Ga 1:10: “Veď či prehováram ľudí alebo Boha? Alebo či sa snažím ľuďom ľúbiť? Ak by som sa ešte (chcel) ľúbiť ľuďom, nebol by som služobníkom Kristovým.”
Pavol dostal evanjelium priamo od Krista. Aj keď nebol s Apoštolmi počas života Ježiša na zemi, nevidel trojročné chodenie s Pánom, nebol pri Letniciach, nevidel prvé skutky Ježišových učeníkov, no Boh Ho povolal skrze Syna v Damašku a osobne mu vyložil evanjelium. Keď sa Pavol po dlhom čase stretol s Apoštolmi a ukazoval im čo hlásal pohanom, nenašli na jeho učení žiadnu vadu. Pred týmto pilotným veršom Pavol napísal, že on nie je ustanovený ľuďmi, ale samotným Pánom:
Ga 1:1: “Pavel, apoštol (ustanovený) nie ľuďmi ani prostredníctvom človeka, ale Ježišom Kristom a Bohom Otcom, ktorý Ho vzkriesil z mŕtvych -“
Pavol veľmi dobre pozná čo to je – páčiť sa ľuďom. To konal ako farizej, keď obhajoval židovské náboženstvo veľmi horlivým spôsobom, čo bolo zaobalené do oprávnenosti tohto kroku, pretože tým na oko slúžil Bohu. Ale v pravde tým slúžil sebe a chcel sa zapáčiť ľuďom a nie Pánovi, na ktorého sa odvolával. Čím bol Pavol horlivejší, tým viac stúpala jeho sláva a židia boli radi, že majú takého zapáleného prenasledovateľa kresťanov.
Toto Pavlovo falošné zapálenie sa prenieslo neskôr do cirkvi, kde mnohí muži neslúžili Bohu a Jeho Slovu, ale slúžili človeku a jeho slovu. Tak prichádzali ťažké prenasledovania ľudí, ktorí stáli na Božom slove, prenasledovanie čarodejníc, protireformačná vojenská odozva. To všetko je zapáčenie sa človeku a nie Bohu, pretože Boh od nás nič z tohto nevyžaduje. Pravda evanjelia ktorú Pavol bráni, sa nepáči ako ľuďom, tak aj vrchosti, ako aj nábožným židom.
Podobne ako keď Luther vystúpil proti nešvárom v cirkvi, nehľadel nato, aby sa zapáčil človeku, ale aby sa páčil Bohu, čo ho to stálo úsilia, námahy, skrývania, pretože akonáhle sa postavíte na Božie slovo, stojíte proti svetu a svet začne zúriť. A toto je vizitka dnešných cirkví a zborov, nad ktorými svet nezúri, dokonca ich svet prijíma, dostávajú priestor v médiách a oni nehovoria evanjelium, ale sa chcú zapáčiť ľuďom a tým sú pre ľudí prijateľnými. Ale akonáhle sa chce človek páčiť Bohu, stáva sa terčom a bude na neho strieľané zo všetkých uhlov. Preto Ježiš povedal:
J 15:20: “Keď prenasledovali mňa, budú prenasledovať aj vás; keď striehli na moje slovo, striehnuť budú aj na vaše.”
Svet striehne na Slovo kresťanov. Svet čaká, či slovo kresťana bude podrobené ľudskému úsudku, ľudskému svetonázoru, či sa slovo kresťana bude opierať výhradne na Boha. Ak sa tak stane, je kresťan podrobený kritike, posmechu, nenávisti, nevraživosti. A zase naopak – ak kresťan bude hájiť ľudské názory – pre svet bude nielen prijateľný, ale toto falošné slovo bude zvestované aj v médiách, aby zviedlo mnohých ľudí od Krista.
Ja som poznal kňazov v katolíckej cirkvi, ktorí sa dostali po určitú hranicu poznania Boha, pochopili že v Kristovi je spása, ale báli sa to hlásať, pretože museli byť tomuto falošnému systému cirkvi podriadení. Biskup by ich pokarhal, boli by stiahnutí a preškolení. Už tu musíme vidieť, ako je človek obmedzený v tejto inštitúcii so skratkou RKC. Ale Peter s Jánom sa obracajú, proti veľkému a niekoľko tisíc-ročnému systému židovskej viery a stavajú sa na stranu Boha. Preto pred židovskou radou prehlásili:
Sk 4:19: “Ale Peter a Ján odpovedali im takto: Súďte, či je spravodlivé pred Bohom poslúchať viac vás ako Boha!”
