„Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu, medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo; ono ti rozmliaždi hlavu a ty mu schvatnešpätu.” (1M 3,15)

Toto je prvé zasľúbenie dané človeku padlému do hriechu. Je v ňom celé evanjelium aj podstata milosti. Z veľkej časti už bolo naplnené. Potomstvu ženy – Ježišovi Kristovi – drvil satan pätu, a bolo to skutočne hrozné drvenie!

Ale aké strašné je konečné rozmliaždenie hadej hlavy! To sa v podstate už stalo, keď Kristus na Golgote zotrel hriech, porazil smrť a zlomil moc satana. To konečné naplnenie sa však očakáva pri druhom príchode Pána a v deň posledného súdu. Toto zasľúbenie nám prináša dobrú správu, že hoci zlo napáda naše telo veľkou silou, akoby nám „hrýzlo pätu”, môžeme byť víťazmi v Kristovi, ktorý hlavu starého hada zašliapol.

Po celý rok možno budeme zažívať prvú polovicu tohto verša – satanové pokúšanie a neláskavosť zo strany tých bezbožných, ktorí sú jeho semenom. Možno nám schvatnú pätu tak, že zostaneme chromí. Uchopme však povzbudenie z druhej polovice verša a vtedy neklesneme na duchu. Radujme sa vo viere, že zvíťazíme v Kristu Ježišovi, v potomstve ženy.