Náš kresťanský postoj k erotike…

Pokračovanie predošlého článku

Poznáte tento výrok? „Pred Bohom sú všetky hriechy rovnaké.”

Pavol to videl ináč. Kresťanom do presexualizovaného Korintu napísal:

„Utekajte pred smilstvom! Každý hriech, ktorý by vykonal človek, je mimo tela. Ale ten, kto smilní, hreší proti svojmu vlastnému telu.” 1.Korintským 6,18

Sexuálny hriech má inú kvalitu ako ostatné hriechy. Prečo? Lebo jednoducho sex nie je niečo, čo sa robí, ale niečo, čo sa žije. Ak máme pohlavný styk, dávame do toho celú svoju bytosť. Dávame niečo, čo možno nikdy nedostaneme späť.

Sexuálna čistota a nečistota sú viac ako záležitosť vonkajšej etiky a kultúry. Majú do činenia s našou dušou, s naším centrom, s tým, čo sme a čím sa stávame. Sexualitu neobjavil Hollywood ani Madonna alebo nejaký zhýralec na internete. Našu sexualitu stvoril nekonečne svätý Boh, ktorý prebýva v oslepujúcom svetle, obklopený žiarivými, svätými anjelmi. Sexualita je dobrým darom dobrého Stvoriteľa. „A Boh videl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré” (1. Mojžišova 1,31). K tomuto „všetko” patrila aj naša sexualita. Aj po páde do hriechu hovorí Božie Slovo otvorene o sexuálnych radostiach v manželstve (porovnaj Príslovia 5,1819; Veľpieseň 4 a 7).

Prostredníctvom pohlavného styku plodíme deti a vyjadrujeme najhlbšie manželské spoločenstvo. Oboje je pre Boha nesmierne dôležité. Tam, kde sa manželské zjednotenie deje správnym spôsobom, v duchu oddanosti, tam sa Stvoriteľ raduje.

MOC SEXUALITY

Všimnite si dôvod, prečo je princíp čistoty taký dôležitý:

Naša sexualita je nesmierne silná, má moc robiť nám nekonečne dobre… alebo nám nekonečne škodiť.

Aj oheň je Božím darom. Čo by sme bez neho robili? Na čom by sme varili, čím by sme vykurovali naše domy? Ale ak zohrievajúce plamene prekročia svoje hranice, rýchlo prinášajú skazu a smrť.

Ak použijeme dobré Božie dary za hranicami, ktoré On pre ne stanovil, stanú sa tieto dary bičom. Tak je to aj so sexualitou. Jej moc dať nám veľa radosti a dobrého sa môže zmeniť na opak a môže nám priniesť zlé a nešťastie.

Pokiaľ oheň zostane v krbe, tak nás zohrieva. Ak ho ale pustíme von, mimo krb, spáli nám dom.

Videl som čmudiace trosky ľudských životov, ktoré boli spustošené ohňom sexuálneho hriechu. Zažil som zúfalstvo obetí, ktoré sa pýtajú, či vôbec budú môcť niekedy svoj dom znovu postaviť. (Môžu ale či aj budú veriť, že môžu?) Tieto scény sa nezmazateľne vryli do mojej duše.

Kto si naproti tomu zvolí čistotu, ten prijíma nádherný dar. Čistota je niečo nedostižne krásne, je ako vôňa ruží po daždi. Táto krása nikdy nepominie, lebo v nebi budú všetci čistí (porovnaj Zjavenie 21,27).

KDE SÚ HRANICE?

Podľa výpovedí Biblie sú hranice pohlavnej aktivity identické s hranicami manželstva. Pohlavná aktivita a manželstvo patria dohromady. Sexuálne spoločenstvo je Bohom zamýšľané ako výraz doživotnej vzájomnej oddanosti. Bez manželstva chýba toto odovzdanie a pohlavný akt sa stáva hriechom a lžou.

Pohlavný styk je výsada neoddeliteľná od povinností svätého manželského zväzku. Kto chce užívať túto výsadu bez zodpovednosti, ten prevracia Božiu vôlú. Každý sexuálny čin, ktorý sa deje mimo manželstva, ponižuje oboje — sexualitu aj manželstvo.

Pohlavný styk je Bohom mienený ako zjednotenie dvoch osôb a duší, nielen dvoch tiel. Sexuálny kontakt má byť niečo, čo dávame človeku, ktorému sme stopercentne verní (ako sa to dokumentuje pri riadnom uzavretí sobáša), a nie niečo, čo si vezmeme v rámci letmého vzťahu.

