Božie vyvolenie Mojžiša pri ohnivom kríku…

Tento web je výhradne zameraný na veľkosť, suverenitu a zvrchovanosť Boha. Boh ako absolútny vládca, si vyvolil svoj ľud a tiež si vyvolil konkrétnych ľudí, aby konali Jeho vôľu. My dnes počúvame v kresťanskom svete bludy, že ak Boh niečo od človeka chce, človek na to s radosťou odpovie. Volá sa to – učenie synkretizmu – kde Boh spolupracuje s človekom a naopak je na človeku, či Božie výzvy a volania prijme. A tak sa poďme pozrieť na tento blud a to na veľkej osobnosti Písma – Mojžišovi. Pozorne skúmajme, ako si Boh zvrchovane Mojžiša vyvolil a ten nemal inú možnosť, ako prijať to, čo Boh od neho požadoval. Zamerajme sa na samotného Mojžiša, ako vyslovene nechce vykonať úlohu, ktorú mu Boh ide udeliť.

Text začína tak, že Mojžiš uvidí horiaci krík, ktorý však nezhorí a tak sa ide pozrieť na ten div:

Vtedy sa mu (Mojžišovi) zjavil Hospodinov anjel v ohnivom plameni zo stredu kra; keď sa pozrel, videl, že ker horel plameňom, ale nezhorel. Vtedy si Mojžiš povedal: Odbočím z cesty a pozriem si tento veľký jav, prečo ker nezhorel. Keď Hospodin videl, že odbočuje pozrieť sa, zavolal Boh na neho uprostred kra: Mojžiš, Mojžiš! On odpovedal: Tu som. Potom riekol: Nepribližuj sa sem, zobuj si obuv z nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je posvätná pôda. Riekol ďalej: Ja som Boh tvojho otca, Boh Abrahámov, Boh Izákov a Boh Jákobov. Vtedy si Mojžiš zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha. Ex 3:2-6

Boh počuje nárek Izraelitov v Egypte, kde sú utláčaní a skrze Mojžiša, ktorého si vyvolil ako svoju nádobu, ešte dávno pred stvorením sveta, v tomto čase oslovuje a dáva mu príkaz:

Choď teraz, pošlem ťa k faraónovi a vyvedieš môj ľud, Izraelcov z Egypta. Ex 3:10

Zástancovia falošného učenia povedia, že teraz je na Mojžišovi, aby prijal alebo odmietol túto ponuku. Rovnako títo zástancovia toto isté tvrdia ohľadom spásy – Boh predostrie človeku evanjelium a je na človeku, či evanjelium prijme alebo nie. Ale na príklade Mojžiša sa pozrime, ako človek nemá absolútne záujem na konaní Božej vôle. Spomeňme si na Jonáša, ktorý sa vybral presne opačným smerom, od mesta Ninive, kde ho Boh poslal.

O Mojžišovi by sme sa mohli nazdávať, že taký veľký muž nezaváhal ani na chvíľu a prijal ponuku Hospodina. Ale pozrime sa na odpoveď Mojžiša:

Mojžiš však odpovedal Bohu: Kto som ja, aby som šiel k faraónovi a aby som vyviedol Izraelcov z Egypta? Ex 3:11

Takto človek v pravde odpovedá na Božie volanie – kto som ja? V tejto reči je povedané, že neomylný Boh si zle vybral – teda že sa pomýlil. Mojžiš sa tiež robí falošne pokorným. Boh ale nedbá na Mojžišove uhýbanie a pokračuje:

I riekol mu: Veď ja budem s tebou a toto ti bude znamením, že som ťa poslal: Keď vyvedieš ľud z Egypta, budete Bohu slúžiť na tomto vrchu. Ex 3:12

Boh tu dáva Mojžišovi zasľúbenie, že bude s ním, že nech sa nebojí. Aká je Mojžišova odpoveď?

Mojžiš sa strachuje a vyhovára, že čo povie Izraelitom? Povie im – posiela ma Boh? Veď ho vysmejú a budú si myslieť že je blázon. Mojžiš neverí Bohu, že je s ním, on sa nazdáva, že ide o jeho silu, výrečnosť, presvedčivosť, aby strhol Izrael na svoju stranu. Podobne je na tom Pavol.

