Pavol píše Kolosanom proti sektám, ktoré sa tam usadili a kazili správnu vieru a evanjelium. Zvlášť bol problém v tomto zbore s gnosticizmom. Ten tvrdil, že Boj je dobrý, ale že telo je špatné, že Ježiš Kristus bol iba jedným z mnohých svetiel pochádzajúcich od Boha, nižších ako samotný Boh. Tieto herézy ktoré tu vznikli, padali do dvoch extrémov. Buď bol Ježiš iba človek, alebo na druhej strane bol Ježiš nehmotný, čím sa popieralo Jeho človečenstvo.

Z toho vzniká ďalšia heréza ktorá hovorí, že k osvieteniu a k spaseniu, je potrebné mať tajné vyššie poznanie, prevyšujúce Písmo. Ak sa pozrieme do cirkvi neskôr, práve táto heréza bola a rovnako podnes je, v katolíckej aj pravoslávnej cirkvi vysoko ctená. Mystické zážitky, nadľudské výkony, zjavenia – to všetko spadá pod herézu, s ktorou už Apoštol Pavol mal čo do činenia. Rovnako ako vtedy aj dnes, mysticizmus prevyšuje Slovo Boha a preto sa verí na zážitky a zjavenia, ako by sa malo na Božie slovo.

V Kolosách by sme mohli ľudovo povedať, že sa stretli všetci čerti, lebo sa tam dostali ďalšie nebezpečné prvky, ktoré nemajú kresťanský charakter a to – židovské zákonníctvo, potreba obriezky, ktorú cirkev riešila aj v Galácii, obradnosť podľa Mojžišovho zákona, zvlášť stravovanie, sviatky, dodržiavanie sabatu, k tomu prísny asketizmus.

Aby toho nebolo dosť, Kolosenskí uctievali anjelov a s tým spojenú mystiku a mystické zážitky. V podstate uctievanie anjelov podnes zostalo vo veľkých cirkvách, rovnako ako mystické zážitky. Ľudia, ktorí mali mystické videnia, sa dokonca stali učiteľmi cirkvi. V Kolosách bolo potrebné nastoliť pravdu evanjelia rovnako, ako je potrebné nastoliť pravdu evanjelia tam, kde sa tieto veci podnes praktizujú pod nálepkou – kresťanstvo.

Podľa záznamov historických, ktoré sa zhodujú s Písmom, Epafras kvôli tomuto zmätku v cirkvi, podnikol dlhú cestu do Ríma, kde navštívil samotného Pavla vo väzení:

Ko 4:12-13: “Pozdravuje vás služobník Krista Ježiša Epafras, ktorý je od vás a ustavične zápasí o vás v modlitbách, aby ste stáli ako dokonalí, plniac vo všetkom vôľu Božiu. Vydávam mu svedectvo, že má mnoho námahy s vami a s tými, čo sú v Laodikei a v Hierapolise.”

Pavlov dopis Kolosenským, bol písaný z Ríma, v rokoch 60-62, rovnako je to zaznamenané v skutkoch Apoštolov, posledná kapitola 16-31 verš. Je to dosť dlhé, preto to tu nebudeme rozoberať.

Pavol varoval pred herézami Kolosenských, naproti tomu bránil vieru tak, ako sa brániť má a to samotným Ježišom Kristom, ktorý je plne dostatočný vo všetkom, vrátane spásy.

Tento list mal dopad aj na tri nové herézy, ktoré plynuli práve s Pavlovho listu. Pavol ubránil gnosticizmus, ale z jeho listu vzišli aj tieto nové tri učenia, ktoré sa do cirkvi dostali až neskôr a Pavol ich už nemohol brániť, keďže vošli do cirkvi po jeho smrti:

1. Skutkárstvo, zásluhy, askéza, absolútna svätosť bez poškvrny. Tento trend vzali na seba mníšske rády, kde sa mal človek budovať k dokonalosti. My vieme z Písma, že to nie je možné a aj ten najväčší svätec, mal srdce temné ako smolu a prehnité hriechom ako mor. Vychádzalo to z vytrhnutého verša, kde Pavol píše:

Ko 1:21-22: “Aj vás, ktorí ste kedysi boli odcudzení a vo (svojich) zlých skutkoch ste zmýšľali nepriateľsky, teraz zmieril so sebou Jeho smrťou v ľudskom tele, aby vás postavil pred seba svätých, nepoškvrnených a bez úhony…

Kresťania sa na základe tohto verša začali báť, že keď nebudú svätí, nepoškvrnení a bez úhony a to doslovne, neprídu k spáse. Tento stav poznáme v cirkvách podnes. Ak nebudeš konať to alebo tamto, nebudeš spasený. Výklad správnosti Pavlových veršov, by potreboval kompletne nový článok, pretože Pavol nikdy neučil učenie o skutkoch ako ceste k spáse.

