Môj Boh je moje bralo; v Neho dúfam, môj štít, roh mojej spásy; moja pevnosť, moje útočisko: môj záchranca, zachránil si ma pred násilím. 2S 22,3

Verím v Boha Otca, Všemohúceho, Stvoriteľa neba a zeme.

Svoju dôveru nezakladám na žiadnom človeku na zemi, ani na sebe samom, ani na svojej sile, umení, majetku, zbožnosti, ani na ničom inom, čo mám. Svoju dôveru nezakladám na ničom, čo bolo stvorené, či už na nebi, či na zemi. Svoju dôveru zakladám jedine a výlučne na neviditeľnom, nepochopiteľnom jedinom Bohu, ktorý stvoril nebo a zem a ako jediný stojí nad všetkým, čo bolo stvorené.

Preto sa nebojím nijakého zla, ktoré pochádza od diabla a jeho čeliadky, lebo môj Boh je nad nimi všetkými. V Boha budem veriť, i keby ma všetci ľudia opustili a prenasledovali. Budem veriť, i keby som bol chudobný, nerozumný, neučený, opovrhovaný, i keby som mal nedostatok všetkého.

Verím, hoci som hriešnik. Lebo táto moja viera má a musí sa vznášať nad všetkým, čo jestvuje a nejestvuje, nad hriechom a cnosťou a nad všetkým, aby sa v Bohu zachovávala ako rýdza a čistá, ako ma k tomu vedie prvé prikázanie.

Nežiadam od Neho ani nijaké znamenia – nechcem Ho pokúšať. Budem v Neho pevne dôverovať, nech by ma čo ako dlho nechával čakať, a nepredpisujem Mu cieľ, čas, mieru, spôsob, ale v slobodnej, správnej viere všetko ponechávam na Jeho Božiu vôľu.

Keďže On je všemohúci, čo by mi mohlo chýbať, čo by mi nechcel dať alebo pre mňa urobiť?

Keďže On je Stvoriteľ neba a zeme a Pán všetkých vecí, kto by mi mohol čokoľvek vziať alebo mi uškodiť? Áno, ako by bolo možné, aby mi všetky veci neslúžili na dobro, keď je voči mne dobrý Ten, ktorému všetky veci patria a sú mu podrobené?

Keďže On je Boh, tak vie najlepšie, ako má so mnou nakladať. Keďže On je Otec, aj to chce urobiť a robí to zo srdca rád. A keďže ja o tom nepochybujem a celú svoju dôveru zakladám na Ňom, tak som určite Jeho dieťa, služobník a dedič naveky, a stane sa mi, ako som uveril.