Mnohí ľudia sa nazdávajú, že svet je rozdelený na katolíkov a protestantov. Katolíci majú sviatostný systém, ktorý je ľudským vynálezom a protestanti majú bibliu, čím sa radia medzi ľudí spasených. Hovoria o spasení z viery. Ale čo obsahuje táto viera? Verím v Krista Pána, to mi stačí? Alebo je to tak, ako píše Pavol, kto by učil iné evanjelium, prekliaty jest, aj keby sám Anjel Gabriel zostúpil z neba?!

Sám dostávam otázky, prečo som odišiel k protestantom? Tu musím povedať, že sa neradím medzi protestantov, radím sa medzi kresťanov. Kresťanská viera je náukou Boha, daná od Krista, skrze Apoštolov, zapísaná v Božom slove – Biblii.

Základom kresťanskej viery je Kristus, čoby stavebný kameň. Základom viery je zvrchovanosť Boha, základom viery je milosť Božia, ktorú nezaslúžene Boh udelil hriešnikom a to tým, ktorých si sám vyhliadol. Táto náuka je jasne podaná v Písme, jasne prezentovaná Pavlom a cirkvou rannou. Správy o vyvolenom Božom ľude, ktorý bol vytrhnutý z pohanstva, nachádzame hneď v ranných spisoch prvotnej cirkvi ktoré sa nám zachovali. Pisatelia tých listov jasne učia, že kresťania dostali milosť od Boha, že sú vyvoleným rodom, že sú vyvoleným ľudom Božím, vytrhnutým z tohto zlého veku, zlého pokolenia.

Ga 1:3-4: “Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista, ktorý seba samého vydal za naše hriechy, aby nás podľa vôle Boha, Otca nášho, vytrhol z tohto zlého veku.”

Ranná cirkev to inak ani nechápala. Každý kresťan sa radoval, že dostal milosť, že mu bola udelená spása, na ktorú nemal žiaden nárok. Kresťan rannej cirkvi dobre vedel, že je len na Bohu komu spásu udelí. Vtedy neexistovala humanistická myšlienka, že je na človeku, či prijme evanjelium. Všetci kresťania dobre vedeli, že iba Boh dáva spásu a pridáva nových ľudí do svojho ovčinca:

Sk 2:47: “(Veriaci) chválili Boha a boli obľúbení u všetkého ľudu. A Pán pridával na každý deň tých, ktorí boli zachránení.”

No už tu vidíme falošných kresťanov, ktorí vošli do cirkvi nie cez dvere, ktoré v podobenstve zastupuje sám Pán Ježiš Kristus, ale preliezajú ohradu a klamú vyvolený Boží ľud. Pán Ježiš to predpovedal, že takýto ľudia prídu do cirkvi a celú ju rozložia.

J 10:1: “Veru, veru vám hovorím: Kto nevchádza do ovčinca dvermi (Kristus), ale inokade prelieza, je zlodej a lotor.”

Boh nešetrí ľuďmi, ktorí majú v ústach meno Pána Ježiša Krista, ktorí o Ňom pekne hovoria a kážu, ale ich srdce je ďaleko od neho. Prečo? Lebo si vieru uchvátili, votreli sa do Božieho ľudu so sebeckými zámermi, aby boli dôležití, aby uchvátili moc, zmenili učenie cirkvi, postavili si vlastné pomníky slávy, vytvorili úradky. Bohom obrátený kresťan naopak nemá mocenské ciele, netúži a nebaží po statkoch a vodcovstve, nenárokuje si na čestné miesta, odmieta vytváranie mocenských úradov v cirkvi. Zachránený kresťan vie, že má byť sluhom:

Mt 20:26-27: “Medzi vami to tak nebude, ale kto by sa medzi vami chcel stať veľkým, bude vaším služobníkom, a kto by sa medzi vami chcel stať prvým, bude vaším sluhom.”

Keď pozrieme na dnešné náboženské cirkvi, obrovské kolosy, musíme sa chytať za hlavu. Tento verš je presným opakom toho, ako vyzerá kresťanský svet. Náboženské cirkvi si vytvorili úrady, ktoré sú nedotknuteľné, postavili do nich hriešnych ľudí, ktorí nie sú obrátení a títo ľudia spravujú impérium nespasených oviec, ktoré vedú po bludnej ceste. Miesto služby svetu, sa stali títo mocipáni otrokármi s bičom, kde vysielajú povely a rozkazy, pritom sami nezachovávajú to, čo hlásajú.

