Neviazaná sexualita v prvom rade ničí človeka samotného

Pokračovanie predošlej kapitoly

Erik, Lucinda, Rút a Róbert majú niečo zvláštne spoločné. Všetci si mysleli, že bolo v ich najvlastnejšom záujme ísť za vlastnou túžbou. Keby sme s týmito štyrmi urobili rozhovor predtým, než odhodili svoju sexuálnu čistotu, tak by všetci povedali: „Robím to pre seba. Ide o moje šťastie.”

Ale nenašli šťastie. Práve naopak. Takýmto spôsobom nikdy nemožno nájsť šťastie. Tí štyria nielenže svojimi činmi zranili iných ľudí, ale aj samých seba. Konali proti vlastným záujmom. To, čo robili, bolo nielen nesprávne, ale bolo to aj hlúpe.

Pravdepodobne väčšina z nás už počula dobré dôvody pre zachovanie sexuálnej čistoty. Je to Božia vôľa. Nečistota je zlá.

Celkom to súhlasí. A práve tak je pravdivá veta: Čistota je vždy múdra; špinavosť je vždy nerozumná.

Chcel by som to nazvať základným zákonom čistoty. Čistota je vždy múdra. Špinavosť (ducha, myšlienok, činov, ale aj prostredia) je vždy nerozumná. Nie niekedy, nie väčšinou, ale vždy. Vy nie ste žiadna výnimka, ja nie som výnimka, výnimka totiž neexistuje.

Svätý Boh stvoril vesmír tak, že činy a spôsob správania, ktoré zodpovedajú Jeho podstate a zákonom z nej odvodeným, sú vždy odmenené a činy a spôsob správania, ktoré Jeho podstatu, respektíve Jeho zákony porušujú, sú vždy potrestané. Boh odmeňuje každý spravodlivý skutok a trestá každý hriech.

To neznamená, že vždy priamo zasiahne. Tento morálny zákon funguje skôr podobne ako prírodný zákon. Boh ho stvoril a funguje podľa vlastnej dynamiky. Keď nejaký šialenec ide pri poľadovici stovkou po ceste a narazí do stromu, nevynájde Boh rýchlo pár fyzikálnych zákonov, aby šialenca potrestal, ale tieto zákony sú už tu.

Celkom podobne nedá Boh zakaždým palicou po hlave človeku závislému na pornografii, keď si z internetu stiahne ďalší film, ale trest je takpovediac zabudovaný v hriešnom skutku: vnútorné znečistenie, poníženie, postupné znetvorenie osobnosti. Ako je to vyjadrené v Rimanom 1,27: „Sami na sebe niesli odplatu, akú si zaslúžili.”

Tak funguje Boží morálny vesmír. Svoju cestu si môžeme zvoliť sami, ale naša voľba nevyhnutne má následky.

Cesta života je niekedy nebezpečná. Boh nás tak veľmi miluje, že na nej postavil výstražné tabule, napríklad: „Nescudzoložíš.” Alebo: „Žiadny predmanželský sex.” Nikto nás nenúti, aby sme tieto varovania uposlúchli, ale potom musíme žiť s následkami svojej neposlušnosti.

Čistota je bezpečná, nečistota je riskantná. Čistota nám pomáha, špinavosť nám škodí. Čistota je múdra, špinavosť je nerozumná. Naučte sa túto vetu naspamäť. Je pravdivá. Vždy.

Uvážte, čo povedal Kristus o múdrom a bláznivom staviteľovi:

„Každého teda, kto čuje tieto moje slová a činí ich, pripodobním rozumnému človekovi, ktorý postavil svoj dom na skale. A spustil sa lejak, a prišli rieky, a zaviali vetry a oborili sa na ten dom, a nepadol, pretože bol založený na skale. A každý, kto čuje tieto moje slová a nečiní ich, bude pripodobnený človeku bláznovi, ktorý vystavil svoj dom na piesku. A spustil sa lejak a prišli rieky, a zaviali vetry a zavadili o ten dom, a padol, a jeho pád bol veľký” Matúš 7,24-27.

