Prozřetelnost se stará o vaše dobro nejen v budoucím světě, ale i ve světě současném. Žít zahálčivě znamená žít nečestně, jak to jasně říká slovo z 1. Tesalonickým 4:11,12.

Mít poctivou a zákonem povolenou práci není žádná zanedbatelná milost. Bůh povolává mnoho lidí, aby pro něj pracovali, právě když jsou ve svém běžném zaměstnání. Amos a David byli pastevci, když Bůh z jednoho učinil proroka a z druhého krále (Amos 7:14,15 a Žalm 78:70,71).

Petr a Ondřej byli rybáři, když je Kristus zavolal, aby se stali „rybáři lidí” (Matouš 4:18,19).

Někteří lidé si mohou stěžovat, že je pro ně jejich práce příliš obtížná a že jim zabírá příliš času. Na to odpovídám, že moudrost prozřetelnosti viděla právě vaše zaměstnání jako to pro vás nejvhodnější a nejpatřičnější zaměstnání, ve kterém můžete Bohu sloužit.

Kdybyste měli více volna a odpočinku, mohli byste mít více pokušení a vaše srdce by nemusela být tak dobrá.

„Sladký je spánek toho, kdo pracuje, ať jí málo nebo mnoho, ale boháčovi nedopřeje spánku sytost.” (Kazatel 5:11).

Pokud máte duchovní touhy, můžete zažívat Boží přítomnost i při práci a během dne vám zbude nějaký čas na modlitbu a přemýšlení o jeho Slově.

Pokud jste křesťanem, Bůh vám slibuje, že vás nikdy neopustí (Židům 13:5). Prozřetelnost vám určila ve světě místo, které je skutečně nejlepší pro vaše věčné dobro. Máme pokyn, abychom byli spokojeni s tím, co máme, i kdyby to nebylo víc než k životu nutné jídlo a oblečení (l.Timoteovi 6:8).

Příkaz, který Adam dostal v Genesis 3:19, je platný i pro nás. Máme pracovat ze všech sil bez ohledu na to, co děláme. Musíme ale dávat pozor, abychom kvůli touze po bohatství neztratili vztah s Bohem. „Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb” (l.Timoteovi 6:9).

Je to Bůh, kdo nám dává moc zbohatnout (Deuteronomium 8:18).

Nedělej nic, co bys nemohl v modlitbě Bohu přinést k požehnání (Žalm 37:4,5).

Buďte spokojeni s prací a místem, které vám prozřetelnost dala. Prozřetelnost je moudřejší než vy a naplánovala všechny věci pro váš věčný užitek. Tím si můžete být jisti.

Napísal John Flavel