Mt 23:3-4: “Čokoľvek by vám hovorili, konajte a zachovávajte, ale podľa ich skutkov nerobte, lebo hovoria a nekonajú, zväzujú ťažké bremená a nakladajú ľuďom na plecia, ale sami nechcú ich pohnúť ani prstom.”

Nie je divu, že Boh zoslal ťažké tresty na tieto cirkvi, kde ich cestu a smerovanie nechal na nich, preto sa vybrali trasou ktorá sa prieči Bohu a Jeho slovu. Zavrhli Písmo, zavrhli Božie slovo, prekliali ho a vynašli vlastné učenie, postavené na zjaveniach, tradícii, zázrakoch, ktoré majú démonské pozadie na zvedenie mnohých:

Mt 15:6: “Takto ste kvôli svojej tradícii zbavili platnosti Božie slovo.”

Cirkev stráca postupne svoju silu a moc zarovno s tým, ako odchádza od Božieho slova. Už ranná cirkev číta heretické spisy, napríklad zjavenie Hermovho pastiera, ktoré sa čítavalo v cirkvi, keď nahradzovalo Božie slovo. Už tu vidíme, ako diabol koná divy a zázraky, aby sa rovnal Bohu a zvádza Boží vyvolený ľud. Diabol koná podobné divy tým Božím. Darmo sa nehovorí, že je Božou opicou, ktorá Boha kopíruje.

Jedna pani mi napísala, že existuje veľa eucharistických zázrakov, preto je nebezpečné sa stavať proti nim. Toto je viera v zjavenia a zázraky. Málokto si uvedomuje, že diabol dokáže veľmi dlho držať krok s Božími divmi a my to krásne vidíme, ako sa to udialo v Egypte. Mojžiš konal divy a zázraky, no Egyptskí zaklínači, do určitého stupňa, dokázali držať s Mojžišom krok – lepšie povedané – so samotným Bohom, ktorý zázraky konal.

Ex 8:3: “Nato urobili takisto svojím tajným umením aj zaklínači a žaby vystúpili na Egypt.”

Aká je to viera, ktorá nestojí na Božom slove, ale stojí na zázrakoch, zjaveniach a divoch? Na vyliečeniach z vody, na svedectvách padlých ľudí – vizionárov? Znakom tohto falošného smeru, ktoré má nálepku – kresťanstvo – potom vznikajú predpovede konca sveta, udalostí ktoré sa vraj udejú. Boh diablovi odkryje niektoré body budúcnosti a ten zloduch hneď koná, keď predpovedá v mene Boha tieto udalosti, s katastrofickými dopadmi a to na presné roky. Tak katolíci očakávali v roku 2017 veľké veci, pretože išlo o sto rokov od zjavenia Panny Márie vo Fatime.

Toto má byť viera kresťana, ktorý má Pána Ježiša Krista? Ktorý má jasné učenie Apoštolov a to zapísané priamo v Písme? Nie sú tieto veci sto krát horšie ako bol Hermov pastier, ktorého neskôr na chválu Boha, cirkev úplne odstránila?

Cirkev ranná upadla postupne do bludov, rýchlosť to nabralo po roku 300, kedy sa kresťanstvo stalo štátnym náboženstvom Ríma. Rímski neobrátení pohania sa stali zo dňa na deň kresťanmi a čo si priniesli zo sebou do cirkvi boli povery, čarodejníctva, okultizmus. Je dnes v cirkvi iná doba?

Vari sa kresťania nezaoberajú horoskopmi, nechodia k veštcom, neveria na zjavenia a zázraky? A to všetko na úkor Boha a Jeho slova? Či náš Pán nepredpovedá takúto dobu, keď sa takto bude veriť? Či nehovorí, že príde mnoho falošných učiteľov, ktorí budú hovoriť, že majú správy od Boha, či nebudú konať divy a tým zvedú kresťanov na falošnú cestu?

