Jedna moja sestra v Kristovi, bývalá katolíčka, sa mi sťažovala, ako sa jej jeden katolík vyhráža tým, že Kristus je v katolíckych chrámoch, že tam na ňu čaká, že ona Ho opustila, ale že vo svätyni ju stále očakáva..

Celá teológia o eucharistickom Ježišovi vznikla viac na mystike, ktorá má pohanský pôvod, ako na Pavlovom kresťanstve. Aj preto má eucharistia mnohé zázraky, ktoré dokazujú mystiku a pohanstvo. Katolíci naopak pripisujú zázrakom a oplátke veľkú moc kde veria, že sám Ježiš je prítomný v tomto nepatrnom kúsku jedla.

Tak som tejto sestre utíšil dušu, pretože ak príde temná sila k človeku, s takýmito vyhrážkami, nasledujeme Ježiša a učíme sa od Neho. Keď prichádza za Ním diabol, odvoláva sa na Božie slovo, povestným – je napísané!

Tak sa aj my pozrime, čo to za bludy v tej odpadlej cirkvi katolíckej vlastne sú.

V prvom rade – Boh neprebýva v chrámoch

Ale Najvyšší nebýva v chrámoch rukou vybudovaných, ako hovorí prorok: Nebesá sú mi trónom a zem podnožím; aký mi teda vystavíte dom, – hovorí Pán, alebo kde je aké miesto pre môj odpočinok? Či to všetko neurobila moja ruka? Sk 7:48-50

Boh odmieta myšlienku, že by mal prebývať v chrámoch. Sám Ježiš keď prišiel na svet, nebýval v chráme, aj keď mnohí by ho tam veľmi radi videli. Ježiš žil s ľuďmi, pre ľudí, spával s ľuďmi, jedol s nimi, žil s nimi. Je lepšie ak Ježiš žije s vami, vo vašich domovoch, ako keby mal bývať v chrámoch, už tobôž nie vo svätostánku a absolútne nie ako nejaká oplátka.

Ježiš prebýva v nebi, po pravici Boha Otca – tak znie krédo ranných otcov a je podložené Písmom:

Lebo Kristus nevošiel do svätyne rukou urobenej, ktorá je len obrazom pravej, ale (vošiel) do samého neba, aby sa teraz zjavil pred Bohom ako náš zástanca. Hebr 9:24

Všimnime si a zopakujme – Kristus nevošiel do svätyne rukou urobenej. Kristus nepotrebuje naše svätostánky, tabernakulum, zlaté poháre a nádoby, do ktorých by sme Ho mohli strčiť! On vošiel do svätyne, ktorá nebola vyrobená remeselníkom, ale vošiel do samého neba, kde sa za nás prihovára. Prečo? Pretože je jediným prostredníkom medzi ľuďmi a človekom. Žiaden iný prostredník neexistuje!

Jeden je totiž Boh, jeden aj Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus, 1Tim 2:5

Tento Prostredník, Jediný medzi Bohom a ľuďmi, Ježiš Kristus, však neprebýva v chrámoch a domoch a miskách a v oplátkach. Čo je to za rozprávky? Celá táto teológia je odklonom od pravej viery k bájam a povestiam. Kristus je hlavou cirkvi, kde každý kto uveril v Krista, teda bol znovuzrodený Duchom Svätým, je údom tohto Kristovho tela – cirkvi, kde je On sám jej hlavou. Každý kresťan je zároveň kameňom duchovnej stavby ktorá sa vola cirkev a jeho telo je chrámom Boha! Pozrime sa na dôkaz:

A my sme predsa chrám Boha živého, ako povedal Boh: Prebývať budem v nich a prechádzať sa, a budem im Bohom, a oni mi budú ľudom. 2Kor 6:16

Boh prebýva v nás, ktorí sme pravou vierou uverili, skrze Ducha Svätého, ktorý Pána Ježiša Krista zastúpil na zemi. Boh nepotrebuje naše bohoslužby a omše a neviem aké nezmyselné obety. On nepotrebuje nič, práve naopak – my potrebujeme Jeho.

Boh si nedá slúžiť ľudským rukám, akoby dačo potreboval; veď On sám dáva všetkým život, dýchanie a všetko. Sk 17:25

Boh si nedá slúžiť ľudským rukám, ani cez ruky kňaza, biskupa, či pápeža! On nepotrebuje tieto frašky a ceremónie, ktorým sa hovorí omše.

Akého Boha to vyznáva tento pohan, ktorý si dal nálepku – katolík? Boha v svätostánku? Je napísané:

Veď či môže prebývať Boh na zemi? Hľa, ani nebesá a nebesá nebies Ťa nemôžu obsiahnuť! O čo menej tento dom, ktorý som postavil. 1Kr 8:27

Kto Mu (Bohu) však vládze postaviť dom? Veď nebesá ani nebesá nebies Ho neobsiahnu; a kto som ja, že Mu mám postaviť dom čo i len na kadenie pred Ním? 2Krn 2:5

Vari Boh potrebuje chrámy, domy, modlitebne? Vari sa bez nich nezaobíde? Vari sa kresťania nepoučili od Izraela, kde sa Boh nahneval a zavrhol Jeruzalémsky chrám, ktorý sa podnes nepodarilo postaviť? Veď či Boh potrebuje chrám? Alebo či je odkázaný nato, aby tam býval? Ako chce človek Boha formovať podľa seba a svojich predstáv! Boha vopchať do chrámu, ba čo viac, do svätostánku a napokon do kúska malej oplátky. Aká neznalosť Všemohúceho!

Boh nepotrebuje tieto ľudské výmysly. Čo Boh vyžaduje od nás, je pokoriť sa pod jeho vládu a pod Jeho slovo. Ale katolíci Boha neposlúchajú rovnako ako Izraelskí a preto zánik ich takzvanej cirkvi bude podobný. Nezostane kameň na kameni, ako píše Zjavenie Jána, ktoré hovorí o totálnom zničení Ríma – neviestke, ktorá sa opájala krvou svätých. Nie katolíckych svätých, ale svätých, ktorých prenasledovala, mučila a zabila!

Miesto toho, aby sa podriadili pod Božie slovo, oni si Slovo Boha dovolia spochybniť, prekrútiť, vyložiť svojim odporne zapáchajúcim slovom ľudským.

Všetko toto urobila moja ruka, tak vznikli všetky tieto veci (chrámy a kostoly) – znie výrok Hospodinov. Na toho zhliadnem, kto je pokorný a zronený v duchu, kto sa zachveje pred mojím slovom. Iz 66:2

Amen…