Ale, Bože, chráň, aby som sa aj ja vychvaľoval, ak len nie krížom nášho Pána Ježiša Krista, ktorým je mi svet ukrižovaný a ja svetu. Galatským 6,14

Kríž, stred všetkého

Nič sa nevyrovná krížu Ježiša Krista. Tam sa stretlo dobro a zlo. To každého človeka stavia pred otázku: – Stojím na strane sveta, ktorý Krista zavrhol, alebo na strane Krista, ktorého svet zavrhol?

Kríž je dôkazom Božej spravodlivosti, v ktorej Boh musí hriech súdiť a dôkazom Božej lásky, v ktorej chce odpustiť hriešnikovi. Pre veriaceho znamená oslobodenie od súdu a začiatok nového života, ktorý dostane v tom okamihu, keď sa zmocní spasenia – keď uverí v Osobu a dielo Pána Ježiša.

Tam na kríži bol na Kristovi spáchaný najväčší zo všetkých hriechov, a predsa práve tam bolo tiež vykonané zmierenie za hriechy: Jeho obetnou smrťou. Čím viac premýšľame o tom, čo sa stalo na kríži, tým viac rozumieme tomu, že kríž je stred všetkého.

Slovo kríža, evanjelium, odkrýva vinu a stratený stav človeka a zároveň sľubuje všetkým, ktorí uveria v Kristovo dielo vykúpenia, večné spasenie.

„Slovo o kríži je totiž bláznovstvom tým, čo hynú.“ (1. Korintským 1,18)

Takíto ľudia väčšinou nepopierajú Ježišovu smrť na Golgote, ale olupujú ju o všetku jej hodnotu. Pre nich je to nanajvýš smrť nejakého mučeníka, akých v dejinách bolo mnoho. Neveria ani v nevyhnutnosť Kristovho diela vykúpenia, ani v jeho účinnosť ako zmierenia za hriechy. Odmietajú uznať Pána Ježiša za Syna Božieho.
Ale pre všetkých, ktorí vierou prijímajú slovo kríža, sa toto dokazuje ako „moc Božia“ na spasenie (Rímskym 1,16).