Pán Ježiš povedal, že všetci by boli zvedení, ale On pred svojim druhým príchodom skráti tie dni! Tí ktorí veria v Pána, ničomu inému veriť nemôžu, len a len sa obracať na Boha a Jeho Syna a povedať to, čo nás Pán naučil – ničomu mimo Slovo Boha NEVERTE!

Mk 13:20-21: “Ale pre vyvolených, ktorých si vyvolil, skrátil tie dni. A keby vám vtedy niekto povedal: Ajhľa, tu je Kristus! (zjavenie) alebo: Ajhľa, tam je! – neverte.

Mnohí falošní proroci budú toto konať zo svojho presvedčenia, budú si myslieť, že to čo hlásajú je správne, lebo počuli, videli niečo – ale Pán všetkých nazýva falošnými, ak nestoja na Jeho Slove:

Mk 13:22: “Lebo povstanú falošní kristovia a falošní proroci a budú robiť znamenia a zázraky, aby zviedli, ak možno, vyvolených.”

Určite bude o zjaveniach článok, do podrobností, čo sa to dnes deje v cirkvách tohto sveta. Podstata tohto všetkého je v jednom – cirkvi odišli od Slova Boha a preto upadli do temných zjavení, ktoré sa tvária ako zjavenia svetla a tak stratili kresťanskú vieru. Ich viera je podobná viere šamanov, ktorí rovnako konajú mnohé divy, vyvolávajú duchov zomrelých, liečia nevyliečiteľné prípady. Celý pád cirkvi nastal v momente, kedy odhodila slovo Boha a postavila sa niečo iného, čo má buď základ v človekovi a jeho učení – tradícii, alebo v temných silách zjavení.

Protestantizmus

Cirkev v stredoveku žila z rozprávok a strašení, Božie slovo absolútne nepoznala, bolo zakázané ho čítať, takže ho nepoznali ani duchovní. Iba ak vybrané verše, ktoré boli vytrhnuté často z kontextu, s poznámkami nejakého učenca, ktorý často slovo Boha prekrútil tak, ako si sám myslel.

Cirkev ranná, ktorá sa spriahla s Rímom, stratila evanjelium, stratila zvrchovanosť Boha, stratila vieru vo vyvolenie. Z mocného Boha si vytvorila bôžika, ktorý bol zmesou Boha biblického a bôžika pohanského. Pán si však svoje vyvolené nádoby strážil a preto v dejinách cirkvi vystupujú cirkevní otcovia, ktorí sa snažia vieru brániť, vidia zmätok ktorý do cirkvi vošiel, veľmi dobre vedia, že toto smerovanie cirkev položí na kolená.

Boh si v tomto chaotickom období povoláva vynikajúceho mysliteľa a rečníka, Augustína. Ten začne študovať Písmo a Boh mu otvára oči. Okrem opakovania kresťanskej viery, ktorá zostala po úpadku cirkvi, znovu objavuje učenie o milosti, o zvrchovanosti Boha, o spáse len skrze vieru. Objavuje Pavla a jeho evanjelium. Toto je svetlý bod kresťanstva.

Ak sa pozrieme na východnú cirkev, tá pod vplyvom východných náboženstiev medzi ktorými žila, padá pod vieru v to, že človek sa môže stať dokonalým a preto stavia prvé kláštory na spôsob buddhistických. Tu hľadajú mnísi – len ťažko rozoznateľní od buddhistických mníchov – dokonalosť, ktorá má s buddhizmom spoločnú myšlienku – telo je nič, treba ho umŕtviť a tak prísť  – kresťania do raja – buddhisti do Nirvány. Kláštory a myšlienky o dokonalosti sa prenášajú aj na západ a tu sa prakticky cirkev stavia na svoje skutky, miesto postavenia sa na milosť Boha.

Ale Augustín pod Božou rukou objavuje niečo, čo sa prieči týmto pohľadom – spoznáva totálnu skazenosť človeka, spasenie len z milosti Božej, vieru ktorá je darom, zvrchovanosť Boha, vyvolenie svojho malého stádočka. Augustín si zúfa, keď hľadí do kresťanského sveta preto narieka, že iba veľmi málo ľudí bude spasených, lebo na nich nevidí znaky skutočného kresťana.