Pán Ježiš nemeria poslušnosť podľa jej cnosti, ale podľa jej múdrosti, a neposlušnosť nemeria podľa toho, že je zavrhnutiahodná, ale preto, že je hlúpa. Poslušnosť nenazýva „spravodlivou”, ale „múdrou”. Muž, ktorý svoj dom stavia na piesku, si spôsobuje touto svojou hlúposťou svoju vlastnú záhubu.

Diablove najväčšie víťazstvá a naše najväčšie porážky prichádzajú potom, keď nás nahovorí, aby sme sa pýtali samých seba: „Mám robiť to, čo odo mňa chce Boh, alebo to, čo ja uznám za najlepšie?”

Ako keby Božia vôľa nebola vždy to najlepšie! Až vtedy sa dôsledne rozhodneme pre Božiu cestu, keď sme pochopili, že táto cesta je pre nás vždy tá najlepšia.

VIAC AKO JEDEN MOTÍV

Azda teraz poviete: „Okamih. Poslúchať Boha, lebo je to múdrejšie? To je predsa čistý egoizmus! Či nemá byť jediným motívom kresťana skutočnosť, že miluje Boha?”

Zrejme nie. Biblia nám uvádza rôzne motívy pre poslušnosť voči Bohu. Láska je jedným z nich, ale Biblia nám uvádza ešte dva ďalšie motívy – motívy, ktoré priamo apelujú na náš vlastný záujem: bázeň pred Bohom a nádej na odplatu.

Kto si myslí, že také dačo je nebiblické, ten ešte nepochopil ústredné učenie Biblie. Bázeň pred Bohom – to je hlboký rešpekt pred Jeho svätosťou, a patrí k nej aj rešpekt (bázeň) pred následkami, ktoré so sebou prináša neposlušnosť. Zváženie týchto následkov môže byť motiváciou pre čistotu.

Ale Boh je nielen svätý, On je vo svojej podstate ten, kto odpláca (Židom 11,6), a to platí celkom určite aj pre morálne rozhodnutia a vychýlenia zo smeru, ktoré v našom živote urobíme. Poslušnosť voči Božej vôli a Božím cestám je základom toho najvzácnejšieho a najnádhernejšieho vnútorného stavu, ktorý môže človek zažiť: radosti.

„Za svedkov volám dnes proti vám nebesia i zem, že som ti predložil život i smrť, požehnanie i kliatbu. A vyvolíš si život, aby si žil ty i tvoje semeno, aby si miloval Hospodina, svojho Boha, aby si počúval na jeho hlas a aby si sa ho držal.” 5. Mojžišova 30,19-20

Môžeme sa rozhodnúť pre požehnanie: radosť, pokoj, život, nádej a úsmev. Alebo pre kliatbu: biedu, jazvy na duši, hrsť popola. Keď stál Kain na morálnom rázcestí, Boh k nemu prehovoril. „A Hospodin riekol Kainovi:

Prečo si sa rozpálil hnevom a prečo opadla tvoja tvár? Či, keď budeš dobre robiť, nebude povznesená a veselá? A keď nebudeš dobre robiť, hriech leží pri dverách a jeho túžba sa nesie po tebe. Ale ty budeš panovať nad ním” (1. Mojžišova 4,6-7).

Boh povedal Kainovi: „Keď sa rozhodneš pre môj plán, nájdeš šťastie a budeš sa môcť radovať.

Iste, toto je padlý svet. Ale keď povieš Nie hriešnym túžbam, ktoré ťa chcú zotročiť, a keď pôjdeš so mnou, dostaneš môj pokoj. Ak ale zavrhneš moje prikázania, vydávaš sa napospas zlým mocnostiam, ktoré zničia tvoj život.” Zvyšok je história.

NEBUĎ HLÚPY!