2. Druhým nie príliš šťastným slovným obratom Pavla bol tento verš:

Ko 1:24: “Teraz radujem sa vo svojich utrpeniach pre vás a na vlastnom tele doplňujem, čo chybuje zo súženia Kristovho pre Jeho telo, ktorým je Jeho cirkev.”

Tento verš akoby hovoril o nedostatočnosti Krista, kde my ľudia si musíme spásu zaslúžiť svojimi obetami a dokladaním – akoby k nedostatočnej Kristovej obety. Opäť ak sa pozrieme do veľkých cirkví, kde tento verš vytrhli z celého Pavlovho učenia a začali vyučovať to, že človek musí vykonať mnohé obety, aby prišiel do neba. Na tomto základe neskôr vzniká dokonca učenie o očistci. Ak človek tu na zemi nevykonal dostatočné obety, bude trpieť po smrti v očistnom systéme a tak príde do neba. Keby Pavol bol vedel, čo tieto jeho nepatrné verše neskôr spôsobia v cirkvi, bol by zvolil iné slovné spojenia. Ale už je to raz tak a nič s tým dnes nenarobíme.

3. Tretím problémom bolo to, že si neskôr cirkev vymyslela, že na spasenie postačuje krst a to tiež na základe Pavlovho verša z tohto dopisu ktorý hovorí:

Ko 2:12: “Keď ste boli s Ním pochovaní v krste. V Ňom ste boli aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý Ho vzkriesil z mŕtvych.”

Necháme zlé výklady stranou a pozrieme sa na Pavlovu obranu proti herézam , ktorá je skvostná a ukazuje na Krista ako Toho, kto je plne dostatočný k našej spáse. Tento list je krátky, má iba štyri kapitoly a preto by nebolo zlé, ak by ste si ho na jeden dych prečítali. Tu vyberiem podstatné veci, ktoré Pavol chcel Kolosenským povedať.

Pavol píše, že v Kristovi má kresťan úplne všetko. Celistvosť, plnosť, dokonalosť a spokojnosť v Bohu. Dokonalosť nie tak, že mýtickými a asketickými zážitkami sa prebojujeme k Bohu, ale dokonalosť v Kristovi. Kristus je našou dokonalosťou, alebo opačne – my sme dokonalí v Kristovi. On za nás odžil spravodlivý život a nám tento život pripísal. Takže tu je prvé veľké nepochopenie mnohých zvodcov cirkvi, ktorí miesto pravého výkladu Pavla, sa dali zviesť mysticizmom a vlastným úsilím získať spásu, čo nie je možné.

Vo verši 1,15, Pavol píše, že Kristus je obrazom neviditeľného Boha. Kto Krista videl, Boha videl. Tu sa láme pravá viera a viera falošná. Aj tento verš podchytili sekty, kde začali učiť, že Kristus bol prvorodený pred všetkým stvorenstvom. Teda že bol stvorený. My dobre vieme, aké boje viedla cirkev počas Nicejského koncilu aj v tomto bode. Luther považoval Nicejský koncil za najsvätejší koncil v dejinách, ak nerátame prvý koncil Apoštolov, zaznamenaný v skutkoch.

Ko 1:15: “On (Kristus) je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený pred všetkým stvorením…”

Pavol ďalej ukazuje na Krista, skrze ktorého bol stvorený svet a vesmír. Boží plán s vesmírom a ľudstvom, bol spojený skrze jeden bod – Ježiša Krista. Boh skrze Neho a pre Neho všetko stvoril. To je neuveriteľná pravda. Je tu toľko náboženstiev, kde ich vodcovia sú v zemi, zomreli. Ale kresťanstvo je založené Božím Synom, skrze ktorého sa narodil Buddha, Mohamed, Krišna. Oni sú iba stvorenstvom, ale Kristus je alfou a omegou, prečo vôbec Boh tvoril a robil si starosti. Kvôli Nemu všetko Otec vytváral. Koho chce človek postaviť vedľa Krista k uctievaniu?

