Úvod. Niekoľko kapitol tohto malého dielka, pomôže rodičom o správnej výchove svojho dieťaťa. Je postavené na Písme, Božom slove a tak každý, kto sa bude držať týchto biblických zásad, zožne dobré ovocie a požehnanie od Boha – nielen pre rodičov, ale aj pre dietky.

Pamatujte si, že děti se rodí s přirozeným sklonem ke zlému, a pokud je tedy necháte vybrat si samy, jistě si zvolí špatně.

Novopečená maminka možná nedokáže s jistotou určit, jak bude její roztomilé miminko vypadat, až vyroste, zda to bude člověk velký nebo malý, slabý nebo silný, moudrý nebo pošetilý; může z něho vyrůst to i ono, to je všechno nejisté. Ale jednu věc vám maminky mohou říci s naprostou jistotou: bude mít zkažené a hříšné srdce.

Všichni přirozeně tíhneme ke zlému. Šalomoun říká, že „v srdci chlapce vězí pošetilost” (Př 22:15). „Dítě ponechané samo sobě dělá hanbu své matce.” (Př 29:15)

Naše srdce se podobá zemi, po které chodíme: nechtě vše jen tak a s jistotou bude plodit trní.

Pokud máte své dítě vychovat moudře, nesmíte ho nechat napospas vedení jeho vlastní vůle. Myslete za něj, usuzujte za něj, jednejte za něj právě tak, jako byste to dělali pro někoho slabého a slepého; ale pro smilování Boží, nedávejte ho všanc jeho svéhlavým žádostem a sklonům.

Nesmíte se radit s jeho zálibami a touhami. Ještě neví, co je dobré pro jeho mysl a duši o nic víc, než ví, co je dobré pro jeho tělo.

Nenecháváte ho rozhodovat, co má jíst nebo pít a jak se má oblékat. Buďte tedy důslední a jednejte s jeho myslí právě tak. Vychovávejte své dítě způsobem, který je biblický a správný, a ne tak, jak by si přálo.

Pokud se nedokážete smířit s touto první zásadou křesťanské výchovy, pak je zbytečné, abyste četli dále. Svévole je jednou z prvních věcí, které se objeví v dětské mysli; a jedním z vašich prvních kroků musí být postavit se jí na odpor.