Keď prechádzame bibliou, neujde nám obdobie Izraela, ktorý prešiel púšťou, keď ich Boh priviedol do zasľúbenej zeme. Tu žijú v období od Jozueho, cez Sudcov, knihu Rút, až po prvé kapitoly knihy Samuela. Odborníci na bibliu sa zhodujú v tom, že toto obdobie trvalo vyše 300 rokov. Bola to doba, kedy Izrael žil kmeňovým systémom, nad nimi vládol sám Boh.

Ak sa pozrieme na cirkev, z doby od jej založenia Pánom Ježišom, Apoštolskou dobou a dobou rozmachu cirkvi a jej prenasledovania, rovnako toto obdobie – ako v prípade Izraelských – trvá okolo 300 rokov. Cirkev je zložená zo zborov, ktoré zakladali najprv apoštoli, k nim sa pridávajú časom nové a nové zbory. Cirkev funguje podobne ako Izraeliti na kmeňovej bázni. Len kmene nahradíme slovom – zbory.

Za obdobie Izraelcov, počas ich tejto 300 ročnej histórie, nikto nad nimi nevládol, žiaden panovník, vodca, kráľ. Izrael bol akoby federáciou jednotlivých kmeňov. Tým, že nemali nad sebou žiadneho vodcu, sa zdali byť ľahkou korisťou pre okolité národy, ktoré mali kráľov a tým pádom pomyselnú jednotu. Ale nebolo tomu tak. V tomto období sám Hospodin bdel nad Izraelom a keď bol ľud pritlačený k múru, bol to Boh, ktorý vzbudil nejakého hrdinu, ktorý vykonával presné úlohy, ktoré mu Boh ustanovil. Spomeňme si na Samsona, ako sám obránil svoj ľud, pred Filištíncami.

Nie inak tomu bolo aj v rannej cirkvi. Ranná cirkev nemala štruktúru nejakého kolosu. Mala jednotlivé zbory, ktoré fungovali na federálnej báze, kde každý zbor mal svoje špecifiká. Nikto okrem Boha, nad touto cirkvou nestál, žiaden človek, žiaden úrad, cirkev si žila svoj život podobne, ako Izraeliti v čase Sudcov a krátko po nich. Boh si vzbudil svojich učiteľov, ktorých voláme cirkevnými otcami, aby bránili vieru.

Rovnako ako mali nepriateľov Izraeliti, mala ich aj cirkev. Rovnako boli zúriví, chceli cirkev zničiť, ale sám Boh nad týmto spoločenstvom bdel, kde napriek prenasledovaniu a ťažkým časom, pridával do radov cirkvi neustále nových a nových ľudí. Miesto ničenia a likvidácie cirkvi, tá naopak rástla, na zlosť jej neprajníkov.

Tu prichádza zlom v Izraeli. Nestačí mu to, že ho chráni sám Pán neba i zeme, že Boh je ich kráľom, oni túžia po rovnakom kráľovi ako majú pohania, ktorý by ich zjednotil a preto sa udeje toto:

1S 8:4-5: “Vtedy sa zhromaždili všetci starší Izraela, prišli k Samuelovi do Rámy a povedali mu: Hľa, ty si už starý a tvoji synovia nechodia po tvojich cestách; ustanov nám teraz kráľa, aby nás spravoval, ako je to u všetkých národov.”

Tým, že sa Izraeliti chceli zjednotiť pod človeka, ustanoviť nad sebou jedného vodcu – kráľa – odmietli v pravde svojho skutočného Kráľa – Boha. Pán to vedel a preto na Samuelovu modlitbu odpovedal:

1S 8:7: “Vtedy Hospodin riekol Samuelovi: Poslúchni hlas ľudu vo všetkom, čo ti hovoria, lebo nepohrdli tebou, ale pohrdli mnou, aby som nebol kráľom nad nimi.

Izrael v tomto bode pohrdol samotným Bohom, ktorý im nestačil a chceli rovnako, ako mali okolití pohania, svojho kráľa. Boh však veľmi dobre vie, čo ustanovenie kráľa znamená. Ide o modlárstvo! Ľud sa už nebude utiekať k svojmu Bohu s problémami, ale sa bude utiekať ku kráľovi, aby ich on riešil. Ak kráľ nebude mať bázeň pred Hospodinom, celý národ zvedie to prekliatia.