Postaviť sa za Slovo Boha vyžaduje obrovskú odvahu. Kňazi v RKC túto odvahu nemajú a majú tak dve cesty – buď si vyberú falošnú poslušnosť klamstva, alebo od tohto monštra odídu. Ale kam, keď cirkev ich kŕmi a šatí a oni nič nevedia robiť? Preto sa podriadia a žijú falošné životy a je len málo takých, ktorí skutočne opustia cirkev a vydajú sa Bohu na milosť a nemilosť.
Iné to nie je v žiadnej cirkvi, ktorá stojí na nejakých ľudských princípoch a učeniach. Pastor v cirkvi môže uveriť v Božiu silu zvrchovanosti, ale nemôže ju hlásať, lebo jeho denominácia sa stavia na stranu Arminiánsku. Buď ten pastor zaprie pravdu, bude si ju veriť podľa seba, alebo opustí túto denomináciu. Pohodlnejšie je zostať, pretože v zbore môže mať solídne hmotné zabezpečenie.
Inak to nie je ani so spravovaním webu. Ako často sám mám obavy napísať nejaký článok, ktorý viem, ako ľudí pobúri. Ako si ho vložím do zálohy, že sa k nemu neskôr vrátim. Ako dobre viem, že mi bude písať množstvo ľudí, prečo idem proti zaužívanému systému. A tu mi vždy sviecou toto Pavlovo slovo. Pravda je veľmi nepríjemná pre uši. Ale Peter nám hovorí rovnako, ako židovskej rade:
Sk 5:29: “Boha treba viac poslúchať ako ľudí!”
Nie je nič horšie ako kompromis, ako spájanie pravdy a klamstva. Koľké teológie sa vynašli a hlásajú sa ako pravda, ale ak ich položíme vedľa slova Boha, nemajú v sebe potenciál. Ako ťažko je dnes počuť pravé evanjelium o milosti. Ako veľa počúvame evanjelium o veľkosti človeka, o bôžikovi ktorý plače nad ľuďmi a ako málo počujeme o Zvrchovanom Bohu, ktorý má svoj presný plán, ktorý sa naplní tak, ako ho On ustanovil. Ako svet nenávidí evanjelium, ako kresťania nenávidia evanjelium, ako sa radi opájajú falošným evanjeliom, kde za nimi príde sám Boh s dobrým jedlom a silným vínom na zlatom podnose a ponúka človeku spásu, kde si muž či žena zaje, opije sa vínom a je potom na človeku, či Boha prijme alebo odmietne.
Toto nie je nič iné, ako služba dvom Pánom. Svetu, ľuďom – a Bohu. Ježiš sa nehnevá v Zjavení Jána ani tak na tých, ktorí sú chladní, ktorí opovrhujú evanjeliom, ktorí dokonca bojujú proti Kristovi – pretože to robia s jednoliatym srdcom. On sa hnevá na tých, ktorí hrajú na dve strany. Sú zbožní, hovoria o sebe že sú kresťania, no ich život je plný sveta a ich viera je vierou slabého vína, zmiešaného s vodou. Preto náš Pán hovorí:
Mt 6:24: “Nikto nemôže slúžiť dvom pánom; lebo buďto jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone.”
Nie je väčšieho pokrytca ako kresťana, ktorý hrá na dve strany. Chce slúžiť Bohu, ale páči sa mu svet aj s jeho radovánkami. Miluje zmyselnosť a tak nie je divu, že sa vynašlo spojenie – telesný kresťan. To je kresťan ktorý verí v Krista, ale si užíva sveta a preto je telesný. Nič také v biblii však nenájdeme. Písmo je čiernobiele – buď si biely alebo čierny – nič medzi tým.
Služba kresťana môže byť jedine taká, ktorá jasne hovorí pravdu! Aj málo kvasu nakvasí celé cesto, aj málo zlého učenia, prerazí dobré učenie. Preto musíme stáť na pravde a len pravde aj za cenu, že budeme za to trpieť. Pavol nám hovorí:
Ef 6:6: “Neslúžte len naoko ako tí, čo sa ľuďom chcú páčiť, ale ako služobníci Kristovi, ktorí z duše plnia vôľu Božiu.”
Modlite sa za náš web, aby sa nikdy neodklonil, aby sme hlásali pravé Slovo Boha. Pretože je ľahké odbočiť k ľudským vieram, ktoré sa zdajú ako kresťanské, ktoré veľa hovoria o Kristovi, ale svojou podstatou Ho popierajú.
Ďakujeme všetkým čitateľom…
1Te 2:4: “Ale ako nás Boh uznal za hodných a poveril zvestovať evanjelium, tak hovoríme – nie ako tí, ktorí sa chcú páčiť ľuďom, ale Bohu, ktorý skúma naše srdcia.”