Pokračovanie minulého článku

„Musíte sa znovu narodiť” (Ján 3, 7).

Zdá sa, že toto slovo nášho Pána Ježiša mnohých ľudí ľaká, ako ľakal Adama a Evu vytasený meč cheruba pred bránou raja (1Mojž 3, 24). Človek je zúfalý, pretože sa mu napriek najväčšiemu úsiliu nepodarilo zmeniť. Nové narodenie prichádza zhora, a nie je preto v moci stvorenia. Som ďaleko od toho, aby som zapieral alebo zahmlieval pravdu a poskytoval lacnú útechu. Otvorene priznávam, že znovuzrodenie je nadprirodzený jav a nemôže ho vykonať hriešnik. Asi by ti nepomohlo, keby som sa ti usiloval nezodpovedným spôsobom nahovoriť, aby si zavrhol alebo zabudol to, čo je nepochybne pravda.

Náš Pán v tej istej kapitole, v ktorej vyslovuje tento nekompromisný výrok, hovorí zreteľne aj o záchrane skrze vieru. Čítaj, prosím, celú tretiu kapitolu Evanjelia podľa Jána a nezastavuj sa len pri prvých vetách! V treťom verši sa píše:

„Ježiš mu odvetil: „Veru, veru hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie.”

Ale vo veršoch 14 a 15 čítame:

„A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj Syn človeka, aby každý veriaci mal v Ňom večný život.”

18. verš opakuje túto úžasnú zvesť úplne zreteľne:

„Kto verí v Neho, nebude odsúdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho.”

Každý čitateľ pochopí, že oba tieto výroky musia súhlasiť, nakoľko pochádzajú z jedných úst a sú napísané v tom istom Písme, inšpirovanom Bohom. Prečo by sme mali vidieť ťažkosti tam, kde žiadne nie sú? Keď podľa jedného slova platí, že len Boh môže dať to, čo je potrebné k záchrane, a podľa druhého, že Pán nás chce zachrániť, keď uveríme v Pána Ježiša, potom z toho jednoznačne vyplýva, že Pán tým, ktorí veria, dá všetko, čo je potrebné pre záchranu.

Pán Boh naozaj dá znovuzrodenie všetkým, ktorí uveria v Pána Ježiša. Ich viera je najistejším dôkazom toho, že sú skutočne znovuzrodení.

Dôverujme Pánu Ježišovi vo všetkých veciach, v ktorých my sami nemôžeme nič konať. Keby to spočívalo v našej moci, prečo by sme potom potrebovali očakávať na Neho? Našou vecou je veriť; Pánovou úlohou je stvoriť nás novými ľuďmi. On nechce veriť namiesto nás, a my nemáme za Neho konať dielo znovuzrodenia. Nám stačí poslúchať milostivého Pána Boha. Pánovou záležitosťou je vypôsobiť v nás znovuzrodenie. On, ktorý mohol ísť tak ďaleko, že za nás zomrel na kríži, môže a chce nám dať všetko, čo je potrebné k večnej istote.
„Správna premena srdca je však dielom Svätého Ducha.”

To je pravda, a nikdy o tom nepochybuj ani na to nezabudni. Pri našom prirodzenom narodení sú tajomstvá, z ktorých by nebolo vhodné snímať závoj. Ešte viac to platí o svätom pôsobení Božieho Ducha.

„Vietor veje, kam chce: čuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha” (Ján 3, 8).

Tajomné pôsobenie Svätého Ducha nemá viesť k tomu, aby sme sa zdráhali uveriť v Pána Ježiša, o ktorom práve tento Duch vydáva svedectvo. Keď sa niekomu prikáže, aby zasial pole a on to zanedbá, nemôže sa ospravedlňovať tým, že je zbytočné siať, ak Boh nedá semenám vyrásť. Nemôže zložiť ruky do lona a čakať, že skrytá Božia sila môže uskutočniť žatvu. Nikoho nebrzdí v práci veta:

„Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú stavitelia” (Ž 127, 1).

Nikto, kto verí v Pána Ježiša, nebude tvrdiť, že v ňom Svätý Duch nechce pôsobiť. Jeho viera je dôkazom toho, že Duch v jeho srdci už koná svoje dielo. Boh pôsobí skrze predzvedenie, ale ľudia nemajú preto sedieť so založenými rukami. Nikto sa nemôže pohybovať bez Božej moci, ktorá dáva život a silu. Mnohí predsa idú za svojimi obchodmi bez toho, že by sa pýtali, ako majú postupovať. Pán Boh, ktorý udeľuje život a riadi všetky cesty, nám udeľuje deň za dňom potrebnú silu. Tak je to aj s milosťou.

Robíme pokánie a veríme, hoci ani jedno nemôžeme, ak nás Pán k tomu neuschopnil. Oddeľujeme sa od hriechu a dôverujeme Pánu Ježišovi, aby sme potom zistili, že Boh v nás podľa svojho zaľúbenia pôsobí oboje, chcenie aj činenie (Fil 2, 13).

Mnohé pravdy sa ťažko dajú vyjadriť slovami, ale stanú sa v praxi celkom jednoduché, keď sme ich okúsili. Že hriešnik verí a že vieru v ňom pôsobí Svätý Duch, nie je protirečenie. Nerozumnosť môže ľudí zviesť, aby skomplikovali jednoduché veci, a tak sa ich duše dostávajú do nebezpečenstva.

V nebezpečenstve na mori nikto nebude váhať nastúpiť do záchranného člna len preto, že nepozná princíp ako funguje. Hladujúci sa nebude zdráhať jesť preto, že nerozumie procesu látkovej výmeny. Ak ty, môj čitateľ, chceš len vtedy veriť, keď porozumieš všetkým tajomstvám viery, nebudeš nikdy spasený. A ak sa dáš zdržiavať ťažkosťami, ktoré si sám vymýšľaš, aby si prijal od Pána a Spasiteľa odpustenie, zaslúžene zahynieš.