Vedeli by ste odpovedať na jednoduchú otázku – čo je to evanjelium? Keď som odchádzal z katolíckej cirkvi, položil som túto otázku jednej katolíčke. Nevedela mi odpovedať, pretože jej to nikto nikdy v tejto cirkvi nepovedal. Samotní kňazi evanjelium totiž nepoznajú. Denno denne človek v kostoloch počúva o Kristovi, o spáse, o večnom živote, ale nikto nevie odpovedať na jednoduchú otázku – čo je to evanjelium?

Ľudia v kostoloch a zboroch počúvajú, že majú veriť v Ježiša, k tomu pridajú mnohé ľudské prvky, čo a ako konať, ako sa zapáčiť Bohu – ale čo je evanjelium? Jeden teológ povedal, že evanjelium je tak jednoduché, že ho pochopí aj malé dieťa. Na druhej strane je tak hlboké, že žiaden teológ nemôže vyčerpať jeho obsah.

Čo je teda evanjelium? Pozrime sa nato a porovnajme, či vôbec poznáme evanjelium, či ho učí môj zbor, moja cirkev?! Ak nie – na čom vlastne takáto cirkev stojí?

Evanjelium je absolútnym základom všetkého, čo kresťan verí a jadrom toho, prečo vlastne kresťanom je.

Problém je aj opačný. Mnohí ľudia rovnako nedokážu povedať, čo evanjelium nie je. Ak by totiž museli odpovedať na túto otázku, tak prídu nato, že ich cirkev či zbor, evanjelium neučí. Ak je to tak, na čom stojí ich viera, bez ktorej nie je možné sa páčiť Bohu, bez ktorej nie je možná spása?!

Ak nevieme, čo je evanjelium, sme zo všetkých ľudí na svete, najviac klamaní. Ak niekto koná hriech, kradne, podvádza, zarába si sexom – vie prečo to robí – pre zisk. Ale človek, ktorý si hovorí kresťan, nepozná evanjelium, napriek tomu že chodí do kostola alebo zboru – je najviac klamaným človekom, pretože nepozná tým pádom pravdu. A problém pokračuje. Ježiš mu dáva za úlohu, aby hlásal evanjelium, ale ako to môže robiť, keď ho sám nepozná?

Lebo ak nemôžeme vysvetliť evanjelium, nemôžeme evanjelium hlásať, aby boli hriešnici spasení, tak aj my v skutočnosti nemôžeme byť zachránení.

V dnešnej dobe je nespočetné množstvo falošných evanjelií vo vnútri i mimo cirkvi. Veľa z toho, čo je v kresťanskej televízii a na regáloch kníhkupectiev, evanjelium zakrýva, prekrýva, čím sa stáva iným evanjeliom, ktoré vôbec evanjeliom nie je.

Keďže Satan nemôže evanjelium zničiť, ako napísal JC Ryle, “príliš často neutralizoval evanjelium – pridaním nových prvkov, odčítaním alebo nahradením pravdy.”

Je veľmi dôležité, aby sme pochopili, že ak kazateľ hovorí o Ježišovi, o kríži a nebi, to neznamená, že kázal evanjelium. A práve preto, že na každom rohu je budova kostola, neznamená to, že evanjelium je kázané na každom rohu.

Čo je teda evanjelium?

Vo svojej podstate je evanjelium novinou, dobrou novinou, dobrou zvesťou. Je dobrou správou o tom, čo náš milovaný Boh zo svojho milosrdenstva, dosiahol pre svoj ľud. Boh Otec posiela Svojho Syna Ježiša Krista, Boha vteleného – aby žil, sto percentným životom na tejto hriechom poznačenej zemi, aby nespáchal ani jeden hriech, tak naplnil Boží zákon a obetoval sa vlastnou smrťou za naše hriechy, aby uspokojil Boží hnev, ktorý bol proti nám namierený. Bez tejto obety, by všetci ľudia bez rozdielu skončili v pekle. Ale práve obetou Syna Božieho, priťahuje Boh svoj ľud k sebe, prebúdza duše duchovne mŕtvych ľudí znovuzrodením, v moci Ducha Svätého.