Ko 1:16: “lebo v Ňom bolo stvorené všetko, čo je na nebesiach aj na zemi, viditeľné aj neviditeľné: tróny, panstvá, kniežatstvá, mocnárstva, všetko je stvorené skrze Neho a pre Neho.”

Pavol nám v ďalšom verši odokrýva nepochopiteľné bohatstvo, ktoré sotva dokážeme rozumom prijať. V Ňom, v Kristovi, všetko stvorenstvo má bytie. Ani nedokážeme vyvinúť svoju fantáziu, aby sme tento verš dokázali pretaviť do nejakej hlbokej myšlienky. A opäť – koho môžeme postaviť vedľa Krista, aby si zaslúžil úctu, keď skrze Neho dýchame, hýbeme sa a sme.

Ko 1:17: “On je pred všetkým, a všetko spolu má v Ňom svoje bytie.

V Kristovi prebýva všetka plnosť. Plnosť radosti, viery, spásy, úcty. Ak postavíme vedľa Krista akéhokoľvek Anjela, tobôž ak by sme vedľa Neho postavili hriešneho človeka, byť aj najsvätejšieho – bolo by to rovnaké, ako keby sme vedľa diamantu postavili kus blata a mali porovnávať.

Ko 1:19: “Lebo Boh za dobré uznal, aby v Ňom prebývala všetka plnosť.”

Boh Len skrze Neho dáva spásu, dáva večný život, dáva nádej na nebo. Kto sa to odvažuje aj dnes povedať, že niekto môže byť spasený zo svojich skutkov, bez Krista!? Ako sa mohol koncil v Tridente odvážil povedať, že tí, čo nepoznajú Krista, ale žijú podľa svojho svedomia, budú spasení?! To ani nie je rúhanie, to je prázdne táranie ľudí, ktorí nepoznali Boha a Jeho Syna, ktorý je tak mocný, tak honosný, tak mohutný, tak vznešený.

Ko 1:20: “Aby Ním (Kristom) zmieril so sebou všetko, aj čo je na zemi aj čo je v nebesiach, a priniesol pokoj v krvi Jeho kríža.”

Len v krvi Kristovej nájdeme pokoj. Ak niekto nemá túto krv, nemá pokoj, aj keby akokoľvek nasledoval svoje hriechom zničené svedomie.

Preto v Kristovi je plnosť, dokonalosť, spokojnosť, mier s Bohom. V Ňom sú skryté všetky poklady, všetka múdrosť, všetko poznanie Boha, Jeho spásy, evanjelia.

Ko 2:2-3: “Aby sa im upevnili srdcia spojením v láske a aby prišli ku všetkému bohatstvu dokonalého chápania, k porozumeniu Božieho tajomstva, Krista, v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania.”

Keď čítame ďalej tento list, Pavol napísal, že v Kristovi prebýva všetka plnosť božstva v tele. Boh je Duch, ale tu Pavol jasne píše, že Kristus ukázal božstvo v ľudskom tele. Opäť hlboká myšlienka, ktorú sotva dokážeme spracovať. Je lepšie niektoré veci nechať tak a povedať – som príliš hlúpy, aby som tomuto do hĺbky rozumel, ako to chytrácky vykladať a nerozumieť tomu. Preto Pavol varuje, že prídu chytráci a mudrlanti, ktorí budú učiť prázdne mámenia, z Krista urobia človeka a takto budú učiť.

Ko 2:8-9: “Hľaďte, aby vás niekto nestrhol mudráctvom a prázdnym mámením podľa ľudského podania, podľa živlov sveta, a nie podľa Krista, lebo v Ňom prebýva všetka plnosť božskosti telesne.”

Pavol ďalej bráni aj otázku úcty k anjelom. My vieme zo Zjavenia Jána, ako anjel pokarhal Jána, že sa mu klaňal, pretože iba Bohu sa môžeme klaňať. A tu Pavol píše:

Ko 2:10: “A aj vy prišli ste k dokonalosti v Ňom (Kristovi), ktorý je hlavou každého kniežatstva a moci.”