Azda aj preto Augustín nepochopiteľne súčasne rozvíja učenie o sviatostiach, akoby chcel veriť, že ľudia by mohli azda aj takto nejako prísť ku spáse, keď sa Boh nad nimi zľutuje, skrze cirkevný systém. Augustín sám zachováva potešiteľné učenie o vyvolení do konca života a učí aj svojich blízkych žiakov, aby ho zachovávali, lebo cirkev ho neprijme.

Toto je Augustínova achilova päta. On chápe, že Kristus ustanovil cirkev, vidí že v cirkvi je veľa zlého, že je tam málo spasených ľudí a tak sa dostáva medzi dva kamene. Ľudskú tradíciu cirkevnú, ktorej sa poddáva, na druhej strane chápe Slovo Boha, ktoré neberie tradíciu absolútne v úvahu. Augustín volil kompromis, kde zachoval tradíciu, na druhej strane stál na Božom slove pevne zakorenený. Je to problém tej doby, že iba jeden človek v celom kresťanskom svete, sa postavil na stranu Božieho slova. Ak by bolo v tom čase viac Augustínov, jeden druhého by upozornili na chyby a kresťanstvo by sa vrátilo do starých dobrých koľají.

Vieme ako sám apoštol Peter blúdil, ale bol tu Pavol a ten ho verejne pokarhal a zmienil sa o tom aj vo svojich listoch. Augustínova doba nemala dvanástich apoštolov, Augustín bol sám, napriek tomu objavil učenie, ktoré učil Pavol a ktoré až reformácia opäť z milosti Božej odokryla.

Boh keď si vyvolil Luthera za svoju nádobu, poslal ho k Augustiánom. Luther sa naučil všetky jazyky k tomu, aby mohol neskôr študovať a potom aj prekladať bibliu. Boh mu dal dar učenlivosti napriek tomu, že nepochádzal z urodzenej rodiny, až sa stal Doktorom katolíckej teológie. A tu sa zoznamuje s Písmom a hľadá v cirkevných otcoch. Jeho výhoda je vynikajúca latinčina. V tomto jazyku boli zachované všetky diela ranných otcov a Luther sa zoznamuje s učením samotného zakladateľa jeho rádu – Augustínom. Porovnáva jeho učenie s Písmom a prichádza k základným kameňom Pavlovho evanjelia – skazenosť človeka hriechom, zvlášť v duchovnej oblasti je človek totálne mŕtvy, spasenie len z milosti, ktorú udeľuje Boh komu chce, zvrchovanosť Boha, objavuje jeho nekonečnú láska k svojmu ľudu, Božie vyvolenie. Napíše svoje najlepšie dielo na obranu viery proti Erazmusovi – o neslobodnej vôli. Luther znovu objavuje rovnako ako Augustín – Pavlovo evanjelium.

Lutherova pozícia je ale odlišná od Augustínovej. On si najprv myslel, že tak ako Augustín napravil cirkev vo svojom čase, že on to dokáže urobiť v čase konca stredoveku. Luther nešiel najprv proti cirkvi, nekonal nijako inak, ako Augustín vo svojej dobe. Ibaže cirkev v dobe Augustína ešte bola ako tak poddajná a dala sa formovať – tiež do určitej výšky. No cirkev ktorá už v stredoveku držala pevne mocenské ciele, taká poddajná a formovateľná nielenže nebola – ona sa postavila jasne proti kresťanskej viere. Potvrdila do Tridentským koncilom, ktorý prakticky katolícku cirkev zbavil titulu – cirkev. Tu vzniklo nové Rímske náboženstvo, tak odlišné od kresťanstva a skutočnej viery. Nie je divu, že táto cirkev stojí podnes na zjaveniach, vidinách, zázrakoch a je ďaleko vzdialená od slova Boha. Paradoxom je to, že keď táto cirkev niečo vyhlási, čo sa zjavne prieči slovu Boha, temné mocnosti jej to cez znamenia potvrdia. Tým sa hlbšie a hlbšie prepadáva, pritom sa naopak nazdáva, že zjavenia o potvrdení bludov sú znamením od Boha. Vráťme sa naspäť.

