„Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia.” (Mt 5,8)

Usilujme sa o čistotu, najmä o čistotu nášho srdca! Ak nás zvnútra očistí Svätý Duch a Slovo, aj naše vonkajšie prejavy budú skrze posvätenie a poslušnosť očistené. Medzi ochotou srdca a porozumením je úzky vzťah: ak milujeme to, čo je zlé, nemôžeme pochopiť to, čo je dobré. Ak je naše srdce špinavé, zahmlí sa aj náš zrak. Ako by mohli svätého Boha uvidieť tí, ktorí milujú nečisté veci?

Akú výsadu máme, že už aj tu môžeme vidieť Boha! Len chvíľkový pohľad na Neho znamená pre nás raj na zemi! Ľudia čistého srdca vidia Otca v Ježišovi Kristovi. Vidíme Ho: Jeho spravodlivosť, lásku, zámery, vznešenosť, zmluvu. V Kristovi vidíme skutočne Boha samotného. Toto všetko však chápeme len v takej miere, v akej držíme hriech ďaleko od svojho srdca.

Len tí, ktorí chcú žiť naozaj verne, môžu povedať: „Moje oči sú upreté vždy na Hospodina.” (Ž 25,15) Mojžišovo želanie: „Ukáž mi svoju slávu!” (2M 33,18) sa môže v našom živote splniť len vtedy, ak sa očistíme od každého hriechu. Potom „Ho uvidíme takého, aký je. A každý, kto má takúto nádej v Ňom, očisťuje sa” (1J 3,3). Nech nás poznanie nádherného spoločenstva s Otcom a nádej na nebeské stretnutie s Pánom podnecuje k tomu, aby sme svoje srdcia a životy udržali čistými.

Pane, daj nám čisté srdce, aby sme Ťa mohli vidieť!