Pavol nevyniká v reči a keď si aj pripraví nejakú vlastnú reč, ako v Aténach na Aeropágu, celé jeho snaženie zlyháva až na pár jedincov, ktorých Boh vyberie. Ale neskôr Pavol hovorí, že ľudská reč, aj keby bola akákoľvek krásna, ničím nie je a preto mení stratégiu – nepozerá na seba a svoju výrečnosť či presvedčivosť, ale na Boha a tak tvrdí to, že už nechce nič hlásať, okrem Toho Ukrižovaného – Krista. Pavol si uvedomuje, že on povie slovo evanjelia a je na Bohu, ako On toto slovo použije. Mojžiš je na tom podobne ako Pavol v čase, kedy chcel výrečnosťou hlásať Boha. Preto má strach a oponuje druhý krát Bohu a to takto:

I povedal Mojžiš Bohu: Ak pôjdem k Izraelcom a poviem im: Boh vašich otcov ma poslal k vám, a oni sa ma opýtajú: Aké je jeho meno? Čo im poviem? Ex 3:13

Boh má s Mojžišom trpezlivosť a odpovedá mu pokojne a to takto:

Boh riekol Mojžišovi: SOM, KTORÝ SOM. Riekol ďalej: Tak povedz Izraelcom: Poslal ma k vám SOM. Ex 3:14

Boh dáva Mojžišovi ešte ďalšie zasľúbenia, ktoré si každý môže prečítať, kde sľubuje, že vytrhne Izrael z Egypta. Mojžiša akoby nezaujímalo čo mu Boh hovorí, ale tretí krát Bohu oponuje:

Mojžiš na to odpovedal: Veď mi neuveria a nepočúvnu hlas, ale povedia: Nezjavil sa ti Hospodin. Ex 4:1

My dobre vieme, že mu Boh dal palicu, ktorá sa zmení na hada a keď si dá ruku na prsia, zmení sa na malomocnú a keď ju druhý krát dá na prsia, vytiahne ju zase ako zdravú. Boh mu dáva tieto znamenia, aby neposlal Mojžiša len v slove, ale aj v moci, aby Izraeliti videli, že Mojžiš má naozajstné poslanie, ktoré je od nadprirodzenosti. Myslíte si, že Mojžiš bol spokojný s týmito znamenia a s radosťou odišiel? Pozrite sa na jeho štvrté odmietnutie Božej cesty pre neho, ako mení smer výhovoriek, pretože sa nechce touto cestou vydať:

Mojžiš odpovedal Hospodinovi: Ach, Pane, nebol som výrečným mužom, ani predtým, ani odvtedy, ako si hovoril so svojím služobníkom, lebo mám tažkopádne ústa a tažkopádny jazyk. Ex 4:10

Mojžiš sa vyhovára na reč. Je pravda že Mojžiš mal skutočne ťažkopádnu reč. A v tom je ten Boží zámer, že si nevyvolil urodzeného rečníka tej doby, ale tohto ťažko hovoriaceho muža. Boh sa nedáva Mojžišovými odpoveďami zlomiť. Mojžišovi ukazuje, že je to On, kto dal Mojžišovi ústa, nech sa teda nebojí hovoriť, lebo On – Boh bude s ním. Už druhý krát zasľubuje Hospodin Mojžišovi, že bude s ním všade, kam pôjde.