A toto sa stalo v cirkvi. Nestačilo jej to, že ju sám Pán vedie, ona chcela mať jedného vodcu, nejaké centrálne sídlo, úrad a takto vzniká pápežstvo. Na východe zase patriarchát. Tu sa ľudia prestávajú pýtať Boha a Jeho slovo na vieru, obracajú sa na človeka – pápeža a pápežský dvor. Rovnako ako u Izraelských, sa toto stáva modlárstvom, pretože človek namiesto Slova Boha, sa začal dopytovať padlého človeka, ktorý sedel na vysokom kresle pápežského trónu. Ak pápež nemal bázeň pred Bohom, zviedol celú cirkev do bludu. V histórii vidíme, že väčšina pápežov takúto bázeň nemala a preto úpadok cirkvi a jej dnešný kolaps, je zapríčinený tým, že úplne stratila Boha zo zretele.

Boh ale Izrael neopustil. Boh to sľubuje Jákobovi a jeho potomstvu:

Gn 28:15: “Ajhľa, ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kadiaľ pôjdeš, dovediem ťa späť do tejto krajiny, lebo ja ťa neopustím, kým nesplním, čo som ti zasľúbil.”

Napriek tomu, že Izrael opustil Boha, Boh neopustil Izrael. Tu by sme si mohli vydýchnuť. Veď aj keď cirkev opustila Boha, Boh ju neopustil a preto je cirkev na tom dobre. Mnohí katolíci takto premýšľajú, že práve preto, že sú v tejto veľkej cirkvi, Boh ich iba karhá v týchto časoch, pretože sú Božou jedinou cirkvou.

Tu musíme dávať pozor. Boh nepovažuje celý Izrael za Izrael, rovnako ako nepovažuje celú cirkev za cirkev.

Pozrime sa na Eliáša. Eliáš trúchli nad odpadnutým Izraelom, vidí že sa všetci dali na modlárstvo, ako prenasledujú a zabíjajú prorokov.

1Kr 19:14: “Príliš som horlil za Hospodina, Boha mocností, lebo Izraelci opustili Tvoju zmluvu, zbúrali Tvoje oltáre a Tvojich prorokov povraždili mečom, takže som zostal len sám. Teraz siahajú na môj život, aby mi ho vzali.”

Situácia v Izraeli a rovnako aj v cirkvi je tak zúfalá, nie je nikto, kto by zachoval vernosť pravému Bohu. Izraelskí, rovnako ako cirkev sa vydali svojou cestou, svojimi predpismi, tradíciou, ktorá je ľudským učením a stojí proti slovu Božiemu. Eliášovi Boh otvorí oči a vidí biedu, preto sa nazdáva, že zostal sám v celej krajine, kto je verný Bohu. Boh mu ale hovorí, že je na Ňom, koho si ponechá a On si ponechal svojich 7000 verných:

1Kr 19:18: “V Izraeli však ponechám sedemtisíc tých, ktorých kolená sa neskláňali pred Baalom a ktorých ústa ho nebozkávali.”

Mnohí ľudia sa nazdávajú, že keď sa pridajú k nejakej denominácii, cirkvi, zboru, že účasť v tomto spoločenstve im zaručuje spásu. Ale Boh v čase Eliáša nehľadí nato, či sú v Izraeli Saduceji, zákonníci, nazarejci, levíti, a čo ja viem aké kasty. On hľadí na vzťah Izraela k pravému Bohu, na vzťah jednotlivca k Hospodinovi. A tu Eliáš spoznáva, že v Izraeli napriek náboženstvu, nikto Boha nehľadá, netúži po Ňom, neuctieva Ho ako by si zaslúžil – ba naopak – oni sa oddávajú modlám sveta.