Tvrdí Boh skutočne, že sexuálna čistota je múdra a nečistota je hlúpa? Posúďte sami:

„Syn môj, prečo sa máš opájať inou a objímať ňadrá cudzej ženy? Lebo cesty človeka sú pred zrakom Hospodinovým, na všetky jeho kroky dozerá. Vlastné neprávosti lapia bezbožného, zachytí sa v povrazoch svojich hriechov. Zomrie, lebo sa nedal napomenúť, zablúdi pre svoje veľké bláznovstvo.” Príslovia 5,20-23

Prečo by sme sa mali chrániť pred cudzoložstvom? Lebo ho Boh zavrhol a trest je istý. Už pred dňom súdu sú hriechy ako „povrazy, do ktorých sa zachytí”. Cudzoložník sa doslova zamotá do svojho hriechu, až kým mu neprinesie smrť. Je obeťou svojej vlastnej hlúposti. Oproti tomu muž, ktorý zostáva čistý, sa môže „radovať”, dokonca „opájať” zo svojej ženy a plnými dúškami si môže užívať sexuálne spoločenstvo s ňou (porovnaj Príslovia 5,18-19).

V nasledujúcej kapitole Prísloví sa Šalamún pýta Boha:

„Či azda môže človek vziať oheň do svojho lona bez toho, aby neprehorelo jeho rúcho? Či môže človek chodiť po žeravom uhlí bez toho, aby sa nepopálili jeho nohy? Tak i ten, ktorý vchádza k žene svojho blížneho; nebude bez viny, ktokoľvek by sa jej dotkol.” Príslovia 6,27-29

V Prísloviach 7,21-27 je muž, ktorý sa nechá strhnúť k cudzoložstvu, porovnávaný s volom, ktorý je vedený na zabitie, a s jeleňom či vtákom, ktorý vbehne do pasce, respektíve vletí do siete.

Kresťan, ktorý bol dlhý čas závislý na sexe, mi rozprával: „Závislý človek si vždy myslí, že jemu sa iste nič nestane. Až potom, keď spozná, že to tak nie je, sa môže zmeniť”

Sexuálna neskrotnosť – bezuzdnosť, nezostane nikdy nepotrestaná. Boh chce, aby sme to vedeli, lebo chce pre nás to najlepšie.

VOĽBA JE NA NÁS

Jedného večera som si ako mladý pastor pozrel pornofilm. Potom som sa cítil pod psa. Zlyhal som – pred Bohom, pred svojou manželkou, pred svojím zborom. Bol som hlupák. S hrôzou som spoznal, kam by ma mohla zaviesť táto cesta, keby som po nej pokračoval. Ale to, že som sa od hanby takmer prepadol pod zem, mi nepomáhalo. Musel som v pokání vyznať svoj hriech, zmeniť svoje myslenie aj rozhodnutia.

Chcete to skutočne – byť vedený ako vôl na zabitie? Potom pokojne ďalej flirtujte so susedkou alebo s novým kolegom. Fantazírujte ďalej o tom, aké by to bolo, ísť s týmto dievčaťom alebo s oným chlapcom z vašej triedy do postele. Ďalej si pozerajte filmy a sexom nabité televízne reklamy, ktoré strieľajú na nás svoje šípy túžob. Len do toho – bitúnok nie je ďaleko!

Chcete niečo lepšie? Potom si zvoľte čistotu!

„So mnou nie” – tieto slová sú úplne správne, ak ide o našu sexuálnu čistotu! Je správne, keď svoje deti povzbudzujete k tomu, aby so sexom počkali až do manželstva – nielen preto, že si tým uctia Boha, ale aj pre ich dobro.

Je úplne správne, keď upozorníte svoje deti, čo všetko si môžu spôsobiť sexuálnou nečistotou. Práve tak argumentuje v Biblii Šalamún vo svojich prísloviach.