Veta „Ale my sa predsa máme radi” neplatí ako výhovorka v oblasti sexuálnej intimity. Pohlavný styk sa nepotvrdzuje subjektívnymi pocitmi, ale len objektívnym, celoživotným manželským zväzkom. Tak znie Božie pravidlo a my nemáme moc meniť ho. Božie pravidlá platia vždy a kto ich porušuje, sám stroskotá.

Múdry šofér nemá nič proti zvodidlám. Nenarieka: „Táto hlúpa vec pokrivila môj nárazník!” Hľadí ponad zvodidlá do priepasti, vidí vraky áut, ktoré tam ležia, a ďakuje Bohu, že zvodidlá existujú.

Božími „zvodidlami” sú Jeho prikázania. Ony stoja medzi nami a záhubou. Nechcú nás manipulovať alebo trestať, ale chrániť.

ČISTOTA JE BOŽIA VÔĽA

V 1. Tesalonickým sa apoštol Pavol veľmi rozhodne vyjadruje o sexuálnej čistote. Tiež je tu reč o „hlúposti a múdrosti”.

„Lebo to je vôľa Božia vaše posvätenie, aby ste sa zdržali od smilstva, aby jeden každý z vás vedel zaobchodiť so svojou nádobou v posvätení a v česti, nie v náruživosti žiadosti, ako aj pohania, ktorí neznajú Boha, aby neprekračoval a nekoristil vo veci svojho brata, pretože je Pán pomstiteľom všetkého toho, ako sme vám už aj prv povedali a osvedčili. Lebo nepovolal nás Boh nato, aby sme žili v nečistote, ale v posvätení. Preto teda, kto týmto opovrhuje, neopovrhuje človekom, ale Bohom, ktorý aj dáva svojho Svätého Ducha do nás.”
1. Tesalonickým 4,38

„Ako môžem poznať Božiu vôľu?” Ako často ste už počuli túto vetu? Správame sa, ako keby bola Božia vôľa stratený dáždnik alebo kriminálna záhada, ktorej vyriešenie si vyžaduje mozog Einsteina. Ale Božia vôľa na tému „mimomanželský pohlavný styk” stojí v Biblii čierne na bielom: „Boh chce, aby ste boli svätí (to znamená, aby ste Mu celkom patrili), preto nemáte žiť v smilstve!’ Je možné povedať to ešte zreteľnejšie?

Veľa ľudí „hľadá Božiu vôľu” ale to, čo Biblia hovorí o Božej vôli, často krčiac ramenami naivne obchádzajú. Čo nám má priniesť hľadanie Božej vôle v nejakých detailoch nášho života, ak to, čo nám už úplne jasne povedal (totiž, že máme byť čistí), jednoducho ignorujeme?

Jedným zo znakov učeníkov Pána Ježiša bolo, že sa nepodieľali na pôžitkárstve charakterizujúcom vtedajšiu pohanskú kultúru. Boli čistou Kristovou nevestou. To je prejav kresťanskej identity, ktorý musia nutne znovu objaviť dnešné spoločenstvá a jednotliví veriaci.

Problémom nie je vášnivá láska, ale žiadostivosť. Slúžime vášnivému Bohu. Naša láska k nemu by mala byť taktiež vášnivá. Ale túto vášeň musíme zamerať na správne veci, nie na nesprávne.

Čistý život nám nie je daný od prírody. Je to niečo, čo sa musíme učiť. Vyžaduje tréning a disciplínu.

Odolať pokušeniu znamená odvážne a vytrvalo odmietať prestupovanie Božích zákonov. Znamená to neustále prosiť Krista o silu dokázať svetu, telu a diablovi povedať Nie a miesto toho povedať Bohu Áno. Konáme tak, lebo sa ženieme za veľkou radosťou, ktorú zakúsi len ten, kto pozná Boha.

Možno niektorí z vás poznajú starý song od Beatles: „All I gotta do is act naturally” buď prirodzený, rob, čo chceš. Kto nasleduje tento vzor, je odpísaný. Kto sa naproti tomu spoľahne na silu v ňom prebývajúceho Krista, bude víťazom v tomto živote, ako aj v budúcom.

Chcete konať Božiu vôľu? Naozaj? Potom si za cieľ zvoľte čistotu. Učte sa mať svoje telo pod kontrolou. Nikoho sexuálne nevyužívajte. Potom uniknete Božiemu trestu a zakúsite radosť, ktorú prináša život ľúbiaci sa Pánu Ježišovi.