1. Pretože Boh je bytosť neviditeľná a nekonečná: preto nemôže byť nijakým umením, alebo obrazom vyobrazený: preto sa neostýchame prehlásiť s Písmom svätým vyobrazenie Boha za čirú lož. Z tej príčiny zavrhujeme nie len modly pohanov, ale i obrazy kresťanov. I keď totiž Kristus prijal ľudskú prirodzenosť, predsa neprijal ju preto, aby slúžil sochárom a maliarom za predlohu. Riekol, že neprišiel preto, aby zrušil zákon a prorokov (Mt 5,17); v zákone a v písmach prorokov potom obrazy sú zakázané.

Neurobíš si vyrezávanú modlu ani podobu ničoho, čo je na nebi hore, čo je na zemi dolu, alebo čo je vo vode pod zemou! Ex 20:4

Prekliaty muž, ktorý si zhotoví vyrezávanú alebo liatu modlu – ohavnosť je to Hospodinovi – dielo rúk remeselníka, a potajomky ju postaví. Všetok ľud nech odpovie: Amen! Dt 27:15

Zákaz modlárstva! Nerobte si bôžikov, ani vyrezávané modly, ani posvätné stĺpy si nestavajte, ani kamenné sochy nedovoľte vo svojej krajine, aby ste sa pred nimi klaňali, lebo ja, Hospodin, som váš Boh. Lv 26:1

Ježiš riekol, že jeho telesná prítomnosť nebude osožná cirkvi; prisľúbil, že Duchom svojim bude stále s nami prítomný.

Ja vám však pravdu hovorím: Vám prospeje, aby som odišiel; lebo ak neodídem, Radca nepríde k vám; ale keď odídem, pošlem Ho k vám. Jn 16:7

Kto by tedy veril, žeby tieň, alebo nejaký obraz Jeho tela prinášal úžitok veriacim? A pretože skrze Ducha svojho prebýva v nás: preto sme chrám Boha.

Aké spojenie medzi chrámom a modlami? A my sme predsa chrám Boha živého, ako povedal Boh: Prebývať budem v nich a prechádzať sa, a budem im Bohom, a oni mi budú ľudom. 2Kor 6:16

A čo spoločného má chrám boží s obrazmi? A keďže blahoslavené duše a oslávení nebešťania za svojho pozemského života zavrhovali od seba každú poctu (Sk 14,15) a brojili proti sochám: komu by sa tedy zdalo pravdepodobným, žeby zbožným nebešťanom a anjelom páčili sa ich obrazy, pred ktorými ľudia sa klaňajú, hlavy obnažujú a iné pocty preukazujú?

2. Aby však ľudia boli v náboženstve vyučovaní a upomínaní na božské veci a svoje spasenie, prikázal Pán zvestovať evanjelium a nie maľovať a obrazmi vzdelávať nepoučený ľud.

Potom im povedal: Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený. Mk 16:15-16

Ustanovil tiež sviatosti, ale rytiny nikde nenariadil. Ostatne, kamkoľvek obrátime svoj pohľad: všade nám do očú padnú Bohom stvorené živé a pravé skutočnosti, ktoré ak náležite pozorujeme, o mnoho účinnejšie pohnú pozorovateľom, než všetky obrazy, alebo márne, nehybné, mdlé a mŕtve maľby všetkých ľudí, o ktorých správne povedal prorok:

Majú ústa a nehovoria, majú oči a nevidia.(Žalm 115,5).

Preto schvaľujeme tento výrok onoho starého spisovateľa Lactantia: ,,Nieto pochybností o tom, že kdekoľvek je rytina, tam niet nijakého náboženstva” (Instit. div. II. c. 18).

A tvrdíme, že správne učinil onen blahoslavený biskup Epifanus, ktorý, keď na dverách chrámu našiel oponu, na ktorej bol namaľovaný obraz Kirsta, alebo nejakého svätého; strhol ho a zničil, lebo vedel, že je to proti výroku Písem, keď v cirkvi Kristovej visí obraz človeka. Preto tiež rozkázal, aby sa potom v cirkvi Kristovej opony obdobného druhu, ktoré prichádzajú do rozporu s naším náboženstvom, nezavesovali, ba radšej je treba odstrániť ono pohoršenie ako také, ktoré sa nehodí do cirkvi Kristovej a medzi veriaci ľud.

Súhlasíme ďalej s oným výrokom Augustína o pravom náboženstve: Naše náboženstvo nech nie je uctievaním ľudského diela. I keď dobrí sú samotní umelci, ktorí tieto veci zhotovujú: predsa však nie sme povinní ich uctievať (De vera religione c. 55).