Luther bol postavený do do pozície – buď, alebo. Buď sa postaví na Božie slovo, ako to urobil Augustín, keď ho cirkev rešpektovala, alebo sa poddá bludným učeniam ľudským, ktoré v cirkvi boli, ale bude ticho, bude trpieť katolícke učenie, pritom si veriť sám tak, ako Píše Božie slovo. Druhá možnosť je nemožná. Každý obrátený kresťan to zažil. Ak uveril v Krista, nemohol zostať v cirkvi, ktorá popiera Božie slovo a veriť si podľa seba. Mnohí kresťania to skúšali, ale tu ide o vytrhnutie od Boha, svojho ľudu z Egypta. Opustiť nádheru cirkvi a odísť na púšť, kde je iba Boh a piesok. 

Luther musel zvoliť možnosť, postaviť sa na Slovo Boha. Odozva cirkvi bola jasná – buď odvolať slovo Boha, alebo byť vylúčený. Luther volí druhú možnosť. Každý obrátený človek by toto volil. Naopak neobrátený človek nechápe, prečo tak Luther konal, prečo cirkev týmto jeho zásahom musela byť rozdelená.

Augustín to nemal až také zlé vo svojom čase. On slobodne o Božom vyvolení písal, nikto ho z cirkvi nevylúčil, i keď mnohým to nevoňalo. Čo však vtedajšia cirkev priznala, bolo učenie o skazenosti človeka, milosti a viere. Až dva koncily toto učenie Augustína odobrili, až postupne upadalo do zabudnutia, cirkev dnes hovorí o omyloch Augustína. Ak sa povie – vyvolenie – cirkev hovorí o kontroverzii Augustína.

Prišla reformácia. Reformácia nebola prakticky nič iné, ako postavenie sa na Augustínovo učenie, ktoré odhaľuje Pavla. Prichádzajú mnohí Bohom poslaní ľudia, ktorí pochopili evanjelium vďaka milosti Božej. Po Lutherovi prichádza Kalvín, čoby človek, ktorý sa ešte jasnejšie ako Luther postavil na Písmo. Luther polemizoval s mnohými článkami viery, zvlášť s vyvolením, ktoré dobre videl a chápal, hľadal východisko ako to vyložiť, čím sa to stalo nie úplne jasným. Nie že by Luther popieral toto učenie. Kalvín bol veľmi nekompromisný a zachoval slovo tak, ako stojí v biblii. Neokúňal sa, nevymýšľal, ale jasne vyložil veci tak, ako sú zapísané. Kalvínovo učenie pritom nie je nič iného, ako učenie samotného Pavla. Preto je tak nenávidené nielen svetom, ako neprispôsobivé a netolerantné, ale aj katolíkmi a mnohými protestantskými denomináciami.

Reformácia prináša aj niečo nové do sveta, čo nie je moc chvályhodné. Ľudia rovnako neobrátení, ako vedenie vtedajšej katolíckej cirkvi, vstupujú medzi protestantov doslova z protestu, často učení jedinci, kopírujú reformačné myšlienky, ktorým ale sami nerozumejú. Tak vzniká veľmi rýchlo množstvo smerov reformácie, množstvo denominácií, ktoré strácajú myšlienky  – Pavlovsko – Augustínsko -Lutherovo Kavlínovej cesty. Ide tu o jasné svojvoľníctvo, kde sa odhadzuje všetko – vrátane cirkvi, ktorá konala pod rukou Ducha Svätého – a začína sa prakticky od nuly, podľa chúťok reformátorov a učiteľov.

Tak nastáva úpadok reformácie už hneď na začiatku. Ak budeme rozjímať o tom, prečo cirkev v každom čase padla, prečo padol Izrael, prečo sa protestantizmus vydal na cestu širokú, odpoveď je jedna – odpadli od Slova Boha, prekrútili Slovo Boha, nahradili slovo Boha, slovom ľudským – čo sa volá – tradícia.

Už Augustín urobil chybu, keď sa nepostavil jasne a nekompromisne za Božie zvrchované vyvolenie svojho ľudu, ako to učil Pavol. Kázal toto učenie zachovať, aj ho zapísal, ale nebolo to mierené pre celú cirkev. Augustín mal strach, že cirkev toto učenie neprijme, čo sa aj stalo. Ak by Augustín nekompromisne s týmto učením vystúpil, ako s jasným učením Pavla, možno by bol sám vyobcovaný, alebo by cirkev rozdelil ako Luther. Kompromis ktorý Augustín zvolil, síce cirkev zachoval v jednote, no cirkev každým storočím upadala do väčších a väčších do bludov, vďaka zlému učeniu, ktoré sa z roka na rok odkláňalo od Božieho slova.