Je jedno či je človek v katolíckej, pravoslávnej, protestantskej cirkvi, je jedno do akého zboru chodí a koľkokrát sa tam pomodlí otčenáš a koľkokrát si tam kľakne, alebo nekľakne. Čo nie je jedno, je jeho srdce, ktoré má byť zamerané na pravého Boha, ktorého miluje, lebo ho pozná z Jeho Svätého Slova a neustále Ho spoznáva. Ak je ďaleko od Neho, čo osoží, že bude v tom najlepšom biblickom zbore na svete?

Izrael rovnako ako cirkev, odišla od Boha, má kráľa. Cirkev zase pápeža či patriarchu. To všetko spôsobilo odpadnutie od pravého Boha a tu prichádza Eliáš a hovorí – celý svet, celá cirkev je dnes v klame, nikto Boha nehľadá, nikto nechce o pravom Bohu nič počuť – zostal som sám… Boh mu ale odpovedá – zachoval som si svoj ľud, ktorý ma miluje a neodklonil sa odo Mňa a môjho slova.

Boh nehovorí, že si zachoval nejakú cirkev, nejakú kastu, nejakú denomináciu. Boh hovorí o ľude, ktorý je skôr týmito inštitúciami prenasledovaný a nenávidený, ale ten ľud zachoval vieru, zachoval evanjelium tak, ako ho Boh v písme vyložil.

To že cirkev a Izrael odpadli od Boha neznamená, že Boh odpadol od nich. Boh má svoj verný ľud v Izraeli a má svoj verný ľud aj vo viditeľnej cirkvi. No nie každý kto je Izraelita je pravý Izraelita a nie každý kto je v cirkvi viditeľnej, je pravým kresťanom.

Boh zachová svoj ľud, napriek tomu, že evanjelium sa vytratí vo viditeľných cirkvách, ktoré ho nahradia slabým ľudským slovom, či zábavou,  alebo modernou hudbou.

Nebuďme preto prekvapení dnešným stavom Kristovej cirkvi. Ak porovnáme Izrael s cirkvou, nájdeme tam veľmi blízke znaky nielen ochrany od Boha, ale aj pádu. Nedivme sa tomu, že sa v zboroch a kostoloch viac vsádza na evanjelizáciu ľudí cez zmysly, ako cez Božie slovo. A ak hovoriť Božie slovo, tak vynechať pasáže, ktoré sú tvrdé, ktoré vykresľujú Boha a Jeho požiadavky priamo, nie príjemným postojom.

Éra ktorá končí v Sudcoch, nám ukazuje neposlušnosť Izraela, na druhej strane nám ukazuje vernosť Boha. Boh dokonca využije aj kraľovanie Dávida, ktorého si vyvolil, aby Mu verne slúžil. Preto cirkev nikdy brány pekelné nepremôžu, pretože sám Pán nad ňou bdie. Jeho vernosť nemôže zrušiť naša nevernosť. Len sa nedajme uspať, že Boh hovorí o nejakej konkrétnej cirkvi viditeľnej. Kristova cirkev je duchovná stavba, kde je každým kresťanom, kto verí v Pán, kto je z vyvoleného ľudu:

1Pt 2:5: “A aj vy sami ako živé kamene budujte sa na duchovný dom (cirkev), sväté kňazstvo, aby ste prinášali duchovné obete príjemné Bohu skrze Ježiša Krista.”

Tiež si nemyslime, že Boh nás nebude karhať a naprávať, lebo je toho dosť, čo musí spravovať na našej padlej prirodzenosti. Ale Božia náprava, nám bude osožná. Preto Peter hovorí, že súd začína od Domu Božieho – od cirkvi. No súd v cirkvi má iba disciplinárny účinok, nie ničivý. No beda tým, ktorí sú neposlušní evanjeliu, i keď sa nálepkujú ako kresťania. Kresťania ktorí evanjelium zachovávajú, sú Bohom skúšaní ako zlato. Ale beda tým, ktorí evanjelium nemajú – aký bude ich koniec?

1Pt 4:17: “Lebo už je čas, aby sa začal súd od domu Božieho. A keď sa najprv od nás začína, akýže bude koniec tých, čo sú neposlušní evanjeliu Božiemu?”

Amen