On je hlavou každej mocnosti a kniežatstva a to nielen pozemského, ale aj duchovného. On je Pánom všetkých anjelov. Ale pozorne čítajme ešte raz – v ŇOM – Kristovi – sme došli ku spáse a  dokonalosti. V ŇOM sme dokonalí. Tie ľudské učenia o snahe človeka stať sa dokonalým nie sú ničím iným, iba bludnou cestou. Cirkev zvlášť východná vynašla dvojzmyselnú frázu – Boh sa stal človekom, aby sa človek stal Bohom. Na jednej strane je to pravda. Boh sa stal človekom, vykúpil ho svojou krvou z jeho nemohúcnosti, aby sa človek dostal do kráľovstva Božieho. Ale neskoršie výklady idú do doslovnosti, ktoré sú cestou krivou. Boh sa stal preto človekom, aby človek dostal na základe ukrižovania akúsi magickú silu, ktorá z neho urobí nadčloveka, ktorý sa pripodobní Kristovi až tak, že bude rovnaký ako náš Pán. To človek málo potom pozná našu skazenú prirodzenosť, hriech ktorý sa ukrýva v jemnosti srdca, ktoré neustále hreší.

Ak je Kristus našou dokonalosťou, padá zákonníctvo a striktné, až mechanické dodržiavanie zákona, ktorý aj tak nedokáže človek naplniť. Peter, Pavol, Ján a ostatní apoštoli, do konca života hrešili, prekračovali zákon, nedokázali ho naplniť, nepodarilo si im ho naplniť ani do desiatich percent. Zákutie srdca, ak nám ho Boh odhalí, je neustále v hriechu. V jemnom, tichom, nenápadnom a predsa sebeckom. Každá sebeckosť je hriech, každé naplnenie svojich potrieb a túžob je hriech a napokon – čo nie je z viery je hriech. Akékoľvek naše snaženie bez viery, skutkov bez viery – je hriech. Tak to učí Božie slovo.

Pavol ďalej prechádza k asketike, ktorá bola zvlášť na východe dlhé stáročia pestovaná, na ovládnutie zmyselnosti a hriešnych vášní. A tu v Kolosách sa objavuje aj táto heréza a Pavol reaguje:

Ko 2:20: “Ak ste teda s Kristom odumreli živlom sveta, ako to, že sa dáte viazať – ako by ste ešte vo svete žili – predpismi?”

Je iba jedna cesta ako prekonať živly sveta. Zomrieť s Kristom! Spojiť sa s Ním, dať Mu svoj život, držať sa Ho, zomrieť s Ním voči tomuto svetu, aby sme ožili svetu novému – Božskému. Asketika obsahuje v sebe príkazy a zákazy. Pavol píše:

Ko 2:21-22: “Nedotýkajte sa, nejedzte, ani na to nesiahajte; to všetko sú veci, ktoré spotrebovaním vychádzajú nazmar. Veď je to len podľa rozkazov a učenia ľudí.”

Vidíme ako Pavol odsudzuje asketické učenia. Toto nesmiete jesť, tohto sa nedotýkajte, na tamto nehľaďte – to je podľa Pavla iba zbytočná námaha, podľa rozkazov ľudí. Pavol v ďalšom verši ešte viac pritvrdil:

Ko 2:23: “Je to zdanlivo múdrosť, ale (v skutočnosti) len samovoľné pobožnostkárstvo, sebaponižovanie a trýznenie tela. Má to cenu len pre nasýtenie tela.

Podľa Pavla aj toto nasycuje telo, dáva to pýchu človeku. Nejaký kresťan údajne niekoľko rokov stál na drevenom kole, kde mu nosili jedlo a on si tam robil aj potrebu a ľudia ho vyhlásili za svätého. Pavol toto označuje za pýchu, za nasýtenie tela. Niekto je vegetarián, aby druhých ľudí odsúdil, že nie sú ako on, iný zase kľačí na modlitbách celé hodiny, ďalší odrapkáva dlhé naučené modlitby – to všetko sú výstrednosti. Čo Pavol myslí tým, že zomrel s Kristom? Že už nežije sám pre seba a svoju chválu!

