Rast viery (Charles Spurgeon)

Pokračovanie z predošlých článkov

Ako môže viera zosilnieť? Pre mnohých je to vážna otázka. Radi by verili, ale nemôžu. O tomto sa už mnoho pohovorilo. Chcem vám pomôcť vysporiadať sa s tým celkom prakticky. Aj v otázkach viery je zdravý ľudský rozum práve tak potrebný ako inde. „Čo mám robiť, aby som veril?”

Športovca sa spýtali, ako sa dá najlepšie urobiť určitý jednoduchý hmat. Odpovedal: „Najlepšie je urobiť ho hneď.” Len márnime čas, keď sa dlho a zoširoka bavíme o metóde, zatiaľ čo skutok, o ktorý ide, je celkom jednoduchý. Najkratšia cesta k viere je, že verím. Keď si úprimný, tak uveríš pravde, len čo ju počuješ. Veríš jej, pretože je pravdivá. Výzva evanjelia je jednoznačná: „Ver v Pána Ježiša a budeš spasený” (Sk 16, 31).

Nevyhýbaj sa tomuto príkazu otázkami a prefíkanosťou. Príkaz je jasný. Poslúchni ho!
Napriek tomu, keď máš ťažkosti, prines ich v modlitbe pred Pána Boha. Povedz svojmu nebeskému Otcovi, čo ťa mätie a pros Ho, aby vyriešil tvoj problém skrze svojho Svätého Ducha. Keď nemôžem veriť nejakému tvrdeniu v knihe, poteším sa, keď sa môžem opýtať autora, čo tým myslí. Ak je to dôveryhodný muž, tak ma jeho vysvetlenie uspokojí. Tým skôr uspokojí Božie vysvetlenie ťažkých miest v Svätom písme srdce opravdivo hľadajúceho. Pán je ochotný dať sa sám poznať. Choď k Nemu a zistíš, že je to tak! Choď hneď do svojej komôrky (Mt 6, 6) a modli sa k Pánu Bohu: „Ó, Svätý Otče, uveď ma do pravdy! Prosím, daj mi poznať to, čo neviem.”

Keď máš problém veriť, môže ti Pán Boh pomocou Svätého Ducha pomôcť, ak vážne načúvaš. Veríme mnohým veciam, pretože sme ich často počuli. Vo všednom živote je to tak, že keď niečo viackrát počujeme, nakoniec tomu uveríme. Mnohí ľudia takto veria aj nepravdepodobným tvrdeniam. Preto sa vôbec nedivím, že Svätý Duch ti stále znova pripomína pravdu, aby vypôsobil v tebe vieru. Je napísané: „Viera je z počutia” (Rim 10, 17). Preto stále ochotne znova počúvaj!

Keď vážne a pozorne počúvam radostné posolstvo, tak jedného dňa zistím, že pomocou požehnaného vplyvu Božieho Ducha na moje myslenie nakoniec verím tomu, čo počúvam. Staraj sa o to, aby si počul evanjelium a aby si nevybočil. Nepočúvaj alebo nečítaj nič, čo by mohlo spochybniť tvoju vieru.

Ak ti nestačí tento návrh, chcem ti pripomenúť: Prijmi svedectvo iných! Samaritáni uverili pre svedectvo ženy. Uverili, čo im rozprávala o Ježišovi (Ján 4, 39). Veľa z toho, čo veríme, sa zakladá na svedectve iných. Verím, že je krajina menom Japonsko. Nikdy som ju nevidel, a predsa tomu verím, pretože tam boli iní. Verím, že zomriem. Ešte som nezomrel, ale zomreli predo mnou mnohí iní, ktorých som poznal. Preto som presvedčený, že aj ja zomriem. Svedectvo mnohých ma o tom presviedča. Počúvaj teda tých, ktorí hovoria, ako boli zachránení, ako prijali odpustenie, ako sa zmenil ich život a bytosť.

Možno niekto prežíva podobné problémy a bol podobne zachránený ako ty. Ak si bol zlodejom, možno stretneš bývalého zlodeja, ktorý sa raduje z toho, že ho krv Ježiša Krista očistila od hriechov. Keď si nežil čisto, nájdeš mužov a ženy, ktorí práve tak hrešili a teraz sú už očistení a zmenení. Keď si zúfalý, choď medzi Boží ľud a objavíš, že niektorí veriaci boli v takom istom zúfalstve. Ochotne ti budú rozprávať, ako ich Pán oslobodil. Keď si vypočuješ jedného po druhom, ako skúmal a skúšal Božie slovo, posilní ťa to a Duch Boží ťa dovedie k viere.

Jednému Afričanovi raz rozprával misionár, že voda niekedy tak stvrdne, že sa môže po nej chodiť. Černoch prehlásil, že verí mnohému, o čom mu misionár rozprával, ale toto že nikdy neprijme. Neskôr prišiel do Anglicka a videl jedného zimného dňa, že rieka bola zamrznutá. Nechcel však na ňu vkročiť. Vedel, že rieka je hlboká a bál sa, že sa utopí. Ničím sa nedal prinútiť, aby vstúpil na zamrznutú vodu. Až keď jeho priateľ a mnohí iní vyšli na ľad, presvedčil sa, že sa im nič nestalo, potom sa odvážil.