Jeden z najstarších bratov v našom zbore sa mi raz priznal: „Boli časy, keď ma cudzoložstvo lákalo. Rád by som povedal, že láska k Bohu a k mojej manželke vtedy vystačila, aby ma uchránila pred pádom. Ale v konečnom dôsledku som to neurobil len preto, že som mal bázeň pred Bohom (strach). Bol som si istý: Ak to urobíš, odpadneš od Boha a tvoj život sa stane peklom.”

Tento senior bol múdry muž. Muž, ktorý mal na zreteli svoje dobro. Vedel, že nečistota bude potrestaná a čistota odmenená. Bol príliš múdry, aby sa nechal oslepiť čachrovaním s hriechom. V konečnom dôsledku v jeho živote zvíťazila Božia vôľa a nie strach.

Je strach pred následkami menejhodnotným motívom? Nie! Tento brat nikdy nepadol, nikdy nezruinoval svoju rodinu. Nikdy nespôsobil hanbu svojmu zboru, nikdy nezlomil srdce svojej manželke alebo svojim deťom, nikdy nezruinoval svoju službu pre Boha.

Čo myslíte? Sú manželka a deti tohto muža vďačné za jeho bázeň pred Bohom, ktorá ho v najtemnejších hodinách pokušenia ochránila? Celkom určite!

Bázeň pred Bohom by nás nemala pripraviť o rozum, ale priviesť k pochopeniu! „Bázeň pred Hospodinom je prameňom života (inde počiatok múdrosti), aby človek unikol osídlam smrti” (Príslovia 14,27).

Ľudia, ktorí podľahli sexuálnym pokušeniam, nekonali vo svojom vlastnom záujme. Oslepení diablom si len namýšľali, že to robia. Keby skutočne vedeli, čo je pre nich najlepšie, utekali by pred pokušením ako pred jedovatým hadom alebo tikajúcou bombou. Chytili by sa pevne (Darcu) čistoty, ako sa topiaci chytá záchranného pásu. Ako úplne ináč by dnes vyzeral ich život, keby to urobili!

Keď nás Boh vyzýva k čistote, nechce nám vziať tú trochu našej radosti. Naopak: Vyzýva nás k niečomu, čo nám prináša najväčšiu radosť!

Zvoliť si čistotu znamená dostať sa pod vplyv Božieho požehnania; zvoliť si nečistotu znamená vystaviť sa Jeho kliatbe. Voľba je na nás. Každým krokom svojho života sa rozhodujeme pre jedno alebo druhé. Buď hovoríme: „Bože, požehnaj ma, lebo Ta poslúcham”, alebo: „Bože, môžeš ma prekliať, volím si neposlušnosť.”

Ako je to s vami? Ktorú z týchto modlitieb hovoríte prostredníctvom svojich rozhodnutí, ktoré ste dnes urobili?

MATKA VŠETKÝCH PREHIER

Podľa prieskumov sa sexuálna morálka kresťanov na západe skoro vôbec nelíši od nekresťanskej. Hranica medzi svetom a cirkvou sa veľakrát zotrela a je nerozoznateľná.

Fakt, že sa v tejto oblasti často už viac nepridŕžame Biblie, pôsobí ochromujúco na našu schopnosť naplniť Bohom nám dané poslanie. Kto sa nelíši od sveta, nemá mu čo ponúknuť. Ako má cirkev, ktorá sama už nie je svätá, získať pre Krista bezbožný svet?

Prečo je sexuálna čistota takou centrálnou súčasťou života, že sa vyplatí ju žiť? Prečo je predmanželský a mimomanželský pohlavný život taký travič radosti? Prečo sa veľa kresťanov neustále pokúšalo žiť v čistote, a predsa vždy padli? Ako sa môžeme vyhnúť pokušeniam a osídlam, ktoré nás lákajú do otroctva a oberajú nás o požehnaný život, ktorý nám Boh chce dať?

Nie je prehnané, keď poviem, že tu ide o život a smrť. Hodiny, ktoré budete potrebovať k prečítaniu tejto knižky, môžu zachrániť váš život pred katastrofou a priviesť vás na cestu, za ktorú vy – a vaši milovaní – budete večne vďační.