V protestantizme je mnoho neobrátených ľudí, mnoho neobrátených vodcov zborov, pastorov, farárov. Inak tomu nebolo v čase reformácie a krátko po nej. Neobrátený človek, je nepriateľom Boha a je jedno v akej forme – od radikálnej, až po veľmi jemnú. Mnohí ľudia preto vyzerajú ako kresťania, ale nimi nie sú. Veria v články všeobecnej kresťanskej viery, ale veľmi ťažko rozdýchavajú články o Božej suverenite, proti ktorej sa postavia. Milovať Boha áno – ale iba odtiaľ potiaľ.

1J 2:19: “Spomedzi nás vyšli, ale neboli z nás. Veď keby boli bývali z nás, zostali by s nami; ale (odpadli), aby sa ukázalo, že nie všetci sú z nás.”

Celou alfou a omegou kresťanskej viery je zachovanie evanjelia ktoré Pavol učil. Ak by učil niekto inak evanjelium, nech je prekliaty, to nám Pavol prízvukuje:

Ga 1:8: “Ale keby sme aj my, alebo keby vám anjel z neba zvestoval (iné) evanjelium miesto toho, ktoré sme vám my zvestovali, – nech je prekliaty!”

Čo je základom Pavlovho evanjelia? Zhrňme si to:

– Človek je duchovne mŕtvy, je skazený hriechom, že je neschopný milovať Boha
– Boh sa rozhodol spasiť svoj vyvolený ľud, podľa svojej ľubovôle
– Poslal svojho Syna Ježiša Krista na svet, ktorý za tento vyvolený ľud zomrel na kríži
– Boh dáva z milosti dar viery v Jeho Syna tým, ktorých si vyvolil ešte pred založením sveta
– Vyvolení kresťania, z milosti a len z milosti Božej uverili, preto budú viesť sväté životy
– Napriek mnohým skúškam a pádom, Boh zachová svoj ľud tak, aby dobehol beh viery až do konca. Nie beh skutkov, ale beh pravej viery.
– Boh je absolútne zvrchovaný vládca sveta, má má svoj presný plán, v ktorom sú zahrnuté všetky okolnosti jednotlivcov, ich rozhodnutia a výbery slobodnej voľby.

Toto je učenie, na ktorom cirkev rástla. Pozrite sa na učenie vo svojich cirkvách a denomináciách, či sa od tohto jasného učenia neodklonili. Ak áno, je v týchto zboroch a kostoloch, evanjelium vyprázdnené a prekliate. Bude nahradené módou tohto sveta, modernými prvkami, modernou hudbou, modernou evanjelizáciou, no miesto rastu zborov, prichádza ich úpadok.

Keď si čítame listy biskupa Klementa, ktorý bol v Ríme, myslím že štvrtým biskupom po Petrovi, píše o kresťanoch, ako o vyvolenom Božom ľude, ako o tých, ktorých Boh vytrhol, stádočko ktoré je Bohom vyvolené a milované a cituje mnohé starozmluvné texty, ktoré v tomto duchu ukazujú na Izrael. Cirkev vtedy dobre vedela, čo tieto Pavlove slová v listoch Klementa znamenajú. V týchto ranných spisoch nenájdeme ani len náznak toho, že by to bol človek, kto má prijať Krista a jeho evanjelium, ale že je to Boh, ktorý si vyvolil svoj ovčinec o ktorý sa stará a prevádza ho skúškami na tejto zemi.

Čo učia dnešné protestantské cirkvi? Neprikláňajú sa k modelu pelagianizmu, alebo miernejšie s semi-pelagianizmu? Kde nie Boh je tak podstatný k našej spáse, ale sme to my, ktorí ju máme prijať napriek tomu, že nemáme na to potenciál?

