Len v krátkosti sa zamyslime nad významom Petrových kľúčov. Katolícka cirkev si uzurpovala tento text, ktorý ju údajne stavia do pozície pravdy a jedinej inštitúcie, ktorej Pán predal prvenstvo a tým pádom pravdu. Katolícka cirkev používa tieto verše ako zaklínaciu formulku a preto aj keď sa bavím s mnohými katolíkmi o tejto veci, ohúrení častým počúvaním a výkladom týchto veršov v cirkvi nevedia, kam sa postaviť. Dobre vidia, že katolícka cirkev stáročiami upadá, dnes je prakticky na hrane totálneho pádu, ale čo drží týchto ľudí v neistote je to, že ak by opustili túto inštitúciu, stratili by spásu. Je to forma strachu, akou táto inštitúcia drží svoje úbohé slepé ovce.

Pozrime sa na kľúče Petra.

Mt 16:19: “Dám ti kľúče kráľovstva nebeského, a čokoľvek zviažeš na zemi, bude zviazané na nebesiach, a čokoľvek rozviažeš na zemi, bude rozviazané na nebesiach.”

Vráťme sa z tohto vytrhnutého verša kúsok dozadu. Tam čítame:

Mt 16:13-15: “Keď Ježiš prišiel do krajov Cezarey Filipovej, spýtal sa svojich učeníkov: Za koho pokladajú ľudia Syna človeka? Odpovedali: Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša, zase iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov. Opýtal sa ich: A vy za koho ma pokladáte?”

Roháčkov preklad:

Mt 16:15: “Povedal im: A vy čo hovoríte, že kto som ja?”

Pán Ježiš sa nepýta Petra, ale všetkých učeníkov. To že sa ujme slova Peter neznačí, že tá otázka bola výhradne Petrovi položená. Písmo označuje Petra ako horlivca a preto sa odvážil odpovedať na Ježišov dotaz, pokiaľ ostatní učeníci rovnako odpoveď poznali, ale sa báli ju vysloviť. Peter neváha a vyslovuje pravdu o Pánovi:

Mt 16:16: “Odvetil Šimon Peter: Ty si Kristus, Syn Boha živého.”

Ježiš potvrdzuje že má Peter pravdu, ale nie sám zo seba, ale z vyvolenia Bohom. Ježiš veľmi dobre vie, že prísť na túto pravdu sa nedá rozumovaním či logikou, preto hovorí, že mu to telo a krv nezjavila. Tým Pán hovorí, že jeho intelekt, telo, myseľ, rozumnosť, nestačí na pochopenie toho, kto je Ježiš Kristus. Podnes je v tomto problém.

Napríklad Jehovisti a podobné sekty popierajú Trojjedinosť Boha, pretože Ježiš je podľa nich iba človek. Explicitne písmo nikde nehovorí, kto Ježiš je, že je Boh v Trojici. Pretože na to sa nedá prísť rozumom a aj Písmo túto vec zahalilo a je to odkryté len vyvoleným ľuďom. Podobne ako Tomášovo vyznanie Ježišovi, keď si kľakne a povie – Pán Môj a Boh Môj. Väčšina sveta vrátane falošných kresťanov, neuvidí túto žiariacu krásu Kristovho majestátu, pretože ju Boh skryl ich telu a krvi. Až keď Boh Otec, ktorý je v nebesiach odkryje túto vec, potom ľudia prídu nato, kým Ježiš vlastne je.

Mt 16:17: “Odpovedal mu Ježiš: Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo telo a krv ti to nezjavili, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach.”

Pán pokračuje:

Mt 16:18: “A ja ti hovorím: Ty si Peter, a na tej skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.”

Teraz si spojme ten rozhovor dohromady, aby sme pochopili hĺbku:

Peter hovorí Ježišovi: Ty si Kristus!
Ježiš mu odpovedá: Ty si Peter! (malý kameň, skalka)
Ježiš dokončuje: Ale ja na SKALE (sám na sebe) postavím svoju cirkev!

Nie na kamienku, ale na skale! Skalou ako základom, uholným kameňom cirkvi je Kristus:

Iz 28:16: “Preto takto vraví Hospodin, Pán: Ajhľa, ja kladiem na Sione kameň, kameň osvedčený, vzácny uholný kameň, pevne založený: Kto verí, nebude zahanbený!”

R 9:33: “ako je napísané: Ajhľa, kladiem na Sione kameň úrazu a skalu pohoršenia, a kto verí v Neho, nebude zahanbený.”

Sám Peter nehovorí o sebe ako o skale, ani ho to len nenapadlo, vo svojom samotnom liste potvrdzuje Izaiáša:

1Pt 2:6: “Veď stojí v Písme: Ajhľa, kladiem na Sione uholný kameň, vyvolený, vzácny, a kto verí v Neho, nebude zahanbený.”