Možno, že aj ty pozvoľna prijmeš vieru tým, že uvidíš, ako iní veria v Božieho Baránka a budeš vnímať ich radosť a pokoj. Skúsenosť iných je jednou z Božích ciest, aby nám pomohla k viere. Nech je to akokoľvek, buď uveríš v Pána Ježiša, alebo musíš zomrieť. Nieje pre teba iná cesta.

Mám ešte lepší návrh: Upri zrak na autoritu, ktorá ťa vyzýva, aby si uveril. To ti bude veľkou pomocou. Táto autorita nepochádza odo mňa. Nie je to ani autorita niekoho z veľkých predstaviteľov cirkví. Uver radšej na základe Božej autority. On ti prikazuje veriť v Ježiša Krista. Svojmu Stvoriteľovi nesmieš odoprieť poslušnosť.

Jeden muž pracoval v továrni na severe našej krajiny. Často počul evanjelium, ale trápil sa otázkou, či skutočne smie prísť ku Kristovi. Jeho veriaci majster mu jedného dňa poslal lístok s nasledujúcim obsahom: „Príďte hneď po skončení práce ku mne domov!” Po zmene sa muž objavil pri majstrových dverách. Majster vyšiel von a pýtal sa: „Čo si prajete, John, že ma rušíte v túto dobu? Služba je skončená, čo tu vlastne chcete?” „Pane,” namietol pracovník, „dostal som od vás lístok, aby som po skončení práce prišiel k vám.” „Chcete azda povedať, že iba na základe nejakého lístka máte právo prísť po skončení služby ku mne domov?” „Môj pane,” odvetil muž, „nerozumiem vám. Myslím, že keď ste pre mňa poslali, mám povinnosť aj právo prísť.” „Vstúpte, John,” povedal majster. „Mám jednu správu, ktorú by som vám chcel prečítať!” Sadol si a čítal slová: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie” (Mt 11, 28). „Myslíte si, že keď ste dostali také pozvanie od Krista, že nemáte prísť k Nemu?” Konečne vzišlo tomuto mužovi svetlo, uveril v Pána Ježiša a obdržal zasľúbenie večného života. Pochopil, že má dobrý dôvod veriť. To isté platí pre teba, milý priateľ! Máš dobrý dôvod prísť ku Kristovi, lebo sám Pán ťa vyzýva, aby si Mu dôveroval.

Keď ti ani toto nepomohlo uveriť, potom premýšľaj o tom, čo máš veriť: Pán Ježiš trpel na mieste hriešnikov a môže zachrániť všetkých, ktorí Mu dôverujú. To je najnádhernejšia skutočnosť, ktorej majú ľudia uveriť. Je to najpríhodnejšia, najpotešujúcejšia a najsvätejšia pravda, ktorá bola zvestovaná smrteľným ľuďom. Radím ti, aby si o tom veľa premýšľal a precítil milosť a lásku, ktorá je v tom obsiahnutá. Čítaj štyri evanjeliá, čítaj Pavlove listy zo Svätého písma – Biblie a vyskúšaj, či toto posolstvo nie je dôveryhodné.

Ak ti ani to nestačí, tak sa zamestnávaj osobou Pána Ježiša Krista! Premýšľaj o tom, kto je On, čo konal, kde je a čím je. Môžeš o Ňom pochybovať? Je správne nedôverovať Ježišovi, ktorý je absolútne dôveryhodný? Neurobil nič, čím by si zaslúžil tvoju nedôveru. Práve naopak, malo by ti byť ľahké spoľahnúť sa na Neho. Prečo Ho chceš ešte raz križovať svojou neverou? Chceš Mu ešte raz nasadiť tŕňovú korunu a ešte raz pľuvať do tváre? Nedá sa Ježišovi dôverovať? Žoldnieri urobili z Neho mučeníka, ale ty Ho robíš luhárom – to je oveľa horšie! Nepýtaj sa: „Ako môžem veriť?” Odpovedz radšej na otázku: Ako môžeš zotrvávať v nevere?

Ak ťa ani toto všetko nepresvedčilo, potom s tebou nie je niečo v poriadku a moje posledné slovo k tebe je: Poddaj sa Bohu! Taká nevera má pôvod v predsudku a pýche. Kiežby premohol Boží Duch tvoje nepriateľstvo a priviedol ťa k poslušnosti. Si vzbúrenec, pyšný vzbúrenec, preto neveríš v Pána Boha. Vzdaj sa vzbury, odhoď zbrane na zem, vydaj sa na milosť, poddaj sa svojmu Kráľovi!

Som presvedčený, že každý, kto zúfalo zodvihol svoje ruky a zvolal: „Pane, vzdávam sa!”, zakrátko mohol uveriť. Nemôžeš veriť, pretože ešte stále bojuješ proti Pánu Bohu a si rozhodnutý presadzovať svoju vlastnú vôľu a ísť vlastnými cestami. „Ako môžete veriť vy,” hovorí Kristus, „ktorí prijímate slávu jedni od druhých?” (Jak 5, 44). Pyšné JA plodí neveru. Poddaj sa! Odovzdaj sa svojmu Bohu, potom ti už nebude ťažké uveriť v svojho Spasiteľa! Kiežby teraz Svätý Duch na tebe skryto, ale účinne pracoval a priviedol ťa v tomto okamihu k tomu, aby si uveril v Pána Ježiša! Amen.