Existujú vôbec vo vašom okolí zbory, ktoré by sa jasne postavili na Slovo Boha? Ak sa budete zastávať tohto učenia, ste nepriateľom sveta, ste neprispôsobiví, ste netolerantný. Boh ktorého hlásate je iný Boh, ako je hlásaný už celé stáročia cirkvami s nálepkou – kresťanské. Preto je tak málo hlásateľov pravého evanjelia a pravej viery. Evanjelium stráca silu, ak neukazujeme na Boha, nielen ako pôvodcu evanjelia, ale aj ako Toho, kto volá svoj ľud k evanjeliu a kto aj tento ľud zachová. Boh má svoje cesty a stačí na obrátenie a hľadanie Boha aj viera všeobecná, ktorú rok čo rok cirkvi hlásajú a to:

– Narodenie Krista
– Umučenie a ukrižovanie
– Zmŕtvychvstanie

Tieto tri veci sú plne pravdivé, ale čo to dá pohanovi? On nebude vedieť prečo sa toto stalo? Chýba tu učenie o totálnej hriešnosti človeka, ktorý je zlý a špatný v tom najhlbšom bytí – v srdci. Ak si väčšina ľudstva myslí, že je na tom dobre, že sú dobrí sami vo svojich očiach – načo by im bol potrebný Kristus?

Mnohí ľudia preto Krista chápu ako barličku, ako Aladina, na ktorého zapískajú iba keď je zle. Nechápu podstatu svojej hriešnosti, ako ju učil Pavol, Augustín, ranná reformácia. Ak človek nie je v srdci usvedčený z toho, že nič nemôže pre seba urobiť aby vošiel do neba, že jedinou cestou je Kristus a viera v Neho, spoľahnutie sa na Neho, odovzdanie sa Mu pretože sme uznali, že nič v nás nie je dobré – Krista nebude potrebovať. Alebo sa bude spoliehať na Krista a sám na seba. Niečo ja, niečo Kristus. Toto je podstatne iné evanjelium.

Až obrátený kresťan pochopí, že ho Boh vedie svojou mocnou rukou, že mu dáva spásu, že ho utvrdzuje v istote, pretože sa mu dáva poznať, že je jeho milujúci Otec. Človek sa pozrie dozadu a vidí Božiu pravicu na ceste duchovnej, ako ho viedla. Bude plesať a radovať sa, lebo je skutočným kresťanom, vyvolenou nádobou. Prijal z viery milosť, nie sám zo seba a chápe, že len Boh ho dokáže priviesť do neba. Aj tie skutky viery mu Boh dopredu daruje:

1S 2:9: “On chráni nohy svojich zbožných, no hriešni vo tme zahynú; lebo nie vlastnou silou je človek mocný.”

Je to Boh, kto dáva svojmu ľudu večný život a nie je sily, ktorá by vyvolených vytrhla z ruky Boha.

J 10:28: “Ja im dávam večný život, a nezahynú naveky, a nikto mi ich nevytrhne z ruky.”

Boh si zachoval aj dnes len hŕstku svojho ľudu. Mnohí odpadli a odpadávajú aj naďalej. Prídu tak ťažké dni pred koncom sveta, že by odpadli všetci, ale Boh kvôli svojmu ľudu bude skracovať dni, aby nastal rýchlejšie koniec sveta, žeby bol vyvolený ľud zachovaný a neodpadol aj on.

Protestantizmus dnes v drvivej väčšine odpadol od Pavlovho učenia, učenia rannej reformácie. Opäť musíme povedať, že sa to stalo preto, lebo protestanti nejasne začali vykladať Slovo Boha, čítali čo tam je napísané a špekulovali nad tým, ako to vtesnať do svojej ľudskej teológie. To je rovnaký pád ako v katolicizme, kde Božie slovo bolo totálne zdevastované.

Tu je celý problém, celá hrana na ktorej sa láme svetlo poznania. Či sme zachovali slovo Boha tak, ako je v Písme, alebo sme sa utiekli k slovu ľudskému, čo sa volá tradícia, alebo sme Božie slovo prekrútili, vyložili v humanistickom kabáte, spochybnili. Všetko závisí od nášho prístupu k biblii. Protestanti aj keď stoja na biblii, ktorá je ich prameňom, predsa sa vyhýbajú stĺpom viery, hlavným doktrínam, ktoré Pavol hlásal.