Je to víťazné oznámenie pre celý vesmír – Boh zachraňuje odsúdencov na smrť – hriešnikov.

A napriek tomu, že sám Ježiš vyzýva ľudí, aby vzali svoj kríž na plecia a nasledovali Ho, aby činili pokánie, aby verili, aby zapierali samých seba, aby dodržiavali prikázania – všetko sú to dobré a potrebné veci, ktoré priamo nasledujú po uverení – ale samo o sebe nie sú evanjeliom, nie sú dobrou správou o tom, ktorú Ježiš pre svoj ľud dosiahol.

Evanjelium nie je naše predvolanie pred Boží trón, aby sme viac a tvrdšie pracovali na dosiahnutí Boha, ale je to veľké posolstvo toho, ako sám Boh pracoval na všetkom, ohľadom spásy človeka. Evanjelium nie je synkretizmus, kde spolupracuje človek s Bohom. Evanjelium je len a len o Božej práci pre nás.

Evanjelium je dobrá správa, dobré posolstvo, nie je to dobrá rada, dobré doporučenie, ako zachrániť sám seba skutkami a veľkými výkonmi. Evanjelium je o veľkom Bohu a malom človeku, kde Veľký Boh vykonal našu spásu od A po Z, a my sme tí nehodní, ktorým táto spása bola darovaná z milosti. Evanjelium je poznanie svojej nemohúcnosti samého seba spasiť, ktorá pramení z hriechu a Božej neohraničenej moci nás priviesť k sebe. Evanjelium je o poznaní toho, ako ma zachránil Boh.

Poznáte toto evanjelium? Kážu vám toto evanjelium v kostoloch a zboroch?

Až keď v jednoduchosti spoznáte ako malé deti toto evanjelium o Božej láske k svojmu ľudu, budete chcieť a túžiť po tom, aby toto evanjelium prijali všetci ľudia na svete. Zvlášť tí, ktorí si hovoria kresťania, ale neveria v túto dobrú správu a sú uviaznutí v pravidlách, predpisoch, sviatostiach a ľudských úkonoch, svojich cirkví a denominácií.

Poznáte toto evanjelium milosti? Ak ste uverili takto v evanjelium, ste Božími deťmi, váš Otec je milovaný Otec, ste vyvoleným ľudom, za ktorý Boží Syn zomrel.

Ale beda ak odporujete tomuto evanjeliu – diabol bude vašim pánom a bude vám hovoriť, ako nemôžete Boha volať svojim Oteckom, ako nemôžete uveriť tejto jednoduchej detskej zvesti a postavíte svoju vieru na ľudských výmysloch. Potom budete hovoriť, že nemôžete vedieť, či ste Božím ľudom, za ktorý Kristus zomrel a naozaj to bude tak, že Jeho svätá krv vám nebude osožná, pretože ste neverci!

Preto tri otázky:

Poznáte toto evanjelium? Veríte mu takto v srdci?

Ak ho poznáte a máte ho prerozjímané a dokázané Božím slovom, hlásate ho svetu, rodine, známym, kolegom, priateľom?

To môžete konať len vtedy keď veríte, že Kristus na kríži vaše hriechy vyniesol, aby boli Božím spravodlivým hnevom odsúdené, že ste uverili, že ste Božím ľudom, za ktorý Kristus mrel. Preto posledná otázka:

Viete či ste vyvoleným ľudom, vyvoleným človekom?

Ako to poznáte? Že ste uverili takto v evanjelium, že nič nepridávate, nič neuberáte, nič neprekrucujete a spoliehate sa – len a len na Boha a Jeho Syna, absolútne nie na seba. Ceľú svoju spásu, ste položili na Božieho Syna, nenechali ste si ani milimeter zásluh…

Amen…

Na motívy R.C.Sproula