Nebudeme tu preberať tých množstvo veršov, kto sa hovorí o Ježišovi ako o kameni a skale. On neustanovuje Petra za hlavu cirkvi. Pointa je v tom, že Ježiš sa pýta všetkých učeníkov a Peter za všetkých odpovedá. Toto vyznanie nepatrí iba učeníkom, ale všetkým kresťanom. Za koho ma svet pokladá? Aj nás sa Ježiš dnes pýta. A my musíme vyznať to, čo vyznal Peter. Takto to vykladal aj Augustín.

Peter je pochválený nie za to, že by ho Ježiš urobil hlavou cirkvi, ale za jeho vyznanie keď povedal – Ty si Kristus! Tak aj každý kresťan musí vyznať – Ježiš je Kristus, Boží Syn, Pomazaný, Mesiáš, Vykupiteľ, Spasiteľ.

Kristus v tomto momente stavia cirkev, kde jej údy sú kamienky rovnako ako Peter, keď každý úd Kristovho tela cirkvi, vyzná to isté čo vyznal Peter. Tu Boh spečaťuje novú zmluvu, ktorá je zakotvená v zmluve starej. Pavol to vystihol a preto napísal:

Ef 2:20: “(Cirkev je vybudovaná) na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je sám Ježiš Kristus.”

Táto zmluva je medzi Kristom a skutočnými kresťanmi zapečatená Duchom Svätým. Ján napísal vo svojom evanjeliu:

J 14:26-27: “Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, Ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje!”

Ak verše pokračujú o kľúčoch, ktoré Pán Ježiš predáva Petrovi, hovoria opäť o každom kresťanovi. Darovať kľúče od domu znamená v židovskom ponímaní, sprístupniť mu celý dom a tým domom je cirkev. Boh zanechal Svoje Slovo, ktoré je zapísané, to je Jeho dekretívna vôľa, aby toto Slovo bolo v cirkvi vyučované a aby sa podľa neho žilo. Slovo obsahuje pokyny pre cirkev a preto zväzovanie a rozväzovanie, majú v rukách všetci kresťania prijatím viery. Podľa toho sa majú vzájomne naprávať a karhať, poučovať a povzbudzovať vo viere.

Preto máme cirkev ktorú založil Pán poslúchať. Zväzovanie a rozväzovanie, nie je nič iné, iba cirkevná disciplína. Rozhodnutia cirkvi musíme považovať za rozhodnutia samotného neba. Ale pozor – pokiaľ nie sú postavené proti slovu Boha, zapísaného!

Dnes v katolíckej cirkvi je tak veľká neposlušnosť slovu Boha, že evanjelium Ježiša Krista nie je možné zvestovať! Ak by sme mali byť poslušný tejto inštitúcii, stáli by sme proti slovu Boha! Farári tejto cirkvi sú medzi dvomi kameňmi. Poslúchajú cirkev, ktorá učí bludné učenia, neprekračujú jej nariadenia, ktoré stoja proti slovu Boha, na druhej strane môžu súkromne do istej miery pochopiť Krista a Jeho obetu na Golgote, dokonca niektorí dostali dar viery od Boha, no nemôžu evanjelium hlásať. Ak ho začnú hlásať, sú stiahnutí touto inštitúciou z verejného kázania. A preto im zostáva len jedno – opustiť túto inštitúciu a postaviť sa verne na slovo Boha.

V tom je zvod ktorý diabol urobil. Zviazal falošné evanjelium, ktoré veriaci nedokážu rozviazať a stoja v ňom.

Cirkev je však duchovné telo, kde hlavou je Ježiš Kristus.

Ko 1:18: “On (Kristus) je hlavou tela, cirkvi, On počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby Jeho bolo prvenstvo vo všetkom.”

Pre kresťana sú záväzne tieto veci:

– Vyznať rovnako ako Peter – Ty si Kristus, skala, základný kameň, Mesiáš, na ktorom je cirkev postavená
– Prevziať kľúče od domu, ktorým je cirkev – stať sa súčasťou cirkvi, kde je Kristus hlavou
– Zväzovať a rozväzovať učenie a kázeň v cirkvi. Zväzovať dobré učenie a brániť ho celou silou, rozväzovať a prepúšťať bludy, ktoré sa v cirkvi objavujú

Každý kresťan je Petrom a každý kresťan bude zodpovedný vydať svoj počet zato, či konal podľa týchto nariadení. Beda tým, ktorí si z Petra urobili modlu, veľkého človeka, prvého pápeža, človeka nad cirkvou. Peter bol hriešny človek rovnako ako každý iný. Len Kristus je skala, kameň, základ, svätý, hlava. Nedosadzujme si miesto Boha, hriešneho človeka…

Amen…