Keď čítame listy ranných kresťanov, po apoštolskej doby, neujde nám jeden z najstarších listov – Klementa – Rímskeho Biskupa. Klement bol po Petrovi tretím biskupom v Ríme. Irenej píše, že v Ríme sa po Petrovi stal biskup Linus, potom Anaklét a po ňom Klement, ktorý nám zanechal vzácne listy z tohto obdobia.

Čo je zarážajúce, vynikajúco ovládal Písmo a odvolával sa na písmo. Nič nehovorí sám od seba, ale cituje buď apoštolov, zvlášť apoštola Pavla, alebo Písmo. Rovnako tak v čase reformácie, reformátori vyučovali presne týmto istým spôsobom. Klement v 32 kapitole pripomína kresťanom, že spasení sú len z viery.

V ďalších kapitolách správne pripomína, že ako ospravedlnení z viery, máme konať dobré skutky – ale ospravedlnení sme len a len vierou. Cituje k tomu listy Pavla, ktoré boli v cirkvi rozšírené a prepisované…

32. KAP.: Nie ľudské diela, ale viera prináša ospravedlnenie

1. Keď si niekto v jednotlivostiach toto všetko premyslí, spozná veľkosť jeho darov. 2. Od neho totiž pochádzajú kňazi a levíti, ktorí slúžia pri Božom oltári; od neho pochádza podľa tela aj Pán Ježiš; v ňom majú pôvod králi, náčelníci, velitelia v Júdovom rode. No nie menšiu slávu majú aj ostatné kmene, ako to Boh prisľúbil, že „tak hojne bude tvojho potomstva ako hviezd na nebi.”

Veľmi ťa požehnám, a tak veľmi rozmnožím tvoje potomstvo, že ho bude ako hviezd na nebi a ako piesku na brehu morskom, tvoje potomstvo zaujme mestá svojich nepriateľov. Gn 22:17

3. Skutočne všetky sa preslávili a zveľadili nie samé sebou, ani svojimi skutkami, ani spravodlivými počinmi, ale z jeho (Božskej) pomoci.

On nás zachránil a povolal svätým povolaním nie pre naše skutky, ale podľa svojho predsavzatia a podľa milosti, ktorá nám bola daná pred večnými vekmi v Kristovi Ježišovi, 2Tim 1:9

4. Veru aj my, z jeho vôle povolaní v Kristovi Ježišovi, neospravedlnili sme sa ani svojou múdrosťou a učenosťou, ani nábožnosťou ani skutkami, hoci by sme ich konali s veľmi svätým úmyslom, ale vierou.

Spasil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme konali, ale podľa svojho milosrdenstva, (a to) kúpeľom znovuzrodenia a obnovením skrze Ducha Svätého, Tít 3:5

5. Pre vieru nás všetkých ospravedlnil večný a všemocný Boh, ktorému nech je sláva na večné veky. Amen.

Ako je teda možné, že koncil v Tridente samotného Klementa aj s jeho učením preklial?! Kto zablúdil? Pavol, ranná cirkev, alebo cirkev po 1500 rokoch?