Taký človek hovorí – ja som nikto, som nič – len Kristus je všetko! Keď niečo urobí tak povie – Kristus to cezo mňa urobil. Keď dostane jedlo, tak ho zje a nehľadí, čo je, keď mu prídu nepríjemnosti do života dobre vie, že to Kristus mu ich posiela a v pokore ich prijme. Je mŕtvola pre tento svet.

To je značný rozdiel medzi dokazovaním si viery a zomretím s Kristom. Pravý kresťan netúži po moci, sláve, má rád, keď je niekde schovaný, kde ho nikto nepozná a nevidí, keď urobí skutok tak spôsobom, že ho nikto nevidí, aby ho nikto nemohol chváliť. Pán hovorí, že keď dáva almužnu, nemá vedieť, koľko má v ktorej ruke peňazí.

Pavol tu asketiku zavrhuje a ukazuje na otroctvo Kristovi, ktoré je totálne odlišné od asketiky, sebatrýzneniu, odmietaniu jedla, vína, sebaponižovania.

Ko 3:3-4: “Veď ste umreli, a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. Keď sa zjaví Kristus, život náš, vtedy aj vy zjavíte sa s Ním v sláve.”

Život kresťana nie je dokazovaním výkonov, ale zomretím s Kristom. Teraz totiž príde verš, ktorý keby sme vytrhli z kontextu, vytvorili by sme ďalšiu nesprávnu interpretáciu písma. Pavol hovorí o umŕtvovaní tela. No nie v zmysle, aby sme sa ukazovali pred ľuďmi, ale aby sme sa oslobodili od vášní i keď dobre vieme, že tento boj je doživotným bojom.

Ko 3:5: “Mŕtvite teda zemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadosť a lakomstvo, ktoré je modloslužba.”

Tento boj je boj nášho srdca. Navonok nie je problém byť dobrým kresťanom. Navonok môžeme vyzerať, ako bezhriešni ľudia. Ale Pán hovorí, že ak sa pozrieme žiadostivo na ženu, žena na muža, zhrešili sme smilstvom v srdci. Ak niekoho nemáme radi, neradi sa s ním stretávame, čo je jemná forma nenávisti – zhrešili sme. Preto Pavol neukazuje na naše vonkajšie asketické boje, kde budeme viditeľne trýzniť telo, ale na boj vnútorný, ktorý nikto okrem Boha a nás nevidí.

Tento boj sa dá vyhrať len vtedy, keď zomierame s Kristom voči svetu a voči svojim vášňam. Stáť na drevenom stĺpe problém nie je, ale zmeniť naše srdce ktoré miluje tento svet skrze zmysly, kde sa to všetko premieta v srdci – to je boj, ktorý sa bojuje do konca života. Raz s výhrou, raz s prehrou, ale neustále. Lebo Pavol inde píše, že telo neustále bojuje proti Duchu a Duch proti telu. Sila nášho Ducha pramení z viery v Krista, s tým, ako sme s Ním spolu zomreli živlom sveta.

Pavol teda učí Kolosenských veľké lekcie viery. Zhrňme si v skratke pravdy, ktoré Pavol karhá:

1. Ježiš Kristus je Boh.
2. Skrze Neho a pre Neho Boh Otec všetko stvoril.
3. Neexistuje nič a nikto, koho by sme mali okrem Boha v Trojici uctievať – žiadnych anjelov, éterické bytosti, tobôž nie padlých ľudí.
4. Nepestujeme falošnú povrchnú askézu. Naopak, zomierame s Kristom voži zmyslom, držíme sa Krista a On nám dá Ducha, ktorým budeme umŕtvovať telo a to nie ani tak viditeľne, aby nás ľudia obdivovali, ale skryte – v srdci budú prebiehať zápasy. Nemyslime si, že tieto zápasy budeme len vyhrávať a chváliť sa nimi. Často budeme mať prehier viac, ako výhier.
5. Nemyslime si, že dokážeme niekedy byť rovný Kristovi v nekonaní hriechu. Naša spása nie je z nás a našich skutkov, ale z viery v Krista.
6. V Kristovi je plnosť všetkého, čo potrebujeme. Viera, nádej, láska, manželstvo, boj z hriechom, naše každodenné prebudenie, náš tlkot srdca, náš nádych a výdych – to všetko patrí Kristovi. Lebo skrze Neho sme boli stvorení!

Sk 17:28a: “Lebo Ním žijeme, hýbeme sa a trváme.”

Amen