Nedávno mi písala jedna žena z Čiech, ako odišla z RKC, k česko-bratskej cirkvi a tam zistila, že oni veria v spásu ateistov, ktorí konajú dobro. Napriek tomu že táto cirkev má všetky reformačné vyznania – Helvétske, Heildeberský katechizmus, Augsburské vyznanie – tieto vyznania týmto popiera. Toto je osud protestantov. Majú správne učenie, ale bez Božej milosti obrátenia, sú rovnako slepí ako zvyšok sveta.

Takéto liberálne myšlienky novoveku, nájdeme v každej denominácii a cirkvi. Nikto dnes nerešpektuje Dortskú synodu, ktorá bola posledným skutočným kresťanským koncilom, ktorý bránil hlavné zásady kresťanskej viery, proti novej vlne v protestantizme – Arminianizmu, ktorý preniesol spásu od Boha, smerom k človeku, ako sa to udiali u katolíkov. Ten istý duch temna ničí zdravé učenia, len má iný kabát.

Rovnako nebezpečné sú aj sekty, ktoré nerešpektujú kresťanské učenie cirkvi, keď ešte bola vedená Duchom Svätým. Tak Jehovisti popierajú Trojicu, Kristus je pre nich len človek. Ako ľahko bez Ducha Svätého človek zablúdi.

Stav kresťanstva vo svete je v katastrofálnom stave. Úpadok, odpad od viery, odklon od Pavlovej viery, humanizácia, prispôsobenie sa svetu, hlásanie nič nehovoriaceho evanjelia prostriedkami, ktoré majú človeka pritiahnuť zmyslami ku Kristovi. Ak nezachováme Pavlovo učenie, ktoré je vyššie okrajovo opísané v siedmych bodoch, zídeme na širokú cestu zásluh, skutkov a spoliehaní sa na seba. Lutherov odkaz, Kalvínov odkaz, Spurgeonov odkaz a mnohých ďalších, je iba vyblednutou spomienkou.

Napriek tomu si Boh zachováva svoje malé stádočko. Ak sa pozrieme na Slovensko a Čechy, je tu iba málo skutočných zborov, ktoré hlásajú Pavla. Obrátení kresťania chodia spolu s neobrátenými ľuďmi do zborov, kde káže neobrátený pastor.

Ak sa pozrieme do USA, ktoré bolo postavené na reformovanej teológii, iba hŕstka kazateľov zachováva Božie slovo tak ako je, neodkláňa sa naľavo ani napravo a to je krajina veľká. Väčšina kazateľov a ich cirkví, je odklonených od evanjelia.

Boh napriek tomu si svoj ľud zachováva. Verím že aj tento článok si Boh môže použiť pre tých, ktorí stoja nejasne na viere, vo svojom zbore sa im nepozdáva čo sa vyučuje, aby sa postavili na slovo Boha nekompromisne a neuhýbali. Bude to bolieť, pretože toto je viera, ktorú svet nerád počúva.

Diablovi bolo lepšie, nech verí celá Rímska ríša v Krista, ktorého učenie on sám zdeformuje, ako keď verila hŕstka veriacich rannej cirkvi a hlásala pravé evanjelium milosti. Evanjelium ktoré svet – vrátane cirkví – nenávidí, nie je ľudské evanjelium, nie je ľudský výklad, ale je Božie:

Ga 1:11: “A oznamujem vám, bratia, že evanjelium, ktoré som zvestoval, nie je podľa človeka.”

Ak je človek Boží, vie rozoznať čo je z Boha a čo nie je. Vie sa postaviť jasne na Slovo a brániť Ho. Dostáva to isté učenie, aké poznala ranná cirkev a nikto ho nemusí nejako extra vyučovať. Len je potrebné v ňom zostať a zachovať ho.

1J 2:27: “A vy ani nepotrebujete, aby vás niekto učil; veď pomazanie, ktoré ste prijali od Neho, zostáva vo vás; ale ako vás Jeho pomazanie učí o všetkom – a ono je pravdivé, a nie lož – a ako vás naučilo, v tom zostávajte!

Zostať v Pavlovom evanjeliu a zachovať ho…

Amen…