu nikdy nemuseli byť ozajstnými kresťanmi Preto Ježiš hovorí:

Mnohí mi povedia v onen deň: Pane, Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene, či sme nevyháňali démonov v Tvojom mene a či sme nerobili mnohé divy v Tvojom mene? A vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti! Mt 7:22-23

Nie sú to ľudia, ktorí by dobre začali kresťanský život, a potom “nejako odpadli.” Oni nikdy kresťania nikdy skutočne neboli, hoci tak vyzerali – Ježiš hovorí, že ich nikdy nepoznal.

Ďalej sa stane, že sa o odpadnutých môže niekedy hovoriť ako o ľuďoch, ktorí sú skôr stratené mince, zatúlané ovce, neposlušní synovia a dcéry, než skutoční odpadlíci. Takí budú však všetci nájdení a privedení do stáda (pozri Lukáš 15. kapitola). Niektorí z nich budú potrebovať viac poznania, aby neblúdili, iní povzbudenie, iní mierne alebo dôraznejšie napomenutia, iní prísnu Otcovskú výchovu. Všetci tí, ktorých Boh ešte pred stvorením sveta vyvolil k spáse, však na večnosti skončia v Jeho kráľovstve.

Potom môžu byť za odpadnutých považovaní ľudia, ktorí ani nikdy pravé biblické Evanjelium nepočuli. Počuli iba nejaké pseudoevanjelium a namiesto Boha Biblie verili v bôžika ľudských predstáv a učení. Tí mohli odpadnúť iba od bôžika vlastných predstáv, čo môže byť naopak dobrý krok k poznaniu pravému Bohu Biblie. Tí z nich, ktorí sú z počtu vyvolených, nepochybne ešte pravému Evanjeliu uveria, až ho počuť budú.

Teda tí, ktorí iba z Božej milosti dostali večný život v Ježišovi Kristovi, nikdy neodpadnú!

A som presvedcený, že Ten, ktorý počal vo vás dobré dielo, aj ho dokoná až do dna Krista Ježiša. Flp 1:6

Moje ovce počúvajú môj hlas, aj ja ich poznám a nasledujú ma. Ja im dávam večný život, a nezahynú naveky, a nikto mi ich nevytrhne z ruky. Čo mi dal Otec, je väčšie ako všetko, a nikto to nemôže vytrhnúť Otcovi z ruky. Ja a Otec sme jedno. Jn 10:27-30

Niekto však môže namietnuť: “Prečo nás teda Biblia nabáda k tomu, aby sme sa držali Božej milosti a v zásade nás pred odpadnutím varuje?”

Áno, to je pravda a tieto nabádania a varovania máme brať úplne vážne. Nezabudnime ale, že aj tieto varovania sú pre Božích vyvolených súčasťou Božej spásonosnej milosti. Sú nám dané práve preto, aby sme sa nimi nechali napomenúť a nikto z vyvolených tak nezahynul. A vyvolení sa nimi nechajú napomenúť, zatiaľ čo nevyvolení nebudú brať Bibliu – Slovo Boha vážne. Pán má so svojimi trpezlivosť:

Pán nemešká so zasľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale vám zhovieva, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie. 2Pt 3:9

Boh urobí všetko kvôli záchrane svojich vyvolených – dokonca aj skráti dni:

A keby tie dni neboli skrátené, nikto by sa nezachránil; ale pre vyvolených budú tie dni skrátené. Mt 24:22

Naviac je Boh nielen pôvodcom spasiteľnej viery, ale aj jej udržovateľom, takže vyvolených nie je možné zviesť:

Lebo povstanú falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak možno, aj vyvolených. Mt 24:24

Logické dôvody prečo nemožno stratiť večný život

Zatiaľ sme si uvádzali biblické verše, ktoré nám ukazujú, že večný život nemožno stratiť. Teraz si uveďme aj niekoľko dôvodov logických.

Život večný trval päť rokov

K takémuto absurdnému záveru musíme dospieť, keď sa o niekom vyhlási, že bol 5 rokov Božím služobníkom, ale potom stratil večný život. 5 rokov – to je na večnosť dosť málo.

Čo by sa muselo stať, aby naozaj obrátený kresťan stratil večný život? Keď už niekto z Božej milosti uveril v Pána Ježiša Krista, čo by ho mohlo prinútiť, aby svoje rozhodnutie radikálne zmenil a Krista sa zriekol? Snáď nejaká životné situácie? Ale veď je napísané:

A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro. Rim 8:28

Alebo snáď kresťana zvedie falošné učenie? Ale veď sme vyššie uvádzali verš, ktorý ukazuje, že vyvolených nie je možné zviesť (Mt 24,24). Alebo si snáď niekto myslí, že človek, ktorý sa jeden deň rozhodne pre Krista, sa o päť rokov neskôr prebudí a len tak bez príčiny sa rozhodne proti Kristovi? Ak by bolo možné, aby sa jeden a ten istý človek rozhodol bez príčiny inak v čase B, než sa predtým rozhodol v čase A, potom sú ľudské rozhodnutia produktom nejakého generátora náhody. A ak sa hovorí takémuto generátorovi náhody “slobodná vôľa” a ak sa tvrdí, že ju človek bude mať aj v Božom kráľovstve, tak potom bude možné stratiť spasenie aj na večnosti a byť potom z raja uvrhnutý do ohnivého jazera.

Ak Boh vie, že niekto stratí večný život v 87 rokoch, prečo ho nenechá jednoducho zomrieť povedzme v 85 rokoch, keď ešte spasený je? A nie je vlastne najlepšia vec, ktorá práve vriaceho kresťana môže stretnúť, to, že ho už dnes na ulici zrazí auto? Čo keby odpadol zajtra odpadol a prišiel o spásu?

Dúfam, že vyššie položenými otázkami sa podarilo ukázať, aká je to absurdná predstava, že by niekto snáď mohol stratiť život večný.”