Hospodin mu odpovedal: Kto dal ústa človeku, alebo kto robil nemým alebo hluchým, alebo vidiacim alebo slepým – či nie ja, Hospodin? Teraz choď, ja budem s tvojimi ústami a poučím ťa, čo máš hovoriť. Ex 4:11-12

A teraz sa pozrite, ako Mojžiš reaguje. Ako zlé neposlušné dieťa, ktoré pošlete vyniesť smeti a ono má sto výhovoriek, ako to neurobiť, miesto poslušného prijatia úlohy. Piate odmietnutie poslania, už nenechá Boha trpezlivého, ani chladného. Najprv sa pozrime, na Mojžišovu odpoveď:

On odpovedal: Ach, Pane, pošli niekoho iného, koho chceš poslat. Ex 4:13

Boh ustanovuje dekretívne svoju vôľu na Mojžišovi. Najprv sa nahnevá, potom Mojžišovi dá na pomoc brata Árona, ktorý výrečný na rozdiel od Mojžiša je. Boh už nechce počuť Mojžišove odvrávanie, stačilo päť výhovoriek a odmietnutí. Tu je jasné Slovo Boha a končí tým debatu:

Tu vzplanul Hospodinov hnev na Mojžiša a riekol: Však je tu tvoj brat Áron, Lévíjec? Viem, že on vie dobre hovoriť; hľa, vychádza ti oproti, a keď ťa uvidí, pocíti radosť v srdci. Hovor s ním, vlož mu tie slová do úst a ja budem s tvojimi i s jeho ústami a poučím vás, čo máte robiť. On bude hovoriť ľudu za teba; on ti bude ústami a ty mu budeš ako Boh. Vezmi si do ruky túto palicu, s ktorou budeš robiť znamenia. Ex 4:14-17

Mojžiš – najväčší prorok starej zmluvy, vyjednáva s Bohom, aby nemusel vykonať to, načo ho Boh posiela. Kde sú tie teológie o tom, ako človek spolupracuje s Bohom, keď odmietne človek Božiu ponuku, Boh si nájde niekoho takého, kto odmietať nebude? Na Mojžišovi vidíme falošnosť takejto viery. Boh pred stvorením sveta jasne určil beh dejín a neexistuje človek, ktorý by sa mohol Jeho svätej vôli postaviť na odpor.

Môže človek odporovať Bohu? Podľa falošných vier tohto veku, človek môže Boha odmietnuť. Je to však pravda? Absolútne nie! Izaiáš to jasne zhrnul:

Beda tomu, kto sa háda so svojím Tvorcom, hoci je črepom medzi hlinenými črepmi! Či povie hlina hrnčiarovi: Čo robíš, tvoje dielo nemá cenu? Beda tomu, kto vraví otcovi: Čo plodíš? alebo žene: Čo rodíš? Iz 45:9-10

Postoj Mojžiša je zrkadlom našej odpovede na Boha. Nechceme Bohu slúžiť! Ak Bohu slúžime, to je len preto, lebo sme dostali milosť. Inak človek prirodzený, Bohu slúžiť nechce rovnako, ako Mu nechcel slúžiť najväčší človek starej zmluvy, ktorý napísal prvých päť kníh biblie – veľký a slávny Mojžiš. Ako si niekto môže myslieť, že je lepší ako Mojžiš, ako sa niekto môže klamať, že keby jeho takto Boh zastavil, žeby konal inak? Ľudské srdce Boha od mladosti nenávidí, prečo by malo svojmu nepriateľovi slúžiť?

Je veľkou milosťou, ak nám dá Boh zasľúbenia a silu, aby sme v Jeho mene žili nový život, skrze Jeho Syna. Ak by nechal Boh výber na nás, nech si my vyberieme Boha a službu Jemu – nenájde sa nikto v histórii, kto by to zo svojho skazeného srdca urobil.

Ale aj kresťania majú problém slúžiť Bohu, keď im Boh prozreteľne ponúka jasné úlohy a poslania a oni rovnako ako Mojžiš, odmietajú a hovoria – to nie je pre mňa, som ťažkopádny v reči, zle vidí, zle počujem, nič si nepamätám. Neveria Bohu a Jeho ceste pre nich a preto napokon Bohu povedia – nájdi si niekoho iného! Ale ak sa Boh dekretívne rozhodol použiť si teba, milý kresťan, neexistuje sila, ktorá by Božiu zvrchovanú moc zlomila! Daj si pozor, aby predtým ako vykonáš, čo Boh od teba požaduje, si dlho neodmietal a neprivolal hrozný hnev Boží, ktorý vzplanie ako oheň a je ťa schopný celého stráviť…

Amen…